Horoskopi

14.aug
Mīlestības dieviete Venera. Tās aizgādnībā ir viss daiļais, iedvesmojošais un pati mīlestība. Arī planēta, kas nosaukta Veneras vārdā, astroloģijā «atbild» par šīm tēmēm.
 
13.aug
Šoreiz pat rēķināt nevajadzēs, vien saskaitīt ciparus, ja kādam no lasītājiem mīļākais skaitlis sastāv no vairākiem cipariem. Šā testa izpildei nepieciešams izvēlēties skaitli no 0 līdz 9.
 
12.aug
Aplūkojot cilvēku saderību, protams, jāņem vērā katra individuālā astroloģiskā karte un daudzas nianses. Tajā pašā laikā eksistē stihiju saderības apraksti, kuri arīdzan atbilst patiesībai.
 
10.aug
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
9.aug
Simetriskas, proporcionālas un apjomīgas lūpas vienmēr uzskatītas par jaunības, skaistuma un jutekliskuma simbolu. Diemžēl nekas nav mūžīgs – arī lūpas novecojot zaudē savas dabiskās formas un apjomu. Turklāt pat jaunībā ne visus apmierina lūpu dabiskais lielums vai forma.
 
7.aug
Rita Lasmane ir sieviete, kura prot un grib runāt par seksu. Varbūt ne vienmēr grib runāt TIKAI par seksu. Viņas publiskais tēls ir izaicinošs, jo tādi ir spēles noteikumi, bet nepamet sajūta, ka Rita Lasmane ir introverts cilvēks. Viņa lasa lekcijas – arī par seksu, jā. Un spēlē teātri. Pēc profesijas viņa ir vēsturniece. Uzrakstījusi padomu grāmatu sievietēm «Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu».
 
6.aug
Pēc izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas.
 
5.aug
Lai kā arī šķis­tu no jau­kām bēr­nī­bas pa­sa­kām par prin­ce­sēm un prin­čiem, kas «ap­pre­cē­jās un dzī­vo lai­mī­gi vēl šo­balt­dien», lai­mī­ga lau­lī­ba un īs­ta mī­les­tī­ba ne­būt nav vien­mēr ne­ap­strī­da­mi sais­tī­tas. Mēs vis­i tie­ca­mies pēc mī­les­tī­bas, pa­tie­si ce­rot un ti­cot, ka li­kum­sa­ka­rī­gi tā no­ve­dīs līdz lau­lī­bai un lai­mī­gai ģi­me­nes idil­lei. Īs­te­nī­bā šīs di­vas lie­tas ne ti­kai ne­iz­riet vie­na no ot­ras, bet arī at­tīs­tās pēc da­žā­diem li­ku­miem.
 
3.aug
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
2.aug
Karmiskās attiecības dabiski beidzas tad, kad karma ir atstrādāta, visi parādi atdoti, un to uzreiz varēs just – pāriet vainas izjūta (raksturīgi līdzatkarīgajiem, kas dzīvo ar narkomānu vai alkoholiķi), pazūd bezcerība, bezspēcība, rodas jauna enerģija, var «sākt jaunu dzīvi» un pārraut vecās attiecības.
 
2.aug
Pavisam labi nav nekad, bet augustā lietišķiem ļaudīm ies daudz sekmīgāk nekā jūlijā. Mazinās vairākas saspringtas planētu kombinācijas. Jau šobrīd savā ierastajā «normālajā» stāvoklī atgriežas planēta Merkurs.
 
2.aug
Lauvu nevar nepamanīt. Viņa uzvedībā netrūkst pašpārliecinātības, viņš parādās un vienkārši IR! Mēdz sacīt, ka Lauva ir zvēru un džungļu karalis. Dodiet Lauvām to, kas Lauvām pienākas, jo viņu attieksmē pret pasauli daudz kas atkarīgs no līdzcilvēku attieksmes, atzinības un labvēlības.
 
2.aug
Katram cilvēkam individuālajā astrokartē konkrētā periodā aktualizējas atšķirīgas tēmas, taču tā dēvētās tālās planētas var ietekmēt globālus procesus. Augustā nelabvēlīgo retrogrādo stāvokli ieņems planēta Urāns – neprognozējamais nemiera cēlājs. Turklāt tas atrodas Vērša zodiaka zīmē, kuras aizgādībā ir īpašumi, finanšu iestādes, lauksaimniecības nozare, restorānu bizness, stabilitāte u.c.
 
1.aug
Vai rakst­nie­ka Rū­dol­fa Blau­ma­ņa li­te­rā­rie tē­li Kris­tī­ne un Ed­gars ir īs­tas mī­les­tī­bas eta­lons? Vai po­zi­tī­va pie­mē­ra vēr­ta ir tā mī­les­tī­ba, ku­ru iz­jūt Sol­vei­ga nor­vē­ģu dra­ma­tur­ga Hen­ri­ka Ib­se­na lu­gā «Pērs Gints»? Šie dar­bi ta­pu­ši gan­drīz vien­lai­kus – viens 1898., otrs – 1867. ga­dā. Var­būt 19. gad­sim­ta bei­gās tie­ši tā­da bi­ja iz­prat­ne par vis­pa­rei­zā­ko mī­les­tī­bu – vi­su mū­žu gai­dīt vie­nu vie­nī­go, ap­pre­cē­ties ar dzē­rā­ju, to­ties – tik cēls upu­ris mī­les­tī­bas vār­dā.
 
31.jūl
As­tro­lo­ģis­ka­jos skaid­ro­ju­mos pla­nē­tām ir ne ti­kai sa­vas pār­val­dī­ša­nas jo­mas, bet arī sa­va «da­ba».
 
30.jūl
Bri­tu dzel­te­nā pre­se savulaik nāca kla­jā ar at­klās­mi, ka jan­vā­rī pār­i strī­doties un šķi­roties vis­bie­žāk. Tiek mi­nēts, ka viens no ie­mes­liem ir pie­ņē­mums – jaun­ā ga­dā jā­sāk jaun­a dzī­ve. Šķir­ša­nās bie­žāk ne­kā ci­tos mē­ne­šos no­tie­kot arī de­cem­brī un mar­tā. Pē­tot ci­pa­ru skaid­ro­ju­mus, «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» sa­vu­kārt uz­gā­ja in­for­mā­ci­ju, ka jū­nijs, ga­da ses­tais mē­ne­sis, esot kā­zu un šķir­ša­nās mē­ne­sis.
 
29.jūl
Kad mēs ie­mī­lam ot­ru cil­vē­ku, viņš kļūst par da­ļu no mums. Pat tad, kad at­tie­cī­bas ir sa­iru­šas un kop­dzī­ve pār­vēr­tu­sies par ru­tī­nu, mēs mē­dzam ot­rā ie­kram­pē­ties ar abām ro­kām un ne­laist va­ļā. To­mēr šķir­ša­nās ir ti­kai vie­na pa­beig­ta ša­ha par­ti­ja lie­la­jā dzī­ves spē­lē, kas ļauj pa­cel­ties ci­tā lī­me­nī.