Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

Padomi virtuvē: Ga­ta­vo­ša­nas laiks, kāds ne­pie­cie­šams dažādiem dār­ze­ņiem

© F64

Va­sa­ra ir pie­mē­ro­tā­kais laiks, kad ēdien­rei­zēs va­ram ba­gā­tī­gi iz­man­tot vis­da­žā­dā­kos dār­ze­ņus. Un tad ir pa­vi­sam vien­kār­ši kat­ru die­nu ap­ēst vis­maz 250 gra­mus šo ve­se­lī­go pro­duk­tu, kā ie­sa­ka uz­tu­ra spe­ci­ālis­ti. Gal­ve­nais no­sa­cī­jums – tiem jā­būt svai­giem, su­lī­giem un aro­mā­tis­kiem.

Re­ti ku­ru dār­ze­ņu ēdie­nu va­ram ie­do­mā­ties bez sī­po­la vai ķip­lo­ka! Ne­var ta­ču aiz­mirst, ka gur­ķus, pap­ri­ku, to­mā­tus, bak­la­žā­nus un arī kar­tu­pe­ļus var pil­dīt, un arī šeit vei­du, kā iz­paus­ties, ir daudz.

Ļo­ti no­de­rī­gi, ja mā­jās ir ātr­vā­rā­mais katls, ku­rā ga­ta­vo­jot dār­ze­ņos ie­spē­jams sa­gla­bāt eso­šos vi­ta­mī­nus, mi­ne­rāl­vie­las un bio­lo­ģis­ki ak­tī­vos ele­men­tus.

Re­cep­šu ir ļo­ti daudz, lai pa­ga­ta­vo­tu gar­šī­gus dār­ze­ņu ēdie­nus. Un kā­pēc gan ne­pa­mē­ģi­nāt kaut ko pa­vi­sam ori­ģi­nā­lu un ne­tra­di­ci­onā­lu, pie­mē­ram, bro­ko­ļus val­riek­stu mēr­cē vai sī­po­lus ar ka­nē­li? Ta­ču sva­rī­gi ie­vē­rot pa­rei­zu dār­ze­ņu sa­ga­ta­vo­ša­nu arī tad, ja tie ir pa­vi­sam svai­gi. La­pu dār­ze­ņus un arī spi­nā­tus vē­lams ga­ta­vot die­nā, kad tie ir ie­gā­dā­ti, ta­ču, ja tiek uz­gla­bā­ti, tad cie­ši jā­ie­tin fo­li­jā un jā­tur tum­sā le­dus­ska­pī. Jā­ņem vē­rā, ka sa­griez­tus dār­ze­ņus ne­drīkst maz­gāt vai at­stāt ne­ap­seg­tus, lai ne­zūd ta­jos eso­šās vēr­tī­gās vie­las.

Ga­ta­vo­ša­nas laiks, kāds ne­pie­cie­šams da­žā­diem sa­smal­ci­nā­tiem dār­ze­ņiem (mi­nū­tes):

Zied­kā­pos­ti 2

Ķī­nas kā­pos­ti 15

Bro­ko­ļi 10

Bur­kā­ni 15-20

La­pu se­le­ri­jas 10-15

Se­le­ri­jas 20-30

Gal­viņ­kā­pos­ti 30-40

Bri­se­les kā­pos­ti 15-20

Spar­ģe­ļi 20

Pap­ri­ka 15-20

Cu­kī­ni 10

Sī­po­li, ķip­lo­ki, pu­ra­vi 10-15

Za­ļie zir­nī­ši 15-20