Horoskopi

PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Decembra ceļvedis uzņēmējiem - kad slēgt līgumus, veikt naudas darījumus
Vakar, 19:45 1
7.dec
Decembris – gadumijas svētku mēnesis. Tā pirmā puse ir diezgan piemērota saimnieciskām aktivitātēm, bet pēc tam ballējamies un svinam dzīvi. Svētku laikā planētas kosmosā veido diezgan labvēlīgas kombinācijas.
 
6.dec
At­bild ser­ti­fi­cēts as­tro­logs Alek­sandrs So­ko­lovs:
 
5.dec
Svēt­ku laiks dau­dziem ne­iz­bē­ga­mi sais­tīts arī ar grā­dī­go dzi­ru, kas uz kat­ru ie­dar­bo­jas ci­tā­di. Viens ie­dzer svi­nī­bās glā­zi vī­na, ci­tam va­jag vēl un vēl. Kāds kļūst fi­lo­zo­fisks, ci­tam velk uz kaš­ķi. Cil­vēks, kurš ik­die­nā ne­spēj vār­du pār lū­pu pār­spļaut, kļūst sa­bied­rī­bas dvē­se­le, bet ru­nā­tī­gais draugs pār­vēr­šas muļ­ķī­gā se­vis ka­ri­ka­tū­rā. Cits var līk­smot trīs die­nas, un – ne­kas, ci­tam pēc di­vām vī­na glā­zēm ot­rā die­na ir no­rak­stī­ta.
 
4.dec
Lielisks veselības uzlabošanas līdzeklis ir zāļu tējas, uzlējumi, tinktūras, turklāt tos iespējams izvēlēties atbilstoši horoskopam.
 
1.dec
Horoskopi no  30. novembra līdz 6. decembrim
 
30.nov
Astroloģija ir labs palīgs bērniņa plānošanā, jo sieviešu astroloģiskajās kartēs redzami periodi, kas ir labvēlīgi, lai pieteiktos mazulis. Dažkārt, ja pārim ir problēmas, mediķi pat iesaka vērsties pie astrologiem, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu.
 
28.nov
As­tro­lo­ģi­jā ek­sis­tē vai­rā­ki ie­tei­ku­mi, kā ēst ve­se­lī­gi, kad jā­ie­vē­ro at­slo­dze un kad var cī­nī­ties ar lie­ko sva­ru.
 
27.nov
Klāt auk­stais un tum­šais laiks, kad kat­ram par se­vi sāk dot zi­ņu «vā­jās vie­tas». Lie­lisks veids, kā stip­ri­nāt sa­vu ve­se­lī­bu, ir zā­ļu tē­jas, no­vā­rī­ju­mi, uz­lē­ju­mi. Tos var sa­brū­vēt arī tie­ši sa­vai ho­ro­sko­pa zī­mei at­bil­sto­šus.
 
26.nov
Sa­de­rī­gā cil­vē­ka mek­lē­ju­mi al­laž no­dar­bi­nā­ju­ši sie­vie­šu un arī vī­rie­šu prā­tus, jo rei­zēm di­vu cil­vē­ku sa­vie­nī­ba pār­vēr­šas par ga­ta­vo el­li, bet ci­ti ko­pā pa­va­da idil­lis­kus ga­dus. «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» pie­dā­vā iz­mē­ģi­nāt vie­nu no vien­kār­šā­ka­jiem sa­de­rī­bas nu­me­ro­lo­ģis­ka­jiem tes­tiem.
 
24.nov
Horoskopi no 23. līdz 29. novembrim
 
23.nov
Astroloģijas un paredzēšanas māksla balstīta gan kosmisku strāvojumu, gan cilvēka psihes darbības zināšanās. Astrologi un psihologi cenšas palīdzēt ikvienam tikt galā ar izaicinājumiem, kurus vieni dēvē par liktenīgiem, otri – par paša radītiem. Dzīvē sevi īstenot un apstākļus pakļaut savām iegribām cenšas ikviens. Lai saglabātu reālistisku perspektīvas izjūtu, jāspēj ieraudzīt sevi un situāciju no malas, savukārt tos, kuri neveiksmē iekšēji ārdās, dēvē par Forera efekta upuriem.
 
22.nov
Pat ja jautājums šķiet nenopietns, krāsas nav «nenopietns» temats. Par krāsu simboliku, uztveri ir izteikušies ne tikai ezoteriķi, numerologi, astrologi, bet arī psihologi un mediķi. Tam, ko «Praktiskā Astroloģija» piedāvā šajā daļēji popkultūras testā, ir arī plašāks skaidrojums. Piemēram, kāpēc izvēlējos konkrētu krāsu: tāpēc, ka tikai šodien tā jūtos; tāpēc, ka tas signalizē par veselības problēmām; tāpēc, ka neapzināti cenšos pateikt, kas man vajadzīgs u.tml.
 
20.nov
Priekšvēlēšanu kampaņas kaislības laimīgi aiz muguras, nu visi zodiaka zvēri ir ieņēmuši savas vietas un sāk rosīties – kurš strādāt, kurš – imitēt darbību vai bīdīt savas štellītes.
 
17.nov
Horoskopi no 16. līdz 22. novembrim
 
16.nov
Tuvojoties «saldajiem 30», mēs esam jaunības augstākajā punktā. Tomēr izbaudīt bez raizēm šo vecuma periodu daudziem traucē debesu milzis Saturns, kurš izraisa eksistenciālās krīzes. Trīsdesmitgadnieku krīze mēdz būt ilgāka un skarbāka nekā izslavētā četrdesmitgadnieku. Kāpēc ap šo vecumu vīrietis sper pirmo sānsoli, bet sieviete kļūst neatvairāma un bīstama, stāsta astroloģe Linda Kurmis.
 
14.nov
Šoruden Latvijas Tautas frontei – 30. Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos tā bija sabiedriski politiska kustība, kas pastāvēja no 1988. līdz 1999. gadam. Dziesmotajā revolūcijā jeb Trešajā Atmodā Tautas frontei bija izšķirīga nozīme. Dziesmotā revolūcija beidzās ar neatkarības atjaunošanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Laikraksta «Neatkarīgā Rīta Avīze» galvenās redaktores vietniece, žurnāliste un publiciste Elita Veidemane ir viena no Atmodas simboliem.
 
13.nov
Halo – optisks efekts, varavīkšņains aplis ar Sauli vai pilnu Mēnesi. Reizēm to var saskatīt arī apkārt citam priekšmetam, piemēram, laternai.
 
12.nov
Režisore Ilona Brūvere. Tieša un vienlaikus atvērta, pretimnākoša. Sapņotāja un vienlaikus reāliste. Zina, ko spēj un var izdarīt. Ir cilvēki, kuri «atgremo» tā dēvēto citātu literatūru, skaistus saukļus, «gudras» domas, un ir tādi, kuri rīkojas. Viņa pieder tiem otrajiem. Laimīga, ka atgriezusies Latvijā pēc desmit Rietumvācijā nodzīvotiem gadiem, un vienlaikus neslēpj: ja vien vīrs un dēls būtu izkustināmi,viņa atkal dotos prom. Latvijas simtgades filmas «Ievainotais jātnieks» režisore.