\\Māja

Kā pareizi sasaldēt pārtikas produktus?

 
©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

La­bā­kais veids, kā pār­ti­kas pro­duk­tus uz­gla­bāt, ir tos sa­sal­dēt.

Strau­jā auk­stu­ma ie­dar­bī­bā prak­tis­ki pil­nī­bā sa­gla­bā­jas sā­kot­nē­jie pro­duk­tā eso­šie vi­ta­mī­ni, uz­tur­vēr­tī­ba, kon­sis­ten­ce un arī krā­sa. Sald­ēša­nai pie­mīt arī priekš­ro­cī­ba - ja ir at­lai­des, tad var ie­pirkt lie­lā­ku dau­dzu­mu pro­duk­tu par zem­āku ce­nu, ie­tau­pot lī­dzek­ļus. Sa­sal­dēt ie­spē­jams prak­tis­ki vi­sus pār­ti­kas pro­duk­tus, iz­ņe­mot la­pu sa­lā­tus, to­mā­tus, ķip­lo­kus, lo­ci­ņus, re­dī­sus, kā­ļus un za­ļus kar­tu­pe­ļus. Ma­jo­nē­ze, sa­lā­tu mēr­ces, cie­ti vā­rī­tas olas, tor­tes ar gla­zū­ru un bez­ē kū­kas arī nav pa­re­dzē­tas gla­bā­ša­nai sald­ēta­vā. Sa­sal­dē­ša­nas un uz­gla­bā­ša­nas laiks da­žā­diem pro­duk­tiem ir da­žāds. Pie­mē­ram, lai sa­sal­dē­tu ki­lo­gra­mu ga­ļas vai vis­tas, ne­pie­cie­ša­mas vis­maz 6 līdz 8 stun­das, bet, lai sa­sal­dē­tu tik­pat daudz aug­ļu vai dār­ze­ņu, - 12 stun­das. Vi­si pro­duk­ti un ga­ta­vie ēdie­ni jā­sa­sal­dē ātr­i. Ja tas no­tiek lē­ni, tad pro­duk­ti zau­dē kva­li­tā­ti.

Dār­ze­ņus vis­pirms no­tī­ra un no­maz­gā, tad caur­du­rī uz 2 līdz 5 mi­nū­tēm ie­mērc ver­do­šā ūde­nī, lai iz­nī­ci­nā­tu tos fer­men­tus uz dār­ze­ņu virs­mas, kas va­rē­tu sa­bo­jāt pro­duk­ta garš­u un smar­žu. Tad uz­reiz dār­ze­ņus ar vi­su caur­du­ri ie­mērc ūde­nī ar le­du, lai ap­tu­rē­tu vā­rī­ša­nās pro­ce­su. Aug­ļus var sa­sal­dēt svai­gus, un tiem var pie­vie­not arī pār­is ēdam­ka­ro­tes cu­ku­ra. Svai­gu ga­ļu sald­ē ga­ba­los, kas nav lie­lā­ki par 1500 gra­miem. Vis­la­bāk sa­sal­dēt por­ci­jās, kā­das ēdien­rei­zē lie­to. Svai­gu put­nu ga­ļu sa­sal­dē, sa­da­lī­tu ga­ba­li­ņos, bet zi­vis sald­ē iz­tī­rī­tas un bez zvī­ņām ti­kai tad, ja tās no­pir­ktas vēl dzī­vas. Mai­zes iz­strā­dā­ju­mus un ga­ta­vos ēdie­nus arī var uz­gla­bāt sa­sal­dē­tā vei­dā. Kū­kas un mai­zi vis­la­bāk sa­griezt šķē­lēs vai ga­ba­los, bet var sald­ēt arī ne­sa­griez­tu. Ti­kai jā­ņem vē­rā, ka pēc tam būs ne­pie­cie­šams il­gāks laiks at­sal­dē­ša­nai. Pro­duk­tu sald­ēša­nai ir ne­pie­cie­šams arī ma­te­ri­āls - spe­ci­ālā pār­ti­kas plē­ve vai alu­mī­ni­ja fo­li­ja, var iz­man­tot arī plast­ma­sas vai alu­mī­ni­ja trau­ci­ņus.

No­de­rī­gi!

* Lai sald­ēša­nas ie­kār­ta dar­bo­tos ar pil­nu jau­du, vis­maz rei­zi ga­dā to ie­tei­cams at­kau­sēt. Pro­duk­tus iz­ņem no sald­ēta­vas un cie­ši sa­tin avīž­pa­pī­rā, tad tie tik ātr­i ne­at­lai­dī­sies. Sald­ēta­vā ie­vie­to bļo­du ar kar­stu ūde­ni, lai tā ātr­āk at­kus­tu. Pēc at­ku­ša­nas sald­ēta­vu kār­tī­gi iz­tī­ra un iz­slau­ka sau­su.

* Ga­ta­vus dār­ze­ņus var sald­ēt ko­pā ar at­bil­sto­šiem garš­au­giem.

* Pro­duk­ti vien­mēr cie­ši jā­ie­tin alu­mī­ni­ja vai plē­ves fo­li­jā, jo pie­kļu­vu­šais gaiss ne­ga­tī­vi ie­tek­mē sald­ēto pro­duk­tu kva­li­tā­ti.

Re­cep­te

Zir­nī­ši ar gur­ķiem bul­jo­nā

Sa­stāv­da­ļas: 300 g sald­ētu zir­ņu, 125 ml bul­jo­na, gur­ķis, 40 g svies­ta, 2 līdz 3 pi­par­mēt­ras za­ri­ņi, sāls, pi­pa­ri, 1 līdz 2 tēj­ka­ro­tes gai­ša mēr­ces ie­bie­zi­nā­tā­ja.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: uz­vā­ra bul­jo­nu un vā­ra ta­jā zir­ņus ap­mē­ram 5 mi­nū­tes. Gur­ķi no­mi­zo, sa­griež 1 cm lie­los ku­bi­ņos. Kad pa­gā­ju­si pus­e zir­ņu vā­rī­ša­nas lai­ka, gur­ķi liek pie zir­ņiem, pie­vie­no svies­tu un ēdam­ka­ro­ti sa­smal­ci­nā­tu pi­par­mēt­ru, sā­li un pi­pa­rus. Ne­daudz pa­vā­ra. Fi­nā­lā no­ņem vā­ku, lai iz­tvai­ko­tu šķid­rums, līdz pa­liek ti­kai 100 ml mēr­cei. Pie­vie­no mēr­ces ie­bie­zi­nā­tā­ju, uz­vā­ra, pie­liek garš­vie­las un da­žas pi­par­mēt­ru la­pi­ņas. Pa­sniedz kā pie­de­vu pie ga­ļas un ziv­ju ēdie­niem.