\\Māja

Di­ētis­kie un veselīgie jū­ras kā­pos­ti; uzzini, kādas kaites tie ārstē

 
©http://www.lv.rowland98.com

Jū­ras kā­pos­tus vai la­mi­nā­ri­ju ar sa­vu spe­ci­fis­ko gar­šu jau kopš se­niem lai­kiem iz­man­to, lai ār­stē­tu da­žā­das sli­mī­bas. To sa­stāvs pa­tie­šām ir uni­kāls: amino­skā­bes, al­gi­nā­ti, po­li­ne­pie­sā­ti­nā­tās tauk­skā­bes, vi­ta­mī­ni, mak­ro­ele­men­ti un mik­ro­ele­men­ti.

Ta­jos ir maz tau­ku, tie ir di­ētis­ki, ja vien tiem ne­pie­vie­no pā­rāk daudz eļ­ļas, bet to pirms lie­to­ša­nas var arī no­ska­lot. 100 gra­mos šā jū­ras pro­duk­ta ir ti­kai as­to­ņas kilo­ka­lo­ri­jas. Vēr­tī­gā­kais ele­ments la­mi­nā­ri­jā ir jods. Tas, kā zi­nāms, ak­ti­vi­zē vai­rog­dzie­dze­ra dar­bī­bu, nor­ma­li­zē or­ga­nis­ma viel­mai­ņu un vei­ci­na lie­ko tauk­au­du no­ār­dī­ša­nos. La­mi­nā­ri­jas no­pēr­ka­mas sa­lā­tu vei­dā, tos pa­zīst kā jū­ras kā­pos­tus, arī pul­ve­rī sa­mal­tus un kal­tē­tus. Sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar pa­ras­ta­jiem kā­pos­tiem ta­jos ir di­vas rei­zes vai­rāk fos­fo­ra, 11 rei­žu - mag­ni­ja, 16 rei­žu - dzelzs un 40 rei­žu - nāt­ri­ja. Hi­pok­rāts sa­vu­laik tei­cis, ka pār­ti­kai jā­būt kā zā­lēm, bet zā­lēm - kā pār­ti­kai. Jū­ras kā­pos­ti ir re­āls pie­rā­dī­jums, ka tā var būt. Jū­ras kā­pos­tus var sau­tēt vai vā­rīt, pie­vie­not ma­jo­nē­zi, da­žā­das mēr­ces vai eļ­ļu, pa­pil­di­nāt dār­ze­ņu sa­lā­tus. Ma­ri­nē­ti jū­ras kā­pos­ti lie­lis­ki gar­šo ar bie­tēm, sa­lā­tu la­pām un ķip­lo­ku. Pla­ši iz­man­to pār­ti­kas rūp­nie­cī­bā, lai pa­ga­ta­vo­tu krē­mus, že­le­jas, ie­vā­rī­ju­mus, sal­dē­ju­mu. Ja, pie­mē­ram, uz eti­ķe­tes ir rak­stīts, ka pro­duk­tā ir šā­di ko­di - E 401 - nāt­ri­ja al­gi­nāts, E 404 - nāt­ri­ja al­gi­nāts, E 406 - agars un ci­ti, tad ne­va­jag sa­trauk­ties, ka tie ir kon­ser­van­ti. Tās ir jū­ras kā­pos­tu vēr­tī­gas sa­stāv­da­ļas.

No­de­rī­gi!

* Jū­ras kā­pos­ti ik­die­nas ēdien­kar­tē var aiz­stāt sā­li. Ta­jos ir kā­li­ja hlo­rīds, kas ir la­bāks ne­kā nāt­ri­ja hlo­rīds. Kād­reiz no tiem ga­ta­vo­ja pat sāls aiz­vie­to­tā­ju, tā­pēc šā­dā no­lū­kā tos var dro­ši iz­man­tot.

* Ja die­nā tiek ap­ēs­ta tēj­ka­ro­te jū­ras aļ­ģu, tad tiek uz­ņem­ta ne­pie­cie­ša­mā jo­da die­nas de­va.

Re­cep­tes

Jū­ras kā­pos­tu un olas sa­lā­ti ma­jo­nē­zes mēr­cē

Sa­stāv­da­ļas: glā­ze jū­ras kā­pos­tu, pus­glā­ze sa­lā­tu mēr­ces ar eti­ķi, 2 vā­rī­tas olas, pus­glā­ze ma­jo­nē­zes, 2 līdz 3 to­mā­ti, ēdam­ka­ro­te sa­smal­ci­nā­tu za­ļu­mu, 3 līdz 4 pē­ter­sī­ļa za­ri­ņi.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vā­rī­tus sa­griez­tus jū­ras kā­pos­tus sa­jauc ar sa­lā­tu mēr­ci un no­liek auk­stu­mā uz 8 līdz 10 stun­dām. Sa­ka­pā vā­rī­tas olas un sa­jauc ar jū­ras kā­pos­tiem, pie­vie­no ma­jo­nē­zi. Sa­lā­tus iz­liek trau­ka cen­trā un sa­kār­to kau­dzī­tē, pār­lej ar pār­i pa­li­ku­šo ma­jo­nē­zi un pār­kai­sa ar sa­smal­ci­nā­tiem za­ļu­miem. Sa­lā­tus ro­tā ar olas un to­mā­ta šķē­lī­tēm, pē­ter­sī­ļa za­ri­ņiem.

Sa­lā­ti no jū­ras kā­pos­tiem un tun­ča

Sa­stāv­da­ļas: kār­bi­ņa tun­ča, bur­kāns, sī­pols, kār­bi­ņa jū­ras kā­pos­tu, ma­jo­nē­ze, 4 vā­rī­tas olas, ro­tā­ju­mam - za­ļu­mi un olīv­as.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: tun­ci sa­smal­ci­na un liek sa­lā­tu trau­kā. Jū­ras kā­pos­tus sa­griež un liek ot­ra­jā kār­tā. Bur­kā­nu sa­rī­vē, sī­po­lu smal­ki sa­griež un ap­cep, pēc tam liek tre­ša­jā kār­tā. Olas sa­rī­vē, liek trau­kā, vir­sū lej ma­jo­nē­zi un kār­to ro­tā­ju­mu.