Ceturtdiena, 18.aprīlis

redeem Jadviga, Laura

arrow_right_alt Māja

Vai zināji? Cukīnī ir ti­kai 16 ki­lo­ka­lo­ri­ju

© F64

Vēr­tī­gais un vieg­li sa­gre­mo­ja­mais cu­kī­ni pie­der pie ķirbj­vei­dī­ga­jiem, ar ci­lin­dris­ku for­mu za­ļā vai dzel­te­nā krā­sā, uz­tu­rā var lie­tot, kad vēl nav pil­nī­gi ga­tavs.

Ve­se­lī­gais dār­ze­nis uz Ei­ro­pu at­ce­ļo­jis no Ame­ri­kas, kur sā­kot­nē­ji pār­ti­kā iz­man­to­ja ti­kai tā sēk­las. Sā­kot­nē­ji cu­kī­ni kā vai­ru­mu brī­num­lie­tu au­dzē­ja ti­kai bo­tā­nis­ka­jos dār­zos. Uz­ska­ta, ka tie­ši itā­lie­ši 18. gad­sim­tā sā­ka iz­man­tot ne­no­ga­ta­vo­ju­šos cu­kī­ni, kā to ta­gad lie­to dau­dzi ci­ti. Cu­kī­ni ir ba­gāts kā­li­ja, šķiedr­vie­lu, fos­fo­ra un kal­ci­ja avots. Tas no­dro­ši­na or­ga­nis­ma ne­pie­cie­ša­mī­bu pēc vit­amī­niem, īpa­ši C un B gru­pas vit­amī­niem. Ta­jā ir ti­kai 16 ki­lo­ka­lo­ri­ju. Pa­tei­co­ties tam, ka cu­kī­ni ir vieg­li sa­gre­mo­jams un ta­jā ir maz ka­lo­ri­ju, to var iz­man­tot di­ē­tai.

Cu­kī­ni ir āt­ri un vieg­li pa­ga­ta­vo­ja­mi. Cu­kī­ni tā­pat kā ka­ba­čus sau­tē, ma­ri­nē, ga­ta­vo ik­rus, iz­man­to dau­dzos asos ēdie­nos un sa­lā­tos. Tos var uz­gla­bāt vē­sā vie­tā da­žus mē­ne­šus. Tas ir ie­spē­jams tā­pēc, ka cu­kī­ni mi­za ir blī­va un ne­ļauj no­kļūt ta­jā mit­ru­mam.

Der zi­nāt!

* Liels pluss - cu­kī­ni ir no­pēr­ka­mi au­gu ga­du.

* Cu­kī­ni au­dzēt ir vieg­li un iz­de­vī­gi - jo bie­žāk tiem no­vāc aug­ļus, jo āt­rāk iz­aug jau­ni.

* Ja cu­kī­ni ļauj mie­rī­gi augt, tad tie sāk lī­dzi­nā­ties pa­ras­tiem ka­ba­čiem.

Re­cep­tes

Cu­kī­ni ar riek­stiem

Sa­stāv­da­ļas: 750 g cu­kī­ni, ka­ba­cis, 2 ķip­lo­ki, 25 g svies­ta, 75 g val­riek­stu, za­ļu­mi, sāls, pi­pa­ri.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ka­ba­čus sa­griež riņ­ķī­šos. Iz­kau­sē svies­tu un cep sa­smal­ci­nā­tus ķip­lo­kus ap­mē­ram 1 līdz 2 mi­nū­tes, ka­mēr tie kļūst zel­tai­ni. Ce­peš­pan­nā ka­ba­čiem un ķip­lo­kiem pie­liek cu­kī­ni riņ­ķī­šus un rū­pī­gi sa­jauc, lai tie svies­tā tik­tu no­seg­ti. Cep uz ma­zas uguns ap­mē­ram 10 mi­nū­tes. Kad cu­kī­ni ir prak­tis­ki ga­ta­vi, pie­liek sa­smal­ci­nā­tus riek­stus, uz­kai­sa sā­li, pi­pa­rus un ga­ta­vo vēl 4 līdz 5 mi­nū­tes. Pa­sniedz kar­stus, ap­kai­sī­tus ar za­ļu­miem.

Cu­kī­ni ar ga­ļas bum­bi­ņām

Sa­stāv­da­ļas: 2 cu­kī­ni, nū­de­ļu skai­di­ņas, 400 g mal­tās ga­ļas, ola, sī­pols, ēdam­ka­ro­te se­za­ma eļ­ļas, 2 ēdam­ka­ro­tes so­jas mēr­ces, 2 ēdam­ka­ro­tes olīv­eļ­ļas, 50 g sa­rī­vē­ta sie­ra, sāls, pi­pa­ri, pē­ter­sī­ļi.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: nū­de­ļu skai­di­ņas iz­mēr­cē kar­stā ūde­nī ap­mē­ram 25 mi­nū­tes. Cu­kī ni sa­griež riņ­ķī­šos 2 līdz 2,5 cm un iz­griež vi­du­ci, bet ne līdz ga­lam, lai iz­vei­do­jas ta­sī­te. Mal­ta­jai ga­ļai pie­vie­no olu, skai­di­ņas, se­za­ma eļ­ļu, so­jas mēr­ci, za­ļu­mus, pi­pa­rus, sā­li. No ga­ļas vei­do bum­bi­ņas un liek uz cu­ki­ni. Pār­kai­sa ar sie­ru, pār­lej olīv­eļ­ļu un cep ce­peš­krās­nī 200 grā­du tem­pe­ra­tū­rā ap­mē­ram 25 līdz 30 mi­nū­tes.

Sa­lā­ti ar cu­kī­ni, sie­ru un to­mā­tiem

Sa­stāv­da­ļas: cit­rons, 50 g kal­tē­tu to­mā­tu eļ­ļā, 2 cu­kī­ni, 400 g mīk­sta sie­ra, 100 g šķiņ­ķa, 50 g rī­vē­ta sie­ra, 1 ēdam­ka­ro­te olīv­eļ­ļas, sāls, pi­pa­ri, ba­zi­li­ka la­pi­ņas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: no­velk cit­ro­nam mi­zu un iz­spiež su­lu no mīk­stu­ma. To­mā­tus liek uz caur­du­ra, bet eļ­ļu ie­lej at­se­viš­ķā trau­kā. Cit­ro­na su­lu sa­jauc ar eļ­ļu, ku­rā bi­ja to­mā­ti, un olīv­eļ­ļu, pie­vie­no sā­li. No­tī­ra cu­kī ni, sa­griež tā­pat kā cūk­ga­ļu un sie­ru tie­vās slok­snī­tēs un liek trau­kā. To­mā­tus sa­griež un liek vir­sū. Pār­lej ma­ri­nā­di un at­stāj 10 mi­nū­tes. Ēdie­nu pa­sniedz, pirms tam pār­kai­sot ar rī­vē­tu sie­ru, pi­pa­riem un ba­zi­li­ka la­pām.

Pī­rāgs ar cu­kī­ni

Sa­stāv­da­ļas: 2 cu­kī­ni, 100 g brin­zas, 300 g svai­gas vai sā­lī­tas la­ša fi­le­jas, 2 olu bal­tu­mi. Mīk­lai: 400 g mil­tu, 250 g olīv­eļ­ļas, 200 g krē­ju­ma, ola, 2 olu dzel­te­nu­mi, di­vas treš­da­ļas tēj­ka­ro­tes sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: mil­tus iz­kai­sa uz gal­da, vir­sū uz­lej olīv­eļ­ļu un sa­ka­pā, pie­vie­no krē­ju­mu, sā­li, olu un dzel­te­nu­mus. Pa­ga­ta­vo­to mīk­lu liek le­dus­ska­pī uz pā­ris stun­dām. Cu­kī ni sa­griež riņ­ķī­šos, la­si sa­griež sal­mi­ņos. Iz­rul­lē mīk­lu un liek ar tauk­vie­lām ie­zies­tā for­mā. Brin­zu smal­ki sa­smal­ci­na un uz­kai­sa uz pī­rā­ga vi­dus. Pa ap­li, sā­kot no for­mas ap­ma­les, kār­to cu­kī­ni riņ­ķī­šus, pēc tam zivs ga­ba­li­ņus, pēc tam at­kal cu­kī­ni un zivs ga­ba­li­ņus, ka­mēr būs sa­sniegts centrs un no­klā­ta vi­sa mīk­la. Olu bal­tu­miem pie­vie­no ne­daudz sāls, vieg­li sa­jauc un no­smē­rē vi­su pī­rā­gu. Liek ce­peš­krās­nī cep­ties un pirms pa­snieg­ša­nas ro­tā ar dil­lēm.