\\Māja

Žāvēti āboli - kāpēc tos iekļaut savā ēdienkartē?

 
©avantrend/pixabay.com

Zie­mā, kad ne vien­mēr ir ie­spē­ja bau­dīt svai­gus ābo­lus, labs va­ri­ants ir žā­vē­ti ābo­li.

At­slo­dzes die­nās no tiem var vā­rīt kom­po­tu. Ābo­los ir daudz vi­ta­mī­nu, mik­ro­ele­men­tu, kas va­ja­dzī­gi or­ga­nis­mam, ta­ču uz­gla­bāt tos svai­gus ilg­sto­ši ir grū­ti, un arī vēr­tī­gās vie­las pa­zūd. Sva­rīgs fak­tors - sa­lī­dzi­not ar ie­vā­rī­ju­ma vā­rī­ša­nu un kom­po­ta ga­ta­vo­ša­nu, žā­vē­jot ābo­lus, zūd ma­zāk vi­ta­mī­nu. 100 gra­mos žā­vē­tu ābo­lu ir ap­mē­ram 243 kilo­ka­lo­ri­jas. Ta­jos nav tau­ku, tā­pēc šā­di ābo­li var aiz­stāt naš­ķus. 100 gra­mos žā­vē­tu ābo­lu ir 31,8 gra­mi ūdens, 0,9 g ol­bal­tum­vie­lu, 0,3 g tau­ku, 57,2 ogļ­hid­rā­tu, 8,7 g šķiedr­vie­lu. Ābo­lu žā­vē­ša­nai pa­ras­ti iz­vē­las skā­bus vai sald­skā­bu šķir­ņu ābo­lus. Tos vis­pirms no­maz­gā auk­stā ūde­nī, tad no­tī­ra mi­zu un iz­ņem ser­des, sa­griež un liek uz pār­is mi­nū­tēm ne­daudz sā­lī­tā ūde­nī. Tas liek mīk­stu­mam sa­gla­bāt gai­šu no­krā­su. Pa­ras­ti ābo­lus žā­vē ce­peš­krās­nī vai la­bi vē­di­nā­mā tel­pā. Lai­ku pa lai­kam tos ie­tei­cams sa­jaukt. Ide­āla tem­pe­ra­tū­ra žā­vē­ša­nai ir 75 līdz 80 grā­du, bet viss žā­vē­ša­nas pro­cess aiz­ņem ap­mē­ram 6 līdz 8 stun­das. Ja ābo­li ir pa­rei­zi iz­žā­vē­ti, tad tie ir mīk­sti un elas­tī­gi, ie­gūst gai­ši krē­mī­gu no­krā­su. Žā­vē­tus ābo­lus ie­sa­ka ēst cil­vē­kiem, kam ir cu­ku­ra di­abēts. Pek­tīns, kas at­ro­das ābo­los, pa­da­ra tos par pro­duk­tu ar ze­mu gli­kē­mis­ko in­dek­su. Līdz ar to cu­ku­ra lī­me­nis, tos ēdot, asi­nīs pa­aug­sti­nās lē­nām.

No­de­rī­gi!

* No 10 ki­lo­gra­miem svai­gu ābo­lu var ie­gūt ap­mē­ram 1 līdz 1,5 ki­lo­gra­mus žā­vē­tu ābo­lu.

* Lai ābo­lus ātr­āk iz­žā­vē­tu, tos ie­tei­cams pa­vā­rīt 7 līdz 10 mi­nū­tes kar­stā ūde­nī, bet pēc tam at­dze­sēt auk­stā.

* Uz ce­peš­pan­nas ie­tei­cams uz­klāt ce­pa­mo pa­pī­ru. Jo ma­zā­kā slā­nī ābo­li būs uz­lik­ti, jo ātr­āk un kva­li­ta­tī­vāk tie iz­žā­vē­sies.

Re­cep­tes

Zu­pa no žā­vē­tiem ābo­liem un plū­mēm

Sa­stāv­da­ļas: 700 g žā­vē­tu ābo­lu un plūm­ju, ka­nē­lis, pus­e cit­ro­na, 200 g cu­ku­ra, glā­ze vī­na, glā­ze dzēr­ve­ņu mor­sa, cit­ro­na mi­zi­ņa, ēdam­ka­ro­te kar­tu­pe­ļu mil­tu.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ābo­lus un plū­mes no­maz­gā un sa­vā­ra, pie­vie­no­jot cu­ku­ru, ka­nē­li, cit­ro­na mi­zi­ņu. Kar­tu­pe­ļu mil­tus iz­šķī­di­na dzēr­ve­ņu mor­sā, pie­vie­no ābo­liem un plū­mēm un uz­vā­ra. Pēc tam pie­vie­no vī­nu un vēl­reiz uz­vā­ra.

Ze­fīrs no žā­vē­tiem ābo­liem

Sa­stāv­da­ļas: 4,5 glā­zes žā­vē­tu ābo­lu, 1,5 glā­zes cu­ku­ra, 8 olas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: žā­vē­tus ābo­lus sa­vā­ra ar pus­glā­zi cu­ku­ra. 8 dzel­te­nu­mus sa­jauc ar glā­zi cu­ku­ra, pēc tam ar ābo­liem, pie­vie­no 8 sa­pu­to­tus olu bal­tu­mus un sa­mai­sa. Liek dzi­ļā uguns­iz­tu­rī­gā trau­kā, kas ie­ziests ar eļ­ļu un mil­tiem. Liek ce­peš­krās­nī, lai ap­brū­ni­nās. Pēc tam pār­kai­sa ar pū­der­cu­ku­ru, pa­sniedz ar krē­ju­mu vai pie­nu.