Horoskopi

13.okt
Kas ir īs­ta mī­les­tī­ba? Kā­pēc tā ro­das starp di­viem cil­vē­kiem un kā­pēc bei­dzas? Ak, cik la­bi bū­tu zi­nāt, cik lai­ka at­vē­lēts kat­ram ro­mā­nam – da­žas die­nas vai vis­a dzī­ve! Tas gan ne­maz nav ne­ie­spē­ja­mi – as­tro­logs var pa­teikt, vai laiks skan­di­nāt kā­zu zva­nus, vai vien­kār­ši bez­rū­pī­gi ļau­ties mir­kļa bau­dai.
 
12.okt
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
11.okt
Kā­pēc dau­dzos me­di­ju ho­ro­sko­pos nav no­rā­dī­tas zo­di­aka zīm­ju da­tu­mu ro­bežas?
 
10.okt
Skaidro sertificēts numerologs un astrologs Kristaps Baņķis: «Vecākiem, kuri nevar izvēlēties bērnam vārdu un katrs grib ielikt savu, es iesaku vienu no vārdiem izvēlēties par kristāmo vārdu. Tad nevajadzēs šo it kā lieko vārdu turēt zemapziņā kā milzīgu nerealizētu alternatīvu. Esmu pārliecinājies, ka pēc tam ģimenē iestājas miers. Kristāmais vārds darbojas kā garīgā vertikāle un ir domāts individuālajam ceļam, nevis mijiedarbībai ar valsti. Tam savukārt kalpo dzimtsarakstu nodaļā reģistrētais vārds.
 
9.okt
Līdz pat 10% jaundzimušo viņu dzīves pirmajās dienās/nedēļās jebkurā ķermeņa vietā var parādīties asinsvadu dzimumzīmes. Tās iedalāmas divās pamatgrupās: pirmā ir asinsvadu audzēji, kas atkarībā no lokalizācijas var uzvesties diezgan agresīvi, un otra ir kapilārās malformācijas, tautā sauktas par ugunszīmēm jeb portvīna plankumiem, to palielināšanās ir proporcionāla bērna augšanai.
 
8.okt
Es biju mirušais bērns. Bērns kādā ģimenē, par kuru neko nezinu. Cilvēki man apkārt rosījās, jutās sāpināti, skaidroja attiecības. Šķita, ka kāda sieviete ar savu izturēšanos visu laiku lūdza piedošanu. Ne man, bet mirušajam bērnam.
 
7.okt
Nauda, bizness, īpašumu iegāde vai pārdošana ir jautājumi, kas cilvēkus interesē. Viens no veidiem, kā noskaidrot, kad to labāk darīt, ir noteikt individuālā gada skaitli un noskaidrot, kad ir vērts rīkoties ar lielu naudu. Biznesam nelabvēlīgākos gados ieteicams neskriet vilcienam pa priekšu, bet izpētīt tirgu, krāt naudu, nolūkot jaunas telpas. Tomēr konkrēta prognoze ir jāveido katram cilvēkam individuāli.
 
6.okt
Pro­tams, par mil­jo­nā­ru pie­dzimst, ja pū­rā nāk ba­gā­tīgs man­to­jums! Ta­ču šo­reiz par to ne­ru­nā­sim. Ša­jā rei­zē – par tiem, ku­ri pa­sau­lē nāk ar mil­jo­nā­ra vai, ne­daudz pie­ti­cī­gāk ru­nā­jot, nau­dī­ga cil­vē­ka po­ten­ci­ālu un ku­riem nau­da ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku pie­pū­li to­mēr ir jā­no­pel­na. Ti­kai – cik no mums prot, spēj un grib to da­rīt un piln­vēr­tī­gi iz­man­tot lik­te­ņa dās­ni dā­vā­to ie­spē­ju?
 
5.okt
Šis ir saderības noteikšanas tests, ar ko sveču gaismā parotaļāties romantiski noskaņotajiem. Lai noteiktu saderības indeksu, jāizmanto savs un partnera dzimšanas datums.
 
5.okt
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze.
 
4.okt
Saruna ar astroloģi un krāsu terapeiti Santu Pīlāci varētu būt kā āķis lūpā. Tā aizāķē interesi, bet, manuprāt, nepaguvām izrunāt pat niecīgāko daļu no tā, ko slēpj krāsu pasaule. Par sevi viņa saka to pašu, ko daudzi, kuri meklē atbildes uz lielajiem jautājumiem – neba no vieglas dzīves tas noticis. Lasītājiem piedāvājam padomāt par to, cik cieši šajā dzīvē viss ir saistīts. Parausi vienu diedziņu, un atvelsies kamols. Lūk, Santas stāsts:
 
4.okt
TAS brīdis atkal pamazām tuvojas! 31. oktobrī retrogrādo kustību sāks Merkurs, radot pārpratumus un nekārtību biznesa lietās.
 
4.okt
Kaut kas mazliet gaistošs un netverams, tiekšanās pēc harmonijas, šarms un elegance – ja šādu starojumu sajūtat no kāda cilvēka, tad visticamāk viņš būs Svaru zīmes pārstāvis. Kā nēši, kam katrā pusē pa spainim, kā svari taisnības un likumības dievietes Temīdas rokās... dzīvē visā nepieciešams līdzsvars. Un Svari pēc tā tiecas jebkurā jomā un situācijā. Šīs zīmes pārstāvji jūtas slikti, ja apkārt veidojas konflikti, notiek attiecību skaidrošana un jezga. Tas viņus var padarīt teju vai slimus. Šī iemelsa dēļ dažkārt Svarus uzskata par pārāk pakļāvīgiem, tādiem, kurus var viegli ietekmēt un iespaidot. Taču tas bieži vien nav tāpēc, ka Svariem nebūtu savu domu, viedokļa vai mugurkaula – nē, piekāpšanās ir ātrākais veids, kā uzreiz atjaunot līdzsvaru. (Vai vienkārši nepieļaut konflikta rašanos).
 
4.okt
Oktobra kopējais astroloģiskais fons kopumā ir normāls – varam iet un darboties. Taču jābūt apdomīgiem pie stūres un ar tehniku, jo par šo jomu atbildīgās planētas atradīsies spriedzes kombinācijās.
 
3.okt
Saules un Mēness aptumsumi notiek četras līdz piecas reizes gadā, un, izveidojot astro karti jeb individuālo horoskopu, datorprogrammas uzrāda – ir vai nav tajā aptumsumu ietekme.
 
2.okt
Sau­les un Mē­ness ap­tum­su­miem tau­tu tra­dī­ci­jās un kul­tūr­vēs­tu­rē bi­ju­si īpa­ša no­zī­me. Ar tiem sais­tī­ti mī­ti un le­ģen­das. Spil­gtā­kais ir aus­trum­nie­ku stāsts par pū­ķi, kas ik pa lai­kam ap­rij Sau­li un Mē­ne­si. Drau­dī­gais si­žets ie­zī­mē ko­pē­jo at­tiek­smi pret šo da­bas pa­rā­dī­bu. Pro­ti, ap­tum­su­mu lai­kā ne­kas labs ne­esot gai­dāms. As­tro­lo­ģi­jā ap­tum­su­mi sais­tās ar se­vis iz­zi­nā­ša­nu, iek­šē­jām pār­mai­ņām, kar­mis­kiem mo­tī­viem. Cilvēkiem, kas dzimuši aptumsumu ietekmē, dzīvē tiek doti papildu uzdevumi.
 
1.okt
Vieg­li ne­bi­ja. Sa­ru­nā ar ār­stu Pē­te­ri KĻA­VU gri­bē­jās pa­strī­dē­ties un ie­bilst. Bet viņš at­bru­ņo­ja, sa­kot: «Nav vis­am jā­pie­krīt. Jeb­kurš ap­gal­vo­jums vien­mēr ir ie­ro­be­žots ap­gal­vo­jums. Arī tas, ko es stās­tu.» Šķiet, šī ne­būs ātr­i un ti­kai vien­reiz iz­la­sā­ma sa­ru­na.
 
30.sep
Dzīve pēkšņi apmet kūleņus un sagriežas par 180 grādiem. Visnotaļ cienījams bankas ierēdnis pusmūžā nopērk velosipēdu un telti, lai dotos uz hipsteru festivālu. Provinciāla sākumskolas skolotāja, kas pat nagus nekad nav lakojusi, 50 gadu jubilejas priekšvakarā ņem un iestājas skaistumkopšanas kursos, bet apaļīga pārdevēja, kas visu mūžu žēlojās par slikto veselību, sāk nodarboties ar alpīnismu. Nē, šie gadījumi neliecina par mērenu vājprātu, gluži otrādi – pienākot tā dēvētajai vecuma krīzei, cilvēki meklē un atrod savu patieso aicinājumu.