Horoskopi

13.mar
Dailes teātra aktrise ILZE ĶUZULE-SKRASTIŅA caur dzīvi iet ar paļāvību uz augstākiem spēkiem, tomēr viņa skaidri apzinās, ka pakļaut sev var arī otrs cilvēks, tāpēc viņai ļoti patīk brīvības izjūta.
 
12.mar
Atbildot uz testa jautājumiem, uzzināsiet, vai esat vairāk pragmatiķis vai ideālists, kā arī to, kādas planētas horoskopā var noteikt sliecību vienā vai otrā virzienā.
 
11.mar
Feminisma banalizētāji piedāvā primitīvus pretargumentus. Lai sievietes lauž asfaltu ar pneimatisko āmuru, tad, lūk, būs sasniegta vienlīdzība. Bet, ja sieviete strādā par tālbraucēju šoferi vai kalēju, viņas profesionalitāte, fiziskā kondīcija un sievišķība (kas tā vispār ir?) tiek apšaubīta. Kas ir feministes? Vīriešu nīdējas. Bet kas tādā gadījumā ir feministi? Arī vīriešu nīdēji?
 
9.mar
Horoskopi no 8. līdz 14. martam
 
8.mar
Šis tests pie­dā­vā pa­vēr­tēt mū­su at­tie­cī­bas ar nau­du, bal­sto­ties uz vē­la­ma­jām un ne­ga­tī­va­jām rak­stu­ra īpa­šī­bām. In­te­re­ses pēc var iz­mē­ģi­nāt ma­ģi­ju nau­das pie­sais­tei – vai tie­šām treš­die­na ir īs­tā die­na da­rī­ju­miem un kā mai­nās pel­ņa, pa­rak­stot do­ku­men­tus īpa­šā vei­dā.  
 
7.mar
Sa­va per­so­nī­bas ho­ro­sko­pa iz­zi­nā­ša­na ne­būt ne­no­zī­mē, ka tā­lāk viss mai­nī­sies kā pēc bur­vju nū­ji­ņas mā­jie­na. Tie­ši ot­rā­di, ša­jā iz­zi­ņas pro­ce­sā ro­das jaun­a in­for­mā­ci­ja, dzī­vē da­rā­mo dar­bu skaits pie­aug, un at­bil­dī­ba par dzī­vi bie­ži vien du­bul­to­jas. Tur­klāt as­tro­lo­ga pa­doms dos re­zul­tā­tu ti­kai tad, ja cil­vēks pats būs ga­tavs ie­klau­sī­ties se­vī un ri­si­nāt ak­tu­ālās pro­blē­mas.
 
5.mar
Lai sa­snieg­tu vē­la­mo efek­tu, skais­tum­kop­ša­nā ir sva­rī­gi ie­vē­rot Mē­ness fā­zes un tā at­ra­ša­nos zo­di­aka zī­mēs. Zi­not šos «kni­fi­ņus», ie­spē­jams uz­la­bot iz­ska­tu un līdz ar to arī lab­sa­jū­tu.
 
2.mar
Horoskopi no 1. līdz 7. martam
 
1.mar
Marts nopietniem saimnieciskiem darbiem nav piemērots, jo atkal kārtējo reizi būs klāt nelabvēlīgais retrogrādā Merkura periods, kas rada piņķerīgas situācijas.
 
1.mar
Valda uzskats, ka Zivju zodiaka zīmes pārstāvji sevī apvieno pa drusciņai no visu iepriekšējo zīmju gājuma, īpašībām, pieredzes un sajūtām, jo šī zīme noslēdz Zodiaka apli. Lai drīz jau dotu vietu visa aizsācējam, pirmajai zīmei aplī – Aunam, kas ieskandē arī pavasari.
 
1.mar
Tuvojas pavasaris – drīz ēdienkartē varēsim iekļaut vietējos vitamīnu avotus. Dāmas domās par jaunām štātēm, kungi vairāk par sportisko formu. Lai justos labi (un ne tikai pavasarī), reizumis der ievērot atslodzi.
 
28.feb
Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Amerikā lielu popularitāti ieguva radio raidījumi, kuros piedalījās astroloģe Evagelīna Adame. Viņa jau iepriekš bija ieguvusi visnotaļ skandalozu slavu, jo 1914. gadā tika apvainota nākotnes pareģošanā, kas bija aizliegta. Tomēr apsūdzētajai izdevās tiesā pierādīt, ka astroloģija ir zinātne un prognozēšana nav pareģošana vai zīlēšana. Šo tiesas prāvu viņa vinnēja. Līdz ar to tika nodrošināta arī popularitāte daudzu gadu garumā.
 
26.feb
Vie­ni plē­šas kā suns ar ka­ķi, to­mēr pa­liek ko­pā. Ci­ti sa­tie­kas, un starp vi­ņiem jū­tas uz­lies­mo pēk­šņi, kā zi­bens spē­riens. Vē­lāk pa­ši brī­nās – nez kas tas bi­ja? Ir cil­vē­ki, ku­rus sais­ta kais­līgs sekss, tāds, ku­rā pa­zūd ve­se­lais sa­prāts, bet vis­ap­kārt glu­ži vai sprakšķ fi­zis­ka vil­kme. Kā­pēc tā no­tiek?
 
22.feb
Šā gada vasarā apritēs tieši 50 gadu, kopš amerikāņu astronauti Nīls Ārmstrongs un Bazs Oldrins kļuva par pirmajiem cilvēkiem, kuri izkāpuši uz Mēness virsmas. Viens no viņu (tāpat kā citu «Apollo» misiju dalībnieku) galvenajiem mērķiem bija Mēness grunts un iežu paraugu vākšana, un šo uzdevumu astronauti arī cītīgi pildīja, vēlāk sakot, ka viņiem nav atlicis pārāk daudz laika fotografēties.
 
21.feb
Izklaides tests piedāvā iepazīt savu slepeno, dzimšanas brīdī iegūto vārdu, ko veido dzimšanas datuma un dzimšanas mēness salikums un par kuru atbild Mēness. Dzimšanas datumu raksturojumā savs patiesības grauds slēpjas, bet dažu mēnešu apzīmējumi raisa smaidu. Ja nu kādam viņa slepenais vārds ir Asiņainais Mīlnieks? Brr! Nu ko, mēģinām?
 
20.feb
Ūdensvīrā dzimusī Dailes teātra aktrise LIDIJA PUPURE ir atvērta jebkādām teorijām un mācībām, kas skaidro cilvēka dvēseles vibrācijas, psihes mehānismus un savstarpējo attiecību ceļus ar visiem šķēršļiem. Viņas intereses un domu gaita atbilst horoskopa zīmes raksturojam tik ļoti, ka šķiet – māksliniece visu mūžu centusies sekot viedu astrologu priekšrakstiem, taču patiesībā ir pretēji: viņa par visu vairāk ir uzticīga savai pārliecībai.
 
18.feb
Tik pierasts visur dzirdēt un lasīt zodiaka zīmju pārstāvju aprakstus, ka, šķiet, nu jau ikvienam gatavs viedoklis, ka Lauva mīl gozēties apbrīnas saulītē, Jaunavas dzīvo pedantiski un pēc instrukcijām, Skorpioni to vien dara kā atriebjas un mīlējas, bet ar Zivīm vispār neviens neko nevar saprast – tās vai nu plosto, vai raud. Dzīvē, loģiski, tā nav. Katrs zina kādu visai sušķīgu Jaunavu vai mietpilsonisku Ūdensvīru. Protams, individuālo raksturojumu sniegs tikai astrologs atbilstoši personas horoskopam (jo raksturu nosaka ne tikai zīme, kurā atrodas Saule, bet visu planētu stāvokļi un konfigurācijas). Taču arī vispārējie apraksti mēdz būt visai vienveidīgi un maļ uz riņķi vienus un tos pašus stereotipus. Pamēģināsim dažus no tiem kliedēt!
 
16.feb
Horoskopi no 15. līdz 21. februārim