Horoskopi

21.mai
Sinastriskā jeb attiecību astroloģija pēta divu (vai vairāku) personu natālo karšu mijiedarbību. Vai radīsies abpusējas simpātijas? Vai draudzība pāraugs mīlestībā? Vai jūtas būs ilgstošas un noturīgas? Vai iespējams konflikts, un kāda veida konflikts tas varētu būt? Uz visiem šiem jautājumiem atbildi spēj sniegt sinastriskās astroloģijas metodes.
 
20.mai
Tā dēvētās tālās planētas atbilstoši mundānās* astroloģijas teorijai ietekmē globālus procesus un norises. Taču tām kādā brīdī ir nozīme arī indivīda astroloģiskajā kartē. Patlaban spilgti «izpaužas» Urāns, Saturns un Plūtons. Un ļoti interesanti ir skatīt šo planētu ietekmi Latvijas politiskajās norisēs.
 
18.mai
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze.
 
17.mai
Dzīve bez informācijas tehnoloģijām mūsdienās vairs nav iedomājama. Digitalizācija ir mainījusi ne vien visu sabiedrību, bet ietiekusies arī tik senā zinātnē kā astroloģija. Bruņojies ar planšetdatoru vai viedtelefonu, astrologs var konsultēt klientu jebkurā pasaules malā, kur pieejams internets. Sarunāties var, izmantojot Skype, WhatsApp, Viber vai Facebook Messenger, vēl vairāk – virtuālajā realitātē var lasīt lekcijas vai sarīkot vebināru astroloģijas studentiem.
 
16.mai
Vēršus nevajag kaitināt, pret viņiem jāizturas ar cieņu – arī pret Dailes teātra aktieri LAURI DZELZĪTI, kurš dzimis laikā, kad Saule bija šajā zodiaka zīmē.
 
15.mai
Mēs neesam kā augi, kas var būt tikai tur, kur iedēstīti. Tā dzimtenes un savu sakņu apzināšanās ir spēcīga un nepieciešama, taču tikpat nepieciešami ir jauni iespaidu apvāršņi, kas paplašina katra personīgo horizontu. Ir vērts skatīt pasaules plašumus, gūt jaunas sajūtas un jaunus draugus, mierīgi relaksēties vai izbaudīt adrenalīna devu, piedaloties kādā ekstrēmā ceļojumā. Pieredzētais ir bagātība.
 
14.mai
«Pamatprincips ir ļoti vienkāršs – pirmkārt, maksimāli izmantot to enerģiju, kas nāk no dabas, nebloķēt to; otrkārt, maksimāli saglabāt īpašumā jau ienākušo enerģiju un neļaut tai aizplūst,» – tā īpašuma un dārza ierīkošanas principus definē astroloģe un Vastu Šastra, senās vēdu zinātnes par mājokļa iekārtošanas principiem, eksperte Dace Ozola. «Praktiskā Astroloģija» jau rakstījusi par Vastu Šastra principiem mājoklī, bet šoreiz – par tās principiem dārzā.
 
13.mai
Uldis KRAUZE iepazīstina ar sevi: «Esmu Baltijas dzintara pētnieks. Man ir sajūta, ka dzintars Latvijā atdzimst, mazliet pateicoties man. Pirms padsmit gadiem, kad sāku intensīvi interesēties un strādāt ar dzintaru, nevienu citu Latvijā nezināju.» Viņa jaunākais piecus gadus ilgā darba auglis – dzintara disks. Tas klausa ne tikai pieredzējuša masiera rokām, dzintara disku var izmantot ikviens. Tam uzsilstot, jūtama īpatnēja smarža. Tā smaržo dzintars.
 
11.mai
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze:
 
10.mai
As­tro­lo­ģi­ja ir se­na kā pa­sau­le, tās vēs­tu­re mē­rā­ma ga­du tūk­sto­šos, un grū­ti pat pa­teikt, tie­ši kur un kad tā ra­du­sies. Arī se­nie bal­ti ne­bi­ja iz­ņē­mums. Da­žas in­for­mā­ci­jas drus­kas par bal­tu as­tro­lo­ģi­ju no­nā­ku­šas arī pie mums.
 
9.mai
Klau­na tērps ga­ran­tē jaut­rī­bu, bet tēr­pa no­vil­kša­na – ek­stā­zi, ku­ras vēs­tu­ris­ki kon­krē­ta iz­paus­mes for­ma bi­ja lat­vie­šu Tre­šā at­mo­da.
 
8.mai
Numeroloģijas testu sastādītāji piedāvā noteikt cilvēka raksturojumu, izmantojot debess spīdekļa ietekmi numeroloģiskā interpretācijā. Numeroloģijā pieņemts, ka vienkāršajiem skaitļiem atbilst deviņi galvenie Saules sistēmas objekti, tātad – tiek piedēvētas arī tos raksturojošās īpašības. Izmanto skaitļus no 1 līdz 9. Ja nepieciešams, saskaitīšanu turpina, līdz iegūts viencipara skaitlis.
 
7.mai
Tautasdziesmas ir latviešu mantras, kas sevī slēpj dziļas domas un lielu vārda spēku. Tās spēj dziedināt, uzmundrināt un atvērt sirdi mīlestībai un dzīvespriekam. Dziedot kokles pavadījumā, šīs mūsu tautas garamantas ļauj vēl jo dziļāk piekļūt tuvāk sev, savam dievišķajam kodolam. Tā ir īsta meditācija un dziedināšana – par to pārliecinājusies Inga Karpiča, kura šo ceļu aizsākusi jau pirms kāda laika un arī citiem ir gatava to ierādīt. Tāpēc Inga kopējās, viņas rīkotās sadziedāšanās nosaukusi par «Dziedināšanu caur tautasdziesmu».
 
6.mai
Astroloģijas saknes sniedzas daudz senākā pagātnē – tiek uzskatīts, ka tā kā mācība radusies senajā Babilonijā. Kaut gan absolūti precīzu ziņu par to nav. Tāpat kā par taro. Ir versija, ka taro kārtis parādījušās XV gadsimtā Ziemeļitālijā, bet ar astroloģijas simboliem tās sasaistītas vien XIX gadsimtā.
 
4.mai
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze.
 
3.mai
Iemīlējušos cilvēku saderību mēdz noteikt, izmantojot dažādas aprēķinu metodes numeroloģijā. Ja ļoti gribas zināt un sirdī grauž mazs šaubu ķirmis, var jau mēģināt arī ar ciparu palīdzību papētīt, kas īsti notiek. Vismaz sevī.
 
3.mai
Alek­sandrs So­ko­lovs – as­tro­logs ar aug­stā­ko iz­glī­tī­bu me­di­cī­nā, Lat­vi­jas As­tro­lo­gu aso­ci­āci­jas biedrs, ku­ram iz­snieg­ta bied­ra kar­te ar pir­mo nu­mu­ru. Vi­ņa pie­re­dze gan as­tro­lo­ģi­jā, gan me­di­cī­nā ļauj iz­teikt strik­tu, bet pa­ma­to­tu vie­dok­li par ļo­ti no­zī­mī­gu cil­vē­ka dzī­ves sa­stāv­da­ļu – ve­se­lī­bu. Vai as­tro­logs var pa­teikt, kad cil­vēks sa­slims un ar ko? Vai ir ētis­ki pro­gno­zēt ve­se­lī­bas pro­blē­mas tā dē­vē­ta­jā po­pu­lā­ra­jā as­tro­lo­ģi­jā – ik­die­nas, ik­ne­dē­ļas vai ik­mē­ne­ša ho­ro­sko­pā? Un vai as­tro­lo­ģi­ja var pa­lī­dzēt ār­stē­ša­nā?
 
3.mai
Pilnā sparā turpinās dārza darbu sezona. Par dažām lietām, kas no astroloģijas zinībām būtu jāievēro dārzkopībā, Neatkarīgā jau rakstīja ikmēneša astroloģiskajā apskatā aprīlī.