Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

Kāpēc ir veselīgi dzert svai­gi spies­tas su­las?

© F64

Sa­bied­rī­bā ik pa lai­kam pa­rā­dās mo­de lie­tot kon­krē­tus pār­ti­kas pro­duk­tus, kas pēc kā­da lai­ka iz­zūd. Ten­den­ce uz­tu­rā iz­man­tot ve­se­lī­gas svai­gi spies­tas su­las ir pa­rā­dī­ju­sies sa­mē­rā ne­sen, lai gan ir cil­vē­ki, ku­ri ēdien­kar­tē bie­ži ie­kļauj šā­das su­las.

Vis­as svai­gi spies­tās su­las sa­tur bio­lo­ģis­ki ak­tī­vas vie­las, kas lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz kuņ­ģa - zar­nu trak­tu un pie­da­lās viel­mai­ņas pro­ce­sos. Svai­gi spies­tas su­las no aug­ļiem un dār­ze­ņiem jā­prot sa­ga­ta­vot un arī dzert. Ja to da­ra pa­rei­zi, ar mē­ru un re­gu­lā­ri, tad or­ga­nisms at­ve­se­ļo­jas un no tā tiek iz­va­dī­tas kai­tī­gās šlak­vie­las.

PA­DO­MI

* Svai­gi spies­tas su­las jā­ga­ta­vo pirms lie­to­ša­nas, jo pēc pār­is mi­nū­tēm bio­lo­ģis­ki ak­tī­vās vie­las sāk iet zu­du­mā, iz­ņē­mums ir bie­šu su­la.

* Su­la jā­dzer 30 līdz 40 mi­nū­tes pirms ēša­nas, tad tā būs vēr­tī­gā­ka, jo or­ga­nisms to ātr­i uz­sūks un tā ie­kļau­sies bio­ķī­mis­ka­jos pro­ce­sos. Pēc ēdien­rei­zes su­lu la­bāk ne­dzert, jo tad tā, sa­jau­co­ties ar ēdie­nu (it īpa­ši aug­ļu su­la), sek­mēs gā­zu vei­do­ša­nos zar­nu trak­tā.

* Su­lu vis­la­bāk dzert ar sal­mi­ņu, bet pēc tam pa­ska­lot mu­tē. Su­lā ir daudz or­ga­nis­ko skāb­ju, kas pa­da­ra mīk­stā­ku zo­bu emal­ju. Tie­ši tā­pēc sto­ma­to­lo­gi pēc su­lu dzer­ša­nas ne­ie­sa­ka tī­rīt zo­bus.

* Dār­ze­ņu su­las, iz­ņe­mot to­mā­tu, nav ie­tei­cams dzert lie­lā dau­dzu­mā. Tām liet­de­rī­gi pie­vie­not aug­ļu su­lu, pie­mē­ram, ābo­lu.

* Pie bie­šu su­las vē­lams or­ga­nis­mu pie­ra­di­nāt pa­kā­pe­nis­ki, sā­kot to dzert ne­lie­lā dau­dzu­mā, at­šķai­dī­tu ar ūde­ni.

* Aug­ļu su­las, kas sa­tur kau­li­ņus (ķir­šu, plūm­ju, ap­ri­ko­žu un per­si­ku), nav ie­tei­cams sa­jaukt ar ci­tām su­lām.

* Ogu un aug­ļu, ku­ros ir sēk­li­ņas (ābo­lu, vīn­ogu, jāņ­ogu), su­las la­bi sa­jau­cas ar ci­tām. Pie­mē­ram, ābo­lu su­la lie­lis­ki sa­der ar dār­ze­ņu su­lām - bur­kā­nu, bie­šu un kā­pos­tu.