Ceturtdiena, 18.aprīlis

redeem Jadviga, Laura

arrow_downwardIna Zelča / Autori

Tūdaļ jau skolas durvis uz pāris mēnešiem tiks aizvērtas, mācību grāmatas glīti sakārtotas kaudzītē plauktā līdz rudenim, jo ilgi gaidītās skolēnu vasaras brīvdienas atkal ir klāt. Tas ir skaists laiks, kas bagāts ar daudzveidīgām atpūtas iespējām, taču bērnu vecākiem parasti zināmā mērā tomēr saspringts un nemierīgs periods, jo prātu nodarbina domas – ko mana atvase darīs garajās brīvdienās, ar ko kopā tiks pavadīts brīvais laiks, kā justies droši, ka ar viņu viss būs kārtībā.
14.mai 2018 Ina Zelča
Daudziem oranžīgais, eksotiskais auglis apelsīns asociējas ar dzīvesprieku, sauli un, protams, patīkamu saldu garšu. Minēt apelsīna dievīgo aromātu un garšas īpašības – tas būtu vien krietni par maz, lai raksturotu šo vērtīgo augli. Veselīga uzkoda, ērti paņemams līdzi uz darbu vai izbraucienā, un tā izmantojums dažādās receptēs arī ir daudzveidīgs.    
23.apr 2018 Ina Zelča
Pē­tot jū­ras sāls sa­stā­vu, zi­nāt­nie­ki no­nā­ku­ši pie se­ci­nā­ju­ma, ka ta­jā ir gan­drīz vis­i ķī­mis­kie ele­men­ti, kas mums pa­zīs­ta­mi.
14.apr 2018 Ina Zelča
Pas­ti­lu uz­ska­ta par vie­nu no ve­se­lī­gā­ka­jiem sal­du­miem, jo ta­jā ir maz tau­ku. Ja sa­lī­dzi­na ar ze­fī­ru, tad pas­ti­lā ir di­vas rei­zes ma­zāk cu­ku­ra. Tai ir iz­teik­ta aug­ļu gar­ša un mai­gā­ka kon­sis­ten­ce.
13.mar 2018 Ina Zelča
Uz­ska­ta, ka īs­tu pi­cu var no­gar­šot ti­kai Ne­ap­olē, ko dē­vē par pi­cas dzim­te­ni. Īs­tās pi­cas ir plā­nas, traus­las un tās ie­sa­ka cept mal­kas krās­nī. Pi­cas mēdz būt ļo­ti da­žā­das un ar at­šķi­rī­giem pil­dī­ju­miem un dau­dziem no­sau­ku­miem. Pi­ca ne­var le­po­ties ar iz­ci­lām tra­dī­ci­jām un se­nu vēs­tu­ri, sā­kot­nē­ji tā bi­ja na­ba­dzī­go zem­nie­ku trū­cīgs ēdiens, kad ne­ko la­bā­ku vi­ņi ne­va­rē­ja at­ļau­ties.
6.mar 2018 Ina Zelča
La­bā­kais veids, kā pār­ti­kas pro­duk­tus uz­gla­bāt, ir tos sa­sal­dēt.
4.mar 2018 Ina Zelča
Pa­va­sa­ris tu­vo­jas strau­jiem so­ļiem, un arī ēdien­kar­tē gri­bas vai­rāk svai­gu­ma – sa­lā­tu un za­ļu­mu, kas iz­au­dzē­ti vai iz­die­dzē­ti mā­jās uz pa­lo­dzes. Un tas ir brī­niš­ķī­gi, ja var pa­ņemt da­žas sa­lā­tu la­pas un sa­jaukt ar sē­nēm, bur­kā­niem vai sī­po­liem, un sa­lā­ti būs ga­ta­vi.
24.feb 2018 Ina Zelča
Zie­mā ļo­ti sva­rī­gi pa­rei­zi kopt se­jas ādu, lai auk­stais laiks ne­ra­dī­tu bū­tis­kas iz­mai­ņas ādas ve­se­lī­bā. «Auk­sta­jā lai­kā āda cī­nās gal­ve­no­kārt ar di­viem ap­grū­ti­no­šiem fak­to­riem – auk­stu­mu ār­pu­sē, kar­stu un sau­su gai­su iekš­tel­pās. Āda re­gu­lā­ri tiek pa­kļau­ta kra­sām tem­pe­ra­tū­ras svār­stī­bām, kas vien­mēr sa­asi­na ju­tī­gas ādas pro­blē­mas un ra­da arī da­žā­das sū­dzī­bas nor­mā­lai ādai,» stās­ta ve­se­lī­bas Cen­tra 4 skais­tu­ma klī­ni­kas 4. di­men­si­ja der­ma­to­lo­ģe Dr. med. Mā­ra Ro­ne-Kup­fe­re
23.jan 2018 Ina Zelča
Pēc svēt­kiem pa­ras­ti ak­tu­ālā­kā pro­blē­ma – cī­nī­ties ar pār­ēša­nās se­kām un kā­du lie­ku ki­lo­gra­mu.
5.jan 2018 Ina Zelča
Mandarīnus visvairāk novērtē tieši aukstajos ziemas mēnešos, kad ir citrusaugļu laiks. Tie ik gadu brīnišķīgi smaržo pēc Ziemassvētkiem. Tos bauda brīnišķīgās garšas dēļ un sezonas laikā arī apēd ne vienu vien kilogramu. Garšīgi, sulīgi, un tos var izmantot ne tikai svaigus, arī recepšu piedāvājums ar šo eksotisko augli ir pietiekami plašs un interesants.
25.dec 2017 Ina Zelča
Jū­ras kā­pos­tus vai la­mi­nā­ri­ju ar sa­vu spe­ci­fis­ko gar­šu jau kopš se­niem lai­kiem iz­man­to, lai ār­stē­tu da­žā­das sli­mī­bas. To sa­stāvs pa­tie­šām ir uni­kāls: amino­skā­bes, al­gi­nā­ti, po­li­ne­pie­sā­ti­nā­tās tauk­skā­bes, vi­ta­mī­ni, mak­ro­ele­men­ti un mik­ro­ele­men­ti.
29.nov 2017 Ina Zelča
Mandarīnus visvairāk novērtē tieši aukstajos ziemas mēnešos, kad ir citrusaugļu laiks. Tie ik gadu brīnišķīgi smaržo pēc Ziemassvētkiem. Tos bauda brīnišķīgās garšas dēļ un sezonas laikā arī apēd ne vienu vien kilogramu. Garšīgi, sulīgi, un tos var izmantot ne tikai svaigus, arī recepšu piedāvājums ar šo eksotisko augli ir pietiekami plašs un interesants.
27.nov 2017 Ina Zelča
Tie, kam sva­rīgs ve­se­līgs dzī­ves­veids, mek­lē ne­pie­cie­ša­mo in­for­mā­ci­ju un ie­tei­ku­mus, lai to ie­vē­ro­tu
23.nov 2017 Ina Zelča
Zie­mā, kad ne vien­mēr ir ie­spē­ja bau­dīt svai­gus ābo­lus, labs va­ri­ants ir žā­vē­ti ābo­li.
17.nov 2017 Ina Zelča
Miegs, kā zināms, ietekmē veselību, dzīves kvalitāti un tās ilgumu. Taču diemžēl ir daudzi faktori, kas liedz pilnvērtīgi atpūsties un labi izgulēties. Viens no tiem ir stress, kas neļauj nervu sistēmai pilnībā atslābināties un bieži vien rada bezmiegu. Kas jāievēro, lai miegs būtu ciešs? Desmit ieteikumi, kas ļaus uzlabot veselību un mierīgi, saldi gulēt līdz rītam.
12.nov 2017 Ina Zelča
No garš­vie­lām pa­ras­ti lī­de­ra po­zī­ci­jas ie­ņem tās, ku­ras bie­ži iz­man­to. Pro­tams, pirm­ā no tām ir pi­pa­ri.
1.nov 2017 Ina Zelča
Ir cil­vē­ki, ku­riem pa­tīk, ka ēdie­na garš­u un smar­žu ba­gā­ti­na aro­mā­tis­kā garš­vie­la – ķip­loks, bet ci­ti par tā pie­vie­no­ša­nu mal­tī­tei pa­už ne­pa­ti­ku.
29.okt 2017 Ina Zelča
Šķiet, uz jau­tā­ju­mu, kā ma­ri­nēt ga­ļu, at­bil­de ir zi­nā­ma un vien­kār­ša, tā­pat kā uz jau­tā­ju­mu, kā­pēc tā va­ja­dzī­ga. Pro­tams, tā­pēc, lai mīk­sti­nā­tu ga­ļu, pie­šķir­tu tai īpa­šu garš­u un aro­mā­tu pirms cep­ša­nas.
16.okt 2017 Ina Zelča
Lai mazkustīga dzīvesveida dēļ, diendienā sēžot pie galda un darbojoties pie datora, neciestu veselība, jāatvēl laiks fiziskām aktivitātēm. Vingrot var arī birojā. «Pēc pusotras vai divām stundām jāpieceļas no galda un jāizvingrojas. Tas neaizņems daudz laika, bet samazināsies nogurums un paaugstināsies darba efektivitāte,» uzsver sporta kluba Atlētika trenere Evelīna Parhomenko.
12.okt 2017 Ina Zelča
Der at­ce­rē­ties, ka sva­rī­gi ir ne vien tas, lai dār­ze­ņi un aug­ļi bū­tu svai­gi un kva­li­ta­tī­vi, bet arī pa­rei­zi sa­ga­ta­vo­ti un kār­tī­gi no­maz­gā­ti, pirms tos lie­to uz­tu­rā. Ja to da­ra pa­rei­zi, no da­bas vel­tēm no­maz­gā gan ne­tī­ru­mus, gan mikro­or­ga­nis­mus, gan da­žā­das ķi­mi­kā­li­jas, ko bie­ži vien lie­to audzē­ša­nas pro­ce­sā.
11.okt 2017 Ina Zelča
Ce­pe­šu ga­ta­vo­ša­nai pa­ras­ti iz­man­to jaun­u dzīv­nie­ku ga­ļu no ma­zāk no­dar­bi­nā­tiem mus­ku­ļiem, jo tie ir mīk­stā­ki un su­lī­gā­ki.
10.okt 2017 Ina Zelča