Horoskopi

17.jan
Iz­pē­tot cil­vē­ka per­so­nī­go as­tro­lo­ģis­ko kar­ti, ie­spē­jams uz­zi­nāt, ku­ra sti­hi­ja val­da ho­ro­sko­pā un kam va­ja­dzē­tu būt ve­se­lī­gas ēdien­kar­tes pa­ma­tā. Zi­not, kur Sau­le un Marss at­ra­du­šies dzim­ša­nas brī­dī, var no­skaid­rot, kā­da ir cil­vē­ka iek­šē­jā bū­tī­ba un kā viņš se­vi re­ali­zē dzī­vē. Sa­vu­kārt Mē­ness at­klāj emo­ci­onā­lo stā­vok­li un die­nas, kad ie­tei­cams at­tī­rī­ties un ie­vē­rot da­žā­das di­ētas.
 
16.jan
As­tro­lo­ģi­jā ek­sis­tē vai­rā­ki ie­tei­ku­mi, kā ēst ve­se­lī­gi, kad jā­ie­vē­ro at­slo­dze un kad var cī­nī­ties ar lie­ko sva­ru.
 
15.jan
At­bild ser­ti­fi­cēts as­tro­logs Alek­sandrs So­ko­lovs:
 
14.jan
Lai­kam jau mēs tie­šām esam tas, KO ēdam. To­ties la­bā zi­ņa ir tā, ka va­ram iz­vē­lē­ties un ie­mā­cī­ties, KĀ ēst. Sa­ru­na ar die­to­lo­ģi Lo­li­tu Ne­ima­ni ir ne ti­kai par pa­rei­zu ēša­nu, bet arī par ci­tā­dā­ku do­mā­ša­nu un paradumu maiņu.
 
13.jan
Tie, kas vēlas samazināt svaru, ir gatavi izmēģināt visneprātīgākos ieteikumus: dzert ābolu etiķi, māla ūdeni, katru dienu mainīt maltītē lietojamos produktus, ēst vairumā šokolādi... Dietologs, gastroenterologs Igors Fizdels par to visu rausta plecus, uzsverot, ka pašārstēšanās ne pie kā laba nevar novest, tas jādara ārsta uzraudzībā, nosakot katram individuālu diētu.
 
12.jan
Katrai horoskopa zīmei ir sava pievilcība, taču ne visas ir savā starpā saskanīgas. Astroloģe Keitija Bīla atklāj, kurām horoskopa zīmēm labāk savā starpā neveidot romantiskas attiecības.
 
12.jan
At­bil­sto­ši ne­dē­ļas die­nām mai­nās mū­su or­ga­nis­ma iek­šē­jais bi­olo­ģis­kais ritms, fi­zi­olo­ģis­ko fun­kci­ju ak­ti­vi­tā­te, sav­star­pē­jā sais­tī­ba ar pla­nē­tu vib­rā­ci­jām – jo arī kat­rai ne­dē­ļas die­nai ir savs aiz­gād­nis, de­be­su spī­dek­lis. Va­rat pa­mē­ģi­nāt ēst sa­ska­ņā ar ne­dē­ļas pla­ne­tā­ra­jiem rit­miem. Lūk, daži ieteikumi iedvesmai.
 
11.jan
Sagatavojusi astroloģe Guna Kārkliņa
 
10.jan
Tuvojoties pavasarim, daudzi biežāk ielūkojas spogulī un ne vienmēr ir apmierināti ar to, ko ierauga. Tiecoties labi ātri atbrīvoties no liekiem svara kilogramiem, dažs gatavs sevi pakļaut teju inkvizīcijas cienīgām diētām.
 
9.jan
Mēdz sacīt, ka sportisti esot starp māņticīgākajiem ļaudīm pasaulē. Teju katram no viņiem ir savi rituāli, kas kalpo kā veiksmes garants, taču atsevišķos sporta veidos pieņemts piesaistīt arī īpašus speciālistus, sauciet viņus, kā gribat – burvji, šamaņi, parapsihologi, ekstrasensi.
 
8.jan
Ar Lat­vi­ju cie­ši sais­tī­tais as­tro­logs, grāfs Ser­gejs Vron­skis stāv PSRS sla­ve­nās Zvaig­žņu pil­sē­ti­ņas caur­lai­dē un gai­da. Tū­līt nāks kos­mo­nauts Ju­rijs Ga­ga­rins, kurš jā­brī­di­na: pēc di­vām die­nām li­do­ju­mam nav lab­vē­līgs laiks! Tas būs da­tums, kad no­tiks lik­te­nī­gā ka­tas­tro­fa.
 
7.jan
Ru­nā­jot par auto­avā­ri­ju as­tro­lo­ģis­ka­jiem as­pek­tiem, bie­ži tiek mi­nē­ta Mē­ness ie­tek­me kā emo­ci­jas un līdz ar to ne­ap­do­mī­gu rī­cī­bu pro­vo­cē­jošs fak­tors. Lat­vi­jā pirms dažiem gadiem veikts uni­kāls as­tro­lo­ģis­kais pē­tī­jums, ku­rā iz­ana­li­zē­ta Ce­ļu sa­tik­smes dro­šī­bas di­rek­ci­jas snieg­tā sta­tis­ti­ka. Mē­ness stā­vok­ļiem tie­šām ir no­zī­me. Kaut arī statistika pētīta pirms vairākiem gadiem, kombinācijas kosmosā atkārtojas un šis pētījums ir un būs aktuāls.
 
6.jan
Dārgakmens ir kā sīks piliens, kurā koncentrējusies Visuma bezgalība, dzīvās dabas mutuļojošais spēks, žilbinošā Saule un biedējošās okeāna dzīles. Viss vienā lāsē!
 
5.jan
Akurāt tas būs piektdienas vakars! Un ballītei ir jābūt... 24. janvārī īsi pirms pusnakts saskaņā ar austrumnieku tradīcijām klāt būs Baltās metāla žurkas gads, kas aizsāks jaunu zodiaka ciklu.
 
4.jan
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
4.jan
Kas jāņem vērā šajā mēnesī – horoskopi izklaidei un iedvesmai
 
3.jan
Desmitiem gadu pēc Vācijas sakāves Otrajā pasaules karā turpina cirkulēt daudz mītu un leģendu par nacistiem. Daļa no tiem ir saistīti ar noslēpumaino organizāciju «Ahnenerbe» jeb «Senču mantojums». Ar ko tikai nav nodarbojušās šīs SS reihsfīreram Heinriham Himleram pakļautās struktūras darbinieki – meklējuši tādas relikvijas kā Svēto Grālu un Derības šķirstu, centušies uziet nogrimušo Atlantīdu, mēģinājuši iekļūt Himalaju kalnu noslēpumainajās pazemes valstībās Šambalā un Agarthā, gribējuši atrast «dzīvības ūdeni» Kaukāzā, izveidot nacistu bāzi Antarktīdā un pat sazinājušies ar citplanētiešiem...
 
3.jan
(Fragments no žurnāla «Praktiskā Astroloģija» speciālizlaiduma «Prognozes un Horoskopi», kas patlaban nopērkams visās preses tirdzniecības vietās.)