Horoskopi

24.jun
Aptuveni 0,3% uz Zemes sastopamā zelta, platīna, urāna un citu smago ķīmisko elementu uz mūsu planētas nonākuši pēc aizvēsturiskos laikos notikušas divu neitronu zvaigžņu sadursmes, žurnālā «Nature» raksta amerikāņu zinātnieki. Pētījuma autori ir Floridas un Kolumbijas universitāšu astrofiziķi Imre Bartošs un Sabolcs Marka, kuri izmantojuši vairākas metodes, sākot ar mūsu galaktikas vēstures datormodelēšanu un beidzot ar Saules sistēmas rašanos piedzīvojušo meteorītu sastāvā esošo smago elementu izotopu analīzi.
 
22.jun
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze:
 
21.jun
Cilvēks jau izsenis lietojis zīmes un simbolus – kā informācijas nesējus un enerģijas izteiksmes formu. Latviešiem cauri gadsimtiem ir izdevies saglabāt šo bagātīgo mantojumu par spīti tam, ka iekarotāji visiem spēkiem nīcināja baltu cilšu kultūras vērtības un dzīvesziņu un uzspieda savējo. Tiesa, daudz kas pa šo laiku ir zudis šo zīmju izpratnē, taču intuitīvi tās uzrunā tos, kas tuvojas ar atklātu sirdi un pietāti. Arī Ārija Vērse baltu zīmes izjūt kā savas sargātājas, palīdzes un padomdevējas. Tāpēc tās dzīvo viņas mājā un sētā.
 
20.jun
Jānis Martinsons ir gan IT speciālists, gan pirtnieks un rīkstnieks. Viens otram netraucē, drīzāk papildina. Pirmoreiz satiekot, viņš izskatās nepiedienīgi jauns pirtniekam. Kad ierunājos par Jāņa gadiem, viņš smejas. Cik tad došot? Nūū… minstinos. Trīsdesmit. Viņš atkal smejas: trīsdesmit astoņi. Jānis ir arī baltu dzīvesziņas praktizētājs, bet apguvis dažādas prasmes un prakses, kas viņu pilnveido – biodeja, neirografika ir tikai pāris no tām. Viņš man parāda enerģētiski spēcīgu vietu pašā Rīgas centrā, un es, vairāk skeptiķe nekā uz vārda ticoša, pastiepju rokas un sajūtu siltumu. Nevar būt! Pārbaudu vēlreiz – uguns ādere tiešām izstaro siltumu.
 
19.jun
Īstenie vasaras saulgrieži šogad 21. jūnijā plkst. 18.54, bet kalendārās svinamdienas 23. un 24. jūnijs. Šoreiz svētku laika dienu fons – draudzīgs, sirsnīgs, romantisks.
 
18.jun
Nacionālā teātra aktrise LĀSMA KUGRĒNA dzimusi laikā, kad Saule atradās Dvīņu zīmē, tāpēc viņas arsenālā dvēseles vibrācijas un intelekts ir divas enerģijas, kas dzīvi iešūpo līdzvērtīgās pozīcijās.
 
17.jun
Maija burvīgā sestdienā, 11. datumā, Cēsu pils parkā notika «Spīdolas salidojums. Veselības prakšu un seno zināšanu festivāls». Ļoti pacilājoša un pozitīva gaisotne. Simt astoņi dažādu jomu meistari. Un – intriga... Pie katras telts vai konsultāciju vietas pa krāšņai slotai... Kādam nolūkam?
 
15.jun
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
14.jun
Uguns ir stihija, kas iemieso siltumu, gaismu un attīrīšanos. Tā ir arī ekspansija un kaisle, kas no pirmatnējā haosa rada pasauli. Mūsu senčiem jāņuguns simbolizēja Visuma centru. Cilvēka astroloģiskajā kartē Uguns stihija ir vīrišķa enerģija, kas nozīmē mērķtiecību un aktivitāti.
 
14.jun
Drīz Līgo svētki ar dažādām lustēm, ugunskuru dedzināšanu, alu, dziesmām un dančiem. Šogad īstenais saulgriežu laiks ir ļoti piemērots pasākumiem domubiedru pulkā, savukārt Jāņos jābūt uzmanīgiem – pārlieka bohēma nav vēlama.
 
14.jun
Viņi vienmēr traucas steidzīgā gaitā, uz brīdi apstājas, patērzē, ievāc informāciju un atkal steidz tālāk, lai klāstītu un realizētu savas neskaitāmās idejas. Tie ir Dvīņi, patiesībā divi, dubultnieki, kuri savijas un pašķiras, radot mūžīgās mainības noskaņu.
 
14.jun
Šomēnes 21. datumā planēta Neptūns ieņems nelabvēlīgo, retrogrādo stāvokli. Pastāv uzskats, ka tā dēvētās tālās planētas ietekmē globālus procesus, nevis atsevišķus cilvēkus.
 
13.jun
Uzzini, cik kat­ras zo­di­aka zī­mes pār­stāv­ju ne­pie­cie­šams, lai ie­skrū­vē­tu elek­tris­ko spul­dzī­ti.
 
12.jun
Telp­au­gu cie­nī­tā­ji žē­lo­jas, ka daž­kārt at­se­viš­ķi telp­au­gi vi­ņu mā­jās nī­ku­ļo un ne­aug, pat vis­rū­pī­gā­kā kop­ša­na ne­pa­līdz. Mēdz būt, ka augus skar kā­da sli­mī­ba, ku­ru ne­iz­do­das uz­va­rēt pat ar paš­iem la­bā­ka­jiem kop­ša­nas lī­dzek­ļiem. Tam var būt da­žā­di ie­mes­li – viens no tiem sais­tās ar cil­vē­ka zo­di­aka zī­mes īpa­šī­bām.
 
11.jun
Jau­tā­jums – at­bil­de: kā­da no­zī­me Mē­ness fā­zēm as­tro­lo­ģi­jā?
 
10.jun
Vai mūs­die­nās, kad iz­man­to ve­ļas ma­šī­nas, tie­šām ir sva­rī­gi ie­vē­rot la­bā­kās die­nas ve­ļas maz­gā­ša­nai un ķī­mis­ka­jai tī­rī­ša­nai? Un kas tie­ši ar drē­bēm no­tiek ta­jās «īs­ta­jās die­nās»? Vai tie­šām as­tro­lo­gu no­rā­dī­ta­jās die­nās arī mā­jas ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­na būs liet­de­rī­gā­ka un pu­tek­ļi tik ātr­i ne­krā­sies?
 
8.jun
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze:
 
7.jun
Linda Kurmis stāsta tik trāpīgi, ka gribas pamēģināt, pacensties iebakstīt zemē ananasa cepurīti. Tikai ne pavasarī, tad neieaugšot. Ananass audzēšanai jāpērk rudens pusē. Zinu jau, ka pat kaktusus spēju nobeigt, bet Linda prot iedvesmot – nekad nav par vēlu mēģināt, šis tas zemē liekams pavasarī, šis tas – rudenī. Lai zied un zeļ, cerams, arī man izaugs ananasa stāds! Vēl viņa tā mīksti un sulīgi prot pateikt «sūds», un saproti, ka vārds vietā.
 
6.jun
Kādu enerģiju nes māja, kurā tu dzīvo? Pa pusei nopietni, pa pusei nenopietni šajā testā.
 
5.jun
Zem­ē, glu­ži kā cil­vē­kā cir­ku­lē asi­nis, at­ro­das ve­se­la dzīs­lu sis­tē­ma ar sa­viem mez­gla pun­ktiem, kas ir ar īpa­šu ener­ģē­ti­ku pil­dī­ti: ūdens āde­res un to krust­pun­kti. Vie­tas, uz ku­rām la­bāk mā­ju ne­celt un jo īpa­ši – ne­gu­lēt. Lai no tā­dām vie­tām iz­vai­rī­tos, jā­lūdz pa­lī­gā rīkst­nieks – cil­vēks, kurš ir īpa­ši ju­tīgs un spēj no­teikt, kas no­tiek zem ze­mes.
 
4.jun
Ve­cos lai­kos sie­vas nak­tī lū­ko­jās de­be­sīs ne­vis tā­dēļ, lai jūs­mo­tu par Mē­ness apa­ļu­mu, bet lai dil­sto­šā Mē­ne­sī ie­plā­no­tu lie­lo ve­ļas die­nu. Vi­ņas uz­me­ta aci ko­ķe­ti spo­ža­jam Ze­mes pa­va­do­nim un ne­kļū­dī­gi zi­nā­ja, kad jā­griež ma­ti, jā­tī­ra mā­ja, jā­stā­da aug­ļu­ ko­ki, jā­skā­bē kā­pos­ti un jā­cep pī­rā­gi. As­tro­lo­gi ap­gal­vo, ka tūk­sto­šiem ga­du se­nās gud­rī­bas ie­dar­bo­jas ne­kļū­dī­gi. At­liek vien pa­ņemt Mē­ness ka­len­dā­ru un iz­mē­ģi­nāt!
 
3.jun
Lai kok­ma­te­ri­āli kal­po­tu go­dam, to sa­ga­ta­vo­ša­nā va­ram ie­vē­rot as­tro­lo­ģis­kus prin­ci­pus. Daļa no tiem nākusi no seniem laikiem, kad cilvēki saimniecības darbos ievēroja Mēness ciklus.