\\Māja

PADOMI, kā pagatavot su­lī­gu ce­pe­ti

 
©Lauris VĪKSNE, F64 Photo Agency

Ce­pe­šu ga­ta­vo­ša­nai pa­ras­ti iz­man­to jaun­u dzīv­nie­ku ga­ļu no ma­zāk no­dar­bi­nā­tiem mus­ku­ļiem, jo tie ir mīk­stā­ki un su­lī­gā­ki.

Ce­pe­ša ga­ta­vo­ša­nai nav ie­tei­cams iz­man­tot se­viš­ķi lie­lus ga­ba­lus, jo tos ir grū­ti iz­cept ga­ta­vus - tie vi­dū pa­liek sār­ti. Ta­ču, ja iz­vē­las ma­zus ga­ba­li­ņus, tad tie ātr­i ap­deg un pa­liek sau­si. Tā­pēc ce­pe­tim vis­la­bāk iz­vē­lē­ties 3 līdz 5 ki­lo­gra­mus sma­gus ga­ļas ga­ba­lus. Ce­pe­ti var no­smē­rēt ar si­ne­pēm, tad tas ir mīksts un su­līgs, to var arī ie­spe­ķot - žā­vē­tu spe­ķi sa­griež strē­me­lēs, ku­ras ie­velk ga­ļā. To it īpa­ši ie­tei­cams da­rīt, ja ga­ļa ir sau­sa un lie­sa. Ce­pe­ti var cept ar vi­su kau­lu, ta­ču to var arī iz­griezt un ga­ļas ga­ba­lu sa­tīt, no­siet un cept tā sau­ca­mo tī­to ce­pe­ti. Pirms cep­ša­nas ga­ļas ga­ba­lam at­da­la plē­ves, no­griež lie­kos tau­kus, no­su­si­na sau­su, ie­rī­vē ar garš­vie­lām, ķip­lo­ku, liek uz pan­nas sa­kar­sē­tos tau­kos un cep stip­rā sil­tu­mā, lai ga­ļas ār­ējās ol­bal­tum­vie­las sa­re­cē­tu, vis­ap­kārt ra­dot ga­ro­zu, kas ne­ļauj iz­plūst ga­ļas su­lai. Vē­lāk tem­pe­ra­tū­ru pa­ze­mi­na, lai ga­ļa ne­ap­deg­tu. Kad ce­pe­tis ir ap­ce­pies brūns, uz pan­nas var uz­liet ūde­ni vai bul­jo­nu, ar ku­ru cep­ša­nas lai­kā ce­pe­ti ap­lais­ta, lai tas bū­tu mīk­stāks un su­lī­gāks. Ce­pe­ti pēc ap­cep­ša­nas var cept arī aiz­vā­ko­tā trau­kā, tad tas ma­zāk jā­ap­lais­ta. Ce­pe­ša ga­ta­vī­bu pa­ras­ti no­sa­ka, ie­du­rot ar dak­ši­ņu ga­ļas ga­ba­la vi­dū. Ja ga­ļas su­la ir gai­ša un pa­ti ga­ļa mīk­sta, tad ce­pe­tis ir ga­tavs, bet, ja su­la ir ie­sār­ta vai duļ­ķai­na, tad vi­dū tas vēl nav ga­tavs. Ce­pe­šus auk­sta­jam gal­dam ga­ta­vo maz­liet stin­grā­kus un cie­tā­kus, jo stip­ri sa­cep­ta ga­ļa pa­liek sau­sa, ir­de­na un tās šķied­ras ne­tu­ras ko­pā. Šā­du ga­ļu ir grū­ti sa­griezt glī­tās šķē­lēs.

No­de­rī­gi!

* Ce­pe­ti var cept arī spe­ci­ālā ce­pe­ša mai­si­ņā. Pē­dē­jās des­mit mi­nū­tes ce­pot, mai­si­ņu var at­griezt, lai ce­pe­ša virs­pu­se ap­brū­ni­nās. Bet var iz­da­rīt arī tā - ap­smē­rēt ce­pe­ti ar cu­ku­ra sī­ru­pu, tad tam būs bur­vīgs aro­māts un brī­niš­ķī­ga ga­ro­za.

* Ce­pe­tis ir jā­griež un jā­kār­to trau­kā īsi pirms pa­snieg­ša­nas gal­dā, jo, il­gi stā­vot, ga­ļa ap­žūst, kļūst ne­glī­ta un ne­gar­šī­ga.

Re­cep­tes

Cūk­ga­ļas ce­pe­tis sē­ņu mēr­cē

Sa­stāv­da­ļas: ki­lo­grams cūk­ga­ļas, sāls, pi­pa­ri, in­gvers, garš­vie­las, pus­e cit­ro­na su­las. Mēr­cei: 100 g sē­ņu, 2 sī­po­li, glā­ze dār­ze­ņu bul­jo­na, 2 ēdam­ka­ro­tes augu eļ­ļas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ga­ļu ap­sla­ka ar cit­ro­na su­lu, pār­kai­sa ar pi­pa­riem, sa­smal­ci­nā­tām lau­ru la­pām un sā­li. Liek slēg­tā trau­kā. Cep ce­peš­krās­nī, pār­le­jot ar šķid­ru­mu, kas vei­do­jas cep­ša­nas gai­tā. Lai pa­ga­ta­vo­tu mēr­ci, eļ­ļā jā­ap­cep smal­ki sa­griezts sī­pols un ar vir­tu­ves kom­bai­nu līdz pul­ve­ra vei­dam sa­smal­ci­nā­tas sē­nes. Tam pie­vie­no bul­jo­nu, sā­li, garš­vie­las, in­gve­ru un gai­da, kad sāks vā­rī­ties. Ga­ļu sa­griež šķē­lī­tēs un pār­lej ar sē­ņu mēr­ci. Pār­kai­sa ar sa­smal­ci­nā­tiem za­ļu­miem.

Ce­pe­tis ma­ri­nā­dē

Sa­stāv­da­ļas: ap­mē­ram ki­lo­grams ga­ļas, 3 ēdam­ka­ro­tes me­dus, 2 ēdam­ka­ro­tes eti­ķa, pus­ot­ra ēdam­ka­ro­te ķip­lo­ka, kas sa­smal­ci­nāts ne­lie­lā dau­dzu­mā ūdens, trīs ce­tur­tda­ļas glā­zes augu eļ­ļas, smal­ki sa­griezts sī­pols.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: me­du, eti­ķi, augu eļ­ļu un sī­po­lu sa­jauc, lai ie­gū­tu ma­ri­nā­di. No ga­ļas at­da­la tau­kus, sa­griež pa di­ago­nā­li ma­zā­kos ga­ba­li­ņos. Ga­ļu liek uz pan­nas un pār­lej ar ma­ri­nā­di. At­stāj 4 stun­das is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā vai pa nak­ti le­dus­ska­pī. Pēc tam ga­ļu ne­daudz pa­vā­ra ma­ri­nā­dē. Sa­kar­sē ce­peš­krās­ni un cep ga­ļu uz vi­dē­jas uguns 6 mi­nū­tes kat­ru pus­i. Ga­ta­vo ga­ļu sa­griež sal­mi­ņos un pa­sniedz ko­pā ar cep­tiem kar­tu­pe­ļiem vai sa­lā­tiem.