Horoskopi

20.feb
Savā ziņā zīmīgs gads – secīgi atkārtojas divnieki un nulles. Divreiz pa 20. Maģiski vai mistiski zemteksti tāpēc gan nav jāmeklē. Gada ciparu summa ir 4.
 
19.feb
Aktieris Juris Kalniņš apliecina Strēlnieka zvaigznājā dzimušo cilvēku humānismu un spēju atrast kompromisu teju ikvienā situācijā.
 
18.feb
Taro kāršu sistēmā Vecajā arkānā ietilpst 22 kārtis, kuru simboliskā nozīme papildina numeroloģisko skaidrojumu. Ja numeroloģijā ir skaitlis un tā nozīme, tad taro – arī attēls. Piemēram, Vecā arkāna 7. kārts – Triumfa rati – taro sistēmā nozīmē pārvietošanos laikā un telpā, arī ceļojumu, braucienu, došanos uz ārzemēm, bet numeroloģijā – ceļu pie sevis. Arī tas ir sava veida ceļojums.
 
17.feb
Zinājāt, ka Indonēzijā dzīvo nosauļotā žurka? Tā ir viena no pasaulē sastopamiem daudziem desmitiem žurku sugu. Latvieši žurkas nav mīļojuši. Dainās žurkas minētas maz, ticējumos – negatīvā kontekstā. Savukārt Austrumos žurkas ir pielūgsmes objekts.
 
16.feb
Tuvojoties gada drēgnajiem un tumšajiem mēnešiem, aizdomājamies par imūnsistēmas stiprināšanu. Iesnas, klepus, temperatūra uzskrien – parasti to «norakstām» uz organisma nespēju pretoties vīrusiem. Droši vien var atcerēties parunu par to, ka rati jākaļ ziemā, bet ragavas vasarā, jo organisma aizsargspējas nevarēs izveidot kā uz burvju mājienu. Bet, ja vasarā neesat uzkrājis nepieciešamos vitamīnus un pietiekami norūdījies, nekas nav nokavēts. Neba vasara vien ir gadalaiks, kad var stiprināt imūnsistēmu. Un kaut kad ir jāsāk – vismaz lai norūdītos, rudens ir īstais laiks.
 
15.feb
Dažām horoskopa zīmēm ir lemts pelnīt naudu. "Your Tango" sarindojusi horoskopa zīmes, pēc to iespējām būt bagātām, veiksmīgām un pelnīt daudz naudas. Der gan atcerēties, ka rezultātā naudas pelnīšana tomēr ir pašu rokās.
 
15.feb
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
14.feb
No tā, kā­du ūde­ni mēs dze­ram, ir at­ka­rī­ga mū­su ve­se­lī­ba. Pē­dē­jā lai­kā bie­ži tiek ru­nāts par or­ga­nis­ma ok­si­dē­tā­jiem – brī­va­jiem ra­di­kā­ļiem, ku­ru kai­tī­go ie­tek­mi vei­ci­na stress, pār­slo­dze un da­žā­di dzī­ves­vei­da fak­to­ri. Viens no tiem ir mū­su ti­pis­kā ēdien­kar­te, kur do­mi­nē skā­bie, ne­vis sār­mai­nie pro­duk­ti. To vi­su ap­zi­no­ties, cil­vē­ki mek­lē vei­dus, kā uz­ņemt anti­ok­si­dan­tus, ie­gā­dā­jas da­žā­dus uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus, bet ne vis­i zi­na, ka pa­lī­dzēt var vēl viens da­bisks anti­ok­si­dants – sār­mai­nais jo­ni­zē­tais ūdens.
 
13.feb
Glu­ži kā da­bā, arī kat­ra cil­vē­ka ho­ro­sko­pā ir pār­stā­vē­tas vi­sas četr­as sti­hi­jas – Uguns, Gaiss, Ūdens un Ze­me.
 
12.feb
Aptumsums ir samērā neparasta dabas parādība, kas visos laikos piesaistījusi sevišķu uzmanību. Parasti gada laikā mēs piedzīvojam divus trīs Saules aptumsumus un vienu divus Mēness aptumsumus.
 
11.feb
Ja mums kas ie­sā­pas, mēs vai nu tam ne­pie­vēr­šam uz­ma­nī­bu (vis­maz īs­lai­cī­gi), vai arī tū­līt do­da­mies pie ār­sta. Dak­te­ris mūs iz­tau­jā, iz­rak­sta zāles, un pēc lai­ci­ņa šķiet, ka ve­se­lī­bas ķi­be­le veik­smī­gi pār­va­rē­ta. Ta­ču rei­zēm tā at­grie­žas at­kal un at­kal. Ko da­rīt? Ie­spē­jams, ka ar zā­ļu pa­lī­dzī­bu tiek no­māk­tas ti­kai se­kas, ta­ču dzi­ļā­kais cē­lo­nis pa­liek.
 
10.feb
Miegs ir absolūti nepieciešams, lai atgūtu fiziskos un garīgos spēkus. Tie, kuri naktsmieram veltītās stundas uzskata par zemē nosviestām, maksā par šiem maldiem ar savu veselību.
 
9.feb
Daudzveidīgajā un plašajā pārtikas produktu izvēlē, varam apjukt, izvēloties veselīgākos ēdienus. Izrādās, ka arī horoskopa zīme nosaka, kādus ēdienus izvēlēties, bet no kādiem labāk izvairīties, norāda portāls "Medium".
 
9.feb
Ik­die­nas stre­su uz­tve­ram kā ne­mī­la­mu, bet ne­iz­bē­ga­mi pie­ķē­dē­tu dzī­ves­bied­ru – ne­ko da­rīt, kaut kā jā­sa­dzī­vo. Psiho­te­ra­peits An­sis Jur­ģis Sta­bin­gis at­mas­ko mū­su do­mā­ša­nas kļū­das, kas ce­men­tē mal­dī­gos pie­ņē­mu­mus, ka no stre­sa mūs­die­nās iz­bēgt ne­var. Var. Un va­jag. Kā to iz­da­rīt? At­bil­des la­sī­tā­ji var mek­lēt ša­jā in­ter­vi­jā ar psiho­te­ra­pei­tu Sta­bin­gi.
 
8.feb
Daudz tiek aprasktītas pozitīvās horoskopu zīmju īpašības, taču, kā zināms, cilvēkiem piemīt arī īpašības, ar kurām īpaši nelepojamies. Portāls "Elite Daily" atklāj, kādas ir horoskopu zīmju sliktās īpašības.
 
8.feb
Sagatavojusi astroloģe Guna Kārkliņa
 
7.feb
Minerālu enerģijas aizsardzībai un dziedināšanai tiek izmatotas jau kopš sirmas senatnes. Klu­sē­jo­šie sūt­ņi no Vi­su­ma, pul­sē­jot vie­no­tā rit­mā ar aug­stā­kiem spē­kiem, spēj aiz­sar­gāt, pie­vilkt, mai­nīt lik­te­ni, rak­stu­ru un uz­la­bot ve­se­lī­bu.
 
7.feb
Kas jāņem vērā šajā mēnesī – horoskopi izklaidei un iedvesmai.