\\Māja

Zie­mā āda daudz jā­mit­ri­na

 
©EPA/ SCANPIX

Zie­mā ļo­ti sva­rī­gi pa­rei­zi kopt se­jas ādu, lai auk­stais laiks ne­ra­dī­tu bū­tis­kas iz­mai­ņas ādas ve­se­lī­bā. «Auk­sta­jā lai­kā āda cī­nās gal­ve­no­kārt ar di­viem ap­grū­ti­no­šiem fak­to­riem – auk­stu­mu ār­pu­sē, kar­stu un sau­su gai­su iekš­tel­pās. Āda re­gu­lā­ri tiek pa­kļau­ta kra­sām tem­pe­ra­tū­ras svār­stī­bām, kas vien­mēr sa­asi­na ju­tī­gas ādas pro­blē­mas un ra­da arī da­žā­das sū­dzī­bas nor­mā­lai ādai,» stās­ta ve­se­lī­bas Cen­tra 4 skais­tu­ma klī­ni­kas 4. di­men­si­ja der­ma­to­lo­ģe Dr. med. Mā­ra Ro­ne-Kup­fe­re

Zie­mas lai­kā ādas stā­vok­ļa pa­slik­ti­nā­ša­nos gal­ve­no­kārt iz­rai­sa ādas mit­ru­ma un tau­ku ne­pie­tie­ka­mī­ba - tau­ku dzie­dze­ri par maz iz­da­la tauk­vie­las un šū­nās sa­ma­zi­nās ūdens dau­dzums. «Līdz ar auk­stā ga­da­lai­ka ie­stā­ša­nos uz ādas var pa­rā­dī­ties sau­si sar­ka­ni plan­ku­mi, ādas lo­bī­ša­nās, pat plai­sas un ak­ne ti­pa iz­si­tu­mi. Sa­asi­nās sī­kās grum­bi­ņas, zūd elas­tī­ba un to­nuss. Tā­pēc zie­mas se­jas kop­ša­nas kos­mē­ti­ka tiek bā­zē­ta uz tauk­vie­lām un eļ­ļām ba­gā­tiem lī­dzek­ļiem. Arī ādas tī­rā­mie lī­dzek­ļi no vieg­liem ge­liem un to­ni­kiem jā­no­mai­na uz krē­mī­gā­kām for­mām vai pat eļ­ļām,» uz­sver der­ma­to­lo­ģe.

Zie­mas lai­kā ādu nav ie­tei­cams tī­rīt ar kar­stu ūde­ni, kas vēl vai­rāk pa­stip­ri­nās ādas sau­su­mu. Pēc ādas tī­rī­ša­nas vai pī­lin­ga (zie­mas lai­kā lie­to vie­nu līdz di­vas rei­zes ne­dē­ļā) uz ādas vē­lams uz­klāt eļ­ļas, vas­kus un spē­cī­gus mit­ri­nā­tā­jus sa­tu­ro­šus krē­mus. Bie­ži vien at­ka­rī­bā no ādas stā­vok­ļa, ve­cu­ma vai dzī­ves­vei­da ādas sau­su­ma ra­dī­tās pro­blē­mas ne­iz­do­das kom­pen­sēt ti­kai ar krē­mu pa­lī­dzī­bu, bet ne­pie­cie­šams lie­tot pa­pil­dus se­ru­mus un mas­kas, kas ādai mak­si­mā­li in­ten­sī­vi no­dro­ši­nā­tu iz­trūk­sto­šo vie­lu pie­gā­di.

«Pē­dē­jo ga­du pē­tī­ju­mi ļā­vu­ši se­ci­nāt, ka, bal­stot ādas kos­mē­ti­ku uz da­bis­kām augu iz­cel­smes eļ­ļām un vas­kiem, īpa­ši auk­stā ga­da­lai­kā, iz­do­das fi­zio­lo­ģis­kā ce­ļā ādai no­dro­ši­nāt gan mit­ru­ma lī­me­ņa pie­sais­ti šū­nās un starp­šū­nu tel­pā, gan iz­vei­dot uz ādas tik ļo­ti sva­rī­go aiz­sarg­mem­brā­nu.» Lai no­teik­tu, vai ādai mit­ru­ma zie­mā pa­tie­šām pie­tiek, der­ma­to­lo­ģe aici­na iz­vēr­tēt sub­jek­tī­vās sa­jū­tas un ādas iz­ska­tu - vai ādai nav sa­vil­ku­ma sa­jū­ta, sau­si sār­ti plan­ku­mi, kas lo­bās, vieg­li niez, pa­rā­dās sī­kas virs­pu­sē­jas grum­bi­ņas, lū­pu āda kļūst ap­kal­tu­si, sāk sprē­gāt. «Vai­rā­kām da­bis­kām eļ­ļām krē­mu sa­stā­vā pie­mīt ādas aiz­sarg­spē­jas un ādas imu­ni­tā­ti sti­mu­lē­jo­šas īpa­šī­bas, kā arī tās var dar­bo­ties dez­in­fi­cē­jo­ši pret pār­lie­ku bak­tē­ri­ju un sē­nī­šu sa­vai­ro­ša­nos ādā. Lai da­bis­kās eļ­ļas no­dro­ši­nā­tu sa­vu efek­tu uz ādas, ne­pie­cie­šams sa­mē­rā nie­cīgs to dau­dzums. Eļ­ļas kom­bi­nē­jot sa­vā star­pā, var ie­gūt si­ner­ģis­ku efek­tu, tā­dē­jā­di pa­stip­ri­not vie­nu vai ot­ru po­zi­tī­vo efek­tu uz ādas fun­kci­jām. Tā­pēc krē­mos ir pie­ļau­ja­ma un ie­spē­ja­ma vai­rā­ku eļ­ļu klāt­būt­ne.» Zie­mā jā­iz­vē­las krēms, kas bal­stīts uz da­bis­kām augu iz­cel­smes eļ­ļām un vas­kiem. Šā­di krē­mi pa­līdz iz­vei­dot ādas aiz­sarg­mem­brā­nu, kas no­vērš ādas mit­ru­ma zu­du­mu. Krē­mu sa­stā­vā iz­man­to­tās eļ­ļas un to mai­sī­ju­mi ne­sa­salst pat tad, ja ir ļo­ti zem­a tem­pe­ra­tū­ra, āda ne­pa­liek tau­kai­na un ne­tiek no­spros­to­tas po­ras. Krē­mu sa­stā­vā eso­šās da­žā­dās eļ­ļas ar arom­te­ra­pi­jas īpa­šī­bām var pa­lī­dzēt at­slā­bi­nā­ties pirms mie­ga.

Auk­sta­jā lai­kā no­teik­ti ne­drīkst aiz­mirst par lū­pu kop­ša­nu. «Lū­pu āda ir plā­na, tā­pēc zau­dē mit­ru­mu vi­sāt­rāk. Lū­pām pirms do­ša­nās lau­kā jā­uz­klāj mit­ri­nošs se­rums vai krēms un pēc tam lū­pu bal­zams.» Va­ka­ros uz 10 mi­nū­tēm var uz­klāt mit­ri­no­šu krē­mu mas­kas vei­dā, kam pie­pi­li­nā­ti da­ži pi­lie­ni da­bis­kas eļ­ļas.

No­de­rī­gi!

Kat­ru die­nu:

* Di­vas rei­zes die­nā ne­pie­cie­šams ādu tī­rīt, gal­ve­nais ak­cents - va­ka­rā. Jā­uz­klāj se­rums, se­jas krēms (gan die­nas, gan nakts krēms) un /vai mas­ka. Ūdens vie­tā jā­iz­vē­las krē­mī­gas kon­sis­ten­ces ādas tī­rī­ša­nas lī­dzek­ļi - at­tī­rošs pie­niņš vai al­ko­ho­lu ne­sa­tu­rošs to­niks.

Pirms do­ša­nās lau­kā:

* Jā­uz­klāj ba­ro­jošs krēms vai «auk­stu­ma krēms» (pirms tā var lie­tot mit­ri­no­šu se­ru­mu, ja āda ir iz­teik­ti sau­sa). Nā­ka­mais so­lis - var uz­klāt pēc va­ja­dzī­bas to­nā­lo krē­mu. Auk­stā lai­kā krēms jā­uz­klāj vis­maz 30 mi­nū­šu pirms do­ša­nās ār­pus mā­jas. Tas ir mi­ni­mā­lais laiks, lai krēms ab­sor­bē­tos ādā un iz­vei­do­tu ādai tik sva­rī­go aiz­sarg­slā­ni.