\\Māja

VAI ZINĀJI? Jū­ras sāls aiz­sar­gā imu­ni­tā­ti

 
©http://caviarcentre.com

Pē­tot jū­ras sāls sa­stā­vu, zi­nāt­nie­ki no­nā­ku­ši pie se­ci­nā­ju­ma, ka ta­jā ir gan­drīz vis­i ķī­mis­kie ele­men­ti, kas mums pa­zīs­ta­mi.

Pa­tei­co­ties ba­gā­tī­ga­jam sa­stā­vam, jū­ras sāls nor­ma­li­zē en­do­krī­nās sis­tē­mas dar­bu un aiz­sar­gā imu­ni­tā­ti. Da­bis­kais jods tā sa­stā­vā vei­ci­na pa­rei­zu viel­mai­ņu un pa­aug­sti­na or­ga­nis­ma to­nu­su. Jū­ras sā­lī ir arī se­lēns, bez ku­ra nav ie­spē­ja­ma nor­mā­la šū­nu dar­bī­ba. Mag­nijs un broms sāls sa­stā­vā pa­līdz or­ga­nis­mam at­slā­bi­nā­ties, cī­nī­ties ar šķid­ru­ma aiz­tu­ri ta­jā. Tie­ši tā­pēc, ka jū­ras sā­lī ir tik daudz ve­se­lī­bai no­zī­mī­gu mik­ro­ele­men­tu, to iz­man­to sāls van­nām. Jū­ras sāls van­nām ir spil­gti iz­teikts ārst­nie­cisks efekts. Ja mo­ka bez­miegs vai ir no­gu­rums, at­liek ti­kai ie­grem­dē­ties šā­dā van­nā!

Viens no jū­ras sāls vei­diem ir ķel­tu jū­ras sāls, kam pie­mīt la­bas gar­šas īpa­šī­bas, ar lie­lu dau­dzu­mu mi­ne­rāl­vie­lu un ci­tu vēr­tī­gu ele­men­tu. Pro­tams, ja ir sva­rī­gi ve­se­lī­gas ēša­nas prin­ci­pi, no­teik­ti pa­ras­to sā­li va­ja­dzē­tu aiz­stāt ar jū­ras sā­li. No pa­ras­tā sāls tas at­šķi­ras ar gar­šu - pie­šķir pro­duk­tiem mai­gu un aro­mā­tis­ku gar­šu un ar to, ka jā­lie­to ti­kai pie ga­ta­viem ēdie­niem. Pa­stāv uz­skats, ka jū­ras sā­lī ir re­tas gā­zes, kas, ūde­nim un sā­lim no­nā­kot sa­ska­rē, iz­da­lās un pie­šķir pār­ti­kai ne­pa­ras­tu aro­mā­tu. Jū­ras sāls at­šķi­rī­bā no gal­da sāls ir pe­lē­cī­gā no­krā­sā, ar iz­teik­tu tek­stū­ru. Jā­at­ce­ras, ka tas nav tik sāļš kā gal­da sāls. Ta­ču tas ne­no­zī­mē, ka šo sā­li va­ja­dzē­tu lie­tot lie­lā dau­dzu­mā, arī šeit ir va­ja­dzī­ga mē­re­nī­ba.

No­de­rī­gi!

* Lai bū­tu ga­ran­ti­ja, ka ir ie­gā­dāts kva­li­ta­tīvs jū­ras sāls, priekš­ro­ka jā­dod eko­vei­ka­lu pro­duk­ci­jai, jo bie­ži vien tirdz­nie­cī­bas vie­tās aiz šā no­sau­ku­ma «jū­ras sāls» slēp­jas sāls, kas ir kar­sēts un at­tī­rīts un re­zul­tā­tā nav da­bisks.

* Jū­ras sā­li nav vē­lams uz­gla­bāt me­tā­la trau­kos.

.