\\Māja

VĒRTĪGI: Ko ēst, ņemot vērā savu asins­gru­pu?

 
©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Tie, kam sva­rīgs ve­se­līgs dzī­ves­veids, mek­lē ne­pie­cie­ša­mo in­for­mā­ci­ju un ie­tei­ku­mus, lai to ie­vē­ro­tu

Pirms kāda laika vai­rā­ku val­stu die­to­lo­gi un ārst­nie­cis­kā uz­tu­ra spe­ci­ā­lis­ti at­klā­ja cil­vē­ka dzī­ves­vei­da un ēša­nas pa­ra­du­mu cie­šu sais­tī­bu ar vi­ņa asins­gru­pu. Asins­gru­pa no­sa­ka sie­ka­lu, kuņ­ģa su­las sa­stā­vu, tā­pēc no­sa­ka arī to, ku­ri pro­duk­ti tiek la­bāk sa­gre­mo­ti un la­bāk iz­man­to­ti. Pie­de­rī­ba pie kon­krē­tas asins­gru­pas no­sa­ka arī vis­pā­rī­go va­ja­dzī­bu pēc ba­rī­bas dau­dzu­ma, kva­li­tā­tes un ener­ģē­tis­kās vēr­tī­bas. Ja cil­vē­kam ir zi­nā­ma sa­va asins­gru­pa, tad ie­spē­jams iz­vē­lē­ties ga­ta­vo­ja­mā ēdie­na op­ti­mā­lo tem­pe­ra­tū­ru un arī lie­to­ja­mo dzē­rie­nu sa­stā­vu. Ēdot at­bil­sto­ši asins­gru­pai, var va­ja­dzī­ga­jā lī­me­nī uz­tu­rēt imu­ni­tā­ti, ko­ri­ģēt hor­mo­nu fo­nu, līdz ar to - pre­to­ties in­fek­ci­jām un stre­sam.

Pir­mā asins­gru­pa

Šīs gru­pas cil­vē­kiem va­ja­dzē­tu at­ce­rē­ties par sa­viem sen­čiem, kas uz­tu­rā lie­to­ja ga­ļu, ku­ra de­va spē­ku. Tā­pēc šīs gru­pas cil­vē­kiem nav ie­tei­ca­ma ve­ģe­tā­rā di­ē­ta. Gal­ve­nais ener­ģi­jas avots ir tum­šā ga­ļa, ku­ras lie­to­ša­nā nav ie­ro­be­žo­ju­mu. Ot­ra­jā vie­tā ie­rin­do­jas put­nu ga­ļa. Uz­tu­rā šīs asins­gru­pas pār­stāv­ji var lie­tot arī zi­vis un jū­ras vel­tes. Sa­vu­kārt pie­na pro­duk­ti nav tik pie­mē­ro­ti kā ci­tiem, ta­ču pil­nī­bā no ēdien­kar­tes tos ne­va­jag iz­slēgt. No eļ­ļām ie­tei­ca­ma lin­sēk­lu eļ­ļa un olīv­eļ­ļa. No dār­ze­ņiem der dau­dzi. Pā­rāk ne­va­ja­dzē­tu aiz­rau­ties ar Bri­se­les kā­pos­tu un zied­kā­pos­tu lie­to­ša­nu. Vēr­tī­gi lie­tot val­riek­stus un ķirb­ju sēk­las. Ēdien­kar­tē no­teik­ti jā­būt aug­ļiem (iz­ņe­mot skā­bos - apel­sī­nus un man­da­rī­nus) un ogām, ta­ču ar mē­re­nī­bu jā­lie­to pu­pas un za­ļie zir­nī­ši. No­teik­ti jā­dzer zā­ļu tē­ja.

Ot­rā asins­gru­pa

Cil­vē­kiem ar šo gru­pu ie­tei­ca­mas au­gu valsts, ne­vis dzīv­nie­ku ol­bal­tum­vie­las. Pil­nī­bā jā­at­sa­kās no šķiņ­ķa, cī­si­ņiem, auk­stām ga­ļas uz­ko­dām. Jā­iz­vai­rās no piln­pie­na pro­duk­tu lie­to­ša­nas, kā arī uz­tu­rā jā­ie­ro­be­žo olu dau­dzums. Zi­vis drīkst ēst 3 vai 4 rei­zes ne­dē­ļā. Ve­se­lī­bas avots vi­ņiem ir pu­pas, jo tās sa­tur daudz au­gu ol­bal­tum­vie­lu. Ik­die­nas ēdien­kar­tē jā­ie­kļauj jo­gurts, ke­fīrs un skā­bais krē­jums ar ze­mu tau­ku sa­tu­ru. Bū­tu jau­ki, ja uz­tu­rā ne­at­teik­tos no gri­ķiem, au­zām un ru­dzu mil­tu iz­strā­dā­ju­miem. Dār­ze­ņus ie­tei­cams ēst svai­gus vai tvai­cē­tus. Ne­va­ja­dzē­tu lie­tot bak­la­žā­nus, za­ļās olī­vas, ma­ri­nē­tus gur­ķus, to­mā­tus un to­mā­tu su­lu.

Tre­šā asins­gru­pa

Šās gru­pas ļau­dis lab­prāt lie­to ga­ļas ēdie­nus, ta­ču ne vi­si ēdie­ni ir de­rī­gi. Va­ja­dzē­tu aiz­mirst par trek­nu cūk­ga­ļu, be­ko­nu un šķiņ­ķi. Ie­tei­ca­mas jū­ras vel­tes un zi­vis, īpa­ši men­cas, fo­re­les, pal­tu­si. Pie­na pro­duk­tus var dro­ši bau­dīt, iz­ņe­mot sal­dē­ju­mu un zi­los sie­rus, arī jo­gur­tus, bet nav vē­la­ma lie­lā­kā da­ļa riek­stu. Pil­nī­bā jā­at­sa­kās no to­mā­tiem. Nav ie­tei­ca­mi pe­lē­kie zir­ņi, lē­cas, hur­ma, gra­nāt­ābo­li, ko­kos­riek­sti, ku­ku­rū­za un olī­vas. Ie­tei­cams ēst ne­lie­las por­ci­jas vai­rā­kas rei­zes die­nā. No dzē­rie­niem īpa­ši vēr­tī­ga ir za­ļā tē­ja, ka­fi­ja un sar­kan­vīns, bet nav ie­tei­cams balt­vīns.

Ce­tur­tā asins­gru­pa

Šī asins­gru­pa ir vis­sa­rež­ģī­tā­kā, jo ta­jā ap­vie­no­ju­šās ot­rās un tre­šās asins­gru­pas īpa­šī­bas, tā­pēc īpa­ši ie­tei­cams rū­pē­ties par sa­vu ve­se­lī­bu. Uz­tu­rā ne­va­ja­dzē­tu lie­tot sar­ka­no ga­ļu, gri­ķus, kvie­šus un ku­ku­rū­zu. Ēdien­kar­te jā­vei­do, pie­mē­ram, no tru­ša ga­ļas, dār­ze­ņiem, jū­ras vel­tēm, pie­na pro­duk­tiem. No­de­rī­gi ir bur­kā­ni, ana­na­si, plū­mes un vīn­ogas. Ie­tei­ca­ma za­ļā tē­ja un sar­kan­vīns. Pēc ie­spē­jas ma­zāk jā­lie­to olas, si­ne­pes un ma­jo­nē­ze. Nav ie­tei­cams sviests, sal­dē­jums, da­ļa sie­ru, sau­les­pu­ķu eļ­ļa. Ne­va­ja­dzē­tu iz­man­tot garš­vie­las, lie­tot eti­ķi, pi­pa­rus, ke­ču­pu un ma­ri­nā­des.