Pirmdiena, 15.aprīlis

redeem Aelita, Gastons

arrow_downwardGinta Auzniece / Autori

To­mā­ti ir iz­man­to­ja­mi da­žā­dos ēdie­nos, ta­ču viens no kla­sis­kā­ka­jiem, vieg­lāk pa­ga­ta­vo­ja­mā­ka­jiem un arī garš­īgā­ka­jiem ir to­mā­tu zu­pa. Tai ie­spē­ja­mi vai­rā­ki iz­pil­dī­ju­mi – to­mā­tu zu­pa ar ga­ļu, asā to­mā­tu zu­pa, ve­ģe­tā­rā un da­žā­das ci­tas va­ri­āci­jas, kas vieg­li pie­lā­go­ja­mas da­žā­dām gau­mēm un vēl­mēm. Mā­ja pie­dā­vā sil­tum­nī­cā no­ga­ta­vo­ju­šos apa­ļos sār­tvai­džus pa­pil­di­nāt ar ci­tu ru­dens vel­šu garš­as ni­an­sēm un pār­vērst ko­šā, aro­mā­tis­kā un tu­mī­gā zu­pā, kas, ba­gā­ti­nā­ta ar krauk­šķī­giem za­ļu­mu grauz­di­ņiem, kļūst ga­na ba­ro­jo­ša.
4.sep 2018 Ginta Auzniece
«Šopavasar jūtos ļoti dažādi dažādās vietās. Šis ir pavisam citāds pavasaris nekā iepriekš, bet arī darbi ir atpakaļ. Mājās jūtos pavisam atšķirīgi nekā tad, kad esmu grupas mēģinājumu telpā – tur atgriežas klasiskā Māra,» gadu pēc meitiņas dzimšanas stāsta grupas Astro’n’out soliste un radio pieci.lv ētera balss Māra Upmane-Holšteine.
20.apr 2015 Ginta Auzniece
«Kamēr mācījos skolā, nemācēju pat īsti kartupeļus uzvārīt. Kad aizgāju dzīvot atsevišķi no vecākiem, sapratu, ka man tomēr patīk gatavot. Vienu brīdi pat apsvēru pavāres profesiju, bet tad nolēmu, ka tas nav mans aicinājums. Mans aicinājums ir būt skolotājai. Bet gatavošana ir mana sirdslieta,» saka skolotāja un logopēde Anete Gūtmane.
6.apr 2015 Ginta Auzniece
Jaunā dramaturģe Rasa Bugavičute veidojusi dramaturģiju vairākām skatītāju iemīļotām, kritiķu atzītām un apbalvojumus guvušām izrādēm Latvijas lielākajos teātros, likusi atdzimt dramaturga lomai kultūrpolitikas ainā un iesaistījusies jauno rakstnieku un dramaturgu paaudzes audzināšanā. Sarunā ar Māju Rasa stāsta, kā attapusies dramaturģes lomā, kādiem paņēmieniem vienlaicīgi uzrakstījusi divus maģistra darbus un ko no teātra gaida kā skatītāja.
31.mar 2015 Ginta Auzniece
Radio pieci.lv ētera balss un dīdžejs Toms Grēviņš ar sievu kulinārijas žurnālisti Lauru, mazo dēlēnu Evertu un kaķenēm Feistu un Ramonu kopš pagājušās vasaras mitinās omulīgā dzīvoklī ar privātmājas auru klusā Mežaparka ieliņā. Jaunais mājoklis, pēc abu domām, ir ideāla vieta, kur sagaidīt pavasari un vasaru. «Šeit ir lieli logi, daudz saules, plašs pagalms,» viņi novērtē iepriekš nebijušās priekšrocības.
30.mar 2015 Ginta Auzniece
«Saprotu, ka tā ir liela atbildība valsts priekšā, tādēļ man nepieciešams izdarīt visu, kas ir manos spēkos. Man ir maksimāli jācenšas, jo pārstāvēšu valsti, nevis tikai sevi. Jūtos ļoti pagodināta – pārstāvēt Latviju,» pārliecinoši pauž dziedātāja Aminata Savadogo, kas guva uzvaru izpildītāju konkursā Supernova un ir deleģēta pārstāvēt Latviju Eirovīzijā Vīnē.
23.mar 2015 Ginta Auzniece
Ātri pagatavojams našķis
16.mar 2015 Ginta Auzniece
Ideja brokastīm.
14.mar 2015 Ginta Auzniece
Garda uzkoda.
13.mar 2015 Ginta Auzniece
Moderni un neredzēti būvniecības un remonta risinājumi plašā izvēlē, inovatīvas tehnoloģijas mājokļa vadībai, izdevīgi piedāvājumi un izsmeļošas ekspertu konsultācijas – tas viss un vēl daudz kas cits būs iespējams Baltijā lielākajā būvniecības izstādē Māja I 2015, kas no 12. līdz 15. martam notiks Ķīpsalā.
10.mar 2015 Ginta Auzniece
«Pašlaik dzīvei ir ļoti straujš temps. Ļoti baidos, ka vairs nebūšu sava laika pavēlniece, jo darbs rit pilnā sparā un nelaiž vaļā. Lielākā māksla ir atrast līdzsvaru starp darbu un mājām, kas gan noteikti nav nekas jauns sievietēm, kuras strādā un kurām ir bērni. Bet ir ko turēt!» sarunā par ģimeni, mājām, jaunajiem amata pienākumiem un laiku sev atklāj sievišķīgā un allaž smaidīgā Latvijas ekonomikas ministre, talantīga šahiste un četru bērnu māmiņa Dana Reizniece-Ozola.
9.mar 2015 Ginta Auzniece
«Uzskatu, ka ir ļoti daudz lielisku krievu tautības cilvēku un daudz negatīvi noskaņotu latviešu – un otrādi. Labajam un sliktajam nav nacionalitātes un politiskās piederības,» neilgi pēc piedalīšanās Krievijā populārā televīzijas šovā spriež pašmāju mūziķis Markus Riva (īstajā vārdā Miķelis Ļaksa). Pēdējā laikā guvis neatsveramus iespaidus dažādās dzīves frontēs, viņš mērķtiecīgi raugās nākotnē.
13.feb 2015 Ginta Auzniece
Iz­rā­dās, put­nu ba­ro­ša­na zie­mā pra­sa daudz lie­lā­kas rū­pes un at­bil­dī­bu, ne­kā sā­ku­mā va­rē­tu šķist, jo pat vie­nas ēdien­rei­zes iz­trūk­ša­na spār­no­ta­jiem drau­giem var iz­rā­dī­ties nā­vē­jo­ša. Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes Bio­lo­ģi­jas fa­kul­tā­tes 2. kur­sa stu­den­te un da­bas aiz­stā­ve Di­āna Jan­so­ne at­klāj, kā ātr­i un vieg­li iz­ga­ta­vot ori­ģi­nā­las ba­ro­ta­vas, kas ne ti­kai ie­prie­ci­nās put­nus, bet arī iz­krāš­ņos pa­gal­mu. Ņem vē­rā arī prak­tis­kus ie­tei­ku­mus, kas ļaus da­žā­dot put­nu ēdien­kar­ti!
13.feb 2015 Ginta Auzniece
Pērnā gada nogalē nākusi klajā fotogrāfes Kristīnes Zaveles atmiņu un noskaņu grāmata jaunajiem vecākiem Sajūtu dienasgrāmata. Grāmatas lapas krāšņo siltu toņkārtu caurvīti jaundzimušo fotoattēli, kas stāsta par būtiskāko dzīvē – mīlestību un tās trauslajām emociju ziedlapiņām. Aicinājām autori uz iedvesmojošu sarunu, kurā viņa atklāj savas radošuma un cilvēkmīlestības atslēgas.
11.feb 2015 Ginta Auzniece
«Vis­vieg­lāk dzī­vē ir pa­teikt «nē». Tas, ka ne­sā­ku do­māt, ko tas no ma­nis pra­sīs un kā būs, ļā­va man ātr­āk pie­ņemt šo pie­dā­vā­ju­mu,» sa­ka brīv­die­nu rai­dī­ju­ma LNT bro­kas­tis jaun­ais va­dī­tājs un ka­fi­jas grauz­dē­ta­vas An­dri­to di­bi­nā­tājs An­dris Pet­kē­vičs. Sa­ru­nā ar Mā­ju viņš stās­ta par pir­ma­jiem so­ļiem jaun­ajā ama­tā un sa­vas dzī­ves vie­nu no lie­lā­ka­jām kais­lī­bām – ka­fi­ju.
7.feb 2015 Ginta Auzniece
«Sve­ču die­na ir vie­na no ka­len­dā­ra­jām svi­na­ma­jām die­nām, ku­ru cē­lo­nis al­laž ir mek­lē­jams da­bā. Sve­ču die­nu uz­ska­ta par pir­mo zie­mas un pa­va­sa­ra sa­tik­ša­nās die­nu. Pēc tam šie ga­da­lai­ki sa­tik­sies vēl ik pa lai­kam, līdz cī­ņa būs pa­beig­ta un die­na būs ga­rā­ka, bet sau­le ies sa­vu ce­ļu pa­sau­les kal­nā aug­šup,» tu­vo­jo­šos svēt­kus rak­stu­ro Aī­da Ran­cā­ne, Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes Fi­lo­zo­fi­jas un so­ci­olo­ģi­jas in­sti­tū­ta va­do­šā pēt­nie­ce un fol­klo­ras gru­pas Gro­di di­bi­nā­tā­ja un da­līb­nie­ce.
2.feb 2015 Ginta Auzniece
Lie­pā­jas te­āt­ra ak­tri­se Ag­ne­se Jē­kab­so­ne, ku­ra pēr­nā ga­da iz­ska­ņā ie­gu­va Ga­da ak­tri­ses pa­go­di­nā­ju­mu, at­ska­to­ties uz pro­fe­si­jā aiz­va­dī­to lai­ku, jaun­ajā ga­dā ap­ņe­mas ie­man­tot tik vien kā mie­ru. «Vē­los gūt pār­lie­cī­bu par se­vi, sa­viem spē­kiem. Vē­los ie­mā­cī­ties iz­bau­dīt ap­stāk­ļu la­bās pus­es. Gri­bu būt mie­rī­ga un iz­bēgt no nav lai­ka sa­jū­tas, kas pa­va­da kat­ru die­nu,» vi­ņa uz­skai­ta ap­ņem­ša­nās.
16.jan 2015 Ginta Auzniece
Arhitektam Jānim Bērziņam ar sievu, būvinženieri Viju Gēmi piesātināto krāsu un apaļo formu nams privātmāju ciematā Amatciems ir trešais kopīgi radītais un apdzīvotais projekts. Viņu kopdzīvi un darbu, pēc pašu domām, visprecīzāk raksturo jēdziens jaunrade. «Esam kā veci studenti, jo visu laiku vēlamies izveidot kaut ko jaunu,» Vija un Jānis smejot vienbalsīgi nosaka.
13.jan 2015 Ginta Auzniece
Tautas daiļamata meistare, cimdu adītāja Skaidrīte Bauze ar vīru Haraldu, kurš aizraujas ar kokgriešanu, lielāko daļu mūža aizvadījuši Bērzes upes līkloču ieskautajās mājās Lejnieki. Tur viņi izveidojuši netradicionālu pastaigu dārzu ar eksotisku augu kolekcijām, bet ziemā ļaujas latvju rakstu sargājošajiem musturiem. «Mēs nevaram nosēdēt mierā, visu laiku gribas kaut ko darīt,» viņi vienprātīgi noteic.
10.jan 2015 Ginta Auzniece
Gada aktieris Dainis Grūbe ar mīļoto Mariju un meitām Reinu (3 gadi un 9 mēn.) un Maiju (8 mēn.) aizvadīto gadu vērtē kā ražīgu daudzās jomās. Gaidot gadskārtu svinības, viņi gremdējās sentimentālās atmiņās un prātoja, ka pienācis laiks kaldināt savas ģimenes tradīcijas.
3.jan 2015 Ginta Auzniece
Grupa Keksi un leģendārais mūziķis Aleksandrs Sircovs (tautā saukts par Muraveju) 2. janvārī jau astoto gadu pēc kārtas rīkoja Muzikālo skudrupūzni 2015, kas vienlaikus bija arī grupas izveidotāja un līdera dzimšanas dienas svinības.
3.jan 2015 Ginta Auzniece
Svētku laiks nav iedomājams bez siltiem un smaržīgiem pīrāgiem. Šoreiz piedāvājam celt galdā eksotiskas garšas un neierastus izpildījumus, kas iepriecinās visa jaunā cienītājus.
27.dec 2014 Ginta Auzniece