\\Māja

IETEIKUMI, kā pareizi mazgāt dārzeņus un augļus

 
©avantrend/pixabay.com

Der at­ce­rē­ties, ka sva­rī­gi ir ne vien tas, lai dār­ze­ņi un aug­ļi bū­tu svai­gi un kva­li­ta­tī­vi, bet arī pa­rei­zi sa­ga­ta­vo­ti un kār­tī­gi no­maz­gā­ti, pirms tos lie­to uz­tu­rā. Ja to da­ra pa­rei­zi, no da­bas vel­tēm no­maz­gā gan ne­tī­ru­mus, gan mikro­or­ga­nis­mus, gan da­žā­das ķi­mi­kā­li­jas, ko bie­ži vien lie­to audzē­ša­nas pro­ce­sā.

Im­por­tē­tos aug­ļus un dār­ze­ņus ie­tei­cams maz­gāt ar spe­ci­ālu bir­stī­ti, bet, lai ie­gū­tu la­bā­ku efek­tu, - ar maz­gā­ša­nas lī­dzek­li, pie­mē­ram, zie­pēm, un kār­tī­gi no­ska­lot tī­rā ūde­nī. Tas at­tie­cas uz bum­bie­riem, plū­mēm, ābo­liem, ap­ri­ko­zēm, me­lo­nēm un ar­bū­ziem, arī ci­tiem aug­ļiem. Sa­vu­kārt cit­rus­aug­ļus va­ja­dzē­tu maz­gāt te­ko­šā auk­stā ūde­nī, bet pirms tam pār­liet ar ver­do­šu, lai at­brī­vo­tos no kon­ser­van­tiem. Gur­ķus, to­mā­tus, se­le­ri­jas, sal­dos pi­pa­rus, ka­ba­čus, pa­ti­so­nus, bak­la­žā­nus un ķir­bjus jā­maz­gā zem te­ko­ša ūdens ar bir­stī­ti. Kā­post­gal­vas nav jā­maz­gā, bet no tām jā­no­ņem vir­sē­jās, ne­tī­rās la­pas. Za­ļu­mus vis­pirms rū­pī­gi ap­strā­dā - no­griež sak­nes un stub­lā­jus. Pēc tam maz­gā ne­vis te­ko­šā ūde­nī, bet trau­kā ar ūde­ni, ie­vie­to­jot tur za­ļu­mus. Ūdens vai­rāk­kārt jā­mai­na, un ti­kai pēc tam za­ļu­mus no­ska­lo zem te­ko­ša ūdens.

No­de­rī­gi!

NE­TĪ­RĀ­KIE AUG­ĻI UN DĀR­ZE­ŅI

 1. Ābo­li
 2. Se­le­ri­ja
 3. Ķir­šu to­mā­ti
 4. Gur­ķi
 5. Vīn­ogas
 6. Asie pi­pa­ri
 7. Ne­kta­rī­ni
 8. Per­si­ki
 9. Kar­tu­pe­ļi
 10. Spi­nā­ti
 11. Ze­me­nes
 12. Sal­dā pap­ri­ka

* Pēc maz­gā­ša­nas dār­ze­ņus un aug­ļus nav ie­tei­cams il­gi uz­gla­bāt, lai tie ne­zau­dē­tu vi­ta­mī­nus un ci­tas vēr­tī­gās vie­las.

* Aug­ļu un dār­ze­ņu maz­gā­ša­nai ie­tei­cams iz­man­tot ti­kai pie­de­ru­mus no ne­rū­sē­jo­ša tē­rau­da.

* Ja zem gur­ķu, kar­tu­pe­ļu un ka­ba­ču mi­zas ir dzel­te­ni plan­ku­mi, tad tas lie­ci­na par nit­rā­tu klāt­būt­ni. Nit­rā­tu dau­dzu­mu kar­tu­pe­ļos un bur­kā­nos var sa­ma­zi­nāt, ja pēc maz­gā­ša­nas tos ie­liek uz dien­nak­ti sāls­ūde­nī. Jā­ņem vē­rā, ka ko­pā ar nit­rā­tiem pa­zu­dīs arī vi­ta­mī­ni.