Portāla lietošanas noteikumi

1. Šie portāla lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tīmekļa vietnes nra.lv (turpmāk - Portāls vai nra.lv) lietotājs (turpmāk - Lietotājs), ir tiesīgs lietot Portālu.

2. nra.lv uzturētājs, patstāvīgi vai izmantojot apakšuzņēmējus, ir SIA “Mediju nams”, vien.reģ.Nr.40003610627 (turpmāk - Mediju Nams). Tāpat Mediju Nams pieder domēna vārda nra.lv, tautaruna.lv (tautaruna.nra.lv), lifehacks.lv (lifehacks.nra.lv) lietošanas tiesības.

3. Lietotājs ir jebkura fiziska persona, kas lieto Portālu vai tā sadaļas.

4. Noteikumi ir saistoši Lietotājam ar brīdi, kad Lietotājs, izmantojot elektronisko ierīci, ieiet Portālā, neatkarīgi no tālākajām darbībām.

5. Portālā izvietoto saturu ir aizliegts kopēt, pārpublicēt, pārveidot, t.sk., pārtulkot, reproducēt, izplatīt vai kā citādi rīkoties bez Mediju Nams rakstveida atļaujas.

6. Portāla saturs ir Mediju Nams īpašums (redakcionālais saturs, pašreklāmas), kā arī trešo personu saturs - reklāma, kas uz leģitīma pamata un vienojoties ar Mediju Nams, izmanto Portālu kā informācijas platformu. Tāpat Portāla redakcionālais saturs var būt atvasināts un salikts (piem., ziņu aģentūru informācijai un/vai fotoattēli).

7. Ja arī ir saņemta Mediju Nams piekrišana tās piederošā satura tālākai izmantošanai atbilstoši vienošanās būtībai, obligāts pienākums ir atsauces izvietošana uz Portālu.

8. Ar lietotāja autorizācijas (turpmāk - Profils) palīdzību iespējams izmantot tādus Portāla produktus kā tautaruna.lv rakstu komentēšanu, tautaruna.lv diskusiju forumu, lifehacks.lv rakstu komentēšanu un citus Portāla produktus, kas atrodami kādā no Portāla sadaļām. Ja Lietotājs ir reģistrējies (izveidojis Profilu) vienā no produktiem, tad, izmantojot tos pašus pieejas datus, Lietotājs varēs izmantot jebkuru citu produktu bez papildus reģistrēšanās.

8.1. Autorizēties Portālā iespējams izmantot jau esošus Facebook un Twitter kontus. Tas dos iespēju turpmāk piekļūt Portāla produktiem, izmantojot viena no minēto servisu pieejas datiem.

8.2. Pēc noklusējuma, Lietotāja lietotājvārds (pseidonīms), vārds, profila attēls un Lietotāja izveidotais vai pievienotais saturs var būt redzams visos ar Portālu saistītajos produktos.

8.3. Profila īpašnieks apņemas neatklāt savus pieejas datus (lietotājvārdu un paroli) trešajām pusēm. Profilu drīkst izmantot tikai tā īpašnieks. Ja Lietotājam ir pamats uzskatīt, ka trešās personas ir ieguvušas pieeju viņa Profilam, Lietotājam par to ir nekavējoties jāinformē administrācija, rakstot uz info@nra.lv.

8.4. Mediju Nams patur tiesības dzēst Lietotāju pievienoto vai izveidoto saturu, ja ir konstatēti lietošanas noteikumu pārkāpumi, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz nenoteiktu laiku bloķēt Lietotāja Profilu. Lietošanas noteikumi darbojas līdz Profila slēgšanai.

8.5. Lai slēgtu Profilu pēc paša vēlēšanās, dzēšot Lietotāja personas datus, Lietotājam ir jānosūta attiecīgs pieprasījums uz e-pasta adresi: info@nra.lv, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību iesnieguma noformējumam.

9. Lietotāja pievienotais vai augšupielādētais saturs (fotogrāfijas, attēli, videomateriāli, teksti u.c.) pieder konkrētajam Lietotājam. Mediju Nams neatbild par Lietotāju publicēto, ielādēto vai citā veidā pievienoto materiālu saturu. Par visu publicēto materiālu saturu, kā arī sekām, kas izriet vai var ierietēt no publicētā materiāla, atbild tikai un vienīgi tos publicējušais Lietotājs.

10. Rakstu komentāru sadaļas un diskusiju forums (tautaruna.nra.lv portālā) paredzēts viedokļu apmaiņai. Pamatojoties uz šajā punktā noteikto, komentāru sadaļās un foruma diskusijās aizliegts:

10.1. izplatīt reklāmu, t.sk., bet ne tikai, politisko reklāmu vai komerciālu informāciju; veikt aģitāciju;

10.2. izplatīt personas godu un cieņu aizskarošu informāciju, t.sk., bet ne tikai, melus, izplatīt draudus, pornogrāfiju, aicināt uz vardarbību, diskrimināciju, neiecietību un/vai veikt jebkādu citu ar normatīvajiem tiesību aktiem aizliegtu darbību, izplatīt informāciju, kuru citādi aizliegts publiskot un/vai publicēt, ievērojot normatīvo aktu prasības;

10.3. izplatīt citu fizisku personu datus, kā arī īpašu kategoriju personas datus.

11. Ņemot vērā Noteikumu 4.punktā noteikto, Lietotājs ir atbildīgs par jebkurām sekām, kas nodarītas Mediju Nams un/vai trešajām personām, ja Lietotājs lietojot Portālu, nav ievērojis Noteikumus un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

12. Portāla atsevišķu sadaļu un pakalpojumu lietošanai var tikt noteikti papildus noteikumi, kas konkrētā gadījumā būs noteicošie attiecībā pret šiem Noteikumiem.

13. Mediju Nams ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus. Šo noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti Portālā.