Horoskopi

3.apr
Smejies vesels
 
3.apr
Ja jums ir dārzs un laika apstākļi atļauj, tad vajadzētu pievērsties dārzkopībai.
 
3.apr
Patlaban ir tā, kā ir. Janvārī ir sākušās negantas planētu kombinācijas, kas maina pasaules kārtību. Tās «darbosies» vairākus gadu desmitus, bet tas nebūt nenozīmē, ka daudzus gadus būs tieši tā kā tagad. Atgriezīsimies ikdienā. Bet citādā un citādi. Dažādas pārmaiņas un arī satricinājumi var nākt laiku pa laikam. Bet – krīzes, kā zināms, ir arī jaunu iespēju laiks. Sapurināmies un domājam, ko darīt citādi un labāk.
 
2.apr
Senie druīdi cēla savas baznīcas svētajās birzīs, bija labi dziednieki, pareģi un pārzināja dabas maģiju. Kinolentēs viņus mēdz attēlot kā sirmus, bārdainus vīrus, kas māca un iedvesmo varoņus. Bet ko mēs zinām par iznīcināto ordeni? Ir cilvēki, kas mēģina uzturēt un atdzīvināt šīs senās zināšanas un tradīcijas.
 
31.mar
Placidus, Kohs, Regiomontāns, Vēlovs, vienādmāju sistēma – šīs ir tikai dažas, vispopulārākās no mūsdienu Rietumu astroloģijā lietotajām māju jeb namu sistēmām. Tās radušās dažādos laikos, un katrai no tām ir savi piekritēji. Taču pati senākā, pirmatnējākā no visām šī sistēmām ir tā dēvētā pilnzīmju sistēma.
 
29.mar
«Avestas» astroloģijas sistēmā šis ir Ziloņa gads
 
28.mar
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
26.mar
Ir tāds diezgan bieži lietots teiciens par divu mīlētāju savienību, kas noslēgta debesīs. Tā saka par laimīgiem cilvēkiem, kas lemti viens otram un saprotas no pusvārda vai viena acu skata. Taču «savienību debesīs» varam attiecināt arī uz astroloģiju, jo, satiekoties ar kādu, sākas planētu mijiedarbība, kas uzšķiļ dzirksti, rada maigu attieksmi vienam pret otru vai arī trakas kaislības.
 
24.mar
Agrīnajos viduslaikos kristīgajā pasaulē galvenais centrs, kur astroloģija turpināja attīstīties, bija Bizantija. Tajā pašā laikā varas iestādes sāka cīņu pret astroloģijas izplatību, taču ne absolūtā vienprātībā.
 
22.mar
Reklāmas un veikalu plaukti mums piedāvā visdažādākos tīrīšanas līdzekļus, ierīces un lupatiņas, kurām piemītot gluži vai maģiskas īpašības. Taču diezin vai ar spodrību mājoklī vien būs līdzēts, jo pat ar visspēcīgāko ķīmiju no negatīvajām enerģijām māju attīrīt nav iespējams, jo, tāpat kā mēdz sakrāties izlietotās zobu birstītes un putekļi, sakrājas arī enerģijas.
 
21.mar
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
20.mar
Vienam dzīve rit samērā gludi, cits arvien uzkāpj uz tiem pašiem «grābekļiem». Un nogroza galvu – man tāda karma... Šis tests palīdzēs saprast, kāds ir katra karmiskais parāds un ko ar to iesākt.
 
19.mar
Ar ciparu palīdzību vēl pirms kā­zām varam pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Pēc jau izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt Kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas.
 
18.mar
Dažkārt mēdz sacīt, ka laulības noslēgtas debesīs – tik cieši ir saistīti mīļotie (vienalga, ar vai bez juridiska «papīra»). Vieni dzīvo kā cimds ar roku, silti, cieši un maigi, citi – nebeidz risināt saspringtas situācijas savā kopdzīvē, bet vienalga viens bez otra nevar. Kas sasaista ar to īsto un vienīgo?
 
17.mar
Eksistē da­žas vil­tī­bi­ņas, kā­ var mēģināt vai­rot ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, lie­kot lie­tā skait­ļu da­bu. Numeroloģijā zināms, kā­di skait­ļi pie­velk nau­du, bet ku­ri – at­grūž, kā­du sum­mu la­bāk no­gul­dīt ban­kā un kā­du mak­su no­teikt par sa­viem pa­kal­po­ju­miem, kā­dā ap­jo­mā no­for­mēt kre­dī­tu, cik lie­lu sum­mu ie­tei­cams aiz­dot, bet kā­du – at­vē­lēt lab­da­rī­giem mēr­ķiem.
 
16.mar
Ārējais iz­skats ir glu­ži kā vi­zīt­kar­te, pēc ku­ras vis­pirms vēr­tē mūs un ci­tus vēr­tē­jam mēs. Ga­dās, ka tas ir mal­di­nošs, bet kurš gan to kon­sta­tēs, pirms nav sā­cis sa­ru­nu un uz­zi­nā­jis par mū­su lie­lis­ko eru­dī­ci­ju, iz­ci­la­jiem ta­lan­tiem vai ap­bu­ro­ša­jām rak­stu­ra īpa­šī­bām?
 
15.mar
Kat­ram cilvēkam ir vārds un uz­vārds. Dau­dziem tiek do­ti arī mīļ­vār­di­ņi vai ie­sau­kas. Dažkārt kādu cilvēku apkārtējie uz­ru­nā pārsvarā ti­kai uz­vār­dā. Kā­pēc bēr­nu dē­vē­jam mīļ­vār­di­ņā, ne­vis dzim­ša­nas ap­lie­cī­bā ie­rak­stī­ta­jā vār­dā? Kā­lab ci­tam pie­mē­ro­tāks šķiet pa­ša, ne­vis ve­cā­ku iz­vē­lē­tais vārds?