Ina Zelča / Autori

25.apr 2019
Apsteidzot termiņu par aptuveni diviem mēnešiem, noslēgušies vērienīgie ūdensvada pārbūves darbi no Marijas ielas līdz Aspazijas bulvārim.
22.sep 2018
Sa­bied­rī­bā ik pa lai­kam pa­rā­dās mo­de lie­tot kon­krē­tus pār­ti­kas pro­duk­tus, kas pēc kā­da lai­ka iz­zūd. Ten­den­ce uz­tu­rā iz­man­tot ve­se­lī­gas svai­gi spies­tas su­las ir pa­rā­dī­ju­sies sa­mē­rā ne­sen, lai gan ir cil­vē­ki, ku­ri ēdien­kar­tē bie­ži ie­kļauj šā­das su­las.
18.sep 2018
Šoreiz piedāvājam septiņu vingrinājumu kompleksu, lai nostiprinātu kāju un dibena muskuļus. Vingrojumu programmu ieteicams veikt trīs reizes nedēļā un atkārtot trīs reizes.    
15.sep 2018
Kādus gurķus iegādāties.
11.sep 2018
Vit­amī­ni ir or­ga­nis­ki sa­vie­no­ju­mi, ku­ri ir ne­pie­cie­ša­mi or­ga­nis­ma funk­ci­o­nē­ša­nai un viel­mai­ņas bio­ķī­mis­ka­jiem pro­ce­siem.
1.sep 2018
Saldējuma vēsture ir ļoti sena un bagāta, bet Eiropa par šo auksto desertu pirmo reizi uzzināja 1292. gadā no itāļu ceļotāja Marko Polo. Savukārt tā rūpniecisko ražošanu aizsāka amerikānis Kristiāns Nelsons 1919. gadā. Kopš tā laika saldējums kļuvis daudzveidīgs, krāsains gan pēc garšas, gan vizuālā iepakojuma.
22.aug 2018
Nav tik sens laiks, kad dau­dzās vir­tu­vēs pa­rā­dī­jās mik­ro­viļ­ņu krāsns, ie­rin­do­jo­ties glu­ži vai ot­rā vie­tā aiz le­dus­skap­ja.
16.aug 2018
Mār­rut­ku sak­nes un la­pas pa­ras­ti iz­man­to, kon­ser­vē­jot dār­ze­ņus, vis­bie­žāk va­sa­rā skā­bē­jot gur­ķus.
15.aug 2018
Ja bro­kas­tīs iz­vē­las ap­ēst kā­du mai­zes šķē­li, tad vis­ti­ca­māk uz tās tiek uz­zies­ta plā­na kār­ti­ņa svies­ta vai mar­ga­rī­na.
1.aug 2018
Dau­dzi cil­vē­ki sa­vā mā­jok­lī sa­ska­ras ar ne­pa­tī­ka­mu pro­blē­mu – pe­lē­ju­mu uz sie­nām. Pir­ma­jā mir­klī var šķist, ka tas nav ne­kas no­pietns, ta­ču ie­dzi­ļi­no­ties kļūst skaidrs, ka māj­vie­tas saim­nie­kiem tas var sa­gā­dāt ne­pa­tik­ša­nas nā­kot­nē.
18.jūl 2018
Ūdens ir pats lie­lā­kais pēc iz­man­to­ša­nas ap­jo­ma pro­dukts, kas ne­pie­cie­šams cil­vē­kam. Dzī­ve bez tā nav ie­spē­ja­ma.
10.jūl 2018
Aizvien biežāk mūsdienās tiek novērota saslimstība ar alerģiju. Tā ir paaugstināta jutība pret organismā vai vidē esošām specifiskām vielām – alergēniem. Indijas tradicionālā medicīnas sistēma ājurvēda izmanto dabiskus preparātus, diētu un dzīvesveidu, lai saglabātu labu veselību, arī cīnītos ar alerģiju un siena drudzi, kas parādās  augu ziedēšanas laikā.
17.jun 2018
Va­sa­ra ir pie­mē­ro­tā­kais laiks, kad ēdien­rei­zēs va­ram ba­gā­tī­gi iz­man­tot vis­da­žā­dā­kos dār­ze­ņus. Un tad ir pa­vi­sam vien­kār­ši kat­ru die­nu ap­ēst vis­maz 250 gra­mus šo ve­se­lī­go pro­duk­tu, kā ie­sa­ka uz­tu­ra spe­ci­ālis­ti. Gal­ve­nais no­sa­cī­jums – tiem jā­būt svai­giem, su­lī­giem un aro­mā­tis­kiem.
16.jun 2018
Re­dī­sus vis­bie­žāk pie­rasts ēst uz sviest­mai­zes, sa­lā­tos, iz­man­tot arī auk­stā zu­pā, tā ta­jos sa­gla­bā­jas vēr­tī­gās vie­las.
14.jun 2018
Ga­ļa ir viens no pro­duk­tiem, ko uz­tu­rā lie­to bie­ži. Vis­la­bā­kais va­ri­ants to pa­ga­ta­vot die­nā, kad tā ir no­pir­kta. To­mēr ga­ļu jā­māk pa­rei­zi sa­ga­ta­vot. To da­rot, ne­drīkst aiz­mirst par ga­ļas uz­tur­vēr­tī­bas sa­gla­bā­ša­nu. Ga­ļu var pa­ga­ta­vot, iz­man­to­jot da­žā­dus vei­dus, – vā­rīt, sau­tēt (arī mā­la po­di­ņā), cept ce­peš­krās­nī, ga­ta­vot, ie­ti­not alu­mī­ni­ja fo­li­jā, vai gri­lēt. Kāds ir op­ti­mā­lā­kais ga­ta­vo­ša­nas va­ri­ants, lai ga­ļa sa­gla­bā­tu pēc ie­spē­jas vai­rāk vēr­tī­bas?
11.jun 2018
Dip mēr­ces no tra­di­ci­onā­la­jām mēr­cēm at­šķi­ras ar to, ka ar tām ne­pār­lej ēdie­nu, bet pro­duk­tus uz mir­kli ie­mērc ta­jās. In­te­re­san­ti un gar­šī­gi! Pēc kon­sis­ten­ces tā ir tā­da pa­ti kā biezs krē­jums, ku­rā var ie­mērkt dār­ze­ņu ga­ba­li­ņus, aug­ļus, ga­ļu, čip­sus, kre­ke­rus, cī­si­ņus vai jū­ras pro­duk­tus. Pa­ras­ti dip mēr­ci iz­man­to kā pie­de­vu pie pār­ti­kas pro­duk­tiem, ko ēd ar ro­kām.
1.jun 2018
Aizvien biežāk mūsdienās tiek novērota saslimstība ar alerģiju. Tā ir paaugstināta jutība pret organismā vai vidē esošām specifiskām vielām – alergēniem. Indijas tradicionālā medicīnas sistēma ājurvēda izmanto dabiskus preparātus, diētu un dzīvesveidu, lai saglabātu labu veselību, arī cīnītos ar alerģiju un siena drudzi, kas parādās  augu ziedēšanas laikā.
29.mai 2018
Vēr­tī­gais un vieg­li sa­gre­mo­ja­mais cu­kī­ni pie­der pie ķirbj­vei­dī­ga­jiem, ar ci­lin­dris­ku for­mu za­ļā vai dzel­te­nā krā­sā, uz­tu­rā var lie­tot, kad vēl nav pil­nī­gi ga­tavs.
28.mai 2018
Re­dī­sus vis­bie­žāk pie­rasts ēst uz sviest­mai­zes, sa­lā­tos, iz­man­tot arī auk­stā zu­pā, tā ta­jos sa­gla­bā­jas vēr­tī­gās vie­las.
22.mai 2018
Piedāvājam sešus pilašu vingrinājumus, kas aktivizēs un noslogos visus ķermeņa muskuļus. Pilates ir vingrošanas sistēma, kurā ņemti vērā seši pamatprincipi: kontrole, centrēšana, koncentrēšanās, precizitāte, elpošana, kā arī plūstošas kustības. Viena no šīs metodes priekšrocībām – tā ir piemērota plašam cilvēku lokam,  gan sievietēm, gan vīriešiem. Ar to var nodarboties sportisti, iesācēji ar dažādu fizisko sagatavotību un svaru
17.mai 2018
Nāt­res uz­ska­ta par ol­bal­tum­vie­lām ba­gā­tā­ka­jiem la­pu dār­ze­ņiem, lai gan da­ļa la­sī­tā­ju no­teik­ti vīp­snās – kā ēdien­rei­zē var pa­sniegt ēdie­nu no nāt­rēm?! Bet pa­tie­sī­bā tās ir ļo­ti ve­se­lī­gas. Nāt­res sa­tur ne­aiz­stā­ja­mās amino­skā­bes, pēc sa­vas uz­tur­vēr­tī­bas līdz­inās pu­pām. Garš­a ir ne­daudz rūg­ta un sā­ļa. Nāt­res ir ba­gā­tas ar vi­ta­mī­niem – B, PP, D, E, K, mi­ne­rāl­vie­lām, or­ga­nis­ka­jām skā­bēm, fer­men­tiem, hlo­ro­fi­lu un krās­vie­lām.