\\Māja

Pēcsvēt­ku pro­blē­ma – cī­nī­šanās ar pār­ēša­nās se­kām. Kā visu vērst par labu?

 
©F64

Pēc svēt­kiem pa­ras­ti ak­tu­ālā­kā pro­blē­ma – cī­nī­ties ar pār­ēša­nās se­kām un kā­du lie­ku ki­lo­gra­mu.

Ta­ču tas ne­no­zī­mē, ka jā­krīt pa­ni­kā un jā­ķe­ras pie ra­di­kā­lām di­ētām vai strik­tiem ie­ro­be­žo­ju­miem. Di­ētas auk­stā lai­kā nav īpa­ši labs ri­si­nā­jums, jo tad ne­pie­cie­šams vai­rāk vi­ta­mī­nu, ol­bal­tum­vie­lu un šķiedr­vie­lu ne­kā pa­ras­ti. Tā­pēc šā­du uz­tur­vie­lu ie­ro­be­žo­ša­na var ne­lab­vē­lī­gi ie­tek­mēt ko­pē­jo ve­se­lī­bas stā­vok­li. Jā­cen­šas sa­ba­lan­sēt ēdien­kar­ti un ne­drīkst aiz­mirst arī par fi­zis­kām ak­ti­vi­tā­tēm. Tiem, ku­riem pa­tīk daudz stai­gāt un kus­tē­ties, būs vieg­lāk at­brī­vo­ties no lie­kiem ki­lo­gra­miem. Ie­tei­kums - pēc ie­spē­jas mak­si­mā­li daudz­vei­dot ēdien­kar­ti, kā arī iz­vē­lē­ties - vā­rī­tu zi­vi, sau­tē­tu vai cep­tu ga­ļu, put­ras, sa­lā­tus no dār­ze­ņiem, aug­ļus, mai­zi no rup­ja ma­lu­ma mil­tiem. Ja iz­vē­las ie­vē­rot at­slo­dzes die­nas, tad ša­jā lai­kā jā­at­sa­kās no šķid­ru­ma lie­to­ša­nas lie­lā dau­dzu­mā. At­slo­dzes die­nā at­ļauts ne vai­rāk kā viens litrs. Var lie­tot ne ti­kai ūde­ni un tē­ju bez cu­ku­ra, bet arī su­las, priekš­ro­ku do­dot svai­gi spies­tām. At­slo­dzes die­nā var iz­vā­rīt dār­ze­ņu zu­pu, tai ne­pie­vie­no­jot ga­ļu, sau­sos bul­jo­nus, kā arī sā­li. Zu­pu vē­lams ba­gā­ti­nāt ar da­žā­diem garš­au­giem, ie­tei­cams pie­vie­not pēc ie­spē­jas vai­rāk kā­pos­tu, jo tie­ši tie la­bi at­tī­ra zar­nu trak­tu, kā arī to pār­strā­dei or­ga­nisms iz­tē­rē daudz ener­ģi­jas, tā­pēc ka­lo­ri­jas ātr­i pa­zūd. At­slo­dzes die­nā var iz­vē­lē­ties arī biez­pie­nu, ke­fī­ru, ābo­lus, jo­gur­tu vai gri­ķus ko­pā ar ke­fī­ru. Va­ka­ri­ņās liet­de­rī­gi ēst pro­duk­tus, ku­ros ir daudz balast­vie­lu - šķiedr­vie­lu un pek­tī­na, kas ra­da sā­ta sa­jū­tu, bet sa­tur maz ka­lo­ri­ju.

No­de­rī­gi!

* Pēc svēt­kiem ie­tei­cams ie­vē­rot vieg­lu ol­bal­tum­vie­lu di­ētu, ku­rā ie­tilpst ga­ļas ēdie­ni, pie­na pro­duk­ti, dār­ze­ņi un aug­ļi.

* Or­ga­ni­zēt at­slo­dzes die­nu, ku­rā tiek iz­vē­lēts no­teikts pro­dukts, kas tiek lie­tots die­nas lai­kā. Šīs die­nas pluss - tā ne­no­gur­di­na kā stin­gra un ilg­sto­ša di­ēta un dod la­bu re­zul­tā­tu. Vis­la­bāk at­slo­dzes die­nu ie­vē­rot tad, kad nav jā­do­das uz dar­bu un var pa­likt mā­jās. At­slo­dzes die­nu pa­ras­ti at­kār­to rei­zi vai di­vas ne­dē­ļā.

Re­cep­tes

Sa­lā­ti ar bal­ta­jām pu­pi­ņām un be­ko­nu

Sa­stāv­da­ļas: 200 g be­ko­na, 250 g ķir­što­mā­tu, kas pār­griez­ti uz pus­ēm, 400 g kon­ser­vē­tu bal­to pu­pi­ņu, ce­tur­tda­ļa ta­ses svai­gu pē­ter­sī­ļu, 80 g ru­ko­las, 2 ēdam­ka­ro­tes fran­ču si­nep­ju, ēdam­ka­ro­te me­dus, ēdam­ka­ro­te ūdens.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: be­ko­nu ap­cep, ka­mēr tas kļūst krauk­šķīgs. Liek uz pa­pī­ra dvie­ļa, pēc tam sa­griež ga­ba­li­ņos. Sa­mai­sa si­ne­pes ar me­du, sā­li un ūde­ni. Bļo­dā liek sa­stāv­da­ļas sa­lā­tiem, vir­sū - ap­cep­to be­ko­nu. Pār­lej ar mēr­ci.

Sie­ra zu­pa

Sa­stāv­da­ļas: 4-5 vis­tas stil­bi­ņi, bur­kāns, 4-5 kar­tu­pe­ļi, 140 g kau­sē­tā sie­ra, pus­e sī­po­la, 80 g augu eļ­ļas, sāls.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: no vis­tas stil­bi­ņiem iz­vā­ra bul­jo­nu. No­tī­ra kar­tu­pe­ļus, sī­po­lu un bur­kā­nu. Sa­griež kar­tu­pe­ļus ne­lie­los ku­bi­kos, sa­smal­ci­na sī­po­lus un bur­kā­nus un uz pan­nas ap­cep eļ­ļā. Pie­vie­no kar­tu­pe­ļus. Sa­mai­sa dār­ze­ņus, kau­sē­to sie­ru sa­mai­sa, tam var pie­vie­not ūde­ni. Sie­ru pie­liek pie dār­ze­ņiem. Uz­lej sie­ram un dār­ze­ņiem vis­tas bul­jo­nu. Pie­vie­no sā­li, ļauj, lai ga­ta­vo­jas uz ma­zas uguns, ka­mēr kar­tu­pe­ļi ir ga­ta­vi.