\\Māja

Svaigu salātu receptes

 
©Ilustratīva bilde

Pa­va­sa­ris tu­vo­jas strau­jiem so­ļiem, un arī ēdien­kar­tē gri­bas vai­rāk svai­gu­ma – sa­lā­tu un za­ļu­mu, kas iz­au­dzē­ti vai iz­die­dzē­ti mā­jās uz pa­lo­dzes. Un tas ir brī­niš­ķī­gi, ja var pa­ņemt da­žas sa­lā­tu la­pas un sa­jaukt ar sē­nēm, bur­kā­niem vai sī­po­liem, un sa­lā­ti būs ga­ta­vi.

Sa­lā­tus, pro­tams, var no­pirkt vi­su ga­du, bet tie pār­sva­rā ir im­por­tē­ti, ta­ču jā­ņem vē­rā tas, ka sil­tum­nī­cā audzē­tie ne­kad ne­būs tik aro­mā­tis­ki kā tie, ku­ri augu­ši va­sa­rā dār­zā. Bet līdz tam vēl jā­pa­gai­da! Sa­lā­tu pie­dā­vā­jums ir plašs un daudz­vei­dīgs - Ķī­nas kā­posts, ru­ko­la, le­dus sa­lā­ti, la­pu ci­go­ri­ņi, en­dī­vi­ja un ci­ti. Sa­lā­tos svai­gā vei­dā var iz­man­tot arī da­žā­dus dār­ze­ņus - bur­kā­nus, kol­rāb­jus, sar­ka­nos un bal­tos re­dī­sus. Sa­lā­tiem lie­lis­ka pie­de­va ir arī sal­dā pap­ri­ka, cu­ki­ni, to­mā­ti un sī­po­li, kas uz­la­bo gar­šu. Lai pa­ga­ta­vo­tu la­bus sa­lā­tus, ir ne­pie­cie­šams arī labs vir­tu­ves in­ven­tārs. Šim no­lū­kam va­ja­dzīgs ass na­zis, sie­tiņš la­pu sa­lā­tu maz­gā­ša­nai, vir­tu­ves dvie­ļi, ku­ros var no­su­si­nāt sa­lā­tus, rī­ve, arī spe­ci­āls sa­lā­tu ka­ro­šu un mai­sī­tā­ju kom­plekts.

No­de­rī­gi!

* Nav no­zī­mes tam, vai la­pu sa­lā­tus, dār­ze­ņus un garš­au­gus vis­pirms no­tī­ra un tad maz­gā, vai ot­rā­di. Sva­rī­gā­kais - ne­kad ne­maz­gāt sa­griez­tus dār­ze­ņus, ci­tā­di tie kļūs ūde­ņai­ni un zau­dēs vi­ta­mī­nus, mi­ne­rāl­vie­las un pus­i sa­vas vēr­tī­bas.

* Čau­ga­nas sa­lā­tu gal­vi­ņas var sa­da­līt šā­di: sa­lā­tu gal­vi­ņas ie­grem­dē ūde­nī un ka­ce­nu ar apļ­vei­da kus­tī­bām it kā skrū­vē vir­zie­nā uz ār­u, līdz at­da­lās la­pi­ņas.

* La­pu sa­lā­tus vis­pa­rei­zāk ir sa­plū­kāt ar pirk­stiem ne­lie­los ga­ba­li­ņos. En­dī­vi­jas un ci­go­ri­ņus var sa­griezt strē­me­lī­tēs vai rup­jā­kos ga­ba­li­ņos.

* Svai­gi dār­ze­ņi nav vieg­li sa­gre­mo­ja­mi, tā­pēc tos vis­la­bāk sa­rī­vēt uz dār­ze­ņu sak­ņu rī­ves. Tos var sa­rī­vēt smal­ki, rup­ji, vien­al­ga, vai tā ir se­le­ri­ja, kol­rā­bis, fen­he­lis, bur­kāns vai zied­kā­pos­ta zied­ko­pa.

Re­cep­tes

Za­ļie sa­lā­ti ar gra­nāt­ābo­lu

Sa­stāv­da­ļas: sa­lāt­gal­vi­ņa, vie­na cit­ro­na su­la, ēdam­ka­ro­te cu­ku­ra, sāls, pi­pa­ri, tēj­ka­ro­te eti­ķa, 200 ml sal­dā krē­ju­ma, gra­nāt­ābols.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: sa­lā­tus no­tī­ra, pār­la­sa, no­maz­gā un no­su­si­na, sa­da­la ma­zos ga­ba­li­ņos. Sa­jauc cit­ro­na su­lu ar eti­ķi, cu­ku­ru, sā­li un pi­pa­riem. Tad pa­kā­pe­nis­ki pie­vie­no sal­do krē­ju­mu un ne­pār­trauk­ti mai­sa, ka­mēr mēr­ce ie­gūst krēm­vei­da kon­sis­ten­ci. Sa­lā­tu la­pas kār­to šķīv­jos, pār­lej ar mēr­ci. Gra­nāt­ābo­lu pār­da­la uz pus­ēm, ar tēj­ka­ro­ti iz­ņem sēk­las un kār­to uz sa­lā­tiem.

Avo­ka­do un spi­nā­tu sa­lā­ti

Sa­stāv­da­ļas: 50 g be­ko­na, pus­ēdam­ka­ro­tes cit­ro­na su­las, tēj­ka­ro­te eti­ķa, cu­kurs, 5 ēdam­ka­ro­tes olīv­eļ­ļas, sāls, pi­pa­ri, 300 g spi­nā­tu, avo­ka­do, 100 g šam­pin­jo­nu.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: be­ko­nu smal­ki sa­griež un uz ne­lie­las uguns cep pan­nā, ka­mēr tas kļūst krauk­šķīgs. Eti­ķim pie­vie­no cit­ro­nu su­lu un cu­ku­ru, mai­sot pie­lej eļ­ļu, pēc gar­šas pie­ber sā­li un pi­pa­rus. Spi­nā­tus pār­la­sa, rū­pī­gi no­maz­gā un no­su­si­na. Avo­ka­do pār­griež uz pus­ēm, iz­ņem kau­li­ņu, no­mi­zo un šķēr­sām sa­griež šķē­lī­tēs - pus­ap­lī­šos. Šam­pin­jo­nus no­tī­ra, no­maz­gā, rū­pī­gi no­su­si­na un sa­griež plā­nās šķē­lī­tēs. Avo­ka­do, spi­nā­tus un šam­pin­jo­nus uz­ma­nī­gi sa­jauc ar mēr­ci. Pār­i pār­kai­sa spe­ķa ga­ba­li­ņus. Lai šam­pin­jo­na šķē­lī­tes ne­pa­lik­tu brū­nas, uz­reiz pēc sa­grie­ša­nas tās ap­sla­ka ar cit­ro­na su­lu.