SIA "MEDIJU NAMS" privātuma politika

Pārzinis SIA "MEDIJU NAMS", reģ. Nr. 40003610627 (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese Mālu iela 30, Rīga, LV-1058, tālr. +371 67886700, e-pasta adrese: dati@medijunams.lv.

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš norādītos sakaru kanālus.

Sabiedrība, apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu,  kā arī citus piemērojamos normatīvos aktus fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā. (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus (klientu, sadarbības partneru, sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu un citu personu, kuru dati var nonākt Sabiedrības rīcībā īstenotās komercdarbības ietvaros) datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības, kā arī rūpēsimies par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

1. Personas datu apstrādes nolūki

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības komercdarbības funkcijām. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

2. Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:

3. Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Sabiedrība tos dzēsīs vai iznīcinās.

4. Personas datu saņēmēji

Sabiedrība veic attiecīgums pasākumus, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata konkrētajai personas datu apstrādei.

Personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

5. Sadarbības partneru personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātāju izvēle

Sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Sabiedrība rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tā nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

6. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu, kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Sabiedrība nodrošina datu apstrādi un drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, datu subjekta iebildumu gadījumā, Sabiedrība veic operatīvu darbības, lai rastu situācijas risinājumu.  Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Pēc datu subjekta rakstveida pieprasījuma saņemšanas, Sabiedrība:

Ja Sabiedrībai ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Sabiedrība var lūgt sniegt papildu informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, precizēt norādi uz konkrētiem dokumentiem un datumiem).

Sabiedrība neizmanto Jūsu datus automatizēto lēmumu pieņemšanā.

7. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē: Mālu iela 30, Rīga, LV-1058 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dati@medijunams.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Sabiedrības mājas lapā: www.nra.lv zem sadaļas PRIVĀTUMA POLITIKA.