\\Autori

Antra Gabre

15.okt
Neēduši mājdzīvnieki un naktskreklā uz ielas izrautas mājas iedzīvotājas – tā viņas vakar aprakstīja notikumus sestdienas, 12. oktobra, vakarā. Dokumentu nav, norēķinu kartes palikušas dzīvoklī, tāpēc pat ēst nopirkt nevar. Badā gan neviens mājas Lāčplēša ielā 123 B iedzīvotājs nav atstāts. Seši cilvēki lūguši izsniegt pārtikas pakas, un viņiem tās izsniegtas.
 
14.okt
Aus­tas man­da­las? Kur tad no­slēp­tas stel­les? Man­da­lu audē­ja sme­jas, ka šā­dus jau­tā­ju­mus dzird bie­ži. Lī­ga Mic­kē­vi­ča man­da­lu auša­nu ie­mā­cī­ju­sies in­te­re­ses pēc – jo ne­ti­ka uz se­mi­nā­ru. «Ma­ni uz­ai­ci­nā­ja uz se­mi­nā­ru par man­da­lu auša­nu. Ne­ti­ku. Sā­ku pa­ti mek­lēt, kā to da­ra,» vi­ņa stās­ta. Vi­ņa man­da­lu dē­vē par cil­vē­ka mikro­kos­mo­su. Vei­do­jot man­da­lu, cil­vēks ne­var at­ras­ties no­ma­ļus no ci­tiem un se­vis, vi­ņam ir jā­at­ro­das šeit un ta­gad. Dau­dziem cil­vē­kiem šī sa­jū­ta ir jā­ie­mā­cās.
 
11.okt
Kā­pēc dau­dzos me­di­ju ho­ro­sko­pos nav no­rā­dī­tas zo­di­aka zīm­ju da­tu­mu ro­bežas?
 
10.okt
Skaidro sertificēts numerologs un astrologs Kristaps Baņķis: «Vecākiem, kuri nevar izvēlēties bērnam vārdu un katrs grib ielikt savu, es iesaku vienu no vārdiem izvēlēties par kristāmo vārdu. Tad nevajadzēs šo it kā lieko vārdu turēt zemapziņā kā milzīgu nerealizētu alternatīvu. Esmu pārliecinājies, ka pēc tam ģimenē iestājas miers. Kristāmais vārds darbojas kā garīgā vertikāle un ir domāts individuālajam ceļam, nevis mijiedarbībai ar valsti. Tam savukārt kalpo dzimtsarakstu nodaļā reģistrētais vārds.
 
9.okt
Pašlaik nav skaidrs, kāda būs Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās procedūra no Eiropas Savienības, tāpēc Latvijas valstspiederīgajiem vajadzētu sakārtot formālās attiecības ar rezidences valsti un reģistrēties pastāvīgajam statusam AK. Pagaidām to izdarījis absolūtais mazākums.
 
8.okt
Es biju mirušais bērns. Bērns kādā ģimenē, par kuru neko nezinu. Cilvēki man apkārt rosījās, jutās sāpināti, skaidroja attiecības. Šķita, ka kāda sieviete ar savu izturēšanos visu laiku lūdza piedošanu. Ne man, bet mirušajam bērnam.
 
8.okt
Apkures sezonai nesagatavoti dūmvadi un apkures sistēmas, neuzstādīti dūmu detektori – rudens sākums ugunsdzēsējiem sācies, kā ierasts – ar ugunsnelaimēm, ko izraisījusi cilvēku pašu nolaidība.
 
8.okt
Pēc aicinājumiem iegādāties energoefektīvākas spuldzes un taupīt elektrību gluži kā izsmiekls bija saņemtie rēķini – jo vairāk taupīji un mazāk lietoji elektrību, jo dārgāk jāmaksā: obligātā iepirkuma komponente, sistēmas pakalpojumu tarifi, pievienotās vērtības nodoklis… Tomēr velns nav tik melns, kā to mālē. Ietaupīt ir iespējams.
 
7.okt
Nauda, bizness, īpašumu iegāde vai pārdošana ir jautājumi, kas cilvēkus interesē. Viens no veidiem, kā noskaidrot, kad to labāk darīt, ir noteikt individuālā gada skaitli un noskaidrot, kad ir vērts rīkoties ar lielu naudu. Biznesam nelabvēlīgākos gados ieteicams neskriet vilcienam pa priekšu, bet izpētīt tirgu, krāt naudu, nolūkot jaunas telpas. Tomēr konkrēta prognoze ir jāveido katram cilvēkam individuāli.
 
6.okt
Pro­tams, par mil­jo­nā­ru pie­dzimst, ja pū­rā nāk ba­gā­tīgs man­to­jums! Ta­ču šo­reiz par to ne­ru­nā­sim. Ša­jā rei­zē – par tiem, ku­ri pa­sau­lē nāk ar mil­jo­nā­ra vai, ne­daudz pie­ti­cī­gāk ru­nā­jot, nau­dī­ga cil­vē­ka po­ten­ci­ālu un ku­riem nau­da ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku pie­pū­li to­mēr ir jā­no­pel­na. Ti­kai – cik no mums prot, spēj un grib to da­rīt un piln­vēr­tī­gi iz­man­tot lik­te­ņa dās­ni dā­vā­to ie­spē­ju?
 
4.okt
Saruna ar astroloģi un krāsu terapeiti Santu Pīlāci varētu būt kā āķis lūpā. Tā aizāķē interesi, bet, manuprāt, nepaguvām izrunāt pat niecīgāko daļu no tā, ko slēpj krāsu pasaule. Par sevi viņa saka to pašu, ko daudzi, kuri meklē atbildes uz lielajiem jautājumiem – neba no vieglas dzīves tas noticis. Lasītājiem piedāvājam padomāt par to, cik cieši šajā dzīvē viss ir saistīts. Parausi vienu diedziņu, un atvelsies kamols. Lūk, Santas stāsts:
 
2.okt
Simtgades svinības nav mainījušas iedzīvotāju patriotisma līmeni, kaut arī svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu (vēlēšanos veidot valsts un nācijas nākotni), piederības sajūtu valstij un mīlestību pret Latvijas zemi – šāds secinājums izriet no Valsts kontroles saimnieciskā gada pārskata par 2018. gada valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
 
1.okt
Vieg­li ne­bi­ja. Sa­ru­nā ar ār­stu Pē­te­ri KĻA­VU gri­bē­jās pa­strī­dē­ties un ie­bilst. Bet viņš at­bru­ņo­ja, sa­kot: «Nav vis­am jā­pie­krīt. Jeb­kurš ap­gal­vo­jums vien­mēr ir ie­ro­be­žots ap­gal­vo­jums. Arī tas, ko es stās­tu.» Šķiet, šī ne­būs ātr­i un ti­kai vien­reiz iz­la­sā­ma sa­ru­na.
 
1.okt
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) kopš septembra ūdens patēriņa rādījumu lapiņas pakāpeniski aizvieto ar citiem paziņošanas veidiem. Līdz šim noplēšana vai nogriežama kvīts ūdens patēriņa rādījumu iesniegšanai bija pievienota papīra rēķinam, bet tagad tādas vairs nav. Cilvēki, kuri izmantoja vienīgi papīra lapiņu rādījumu iesniegšanai, nu mēneša beigās drūzmējās rindās klientu apkalpošanas centros, lai saņemtu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapas uz trīs mēnešiem.
 
1.okt
Rīgā daudzdzīvokļu mājas pieslēgtas apkurei, bet ne visas. Saskaņā ar SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) sniegto informāciju bez apkures ir «desmit adreses, kam saistībā ar nenorēķināšanos par piegādātajiem pakalpojumiem a/s Rīgas siltums jau vasarā pārtrauca siltuma piegādi».
 
30.sep
Pašlaik Latvijas Universitāte svin savu 100. gadadienu, tāpēc ir vietā atcerēties un pieminēt savā ziņā spēcīgāko Latvijas Universitātes stūrakmeni – valodnieku profesoru Jāni Endzelīnu, uzskata bijusī Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Latviešu valodas attīstības kopas vadītāja Maija Sinka-Gobiņa.
 
27.sep
«Popnumeroloģijas» tests piedāvā pārbaudīt, kādas attiecības jums varētu veidoties ar konkrēta vārda īpašnieku. Ciparus izskaitļo ar tabulas palīdzību.
 
20.sep
Ievēroju, ka manā dzīvē ļoti bieži atkārtojas viens cipars – 2. Kā to skaidrot? Mārīte
 
19.sep
Ticēt neaizliegsi, bet uzskats, ka Zeme ir plakana, ir atgriešanās ļoti tālā pagātnē – vismaz viduslaikos, kad tolaik neizskaidrojamas parādības cilvēki centās izskaidrot savu zināšanu līmenī. Par Plakanās Zemes biedrības vai biedrību rašanos tiek uzskatīts XIX gadsimts, bet jau kopš pagājušā gadsimta ir iespēja apskatīt Zemes fotogrāfijas no kosmosa un savām acīm pārliecināties par Zemes formu. Tomēr ir cilvēki, kuri netic pat pašu acīm skatītajam vai kuriem trūkst elementāru zināšanu kaut tikai fizikā.
 
17.sep
Daudzdzīvokļu mājās pazīstama situācija – kādā dzīvoklī plīsusi ūdens caurule, saimnieku nav mājās, tāpēc ūdeni noslēdz visai mājai. Tā dēvētā lietuviešu projekta ēkās «centrālās caurules» atrodas kreisā spārna dzīvokļos. Kad ir bojājums kādā no kopīgajām caurulēm, avārijas dienesta darbinieki var remontēt tikai tad, kad iekļūst attiecīgajos dzīvokļos. Ne vienmēr tas uzreiz ir iespējams.
 
11.sep
Jo tuvāk nāk 15. septembris, jo skarbākas sarunas notiek starp Rīgas domi un Konkurences padomi. Lai būtu iespējams adekvāti un īsā laikā risināt atkritumu izvešanu Rīgā, valdībai optimāli būtu pieņemt lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Tomēr vakar valdība nespēja vienoties un atlika jautājumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā, uz ko cerēja Latvijas galvaspilsētas pašvaldība. Šķiet, arī ministri vai nu nevēlas uzņemties atbildību par iespējamo atkritumu haosu Rīgā (ko Rīgas dome ir apņēmusies nepieļaut), vai arī gluži pretēji mēģina izraisīt atkritumu kolapsu.
 
9.sep
Vienkāršotais Krievijas vīzu izsniegšanas režīms pašlaik attiecas uz iebraukšanu Kaļiņingradas apgabalā, bet no 1. oktobra – arī Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā. Uz Kaļiņingradu ar elektronisku vīzu var ceļot Latvijas pilsoņi (nepilsoņiem vīza nav nepieciešama), un jādomā, ka uz viņiem, tāpat kā pārējiem Baltijas valstu pilsoņiem, attieksies arī vienkāršāka iebraukšana Krievijas ziemeļu galvaspilsētā Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā.