Horoskopi

16.jūl
Žurnāla «Praktiskā Astroloģija» komanda kopā ar lasītājiem šovasar ikgadējā ekskursijā iepazina Rendas pagasta zemnieku saimniecības «Upmaļi» Dziedinošos dārzus. Visi šīs senās sētas dārzi, meži un pļavas 120 hektāru platībā ir bioloģiski sertificēti. Tas nozīmē – tīri jo tīri. Saimniecība atrodas triju upīšu – Īvandes, Rendas un Mērgavas – krastos.
 
15.jūl
Dailes teātra aktrise DĀRTA DANEVIČA piedzimusi, kad Saule atradās Vēža zīmē, tāpēc viņas raksturā ir pasaulei sevi rādīt drosmīgu, lai slēptu bezgala jūtīgu, gluži sāpīgu dvēseli.
 
13.jūl
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze:
 
12.jūl
Lai pēc numeroloģijas metodes noteiktu saderības koeficientu, pietiek zināt tikai dzimšanas datumu. Savējo, protams, bet to jau parasti zinām, un tam cilvēkam, ar kuru gribam noskaidrot saderību.
 
11.jūl
Starptautiskā Astronomijas savienība piedāvā iespēju arī Latvijas iedzīvotājiem izvēlēties vārdus vienai citplanētai jeb eksoplanētai un zvaigznei, ap kuru tā riņķo. Visu vasaru varēs pieteikt ierosinājumus, bet septembrī notiks balsošana.
 
10.jūl
Jūliju vajadzētu pavadīt rāmā solī, neplānojot svarīgus darbus un nerisinot sasāpējušus attiecību jautājumus. Šajā mēnesī būs Saules un Mēness aptumsums un veselas piecas planētas retrogrādā stāvoklī!
 
9.jūl
Ar modes analītiķi Konstantīnu Bogomolovu esam vienisprātis – gribētu piedzīvot to laiku, kad vīrieši būs atkarojuši no sieviešu modes to, ko dāmas viņiem ir atņēmušas. Būtu aizraujoši tāpēc, ka nav iespējams atgriezties 200–300 gadu senā pagātnē.
 
8.jūl
«Nevēlos nevienu biedēt, taču kopējā sociālā un pasaules karma norāda, ka gaidāmas ekonomiskās problēmas, bet Latvijā tas asi izpaudīsies kā divas problemātiskākās sfēras,» prognozējot tuvākā laika ekonomikas un politikas norises, saka vēdiskais astrologs JĀNIS RIEŽNIEKS.
 
5.jūl
As­tro­lo­ģis­ka­jos skaid­ro­ju­mos pla­nē­tām ir ne ti­kai sa­vas pār­val­dī­ša­nas jo­mas, bet arī sa­va «da­ba».
 
5.jūl
Viņš sargā savu dzimto alu, sēž tur savā bruņu čaulā un raugās Mēnesī – bieži vien tas ir viņa visdziļākais un ilgotākais dzīves piepildījums. Vēži ir īsteni mājinieki, un savējie viņam ir svarīgākais uz pasaules. «Vaīīī» tam, kurš aizskars šo svēto teritoriju. Tad inteliģentais, labdabīgais un miermīlīgais Vēzis var iekniebt, nu, ļoti sāpīgi. Vēžu zīmē dzimušās mammas rūpējas par saviem bērniem kā cāļu mātes.
 
5.jūl
Saskaņā ar astroloģijas teoriju saspringtas planētu kombinācijas kosmosā ietekmē procesus uz zemes, tostarp pastiprina dažādu avāriju un katastrofu riskus. Šī ir daļa no pētījuma, kurā analizēju pasaules traģiskāko kodolkatastrofu astroloģisko fonu.
 
4.jūl
Mēs zi­nām, ka «nav stās­ta skum­jā­ka ar mī­las me­tu kā stāsts par Ro­me­o un par Džul­je­tu». To­mēr tas jo­pro­jām sa­viļ­ņo, kaut arī no­brie­dis cil­vēks die­zin vai sev vai sa­viem bēr­niem no­vē­lēs tā­du mī­las stās­tu. Re­āla­jā dzī­vē vē­ro­jam, cik daudz trans­for­mā­ci­ju ir li­te­rā­ro tē­lu Sol­vei­gas un Pē­ra Gin­ta at­tie­cī­bām, bet ne­sa­pro­tam, kad pa­šas uz­kāp­jam uz Sol­vei­gas grā­bek­ļa. Par ne­lai­mī­gu mī­les­tī­bu rau­dam, bet lai­mī­gu ne­re­ti ne­spē­jam no­vēr­tēt. Un bie­ži vien ti­kai ar «at­pa­kaļ­ejo­šu da­tu­mu» at­zīs­tam – tā bi­ja lik­te­nī­gā mī­les­tī­ba.
 
3.jūl
Ūdens sti­hi­jas ie­tek­mē tiek sa­gla­bā­ta zem­ap­zi­ņas lī­me­ņa at­mi­ņa. Zem­ap­zi­ņa gla­bā in­for­mā­ci­ju no ie­priek­šē­jām re­in­kar­nā­ci­jām. Bez ūdens nav ie­spē­jams iz­tikt ne­vie­nā lī­me­nī, tas pie­velk, spēj mag­ne­ti­zēt tik dzi­ļi, ka pa­šam grū­ti pēc tam iz­kļūt, pie­dot, aiz­mirst.
 
2.jūl
«Es sa­pra­tu, ka ne­va­ru at­kār­to­ties, jo ne­var ko­pi­ja būt la­bā­ka par ori­ģi­nā­lu. Kas der vie­nam cil­vē­kam, ci­tam ne­der, lai vi­ņam pa­lī­dzē­tu. Pie­mē­ram, jūs. Jū­tot arī ci­tos lī­me­ņos, es sa­pro­tu, ka jums va­jag kaut ko tā­du, par ko va­rat pār­lie­ci­nā­ties, sa­taus­tīt, sa­prast uz­reiz – lai nav jā­gai­da mē­ne­sis, di­vi vai trīs,» sā­kot sa­ru­nu ar «Prak­tis­ko As­tro­lo­ģi­ju», sa­ka Bal­ti­jas Psiho­lo­gu aso­ci­āci­jas pre­zi­dents, psiho­logs un nu­me­ro­logs Jā­nis Caics, pa­ma­to­jot, kā­pēc sa­vā dar­bā iz­man­to gan nu­me­ro­lo­ģi­jas, gan as­tro­lo­ģi­jas zi­nā­ša­nas. «Var iz­man­tot da­žā­dus pa­ņē­mie­nus at­bil­sto­ši tai pro­blē­mai, kas jā­ri­si­na, un tam mo­men­tam, ku­rā at­ro­das cil­vēks.»
 
1.jūl
Klāt va­sa­ras saul­grie­žu laiks, un kā­lab gan, va­sa­ras va­ka­rā va­ka­rē­jot ar drau­giem vai ra­di­nie­kiem, ne­pa­mē­ģi­nāt nu­me­ro­lo­ģis­ko zī­lē­ša­nu ar ci­pa­riem? Jā­prot ti­kai at­šif­rēt, ko tie stās­ta. «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» maz­liet pa­lī­dzēs iz­tul­kot skait­ļu va­lo­du, to­mēr uz­sver, ka šī ir iz­klai­de lai­ka īsi­nā­ša­nai gai­ša­jās va­sa­ras no­va­ka­rēs.
 
28.jun
Amerikāņu kosmiskā zonde «InSight», kas pagājušā gada novembrī ieradās uz Marsa, ir fiksējusi seismiskās svārstības uz Sarkanās planētas.
 
27.jun
Parasti, runājot par zodiaka zīmju saderību, cilvēki domā tikai vienu debesu spīdekli – Sauli. Taču, lai izvērtētu divu vai vairāku cilvēku savstarpējo mijiedarbību, nepieciešams ņemt vērā arī Mēnesi un citas planētas. Katra no tām atbild par kādu no attiecību līmeņiem.
 
26.jun
Par Taizemes jauno karali maija sākumā oficiāli kronēts Rama X jeb Maha Vačiralongkorns, kurš troni mantoja pēc sava tēva nāves 2016. gada rudenī. Varas pārņemšanas tradīcijas Taizemē ir ļoti komplicētas, paredz veselu virkni ceremoniju, un tajās lielu lomu spēlē karaliskā galma astrologi, kuri ne tikai piedalās dažādos rituālos, bet arī uzrauga, lai tie notiktu pareizajā laikā un vietā. Astrologu padomus bieži ņem vērā arī Taizemes politiķi un vienkāršie ļaudis.