Ceturtdiena, 18.aprīlis

redeem Jadviga, Laura

arrow_right_alt Māja

Vai ēdiens, kas pa­ga­ta­vo­ts mik­ro­viļ­ņu krās­nī, ir vai nav kai­tīgs ve­se­lī­bai?

© Dāvis ŪLANDS, F64 Photo Agency

Nav tik sens laiks, kad dau­dzās vir­tu­vēs pa­rā­dī­jās mik­ro­viļ­ņu krāsns, ie­rin­do­jo­ties glu­ži vai ot­rā vie­tā aiz le­dus­skap­ja.

Ik­die­nas stei­gā brī­niš­ķī­ga ir šīs krās­ni­ņas priekš­ro­cī­ba - āt­ri var uz­sil­dīt vai pa­ga­ta­vot ēdie­nu. To­mēr der aiz­do­mā­ties, vai ēdiens, kas ta­pis šā­dā vei­dā, ir vai nav kai­tīgs cil­vē­ka ve­se­lī­bai. Vien­no­zī­mī­ga vie­dok­ļa par to, ka mik­ro­viļ­ņu krāsns ir kai­tī­ga, nav.

No vie­nas pu­ses, ēdie­nos, kas pa­ga­ta­vo­ti mik­ro­viļ­ņu krās­nī, sa­gla­bā­jas daudz C vit­amī­na, bet, ga­ta­vo­jot ēdie­nu tra­di­ci­o­nā­li, sa­gla­bā­jas ne vai­rāk par 38 līdz 60 pro­cen­tiem vit­amī­nu.

Ja ir vē­lē­ša­nās at­rast kā­du kai­tī­gu mik­ro­viļ­ņu krāsns īpa­šī­bu, tad pa­ras­ti tiek pie­mi­nē­ta mik­ro­viļ­ņu ie­tek­me uz ve­se­lī­bu. Pro­tams, tie var ie­dar­bo­ties uz cil­vē­ku, ta­ču no tā dro­ši aiz­sar­gā­jot mik­ro­viļ­ņu krāsns kor­puss un spe­ci­āls stikls dur­vīs. Ga­ta­vo­jot ēdie­nu ša­jā krās­nī, pār­ti­kas pro­duk­tos ne­kā­das īpa­šas iz­mai­ņas ne­no­tiek, tā­pēc ēdiens nav kai­tīgs, glu­ži ot­rā­di - ir ve­se­līgs, jo pa­ga­ta­vo­ša­nai tauk­vie­las var iz­man­tot ļo­ti mi­ni­mā­li vai pat ne­maz. Ce­pot ēdie­nu eļ­ļā, aug­stas tem­pe­ra­tū­ras ie­tek­mē vei­do­jas kan­ce­ro­gē­nas vie­las - ķī­mis­kas vie­las, kas, ilg­sto­ši ie­dar­bo­jo­ties uz cil­vē­ku vai dzīv­nie­ku or­ga­nis­mu, var iz­rai­sīt ļaun­da­bī­gu au­dzē­ju ra­ša­nos.

No­de­rī­gi!

* Mik­ro­viļ­ņu krās­ni var iz­man­tot ne ti­kai ēdie­na uz­sil­dī­ša­nai, bet arī ga­ta­vo­ša­nai.

* Mik­ro­viļ­ņus uz­ska­ta par kai­tī­giem tiem, kam ir kar­dio­sti­mu­la­tors.

* Mik­ro­viļ­ņu krāsns pa­līdz la­bāk sa­gla­bāt vit­amī­nus un mi­ne­rāl­vie­las īsās ter­mis­kās ap­strā­des