\\Autori

Antra Gabre

24.okt
Koku brāķera Anša Bērziņa neparastais piemineklis Torņakalna kapos ir atjaunots, bet jautājumu joprojām ir vairāk nekā atbilžu. Cik zināms, Rīgā un pat ne Latvijā otra tāda vairs nav. Tik grezna un dārga kapa pieminekļa, kādu veltīja XIX gadsimta latviešu amatniekam, vietā mūsdienās virs apbedījuma varētu uzlikt bentliju. Aptuveni tāds pats efekts naudas, statusa un nepraktiskuma izteiksmē sanāktu.
 
21.okt
Vienlaikus ar Okupācijas muzeja pārbūvi tiks izveidots arī padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls – mākslas objekts Vēstures taktīla un sakārtots Latviešu strēlnieku laukums. Darbus paredzēts pabeigts nākamgad.
 
20.okt
Ķīniešu astroloģijas zinātāja Līga Pommere stāsta, kā savaldīt četrus ķīniešu horoskopa dzīvniekus, kuri mums katram piešķirti dzimšanas brīdī un atbilst dzimšanas gadam, datumam, mēnesim un stundai, un kuri mēdz satrakoties nelabvēlīgos dzīves periodos. Viņa uzskata, ka cilvēkam ir labi zināt, kāds periods dzīvē ir pašlaik un kad tas mainīsies, jo nekas nav mūžīgs – arī gadalaiki mijas, un saltā ziema neilgst 12 mēnešus gadā. Tāpat cilvēka dzīvē ir miera, veiksmes, aktīvas darbības gadi un ir melnās strīpas.
 
15.okt
Neēduši mājdzīvnieki un naktskreklā uz ielas izrautas mājas iedzīvotājas – tā viņas vakar aprakstīja notikumus sestdienas, 12. oktobra, vakarā. Dokumentu nav, norēķinu kartes palikušas dzīvoklī, tāpēc pat ēst nopirkt nevar. Badā gan neviens mājas Lāčplēša ielā 123 B iedzīvotājs nav atstāts. Seši cilvēki lūguši izsniegt pārtikas pakas, un viņiem tās izsniegtas.
 
14.okt
Aus­tas man­da­las? Kur tad no­slēp­tas stel­les? Man­da­lu audē­ja sme­jas, ka šā­dus jau­tā­ju­mus dzird bie­ži. Lī­ga Mic­kē­vi­ča man­da­lu auša­nu ie­mā­cī­ju­sies in­te­re­ses pēc – jo ne­ti­ka uz se­mi­nā­ru. «Ma­ni uz­ai­ci­nā­ja uz se­mi­nā­ru par man­da­lu auša­nu. Ne­ti­ku. Sā­ku pa­ti mek­lēt, kā to da­ra,» vi­ņa stās­ta. Vi­ņa man­da­lu dē­vē par cil­vē­ka mikro­kos­mo­su. Vei­do­jot man­da­lu, cil­vēks ne­var at­ras­ties no­ma­ļus no ci­tiem un se­vis, vi­ņam ir jā­at­ro­das šeit un ta­gad. Dau­dziem cil­vē­kiem šī sa­jū­ta ir jā­ie­mā­cās.
 
11.okt
Kā­pēc dau­dzos me­di­ju ho­ro­sko­pos nav no­rā­dī­tas zo­di­aka zīm­ju da­tu­mu ro­bežas?
 
10.okt
Skaidro sertificēts numerologs un astrologs Kristaps Baņķis: «Vecākiem, kuri nevar izvēlēties bērnam vārdu un katrs grib ielikt savu, es iesaku vienu no vārdiem izvēlēties par kristāmo vārdu. Tad nevajadzēs šo it kā lieko vārdu turēt zemapziņā kā milzīgu nerealizētu alternatīvu. Esmu pārliecinājies, ka pēc tam ģimenē iestājas miers. Kristāmais vārds darbojas kā garīgā vertikāle un ir domāts individuālajam ceļam, nevis mijiedarbībai ar valsti. Tam savukārt kalpo dzimtsarakstu nodaļā reģistrētais vārds.
 
9.okt
Pašlaik nav skaidrs, kāda būs Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās procedūra no Eiropas Savienības, tāpēc Latvijas valstspiederīgajiem vajadzētu sakārtot formālās attiecības ar rezidences valsti un reģistrēties pastāvīgajam statusam AK. Pagaidām to izdarījis absolūtais mazākums.
 
8.okt
Es biju mirušais bērns. Bērns kādā ģimenē, par kuru neko nezinu. Cilvēki man apkārt rosījās, jutās sāpināti, skaidroja attiecības. Šķita, ka kāda sieviete ar savu izturēšanos visu laiku lūdza piedošanu. Ne man, bet mirušajam bērnam.
 
8.okt
Apkures sezonai nesagatavoti dūmvadi un apkures sistēmas, neuzstādīti dūmu detektori – rudens sākums ugunsdzēsējiem sācies, kā ierasts – ar ugunsnelaimēm, ko izraisījusi cilvēku pašu nolaidība.
 
8.okt
Pēc aicinājumiem iegādāties energoefektīvākas spuldzes un taupīt elektrību gluži kā izsmiekls bija saņemtie rēķini – jo vairāk taupīji un mazāk lietoji elektrību, jo dārgāk jāmaksā: obligātā iepirkuma komponente, sistēmas pakalpojumu tarifi, pievienotās vērtības nodoklis… Tomēr velns nav tik melns, kā to mālē. Ietaupīt ir iespējams.
 
7.okt
Nauda, bizness, īpašumu iegāde vai pārdošana ir jautājumi, kas cilvēkus interesē. Viens no veidiem, kā noskaidrot, kad to labāk darīt, ir noteikt individuālā gada skaitli un noskaidrot, kad ir vērts rīkoties ar lielu naudu. Biznesam nelabvēlīgākos gados ieteicams neskriet vilcienam pa priekšu, bet izpētīt tirgu, krāt naudu, nolūkot jaunas telpas. Tomēr konkrēta prognoze ir jāveido katram cilvēkam individuāli.
 
6.okt
Pro­tams, par mil­jo­nā­ru pie­dzimst, ja pū­rā nāk ba­gā­tīgs man­to­jums! Ta­ču šo­reiz par to ne­ru­nā­sim. Ša­jā rei­zē – par tiem, ku­ri pa­sau­lē nāk ar mil­jo­nā­ra vai, ne­daudz pie­ti­cī­gāk ru­nā­jot, nau­dī­ga cil­vē­ka po­ten­ci­ālu un ku­riem nau­da ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku pie­pū­li to­mēr ir jā­no­pel­na. Ti­kai – cik no mums prot, spēj un grib to da­rīt un piln­vēr­tī­gi iz­man­tot lik­te­ņa dās­ni dā­vā­to ie­spē­ju?
 
4.okt
Saruna ar astroloģi un krāsu terapeiti Santu Pīlāci varētu būt kā āķis lūpā. Tā aizāķē interesi, bet, manuprāt, nepaguvām izrunāt pat niecīgāko daļu no tā, ko slēpj krāsu pasaule. Par sevi viņa saka to pašu, ko daudzi, kuri meklē atbildes uz lielajiem jautājumiem – neba no vieglas dzīves tas noticis. Lasītājiem piedāvājam padomāt par to, cik cieši šajā dzīvē viss ir saistīts. Parausi vienu diedziņu, un atvelsies kamols. Lūk, Santas stāsts:
 
2.okt
Simtgades svinības nav mainījušas iedzīvotāju patriotisma līmeni, kaut arī svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu (vēlēšanos veidot valsts un nācijas nākotni), piederības sajūtu valstij un mīlestību pret Latvijas zemi – šāds secinājums izriet no Valsts kontroles saimnieciskā gada pārskata par 2018. gada valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
 
1.okt
Vieg­li ne­bi­ja. Sa­ru­nā ar ār­stu Pē­te­ri KĻA­VU gri­bē­jās pa­strī­dē­ties un ie­bilst. Bet viņš at­bru­ņo­ja, sa­kot: «Nav vis­am jā­pie­krīt. Jeb­kurš ap­gal­vo­jums vien­mēr ir ie­ro­be­žots ap­gal­vo­jums. Arī tas, ko es stās­tu.» Šķiet, šī ne­būs ātr­i un ti­kai vien­reiz iz­la­sā­ma sa­ru­na.
 
1.okt
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) kopš septembra ūdens patēriņa rādījumu lapiņas pakāpeniski aizvieto ar citiem paziņošanas veidiem. Līdz šim noplēšana vai nogriežama kvīts ūdens patēriņa rādījumu iesniegšanai bija pievienota papīra rēķinam, bet tagad tādas vairs nav. Cilvēki, kuri izmantoja vienīgi papīra lapiņu rādījumu iesniegšanai, nu mēneša beigās drūzmējās rindās klientu apkalpošanas centros, lai saņemtu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapas uz trīs mēnešiem.
 
1.okt
Rīgā daudzdzīvokļu mājas pieslēgtas apkurei, bet ne visas. Saskaņā ar SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) sniegto informāciju bez apkures ir «desmit adreses, kam saistībā ar nenorēķināšanos par piegādātajiem pakalpojumiem a/s Rīgas siltums jau vasarā pārtrauca siltuma piegādi».
 
30.sep
Pašlaik Latvijas Universitāte svin savu 100. gadadienu, tāpēc ir vietā atcerēties un pieminēt savā ziņā spēcīgāko Latvijas Universitātes stūrakmeni – valodnieku profesoru Jāni Endzelīnu, uzskata bijusī Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Latviešu valodas attīstības kopas vadītāja Maija Sinka-Gobiņa.
 
27.sep
«Popnumeroloģijas» tests piedāvā pārbaudīt, kādas attiecības jums varētu veidoties ar konkrēta vārda īpašnieku. Ciparus izskaitļo ar tabulas palīdzību.
 
20.sep
Ievēroju, ka manā dzīvē ļoti bieži atkārtojas viens cipars – 2. Kā to skaidrot? Mārīte
 
19.sep
Ticēt neaizliegsi, bet uzskats, ka Zeme ir plakana, ir atgriešanās ļoti tālā pagātnē – vismaz viduslaikos, kad tolaik neizskaidrojamas parādības cilvēki centās izskaidrot savu zināšanu līmenī. Par Plakanās Zemes biedrības vai biedrību rašanos tiek uzskatīts XIX gadsimts, bet jau kopš pagājušā gadsimta ir iespēja apskatīt Zemes fotogrāfijas no kosmosa un savām acīm pārliecināties par Zemes formu. Tomēr ir cilvēki, kuri netic pat pašu acīm skatītajam vai kuriem trūkst elementāru zināšanu kaut tikai fizikā.
 

Rīgas namu pārvaldnieks