Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

Uzzini, kāpēc ēdienkārtē ir vērts iekļaut nātres?

© Ilze Zvēra/F64

Nāt­res uz­ska­ta par ol­bal­tum­vie­lām ba­gā­tā­ka­jiem la­pu dār­ze­ņiem, lai gan da­ļa la­sī­tā­ju no­teik­ti vīp­snās – kā ēdien­rei­zē var pa­sniegt ēdie­nu no nāt­rēm?! Bet pa­tie­sī­bā tās ir ļo­ti ve­se­lī­gas. Nāt­res sa­tur ne­aiz­stā­ja­mās amino­skā­bes, pēc sa­vas uz­tur­vēr­tī­bas līdz­inās pu­pām. Garš­a ir ne­daudz rūg­ta un sā­ļa. Nāt­res ir ba­gā­tas ar vi­ta­mī­niem – B, PP, D, E, K, mi­ne­rāl­vie­lām, or­ga­nis­ka­jām skā­bēm, fer­men­tiem, hlo­ro­fi­lu un krās­vie­lām.

Pēc ķī­mis­kā sa­stā­va nāt­res ir rad­nie­cī­gas spi­nā­tiem un skā­be­nēm, ta­ču ta­jās ir sa­lī­dzi­no­ši vai­rāk dzelzs. Jaun­ās nāt­ru la­pi­ņas pa­ras­ti ir mai­gas, no tām var ga­ta­vot gan zu­pas, gan iz­man­tot tās sa­lā­tiem. Re­cep­šu ir ļo­ti daudz. In­te­re­sants kok­tei­lis iz­nāks no nāt­ru su­las, mār­rut­kiem un sī­po­la. Rup­jā­kus dzi­nu­mus var skā­bēt, bet pa­vi­sam jaun­os - sā­līt. Sā­lī­tas nāt­res var iz­man­tot kā pie­de­vu pie mai­zes un ga­ļas. Ne­ska­to­ties uz nāt­ru vēr­tī­ga­jām īpa­šī­bām, nav ie­tei­cams ēst svai­gas nāt­ru la­pas, iz­ņē­mums ir ti­kai jaun­ās la­pi­ņas, bet arī tās to­mēr la­bāk ir sa­blen­de­rēt. Lai nāt­res ne­kos­tu, tās mēr­cē kar­stā sāls­ūde­nī, ta­ču jaun­os dzi­nu­mus nav va­ja­dzī­bas šā­di ap­strā­dāt. La­pi­ņas ap­lej ar ūde­ni, sa­spai­da ne­daudz, sa­plu­ci­na un sa­griež. Jā­at­ce­ras, ka nāt­rēm pie­mīt dau­dzas ārst­nie­cis­kas īpa­šī­bas, tā­pēc tās pla­ši iz­man­to tau­tas me­di­cī­nā. Tad tās vāc pa­va­sa­rī, kad zied. Su­lu lie­to svai­gu vai ga­ta­vo no­vā­rī­ju­mu. Nāt­res uz­tu­rā var lie­tot līdz vē­lam ru­de­nim, jo tām rak­stu­rī­ga īpa­šī­ba augt no sak­nes, it īpa­ši tā­das ir pie­mē­ro­tas skā­bē­ša­nai. Kal­tē­tas nāt­ru la­pi­ņas var pie­vie­not sa­lā­tiem, kas ga­ta­vo­ti zie­mai, lai ša­jā lai­kā or­ga­nisms uz­ņem­tu ne­pie­cie­ša­mās mi­ne­rāl­vie­las.

No­de­rī­gi!

* Nāt­res vis­la­bāk griezt ar cim­diem ro­kās. Pēc 10 līdz 20 mi­nū­tēm, kad tās ir sa­griez­tas, nāt­res var dro­ši ņemt ro­kās.

* Ga­ta­vo­jot no nāt­rēm tē­ju, zu­pu vai kā­du ci­tu ēdie­nu, ie­tei­cams iz­man­tot la­pas no auga ga­lot­nes, jo ve­cie cie­tie stub­lā­ji un la­pas ne īpa­ši lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz ak­nām. Ja nav pa­tī­ka­ma nāt­ru dzel­ša­na, tad sa­dzel­to vie­tu var no­berzt ar to pa­šu nāt­ru su­lu.

* Ja iz­kal­tē nāt­ru za­ri­ņus un uz­kar vir­tu­vē pie sie­nas, tad tās pa­lī­dzēs at­gai­ņāt mu­šas.

Re­cep­tes

Plovs ar nāt­rēm (bez ga­ļas)

Sa­stāv­da­ļas: 400 g rī­sa, 400 g bur­kā­nu, 200 g ro­zī­ņu, 200 g sī­po­lu, 160 g eļ­ļas, 50 g nāt­ru jaun­o dzi­nu­mu, sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: bur­kā­nus un sī­po­lus sa­griež sal­mi­ņos un sau­tē eļ­ļā, ka­mēr ir pus­ga­ta­vi. Ie­ber trau­kā auk­stā sāls­ūde­nī iz­mēr­cē­tu rī­su, no­maz­gā­tas ro­zī­nes, sa­griez­tas nāt­res. Pār­lej ar kar­stu ūde­ni un vā­ra zem vā­ka, ka­mēr ir ga­tavs. Pēc tam vi­su sa­mai­sa.

Jauk­ti sa­lā­ti ar nāt­rēm

Sa­stāv­da­ļas: 30 g nāt­ru la­pu, 20 g prī­mu­las la­pu, 20 g jaun­o pie­ne­ņu la­pu, 10 g sī­po­la, 30 g bur­kā­nu, 20 g mār­rut­ku.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sī­po­lus, bur­kā­nus un mār­rut­kus sa­rī­vē vai sa­maļ ga­ļas ma­ļa­ma­jā ma­šī­nā, pie­vie­no 50 g krē­ju­ma, sa­jauc ar za­ļu­miem un liek šķīv­ja cen­trā. Ma­lās kār­to nāt­ru, pie­ne­ņu un prī­mu­las la­pas.