Horoskopi

PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Režisore Ilona Brūvere: Cilvēki Latvijā ir zaudējuši sirsnību, spriestspēju
Vakar, 19:34 7
7.nov
Modes dizaineres un populārās blogeres Aļonas Grevocvas mājās notikusi laupīšana.
 
3.nov
Horoskopi no 2. līdz 8. novembrim
 
2.nov
Viņš ir labs organizators un kombinators, ar lielām caursišanas spējām un labu intuīciju. Viss izplānots, un paša radītā sistēma darbojas. Šīs zīmes pārstāvjiem piemīt apbrīnojamas spējas shēmošanā un aizkulišu darbībā – visu sakārtos un novadīs... pēc sava prāta, protams.
 
2.nov
Ne­kad nav tik slik­ti, lai lie­tas la­bā ne­va­rē­tu kaut ko darīt. Ja vien gri­bam un zi­nām, ko un kā. Ja arī uzņēmu­ma as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir pro­ble­mā­tis­kas kombi­nā­ci­jas vai arī gai­dāms sa­rež­ģīts gads, vien­al­ga fak­tis­ki vien­mēr var at­rast po­zi­tī­vos mo­men­tus.
 
2.nov
Novembrī ir astroloģiskā dilemma svarīgus darījumus plānot mēneša pirmajā pusē, kad nelabvēlīgā stāvoklī ir mīlestības un naudas planēta, vai otrajā pusē, kad sācies piņķerīgais retrogrādā Merkura periods.
 
31.okt
Kā­dus gan tei­cie­nus ne­esam vel­tī­ju­ši sa­viem bēr­niem! Mazs bērns spiež klē­pi, liels – sir­di. Bēr­ni – mū­su nā­kot­ne. Ve­cā­ku un bēr­nu sa­sprin­gtās at­tie­cī­bas bie­ži mē­dzam at­tais­not ar pa­au­džu kon­flik­tu. At­tie­cī­bas ar sa­vu bēr­nu un arī ot­rā­di – ar ve­cā­kiem – ir mū­žī­gas, pat ja fi­zis­ki tās vairs ne­pa­stāv. Tā­pēc ir jau­tā­ju­mi, uz ku­riem mek­lē­jam at­bil­des gan bū­da­mi bēr­ni, gan ve­cā­ki. Un arī kā bēr­ni un ve­cā­ki vie­nā per­so­nā.
 
29.okt
Kas ir "zvaig­žņu lie­tus"? Un kā­pēc, ie­rau­got spo­žu švī­ku de­be­sīs, sa­kām – zvaig­zne krīt?
 
27.okt
Horoskopi no 26. oktobra līdz 1. novembrim
 
26.okt
Sa­vu dzī­vi bez sa­dzī­ves teh­ni­kas ie­rī­cēm vairs ne­spē­jam ie­do­mā­ties. Arī sa­dzī­ves teh­ni­kas priekš­me­tiem ir sa­va ener­ģē­ti­ka, savs rak­sturs, un tos var ap­lū­kot arī no as­tro­lo­ģis­kā ska­tu pun­kta.
 
25.okt
Cilvēka acīm saskatāmais var būt skaists, baiss, intriģējošs, nomācošs. Redzētā vērtējumu nosaka arī emocijas un sajūtas. Ir vietas, par kurām prasīties prasās sacerēt kādu leģendu, ja tādas vēl nav. Jo sajūtas tur ir citādas. Arī tad, kad prāts saka un acis apliecina, ka nav nekā mistiska. Tādā vietā un tajā brīdī saproti savus ļoti tālos senčus, kuri, vēl nespēdami izskaidrot notiekošo, sacerēja teikas, leģendas, nostāstus. Interesanti, ka Karēlijas pirmajā ģerbonī bija attēlota rīkstīte.
 
24.okt
Druīdu horoskops tiek dēvēts arī par gallu horoskopu, jo tagadējā Lielbritānijas un Īrijas teritorijā senatnē dzīvoja vairākas cilšu grupas – briti, īri un galli. 
 
23.okt
Senos druīdus apvij noslēpumainības plīvurs. Viņus uzskatīja par spēcīgiem priesteriem, kas dzīvoja ozolu birzīs, bija viedi, zināja dabas noslēpumus, upurēja dieviem un pētīja zvaigžņu ceļus. Par druīdu rituālu vietu uzskata Stounhendžu. Druīdiem ir arī savs «koku horoskops», par kura autentiskumu gan precīzu ziņu nav. Daudzas liecības aizgājušas vēstures nebūtībā.
 
22.okt
Mūzika mums ir blakus visas dzīves garumā, no šūpļa dziesmām līdz pat sēru melodijām. Tā spēj izteikt tik bagātīgu emociju gammu, kāda nav pa spēkam vārdiem. Ne velti, klausoties mīļākos skaņdarbus, varam priecāties, raudāt, pārdzīvot, just līdzi un skumt. Tā noteikti spēj arī dziedēt. Mūzikas terapija arvien biežāk tiek ieteikta kā labs palīgs dažādu veselības problēmu ārstēšanā, piemēram, attīstības traucējumu, autisma, vājdzirdības, priekšlaicīgas dzimšanas, astmas, depresijas, izdegšanas, dažādu fobiju un citos gadījumos. Bet tā var arī kļūt par stiprinājuma avotu jebkuram šajā nemiera pilnajā dzīvē.
 
20.okt
Horoskopi no 19. līdz 25. oktobrim
 
19.okt
Kāds ir, tāds ir – saka vieni. Otri pēta, vai auto numurzīmē varēs saskatīt zīmīgas sakritības. Trešie ir gatavi mainīt neiepatikušos numuru, bet ceturtie to izdara. Piektie pasūtina individuālu numura zīmi, samaksā 3647,50 eiro un jūtas apmierināti. Viņi ir ieguvuši kāroto.
 
18.okt
Kopdzīves forma, ko ar vārdu «laulība» saprata mūsu vecvecmāmiņas, ir mainījusies – dažkārt bērnus audzina tikai viens no vecākiem vai vecvecāki, jo mamma un tētis devušies peļņā ārpus Latvijas, pastāv viendzimuma partnerattiecības, kas senāk bija liegtas, jā, arī divsievība, kas īpaši netiek slēpta. Tas, protams, nenozīmē, ka vairs nav tradicionālu, stipru un kuplu ģimeņu. Tomēr laikmets savas korekcijas ir ieviesis. Kā astroloģija, būdama tūkstošiem gadu sena, tiek galā ar laikmeta izaicinājumiem, un kā zvaigznēs nolasīt sarežģītos attiecību līkločus?
 
17.okt
PĒTERIS SIČEVS ir viens no tiem retajiem cilvēkiem Latvijā, kuri piekopj šamanismu, balstoties vienlaikus antropoloģiskās, psiholoģiskās un ezoteriskās zināšanās, tāpēc ievēro «darba drošības noteikumus».