\\Māja

Re­cep­tes: Jū­ras sāls pret ce­lu­lī­tu; ma­tu ve­se­lī­bai, nagiem

 
©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Re­cep­tes

Jū­ras sāls pret ce­lu­lī­tu

Tas ir efek­tīvs cī­ņā pret ce­lu­lī­tu. Ne­daudz sāls jā­uz­ber uz ma­sā­žas bir­stes un la­bi jā­ie­rī­vē pro­blēm­vie­tas. Šī pro­ce­dū­ra pa­da­ra ādu glu­dā­ku un stin­grā­ku, ja to da­ra re­gu­lā­ri.

Jū­ras sāls ma­tu ve­se­lī­bai

Vien­kār­šā­kais va­ri­ants ir ie­berzt sā­li ma­tu sak­nēs. Lai pa­da­rī­tu šo pro­ce­dū­ru vieg­lā­ku, sā­li var sa­jaukt ar ke­fī­ru. Ne­va­jag uz­reiz šo ma­su iz­maz­gāt no ma­tiem, bet uz­likt ce­pu­rī­ti vai po­li­eti­lē­na mai­si­ņu, tam vir­sū dvie­li un pa­tu­rēt 30 mi­nū­tes. Šā­da mas­ka ļo­ti pie­mē­ro­ta tau­kai­niem ma­tiem, pa­līdz no­stip­ri­nāt ma­tu sak­nes, ma­ti sāk la­bāk augt un ma­zāk iz­krīt.

Jū­ras sāls na­giem

Na­gu stip­ri­nā­ša­nai ie­tei­ca­mas van­ni­ņas ar jū­ras sā­li - iz­šķī­di­na ēdam­ka­ro­ti sāls tik­pat lie­lā dau­dzu­mā ūdens, pie­vie­no da­žus pi­lie­nus cit­ro­na ēte­ris­kās eļ­ļas un pa­tur ro­kas šā­dā šķī­du­mā 10 mi­nū­tes. Ro­ku āda kļūst mīk­stā­ka, na­gi - stip­rā­ki un ie­gūst arī ve­se­lī­gu spī­du­mu.