\\Māja

Idejas, kā pagatavot gardu picu

 
©Ilustratīvs attēls

Uz­ska­ta, ka īs­tu pi­cu var no­gar­šot ti­kai Ne­ap­olē, ko dē­vē par pi­cas dzim­te­ni. Īs­tās pi­cas ir plā­nas, traus­las un tās ie­sa­ka cept mal­kas krās­nī. Pi­cas mēdz būt ļo­ti da­žā­das un ar at­šķi­rī­giem pil­dī­ju­miem un dau­dziem no­sau­ku­miem. Pi­ca ne­var le­po­ties ar iz­ci­lām tra­dī­ci­jām un se­nu vēs­tu­ri, sā­kot­nē­ji tā bi­ja na­ba­dzī­go zem­nie­ku trū­cīgs ēdiens, kad ne­ko la­bā­ku vi­ņi ne­va­rē­ja at­ļau­ties.

Ta­ču gal­ve­nais, ka pi­cu var pa­ga­ta­vot mā­jās, iz­man­to­jot pa­zīs­ta­mas un daž­kārt arī īpa­šā­kas iz­ej­vie­las. Mīk­lu pa­ras­ti ga­ta­vo no mil­tiem, rau­ga, eļ­ļas, sāls un ūdens, pil­dī­ju­mam iz­man­to to­mā­tu mēr­ci, garš­au­gus un sie­ru. Piz­za Mar­ghe­ri­ta sa­vu­laik kļu­vu­si par vi­su ci­tu pi­cu re­cep­šu pa­ma­tu, jo šo vien­kār­šo ēdie­nu ēdu­si un sla­vē­ju­si kā­da ka­raļ­mei­ta. Ga­ta­vo­jot pi­cai pil­dī­ju­mu, jā­ie­vē­ro šāds pa­mat­li­kums: pil­dī­ju­ma ma­te­ri­āla iz­vē­le un iz­ej­vie­lu dau­dzums ir at­ka­rīgs no pi­cas ce­pē­ja un arī ēdā­ju gau­mes. Tā­pēc pi­cu re­cep­tēs ne­tiek do­ti ne­pie­cie­ša­mie iz­ej­vie­lu dau­dzu­mi pil­dī­ju­mam.

NO­DE­RĪ­GI

* Ga­ta­vo­jot pi­cas pil­dī­ju­mu, priekš­ro­ka jā­dod svai­giem to­mā­tiem, ne­vis ke­ču­pam.

* Mal­tās ga­ļas vie­tā la­bāk ir iz­vē­lē­ties ku­bi­ņos, strē­me­lī­tēs vai arī lie­lā­kās šķē­lēs sa­da­lī­tu ga­ļu vai šķiņ­ķi.

* No garš­au­giem vis­bie­žāk iz­man­to ba­zi­li­ku, ti­mi­ānu, es­tra­go­nu, ķi­me­nes, dil­les, pē­ter­sī­ļus, rau­de­ni un dār­za lup­stā­ju.

* Iz­cep­tai pi­cai jā­būt su­lī­gai, ne­vis sa­kal­tu­šai un krauk­šķī­gai.

* Siers ir pi­cas vāks. Sie­ra kār­tai ir jā­būt iz­ku­su­šai, ne­vis brū­nai.

Re­cep­tes

Pi­cas mīk­la

Sa­stāv­da­ļas: 25 g rau­ga, 200 g ūdens, ēdam­ka­ro­te eļ­ļas, 500 g kvie­šu mil­tu, pus­tēj­ka­ro­te sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ie­dru­pi­na rau­gu bļo­dā un uz­lej sil­tu ūde­ni. Mai­sa, ka­mēr raugs iz­šķīst. Pie­vie­no eļ­ļu un sā­li. Ie­mai­sa mil­tus un sa­mī­ca vien­da­bī­gu mīk­lu. Ļauj stun­du rūgt zem dvie­ļa. Liek mīk­lu uz gal­da, sa­da­la četr­ās da­ļās un iz­vei­do no tām apaļ­us ku­ku­ļus. Iz­vel­tnē mīk­lu plā­nās ri­pās, un liek tās uz ce­peš­plāts. Liek uz mīk­las ri­pām pi­cas pil­dī­ju­mu. Cep 225 - 250 grā­du kar­stā ce­peš­krās­nī 10 līdz 15 mi­nū­tes, ka­mēr pi­cas ir ga­ta­vas.

Tun­ča pi­ca

Sa­stāv­da­ļas: kon­ser­vēts tun­cis, šķiņ­ķis, to­mā­ti, olīv­as, pap­ri­ka, sī­po­li, dil­les, rī­vēts siers.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sa­griež šķiņ­ķi, pap­ri­ku un to­mā­tu ne­lie­los ku­bi­ņos. Sī­ki sa­ka­pā sī­po­lus un dil­les. Sa­mai­sa un uz­klāj uz pi­cas pa­mat­nes. Uz tā liek ar dak­ši­ņu sa­smal­ci­nā­tu tun­ci un šķē­lī­tēs sa­griez­tas olīv­as. Pār­kai­sa ar rī­vē­tu sie­ru.

Ve­ge­ta­ri­ana

Sa­stāv­da­ļas: zi­lā pe­lē­ju­ma siers, šam­pin­jo­ni, ku­ku­rū­za, pu­pi­ņas, ana­nāss, pap­ri­ka, sī­po­li vai pu­ra­vi, olīv­as, svai­gi to­mā­ti vai ne­daudz ke­ču­pa, rī­vēts siers.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sa­griež ana­nā­sus, pap­ri­ku un sī­po­lus ku­bi­ņos, sē­nes - šķē­lī­tēs. No­klāj pi­cas pa­mat­ni. Uz­kai­sa garš­au­gus vai pi­cas garš­vie­lu mai­sī­ju­mu. Uz­kai­sa sa­rī­vē­tu cie­tā­ku sie­ru.