Otrdiena, 23.aprīlis

redeem Georgs, Jurģis, Juris

arrow_right_alt Māja

RECEPTE: Tī­ta­ra ga­ļa sie­ru un ana­na­siem

© F64

Lai labi garšo!

Sa­stāv­da­ļas: 60 g svies­ta, sī­pols, 60 g mil­tu, 450 ml tī­ta­ra ga­ļas bul­jo­na, 250 g kon­ser­vē­tu ana­na­su, 250 g Če­da­ras sie­ra, sāls, mel­nie pi­pa­ri, 500 g vā­rī­tas tī­ta­ra ga­ļas, 3 ēdam­ka­ro­tes svai­gi sa­dru­pi­nā­tas rupj­mai­zes, pē­ter­sī­ļi.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: kat­li­ņā iz­kau­sē svies­tu, ie­ber gre­dzen­ti­ņos sa­griez­tu sī­po­lu un, lai­ku pa lai­kam mai­sot, cep uz lē­nas uguns 3 līdz 5 mi­nū­tes, ka­mēr sī­po­li ir mīk­sti, bet ne­mai­na krā­su. Pie­ber mil­tus un mai­sot kar­sē mi­nū­ti. Pa­kā­pe­nis­ki pie­lej bul­jo­nu un ana­na­su su­lu, uz­vā­ra un mai­sa, ka­mēr ma­sa sa­bie­zē. Pie­vie­no ana­na­su ga­ba­li­ņus, da­žus at­stāj grez­no­ša­nai. Ie­jauc trīs ce­tur­tda­ļas sie­ra, pie­ber sā­li un pi­pa­rus. Tī­ta­ra ga­ļas ga­ba­li­ņus lī­dzī­gās da­ļās liek uz šķīv­jiem vai vie­nā lie­lā kars­tum­iz­tu­rī­gā trau­kā. Ga­ļai pār­lej mēr­ci un uz­kai­sa at­li­ku­šo sie­ru un mai­zes dru­pa­tas. Tī­ta­ra ga­ļu liek sa­kar­sē­tā ce­peš­krās­nī un cep 15 līdz 20 mi­nū­tes, ka­mēr tā pil­nī­bā iz­kar­sē­jas un virs­ma kļūst zel­tai­na. Grez­no ar sa­ka­pā­tiem pē­ter­sī­ļiem un pā­rē­jiem ana­na­su ga­ba­li­ņiem.