Horoskopi

9.nov
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
8.nov
Lu­te­rā­ņu te­olo­ga, ap­gais­mo­tā­ja un lat­vie­šu laik­me­tī­gās li­te­ra­tū­ras pa­mat­li­cē­ja Got­har­da Frīd­ri­ha Sten­de­ra jeb Ve­cā Sten­de­ra vārds daudziem pirmām kārtām droši vien asociējas ar to, ka viņš sarakstījis en­cik­lo­pē­di­ju zem­nie­kiem – dzim­tcil­vē­kiem «Augst­as gud­rī­bas grā­ma­ta no pa­sau­les un da­bas». Bet vai ir zi­nāms, ka ta­jā lat­vie­šiem tiek stās­tīts arī par pla­nē­tu kār­tī­bu un zo­di­aka ra­ša­nos?
 
7.nov
Numerologi pirmie atklājuši Kristus dzimšanas noslēpumu mācības un iekļāvuši tās īpašos skaitļu kodos... Tautas skaitīšana saistās ar tā dēvēto Sātana skaitli... Numeroloģiskais kods saskatāms arī Bābeles tornī...
 
6.nov
Kopš senatnes eksistē dažādi astroloģijas novirzieni, dažādām tautām atšķirīgs skatījums uz norisēm kosmosā. Piemēram, senie balti esot ievērojuši 32 gadu ciklu un, līdzīgi kā ķīniešiem – katram gadam bijis savs aizgādnis. Tāpat arī zodiaka zīmes mainījušās katru mēnesi atbilstoši Saules ritmam.
 
5.nov
Jau as­tro­lo­ģi­jas pirm­sā­ku­mos vald­nie­ki ātr­i sa­pra­ta – savs gal­ma as­tro­logs ir vi­sai iz­de­vīgs! Paš­iem zvaigžņu tulkiem gan ne­re­ti nā­cās ba­lan­sēt uz na­ža as­mens starp uz­ti­cī­bu pa­tie­sī­bai, ris­kē­jot krist ka­ra­ļa ne­žē­las­tī­bā, un iz­ma­nī­giem glai­miem, no­dro­ši­not sev ēr­tī­bas un bie­ži arī sa­gla­bā­jot dzī­vī­bu.
 
4.nov
Atsevišķu indivīdu natālajās un tranzītu kartēs vislielāko uzmanību pievēršam t.s. ātrajām planētām Mēnesim, Saulei, Merkuram, Venerai un Marsam, arī Jupiteram. Savukārt pasaules notikumu jeb mundānā astroloģija pievēršas galvenokārt lielajām un lēnajām planētām, proti, kā to atrašanās kādā no zodiaka zīmēm ietekmē globālās norises.
 
3.nov
Ejot garām daudzām ēkām un vietām Rīgā, pat iedomāties nevaram, kādus noslēpumus tās glabā. Uz it kā zināmo var palūkoties arī ar citādu skatu – caur noslēpumu un mistikas prizmu.
 
2.nov
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
1.nov
Astroloģija ir radusies, pateicoties cilvēka vēlmei izzināt pasauli. Ne tikai praktisku mērķu (kuģošana, ciklisku debess parādību noteikšana, zvaigžņu stāvoklis, planētu kustība) dēļ, bet arī meklējot atbildes uz metafiziskiem jautājumiem, tajā skaitā tā vai citādi formulēto «kas es esmu?» vai reizēm apnicīgo «kāda ir dzīves jēga?».
 
31.okt
Il­gus ga­dus sa­bied­rī­bā val­dī­ja uz­skats, ka sta­ļi­nisms un as­tro­lo­ģi­ja ir di­vas ne­sa­vie­no­ja­mas lie­tas – pro­ti, vie­nī­gā «pa­rei­zā» mā­cī­ba to­laik bi­ja ko­mu­nisms, bet viss pā­rē­jais ti­ka uz­ska­tīts par mā­ņiem un tum­so­nī­bu. To­mēr ga­du gai­tā ar­hī­vos iz­de­vies at­rast fak­tus, kas liek uz Jo­si­fu Sta­ļi­nu un vi­ņa pie­ņem­ta­jiem lē­mu­miem pa­rau­dzī­ties maz­liet ci­tā gais­mā. Ap­gal­vot, ka viņš se­ko­jis kā­da sle­pe­na as­tro­lo­ga pa­do­miem, bū­tu pār­stei­dzī­gi, ta­ču «tau­tu tēvs», ma­zā­kais, nav bi­jis pil­nī­gi at­klāts, 1931. gadā no­ti­ku­ša­jā sa­ru­nā ar vā­cu rakst­nie­ku Emī­lu Lud­vi­gu apgal­vo­jot, ka ne­tic lik­te­nim.
 
30.okt
Sau­les un Mē­ness ap­tum­su­miem tau­tu tra­dī­ci­jās un kul­tūr­vēs­tu­rē bi­ju­si īpa­ša no­zī­me. Ar tiem sais­tī­ti mī­ti un le­ģen­das. Izsenis tiek uzskatīts, ka tie ir nelaimju vēstneši, ka aptumsumu laikā dzimušiem cilvēkiem sarežģīts dzīvesgājums un ka aptumsumu periodos dzīvē iespējami liktenīgi pavērsieni.
 
29.okt
As­tro­noms un as­tro­logs, fi­zi­kas dok­tors Ivars Šmelds at­bild ap­stip­ri­no­ši. Tik tie­šām, 17. gad­sim­tā dzī­vo­ju­šais an­gļu fi­zi­ķis, ma­te­mā­ti­ķis, as­tro­noms, te­ologs un al­ķī­mi­ķis Īzaks Ņū­tons, kurš pār­zi­nā­ja arī as­tro­lo­ģi­ju, pē­tot Bī­be­li, se­ci­nā­jis, ka pas­tar­die­na jeb pa­sau­les gals ne­ie­stā­sies ag­rāk par 2060. ga­du.
 
28.okt
Lat­vi­jas vēs­tu­res sva­rī­gā­kie no­ti­ku­mi, sā­kot no pirm­ās brīv­valsts vei­do­ša­nas, un ap­tum­su­mu ie­tek­me. (Ņe­mot vē­rā, ka ap­tum­su­mu ie­tek­me vis­vai­rāk jū­ta­ma ap­mē­ram di­vas ne­dē­ļas pirms un di­vas pēc no­ti­ku­ma. Ja tu­vāk ap­tum­sums, jo spē­cī­gā­ka tā ie­tek­me.)
 
27.okt
Lai savaldzinātu vīrieti, sievietes mēdz likt lietā visu sievišķīgo ieroču arsenālu. Tomēr kā panākt, lai raidītie signāli trāpītu mērķī un rezultāts nebūtu pretējs plānotajam? Atliek noskaidrot iecerētā horoskopu un izvēlēties pareizo iekarošanas stratēģiju. Te gan jāpiebilst, ka šie ir izklaides horoskopi, kas par visiem simt punktiem nav jāpieņem kā balta patiesība.
 
26.okt
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
25.okt
(Nobeigums. Iepriekšējās publikācijas «Praktiskās Astroloģijas» janvāra, aprīļa un jūlija numurā.)
 
24.okt
Esam rakstījuši par sinastriju, proti, astroloģijas nozari, kas nodarbojas ar divu vai vairāku personu saderības noteikšanu. Līdz šim vairāk – par mīlestības un laulības attiecībām, mazāk – par darba un biznesa partnerības jautājumiem. Vai varēšu ar šo cilvēku sastrādāties? Vai biznesa partneris kopīgajā lietā ieguldīs tikpat daudz pūļu un enerģijas, cik es? Vai sekmīgi sākto lietu neapdraudēs pēkšņi un iracionāli konflikti? Uz šiem jautājumiem atbildēt spēj astrologs.
 
23.okt
Nacionālā teātra aktieris MĀRTIŅŠ EGLIENS dzimis, Saulei atrodoties Svaru zīmē, tāpēc viņš uz savas ādas izjūt «par» un «pret» kausu nepārtraukto kustību.
 

Rīgas namu pārvaldnieks