Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

Uzzini, kāpēc ir veselīgi ēst redīsus

© F64

Re­dī­sus vis­bie­žāk pie­rasts ēst uz sviest­mai­zes, sa­lā­tos, iz­man­tot arī auk­stā zu­pā, tā ta­jos sa­gla­bā­jas vēr­tī­gās vie­las.

Ta­ču tos var pa­sniegt arī kā kar­sto uz­ko­du, vā­rīt un pat cept kā kar­tu­pe­ļus. Il­gu lai­ku sar­ka­nie re­dī­si uz­ska­tī­ti par ne­vēr­tī­giem, ka­mēr se­lek­ci­onē­ša­nas re­zul­tā­tā ti­ka ie­gū­ti dār­ze­ņi ar ma­zāk rūg­tu gar­šu, sal­dā­ki un pēc iz­mē­ra - ma­zā­ki. Mūs­die­nās re­dī­su šķir­ņu pie­dā­vā­jums ir diez­gan plašs, ie­ras­to sar­ka­nī­go no­krā­su ir no­mai­nī­ju­si bal­ta, bor­do, dzel­te­na, vi­ole­ta. Un arī tra­di­ci­onā­lo for­mu pa­pil­di­na ovā­li, apaļ­i un vārpst­vei­da.

Pa­tie­sī­bā re­dī­si nav tik ne­vēr­tī­gi, kā pir­ma­jā mir­klī va­rē­tu šķist. Re­dī­si ir ba­gā­ti ar C vi­ta­mī­nu. Lai uz­ņem­tu ne­pie­cie­ša­mo šā vi­ta­mī­na dau­dzu­mu die­nā, ie­tei­cams ap­ēst 250 līdz 300 gra­mus re­dī­su. Ta­jos ir B1 un PP vi­ta­mī­ni, kā­lijs, fos­fors, kal­cijs, mag­nijs, nāt­rijs un dzelzs.

Ol­bal­tum­vie­lu re­dī­sos ir vai­rāk ne­kā ci­tos dār­ze­ņos, tā­pēc tos ie­sa­ka ie­kļaut ve­ģe­tā­rie­šu ēdien­kar­tē. Ta­ču pats sva­rī­gā­kais, ar ko re­dī­si iz­pel­nās sa­vu uz­ma­nī­bu, - ēte­ris­kās eļ­ļas, kas pie­šķir tiem pi­kan­tu rūg­tu­mu un īpa­šu vēr­tī­bu. Tie, kam ir ak­tu­āla lie­kā sva­ra no­me­ša­na, jā­zi­na, ka re­dī­siem ir zem­a ka­lo­ri­tā­te - 100 gra­mos ir 50 kilo­ka­lo­ri­jas, ta­ču ape­tī­ti ro­si­no­ši.

No­de­rī­gi!

* Labs re­dīss ir ciets un elas­tīgs, ar spil­gtiem za­ļiem un su­lī­giem lak­stiem un glu­du vie­nā­di ie­krā­so­tu mi­zu.

* Ja uz re­dī­siem ir tum­ši plan­ku­mi, tas no­zī­mē, ka tie ir sā­ku­ši pūt.

* Re­dī­sus ie­tei­cams griezt rup­jos ga­ba­li­ņos, ne­vis sī­kos, lai no tiem ne­pa­zus­tu da­ļa ēte­ris­ko eļ­ļu.

* Le­dus­ska­pī ar lak­stiem re­dī­sus ie­tei­cams gla­bāt 4 die­nas, bet bez lak­stiem - 2 die­nas.

Re­cep­tes

Pie­de­va sviest­mai­zēm

Sa­stāv­da­ļas: re­dī­si, ciets siers, vā­rī­ta ola, krē­jums vai ma­jo­nē­ze, dil­les.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sa­rī­vē uz rī­ves re­dī­su, sie­ru, pie­vie­no sa­smal­ci­nā­tu olu, sa­smal­ci­nā­tas dil­les un krē­ju­mu. Ma­su smē­rē uz sviest­mai­zes.

Re­dī­si - frī

Sa­stāv­da­ļas: sī­pols, 300 g vis­tas ak­ni­ņu, 100 g re­dī­su, dil­les, pē­ter­sī­ļi.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: eļ­ļā ap­cep sī­po­lu, pie­vie­no ak­ni­ņas, sa­griez­tus re­dī­sus un ga­ta­vo 10 līdz 15 mi­nū­šu, pe­ri­odis­ki mai­sot. Sa­lā­tus pār­kai­sa ar dil­lēm un pē­ter­sī­ļiem. Pa­sniedz sil­tus.

Cep­ti re­dī­si

Sa­stāv­da­ļas: 6-7 re­dī­si, garš­vie­las, sāls, ķip­loks.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sa­griež re­dī­sus četr­ās da­ļās. Pie­vie­no garš­vie­las un sā­li. At­stāj uz pār­is mi­nū­tēm, lai iz­tek lie­kais mit­rums un pa­zūd rūg­tums. Pēc tam olīv­eļ­ļā ap­cep ķip­lo­ku un re­dī­sus 7 līdz 8 mi­nū­tes. Šā­dus re­dī­sus var vieg­li uz­durt uz dak­ši­ņas, ta­ču tiem jā­būt krauk­šķī­giem. Pa­sniedz ko­pā ar ga­ļu vai vis­tu.