\\Māja

Uzzini, kas tas par saldumu - pastila

 
©NRA arhīvs

Pas­ti­lu uz­ska­ta par vie­nu no ve­se­lī­gā­ka­jiem sal­du­miem, jo ta­jā ir maz tau­ku. Ja sa­lī­dzi­na ar ze­fī­ru, tad pas­ti­lā ir di­vas rei­zes ma­zāk cu­ku­ra. Tai ir iz­teik­ta aug­ļu gar­ša un mai­gā­ka kon­sis­ten­ce.

Pas­ti­lā ir daudz pek­tī­nu, kas iz­va­da no or­ga­nis­ma tok­sī­nus, pa­ze­mi­na ho­les­te­rī­na lī­me­ni asi­nīs un uz­la­bo gre­mo­ša­nu. Lai arī par sal­du­miem, kas tik ļo­ti gar­šo, pa­ras­ti teic, ka ta­jos ir daudz ka­lo­ri­ju un cu­ku­ra, to­mēr jā­at­ce­ras, ka arī cu­kurs or­ga­nis­mam no­teik­tā dau­dzu­mā ir no­de­rīgs. Pas­ti­lu ga­ta­vo no da­žā­diem aug­ļiem, to mīk­stu­mu iz­berž caur sie­tu, sa­jauc ar cu­ku­ru, cu­ku­ra sī­ru­pu vai me­du, lai ie­gū­tu pu­to­jo­šu ma­su. Ja tiek iz­man­tots me­dus, tad pirms jauk­ša­nas arī to va­jag sa­pu­tot, līdz tiek ie­gū­ta bal­ta ma­sa. Pas­ti­las kon­sis­ten­ce ir at­ka­rī­ga no pu­to­ša­nas, to var uz­la­bot, ja pas­ti­lai pie­vie­no olu bal­tu­mu. La­bu pas­ti­lu var ie­gūt no ru­dens šķir­ņu ābo­liem, īpa­ši no An­to­nov­kas.

At­liek pie­vie­not da­žā­das aug­ļu su­las un ogu bie­ze­ni. Lai pa­ga­ta­vo­tu da­žā­dus pas­ti­lu vei­dus, ņem cu­ku­ra un olu bal­tu­mu, ta­ču cu­ku­ru vē­lams pie­vie­not bei­gās. Ja cu­ku­ra ir par daudz, tad pas­ti­la ir sma­ga un vis­ko­za, zau­dē ir­de­nu­mu. Mā­jas ap­stāk­ļos pas­ti­lu la­bāk cept pa­pī­ra kār­bi­ņās vai trau­kā, bet, ja pas­ti­lu ga­ta­vo daudz­slā­ņai­nu, tad pē­dē­jās kār­tas jā­liek vir­sū, kad apakš­ējās ir ap­žu­vu­šas. Pas­ti­lu cep mē­re­nā tem­pe­ra­tū­rā, ta­ču ne­pār­snie­dzot cep­ša­nas lai­ku, ci­tā­di tā kļūst tum­šā­ka un sau­sa. Tā jā­gla­bā sau­sā vē­sā vie­tā.

No­de­rī­gi!

* Ja, pa­ņe­mot pas­ti­las ie­pa­ko­ju­mu, mīk­stie sal­du­mi iz­rā­dās cie­ti, tad kat­lā jā­uz­sil­da ne­daudz ūdens un ga­ba­li­ņi jā­ie­liek mai­si­ņā, jā­aiz­tai­sa un jā­ie­liek kat­li­ņā. Sil­tu­ma ie­tek­mē pas­ti­la kļūs mīk­sta.

Re­cep­te

Pastila no aivas, persikiem vai aprikozēm

Sastāvdaļas: kilograms augļu izspaidu, 2,25 glāzes cukura, pusotra glāze ābolu biezeņa.

Pagatavošana: sagatavotos augļus savāra, izberž caur sietu, izspiesto sulu nolej. Izspaidas sajauc ar cukuru, nepārtraukti maisot, iegūst mīklas konsistenci. Ieliek formiņās un cep cepeškrāsnī 60 grādos apmēram stundu. Lai pastila būtu skābena un caurspīdīga, izspaidām vēlams pievienot ceturto daļu ābolu biezeņa.