\\Māja

Padomi, lai izdotos garda marināde gaļai

 
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Šķiet, uz jau­tā­ju­mu, kā ma­ri­nēt ga­ļu, at­bil­de ir zi­nā­ma un vien­kār­ša, tā­pat kā uz jau­tā­ju­mu, kā­pēc tā va­ja­dzī­ga. Pro­tams, tā­pēc, lai mīk­sti­nā­tu ga­ļu, pie­šķir­tu tai īpa­šu garš­u un aro­mā­tu pirms cep­ša­nas.

Ja ga­ļu cep uz gri­la, tad tai ir krauk­šķī­ga ādi­ņa, bet pa­ti ga­ļa ir mīk­sta un mai­ga. Ma­ri­nā­di pa­ras­ti ga­ta­vo no šķid­ru­ma un garš­vie­lām. Tā sa­stāv no skā­bes, pie­mē­ram, cit­ro­na su­las, vī­na vai eti­ķa, kas pa­līdz ga­ļu mīk­sti­nāt. Sa­vu­kārt eļ­ļa - olīv­u, se­za­ma vai sau­les­pu­ķu - ga­ļai pie­šķir su­lī­gu­mu un sek­mē garš­vie­lu ie­sūk­ša­nos. Pa­ras­ti ma­ri­nā­dei pie­vie­no sā­li un pi­pa­rus, bet tik­pat la­bi tās var būt jeb­ku­ras ci­tas garš­vie­las un garš­au­gi.

To pa­pil­di­na ķip­lo­ki, sī­po­li un svai­ga in­gve­ra sak­ne. Ma­ri­nā­di var ga­ta­vot arī ne­tra­di­ci­onā­lā­ku - pa­pil­di­nāt ar me­du, jo­gur­tu bez pie­de­vām, ma­jo­nē­zi, ke­fī­ru vai čat­ni­ju. Lai ga­ļas ga­ba­li­ņi vien­mē­rī­gi pār­klā­tos ar ma­ri­nā­di, tos ne­pie­cie­šams ap­gro­zīt, bet cep­ša­nas lai­kā vēl ap­lais­tīt vai ap­ziest ar ma­ri­nā­di.

No­de­rī­gi!

* Vis­tas ga­ļa ir lie­sa, bet tās āda - tau­kai­na. Ja ir vē­lē­ša­nās sa­ma­zi­nāt tau­ku sa­tu­ru stil­bi­ņos, tad pirms ma­ri­nē­ša­nas jā­no­velk tiem āda. Ma­ri­nā­de kom­pen­sēs ādas trū­ku­mu un cep­ša­nas lai­kā ļaus sa­gla­bāt ga­ļas su­lī­gu­mu.

* Lai­mu, lai arī tas līdz­inās cit­ro­nam, ma­ri­nā­dēm iz­man­tot to­mēr nav ie­tei­cams. Cit­ro­na su­las vie­tā ma­ri­nā­dē var iz­man­tot bal­to sau­so vī­nu, bal­to vī­na eti­ķi vai ābo­lu eti­ķi, ti­kai ne vi­su rei­zē.

* Ma­ri­nā­dei ie­tei­cams iz­man­tot jū­ras sā­li vai so­jas mēr­ci. Ga­ļa un zi­vis, kas ma­ri­nē­ti so­jas mēr­cē, ga­ta­vo­ša­nas pro­ce­sā kļūst sār­ti, skais­ti un, pro­tams, garš­īgi.

* Sī­po­lus nav ie­tei­cams sa­griezt ļo­ti sī­kus, la­bāk lie­los gre­dze­nos un likt vir­sū ga­ļai.

Re­cep­tes

Vis­tas stil­bi­ņi ar cit­ro­nu un garš­au­giem

Sa­stāv­da­ļas: 150 ml olīv­eļ­ļas, vie­na cit­ro­na sa­rī­vē­ta mi­zi­ņa un su­la, 6 sa­ka­pā­ti lie­lu pē­ter­sī­ļu za­ri­ņi, sī­pols, 2 lie­las ķip­lo­ka dai­vi­ņas, sāls, mel­nie pi­pa­ri.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ga­ta­vo ma­ri­nā­di. Bļo­dā sa­jauc olīv­eļ­ļu, cit­ro­na mi­zi­ņu un su­lu, pē­ter­sī­ļu za­ri­ņus, sī­po­lus un ķip­lo­kus. Pie­ber sā­li un pi­pa­rus. Vis­tas stil­bi­ņus ap­vi­ļā ma­ri­nā­dē, tad ap­sedz un tur le­dus­ska­pī vis­maz 30 mi­nū­tes. Stil­bi­ņus liek zem kar­sta gri­la 10 cm at­tā­lu­mā no sild­ele­men­ta un, bie­ži ap­gro­zot un ap­lais­tot ar ma­ri­nā­di, gri­lē 20 mi­nū­tes, ka­mēr tie kļūst brū­ni un krauk­šķī­gi, un ga­ļa pil­nī­bā ir iz­ce­pu­sies.

Ma­ri­nā­de ga­ļai ar za­ļu­miem

Sa­stāv­da­ļas: sar­ka­nais či­li pi­pars, sāls, 2 za­ri­ņi pē­ter­sī­ļu, kin­dzas un ti­mi­āna, sī­pols, 2 tēj­ka­ro­tes augu eļ­ļas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sī­po­lu un garš­au­gus sa­smal­ci­na ar na­zi. Pi­pa­ru pār­griež uz pus­ēm un iz­ņem sēk­li­ņas. Sa­jauc bļo­dā vi­sas sa­stāv­da­ļas, sa­smal­ci­na blen­de­rī un sa­ber­zē ar mai­sī­ju­mu ga­ļu. At­stāj uz 4 līdz 5 stun­dām. Cep uz res­tī­tēm.