Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

Uzzini ūdens vērtīgākās īpašības

© F64

Ūdens ir pats lie­lā­kais pēc iz­man­to­ša­nas ap­jo­ma pro­dukts, kas ne­pie­cie­šams cil­vē­kam. Dzī­ve bez tā nav ie­spē­ja­ma.

Au­gos ir līdz 90 pro­cen­tiem ūdens, bet pie­au­gu­ša cil­vē­ka ķer­me­nī - ap­mē­ram 70 pro­cen­ti. Lai cil­vē­ka dzī­ves­veids bū­tu ve­se­līgs, ūdens dau­dzu­mam jā­būt pie­tie­ka­mam. Tas ir sva­rīgs no­sa­cī­jums tam, lai no­vēr­stu ak­me­ņu vei­do­ša­nos nie­rēs. Ūdens it kā ie­eļ­ļo lo­cī­ta­vas, tā­dā vei­dā vei­cot amor­ti­za­to­ra funk­ci­jas mu­gu­ras sma­dze­nēm, kā arī re­gu­lē ķer­me­ņa tem­pe­ra­tū­ru un no­dro­ši­na ādas elas­tī­bu.

Ūdens ne­pie­cie­šams arī tam, lai bū­tu nor­mā­la gre­mo­ša­na.

Pie­da­lo­ties viel­mai­ņā, šis uni­kā­lais šķid­rums ļauj sa­ma­zi­nāt tau­ku uz­krā­ša­nos un sa­ma­zi­nāt sva­ru. Ja tiek zau­dē­ti 2 pro­cen­ti no ķer­me­ņa ma­sas (1 līdz 1,5 lit­ri), tad pa­rā­dās slā­pes, bet, ja tiek zau­dē­ti 6 līdz 8 pro­cen­ti, tad var pie­mek­lēt viegls ģī­bo­nis. Ja trūkst 10 pro­cen­tu ūdens, tad pa­rā­dās ha­lu­ci­nā­ci­jas, tiek trau­cē­ta rī­ša­na. Ja cil­vēks zau­dē ap­mē­ram 12 pro­cen­tus ūdens no ķer­me­ņa ma­sas, viņš iet bo­jā.

No­de­rī­gi!

* Pirms iz­ie­ša­nas uz ie­las kar­stā lai­kā jā­iz­dzer 1 līdz 2 glā­zes ūdens. Ne­va­jag aiz­rau­ties ar ūdens dzer­ša­nu tie­ši kar­stu­mā, jo tas var vei­ci­nāt pa­stip­ri­nā­tu svied­ru iz­da­lī­ša­nos un re­zul­tā­tā - ķer­me­ņa at­ūde­ņo­ša­nos.

* Lai cik tas arī lik­tos dī­vai­ni, to­mēr vai­rāk ūdens ir jā­dzer auk­stā, ne­vis kar­stā lai­kā. Auk­stu­mā or­ga­nisms pa­tē­rē vai­rāk ener­ģi­jas un daudz ūdens tiek tē­rēts el­po­ša­nai.

* Smē­ķē­ša­na vei­ci­na or­ga­nis­ma at­ūde­ņo­ša­nos. Smē­ķē­tā­jiem jā­dzer vai­rāk ūdens.

* Vai­rāk ūdens jā­dzer pirms brau­cie­na, ku­rā ne­būs ie­spē­jams re­gu­lā­ri dzert ūde­ni.

* Jā­dzer vai­rāk ūdens, ja ir pa­aug­sti­nā­ta ķer­me­ņa tem­pe­ra­tū­ra.