Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

Pie­de­vai – dip mēr­ce: vienkārši, bet garšīgi

© F64/attēlam ir ilustratīva nozīme

Dip mēr­ces no tra­di­ci­onā­la­jām mēr­cēm at­šķi­ras ar to, ka ar tām ne­pār­lej ēdie­nu, bet pro­duk­tus uz mir­kli ie­mērc ta­jās. In­te­re­san­ti un gar­šī­gi! Pēc kon­sis­ten­ces tā ir tā­da pa­ti kā biezs krē­jums, ku­rā var ie­mērkt dār­ze­ņu ga­ba­li­ņus, aug­ļus, ga­ļu, čip­sus, kre­ke­rus, cī­si­ņus vai jū­ras pro­duk­tus. Pa­ras­ti dip mēr­ci iz­man­to kā pie­de­vu pie pār­ti­kas pro­duk­tiem, ko ēd ar ro­kām.

Šā­da mēr­cī­te ir lie­lis­ka pie­de­va va­sa­rā - pik­ni­kā, dār­za bal­lī­tē vai Lī­go svēt­kos, kad ne­iz­trūk­sto­ši uz gri­la tiek cep­ta ga­ļa, pa­pil­di­nā­ta ar za­ļu­miem un da­žā­diem dār­ze­ņiem, ko gan svai­gā vei­dā, gan cep­tus (un arī vā­rī­tus, pie­mē­ram, kar­tu­pe­ļus, pu­pi­ņas vai bie­tes) var pa­mēr­cēt dip mēr­cē. Šā­das mēr­ces var būt gan sā­ļas, gan sal­das, un tām ne­būt nav jā­sa­krīt ar mēr­cē­ja­mo pro­duk­tu gar­šu.

Pie dip mēr­cēm pie­skai­ta arī fon­dī, ko ga­ta­vo no sie­ra, šo­ko­lā­des vai iz­man­to ci­tus va­ri­an­tus.

Kla­sisks dip mēr­ces va­ri­ants ir sa­lsa - mek­si­kā­ņu mēr­ce, ku­ras gal­ve­nā sa­stāv­da­ļa ir to­mā­ti. Kat­rā zi­ņā pro­duk­ti ir tik daudz­vei­dī­gi, lai no tiem pa­ga­ta­vo­tu da­žā­das in­te­re­san­tas dip mēr­ces - no da­bis­ka jo­gur­ta un krē­ju­ma, kam pie­vie­nots ķip­loks, sāls un pi­pa­ri; no aug­ļu jo­gur­ta un ma­jo­nē­zes, kam ro­tā­ju­mā iz­man­to­tas ro­zī­nes un aug­ļi, vai arī zi­lā sie­ra kom­bi­nā­ci­jā ar biez­pie­nu, ne­sa­ldi­nā­tu jo­gur­tu, sā­li un pi­pa­riem.

No­de­rī­gi!

* Vie­nam pa­sā­ku­mam var pa­ga­ta­vot 2-4 da­žā­das dip mēr­ces un sa­rū­pēt pro­duk­tus mēr­cē­ša­nai - būs in­te­re­sants zvied­ru galds.

Re­cep­tes

Dip mēr­ce no gur­ķa un cu­kī­ni

Sa­stāv­da­ļas: 200 g brin­zas, 500 g cu­kī­ni, ne­liels gur­ķis, pus­e cit­ro­na, ķip­loks, eļ­ļa, sāls, mel­ni pi­pa­ri.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: cu­kī­ni sa­griež un ap­cep eļ­ļā. Gur­ķi arī sa­griež, pie­vie­no cu­kī­ni un ne­daudz pa­sau­tē. Pie­vie­no cit­ro­na su­lu, sa­smal­ci­nā­tu ķip­lo­ku, sā­li un pi­pa­rus. Liek dār­ze­ņus blen­de­rī, pie­vie­no brin­zu un vi­su sa­mai­sa. Mēr­ce ga­ta­va!

Dip mēr­ce no ze­me­nēm

Sa­stāv­da­ļas: 100 g ze­me­ņu, 250 g biez­pie­na, 50 g cu­ku­ra, 50 g krē­ju­ma, ēdam­ka­ro­te apel­sī­nu vai cit­ro­nu li­ķie­ra, šķip­sni­ņa va­ni­lī­na.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­as sa­stāv­da­ļas sa­mai­sa blen­de­rī un pēc tam at­dze­sē.

Dip mēr­ce no žā­vē­tām plū­mēm

Sa­stāv­da­ļas: 2 žā­vē­tas plū­mes, ēdam­ka­ro­te so­jas mēr­ces, ēdam­ka­ro­te val­riek­stu, 4-5 ēdam­ka­ro­tes da­bis­kā jo­gur­ta vai krē­ju­ma.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: plū­mes ne­daudz pa­mēr­cē ūde­nī, sa­griež smal­kos ga­ba­li­ņos, liek tās krē­ju­mā. Pie­vie­no arī riek­stus un so­jas mēr­ci. Vi­su sa­mai­sa.

Dip mēr­ce no ma­ri­nē­tām vai sā­lī­tām sē­nēm

Sa­stāv­da­ļas: 200 g ma­ri­nē­tu sē­ņu, 100 g sī­po­lu, 50 g augu eļ­ļas vai 100 g krē­ju­ma.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­as sa­stāv­da­ļas sa­smal­ci­na, pie­vie­no krē­ju­mu vai eļ­ļu.

Dip mēr­ce no sie­ra un riek­stiem

Sa­stāv­da­ļas: 150 g krē­ju­ma sie­ra, 150 g pie­na, 5-6 val­riek­sti.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: riek­stus iz­mēr­cē vai smal­ki sa­griež ar na­zi, sie­ru sa­rī­vē, sa­jauc ar pie­nu un pie­vie­no riek­stus.