Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

PRAKTISKI: Kādām kaitēm palīdz mārrutki?

© Scanpix

Mār­rut­ku sak­nes un la­pas pa­ras­ti iz­man­to, kon­ser­vē­jot dār­ze­ņus, vis­bie­žāk va­sa­rā skā­bē­jot gur­ķus.

Sak­ni iz­man­to arī auk­sto ga­ļas un ziv­ju ēdie­nu pie­de­vu ga­ta­vo­ša­nai, pie­vie­no sa­lā­tiem un zu­pām. Mār­rut­ki ir viens no se­nā­ka­jiem garš­au­giem, tie bi­ja ne­aiz­stā­ja­ma pie­de­va slā­vu tau­tām, kas ie­mā­cī­jās mār­rut­kus kul­ti­vēt kopš 9. gad­sim­ta, lai gan to vēs­tu­re gan kā pie­de­vai, gan ārst­nie­cis­kam lī­dzek­lim aiz­sā­kās kriet­ni ag­rāk.

Ei­ro­pā mār­rut­kus ie­pa­zi­na 16. gad­sim­tā. Mār­rut­ku sak­ne sa­tur gli­ko­zī­du si­nig­rī­nu, ēte­ris­kās eļ­ļas, ku­rām gal­ve­nā sa­stāv­da­ļa ir alil­si­nep­ju eļ­ļa, ogļ­hid­rā­tus, as­kor­bīn­skā­bi, cu­ku­ru, cie­ti, fos­fo­ru, kal­ci­ju un ci­tas vie­las. Sak­ne ir labs C vit­amī­na avots.

La­pās ir daudz as­kor­bīn­skā­bes, ka­ro­tīns un fla­vo­no­ī­di. Sa­rī­vē­tus mār­rut­kus, kam pie­vie­no­ta skā­ba su­la vai eti­ķis un cu­kurs, iz­man­to kā pie­de­vu ga­ļas, ziv­ju ēdie­niem un da­žā­diem sa­lā­tiem. Mār­rut­kus iz­man­to, lai uz­la­bo­tu ape­tī­ti, nor­ma­li­zē­tu gre­mo­ša­nas trak­ta dar­bī­bu, to la­pas var likt uz brū­cēm, jo pa­sar­gā no in­fi­cē­ša­nās, pa­līdz sa­auk­stē­ša­nās ga­dī­ju­mos un ja no­māc zo­bu sā­pes. Sa­rī­vē­tu mār­rut­ku iz­man­to, ja ir ra­di­ku­līts, rei­ma­tisms, neir­al­ģi­ja. Mār­rut­kus var sa­smal­ci­nāt un pie­vie­not cit­ro­nu su­lu. Su­lai pie­mīt urīn­dze­no­ša dar­bī­ba, ie­tei­ca­ma, ja rak­stu­rī­ga tūs­ka. Su­la jā­lie­to pirms ēša­nas.

No­de­rī­gi!

* Gli­ko­zīds si­nig­rīns pie­šķir mār­rut­kiem aso gar­šu, tā­pēc tas ir pa­ma­tā tra­di­ci­o­nā­la­jai pie­de­vai - gal­da mār­rut­kiem.

* Lai rī­vē­jot mār­rut­ki ne­grauz­tu acis, tie jā­at­stāj uz nak­ti auk­stā ūde­nī.

* Mār­rut­ki nav ob­li­gā­ti jā­rī­vē ar rī­vi. Tos var sa­griezt smal­kos ga­ba­li­ņos un pēc tam sa­malt ga­ļas ma­ļa­ma­jā ma­šī­nā.

* Kar­sē­jot mār­rut­ki zau­dē sa­vu de­dzi­no­ši aso gar­šu, tā­pēc tos pa­ras­ti pie­vie­no ga­ta­vam ēdie­nam.

* Mār­rut­ku la­pas ma­zi­na tūs­ku, kas sā­kas pēc bi­šu un lap­se­ņu ko­die­niem.

* Ie­tei­cams ap­ēst pa tēj­ka­ro­tei mār­rut­ku trīs rei­zes die­nā ar ēdie­nu.

Re­cep­tes

Nāt­ru un mār­rut­ku sa­lā­ti

Sa­stāv­da­ļas: 4 ēdam­ka­ro­tes sī­ki sa­smal­ci­nā­tu nāt­ru la­pu, pus­glā­ze olīv­eļ­ļas, 4 ēdam­ka­ro­tes sa­rī­vē­tu mār­rut­ku, glā­ze bie­zas to­mā­tu su­las.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: no­ska­lo jau­nās nāt­ru la­pas un ie­liek uz 2 mi­nū­tēm ver­do­šā ūde­nī. No­kāš un sī­ki sa­ka­pā, pie­vie­no sa­rī­vē­tus mār­rut­kus un to­mā­tu su­lu. Vi­su rū­pī­gi sa­jauc un pa­ma­zām pie­vie­no olīv­eļ­ļu.

To­mā­tu sa­lā­ti ar mār­rut­kiem

Sa­stāv­da­ļas: 6 to­mā­ti, 2 ēdam­ka­ro­tes sa­rī­vē­tu mār­rut­ku, 2 ēdam­ka­ro­tes au­gu eļ­ļas, pus­glā­ze skā­ba pie­na, ēdam­ka­ro­te pē­ter­sī­ļu za­ļu­mu, sāls, pi­pa­ri.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: to­mā­tus sa­griež uz pu­sēm un liek lē­ze­nā trau­kā ar pār­griez­to pu­si uz aug­šu, pār­lej ar mēr­ci. Mēr­cei sa­berž mār­rut­kus ar sā­li un pi­pa­riem, pie­vie­no skā­bu pie­nu un vi­su la­bi sa­kuļ. Mēr­cei var pie­vie­not arī tēj­ka­ro­ti cu­ku­ra.

Mār­rut­ku, ābo­lu un jāņ­ogu mēr­ce

Sa­stāv­da­ļas: pus­glā­ze ābo­lu bie­ze­ņa, pus­glā­ze jāņ­ogu že­le­jas, 2 ēdam­ka­ro­tes mār­rut­ku, sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vi­sas sa­stāv­da­ļas la­bi sa­mai­sa.