Horoskopi

24.dec 2018
«Klikšķi», «miglas brilles» un... daudz mīlestības
 
22.dec 2018
Horoskopi no 21. decembra līdz  3. janvārim
 
21.dec 2018
Uzņēmēji labi zina, ka ir periodi, kad «kārpies, cik gribi, uz priekšu netiec», ko nomaina laiks, kad viss iet no rokas.
 
19.dec 2018
Jaunais, 2019. gads dzims sestdien, 2018. gada 22. decembrī, pulksten 00.23 pēc Rīgas laika Saturna pārraudzībā.
 
18.dec 2018
Atcerieties, ka astroloģija vājos vada, bet stiprajiem palīdz veidot pasauli. Visumam ir vienalga, ko un kā mēs darām; ja mēs kaut ko prasām – tas dod. Bet dod noteiktās situācijās, un astroloģija ir viens no veidiem, kā izprast «rāmi», kurā varam realizēties.
 
17.dec 2018
Lai gan šobrīd ir tik daudz iespēju baudīt pilnvērtīgu un veselīgu ēdienu, daļa sabiedrības, tostarp bērni, dod priekšroku ātrām un diemžēl neveselīgām uzkodām. Tas ietekmē svaru – pusei pieaugušo tas ir virs normas, un arī sestajai daļai bērnu ir palielināts svars. Ko darīt, lai neaizbrauktu rietumvalstu sliedēs, kur šie skaitļi ir vēl lielāki? Ko ēst ikdienā un kādu klāt svētku galdu? Ģimenes ārstei un sabiedrības veselības konsultantei Danai Misiņai ir ieteikumi, kā dzīvi nepadarīt par smagu nastu – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
 
15.dec 2018
Horoskopi no 14. līdz 20. decembrim
 
14.dec 2018
Aizejošā gada slavenākās kāzas, kurām sekoja līdzi ja ne visa pasaule, tad Eiropa noteikti, bija karaliskās laulības. Britu karaļnamā – pat divas. Kur kāzas, tur arī šķiršanās. Šoreiz – ne britu karaļnamā, bet Krievijas šovbiznesa aprindās, un vecā (gadu skaita ziņā) vīra argumentus beigt laulību varētu atzīt par šā gada amizantākajiem. Par sabiedrībā zināmiem cilvēkiem mēles trin visā pasaulē, Latvija nav izņēmums. Bet pasaulē saprecina pat dzīvniekus.
 
12.dec 2018
Decembra pirmajā pusē apdariet to, kas svarīgs, un gadumijas svētkos ar darbiem neiespringstiet, jo Mēness, kas ir palīgs saimniecības darbos, būs dilstošā fāzē. Bet kopumā šis mēnesis saimniecības darbiem ir labvēlīgs, sekmīgāks nekā daži iepriekšējie.
 
11.dec 2018
HOROSKOPI   decembris, 2018.
 
10.dec 2018
Eiropas Dienvidu observatorijas (ESO) pētnieki ieguvuši vēl vienu apstiprinājumu hipotēzei, ka mūsu galaktikas centrā atrodas supermasīvs melnais caurums. Žurnālā «Astronomy & Astrophysics» viņi apraksta novērotos gāzes uzliesmojumus, kas fiksēti pavisam netālu no melnā cauruma notikumu horizonta – robežas, kuru šķērsojot tas «aprīs» matēriju.
 
8.dec 2018
Horoskopi no 7. līdz 13. decembrim
 
7.dec 2018
Decembris – gadumijas svētku mēnesis. Tā pirmā puse ir diezgan piemērota saimnieciskām aktivitātēm, bet pēc tam ballējamies un svinam dzīvi. Svētku laikā planētas kosmosā veido diezgan labvēlīgas kombinācijas.
 
6.dec 2018
At­bild ser­ti­fi­cēts as­tro­logs Alek­sandrs So­ko­lovs:
 
5.dec 2018
Svēt­ku laiks dau­dziem ne­iz­bē­ga­mi sais­tīts arī ar grā­dī­go dzi­ru, kas uz kat­ru ie­dar­bo­jas ci­tā­di. Viens ie­dzer svi­nī­bās glā­zi vī­na, ci­tam va­jag vēl un vēl. Kāds kļūst fi­lo­zo­fisks, ci­tam velk uz kaš­ķi. Cil­vēks, kurš ik­die­nā ne­spēj vār­du pār lū­pu pār­spļaut, kļūst sa­bied­rī­bas dvē­se­le, bet ru­nā­tī­gais draugs pār­vēr­šas muļ­ķī­gā se­vis ka­ri­ka­tū­rā. Cits var līk­smot trīs die­nas, un – ne­kas, ci­tam pēc di­vām vī­na glā­zēm ot­rā die­na ir no­rak­stī­ta.
 
4.dec 2018
Lielisks veselības uzlabošanas līdzeklis ir zāļu tējas, uzlējumi, tinktūras, turklāt tos iespējams izvēlēties atbilstoši horoskopam.
 
1.dec 2018
Horoskopi no  30. novembra līdz 6. decembrim
 
30.nov 2018
Astroloģija ir labs palīgs bērniņa plānošanā, jo sieviešu astroloģiskajās kartēs redzami periodi, kas ir labvēlīgi, lai pieteiktos mazulis. Dažkārt, ja pārim ir problēmas, mediķi pat iesaka vērsties pie astrologiem, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu.
 
28.nov 2018
As­tro­lo­ģi­jā ek­sis­tē vai­rā­ki ie­tei­ku­mi, kā ēst ve­se­lī­gi, kad jā­ie­vē­ro at­slo­dze un kad var cī­nī­ties ar lie­ko sva­ru.
 
27.nov 2018
Klāt auk­stais un tum­šais laiks, kad kat­ram par se­vi sāk dot zi­ņu «vā­jās vie­tas». Lie­lisks veids, kā stip­ri­nāt sa­vu ve­se­lī­bu, ir zā­ļu tē­jas, no­vā­rī­ju­mi, uz­lē­ju­mi. Tos var sa­brū­vēt arī tie­ši sa­vai ho­ro­sko­pa zī­mei at­bil­sto­šus.
 
26.nov 2018
Sa­de­rī­gā cil­vē­ka mek­lē­ju­mi al­laž no­dar­bi­nā­ju­ši sie­vie­šu un arī vī­rie­šu prā­tus, jo rei­zēm di­vu cil­vē­ku sa­vie­nī­ba pār­vēr­šas par ga­ta­vo el­li, bet ci­ti ko­pā pa­va­da idil­lis­kus ga­dus. «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» pie­dā­vā iz­mē­ģi­nāt vie­nu no vien­kār­šā­ka­jiem sa­de­rī­bas nu­me­ro­lo­ģis­ka­jiem tes­tiem.
 
24.nov 2018
Horoskopi no 23. līdz 29. novembrim