\\Māja
IZLASI! Vai lie­tot uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus?
 
©AFP / Scanpix

Gan sa­bied­rī­bas, gan me­di­ķu do­mas par šo jau­tā­ju­mu da­lās. Vie­ni ka­te­go­ris­ki ie­sa­ka ēst piln­vēr­tī­gu, sa­ba­lan­sē­tu uz­tu­ru un ar ba­gā­ti­nā­tā­jiem ne­nie­ko­ties, ci­ti uz­ska­ta, ka mūs­die­nu pār­ti­kas pro­duk­ti ne vien­mēr spēj no­dro­ši­nāt vi­su va­ja­dzī­go, tā­pēc uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­ša­na ir dzī­ves ne­pie­cie­ša­mī­ba.

Da­bū­ja­mi gan pa­vi­sam ne­dzir­dē­ti, gan lai­ka pār­bau­di iz­tu­rē­ju­ši pre­pa­rā­ti, da­ļa no tiem sa­vu efek­ti­vi­tā­ti ap­lie­ci­nā­ju­ši arī klī­nis­kos pē­tī­ju­mos. Iz­vē­le to­mēr ir kat­ra pa­ša ro­kās.

Caur­ska­tot sa­vu ēdien­kar­ti

Ja vis­as or­ga­nis­mam va­ja­dzī­gās vie­las cil­vēks uz­ņem ar piln­vēr­tī­gu uz­tu­ru - tas ir ide­āli. Dzī­vē bie­ži no­tiek ci­tā­di, jo nav lai­ka īpa­ši plā­not ēdien­kar­ti, mek­lēt in­for­mā­ci­ju par pro­duk­tu sa­stā­vu un ener­ģē­tis­ko vēr­tī­bu. Dau­dzi ēd to, kas ātr­āk pa­ga­ta­vo­jams, at­sa­kās no pro­duk­tiem, ku­ri ne­gar­šo vie­nam vai ot­ram ģi­me­nes lo­cek­lim. Or­ga­nis­mā vei­do­jas no­teik­tu uz­tur­vie­lu trū­kums, un ar lai­ku var sāk­ties ve­se­lī­bas pro­blē­mas, pie­mē­ram, flu­ora trū­kums ra­da ka­rie­su, dzelzs, B12vitamīna un fol­skā­bes de­fi­cīts var no­vest pie maz­asi­nī­bas, bet ome­ga - 3 tauk­skāb­ju ne­pie­tie­ka­mī­ba vei­ci­na atero­skle­ro­zes at­tīs­tī­bu. Ir vērts iz­ana­li­zēt, ko mēs ēdam, un cen­tie­ties sa­prast, kā­das vie­las or­ga­nisms sa­ņem par maz. Lai par to va­rē­tu spriest, va­jag ie­pa­zī­ties ar vi­ta­mī­nu un mi­ne­rāl­vie­lu sa­tu­ru da­žā­dos pro­duk­tos un to ie­tei­ca­ma­jām die­nas de­vām. Vis­la­bāk bū­tu šos jau­tā­ju­mus iz­spriest ko­pā ar ār­stu.

Uz­tu­ru ie­sa­ka ba­gā­ti­nāt, ja:

  • cil­vēks ik­die­nā ēd vien­vei­dī­gi;
  • tu­vā­ka­jā lai­kā gai­dā­ma pa­aug­sti­nā­ta fi­zis­ka vai ga­rī­ga slo­dze (spor­ta sa­cen­sī­bas, ek­sā­me­ni u.c.);
  • cil­vēks ne­pa­nes at­se­viš­ķus pro­duk­tus (zi­vis, ze­me­nes utt.) vai arī cieš no gre­mo­ša­nas trak­ta pro­blē­mām, kas trau­cē ba­rī­bas vie­lu iz­man­to­ša­nu or­ga­nis­mā;
  • sie­vie­te gai­da bēr­ni­ņu vai ba­ro ar krū­ti (abos ša­jos ga­dī­ju­mos uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ji jā­iz­vē­las ti­kai ar ār­sta zi­ņu);
  • cil­vēks ir ve­ģe­tā­rie­tis (vis­bie­žāk pa­pil­dus va­ja­dzīgs B12 vi­ta­mīns un dzelzs);
  • jā­stip­ri­na imūn­sis­tē­ma pēc pār­cies­tas sli­mī­bas;
  • uz­tu­rā re­tāk ne­kā 2-3 rei­zes ne­dē­ļā ir zi­vis, kam bū­tu jā­no­dro­ši­na pie­tie­ka­ma ome­ga - 3 tauk­skāb­ju uz­ņem­ša­na;
  • pie­nā­cis laiks rū­pē­ties par os­te­opo­ro­zes pro­fi­lak­si, pa­pil­dus uz­ņe­mot kal­ci­ju.

Jā­zi­na, ko vē­las

Uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus lie­to ar no­teik­tu mēr­ķi, ne­vis tā­pat vien vai tā­pēc, ka tos lie­to pa­zi­ņas. Jā­zi­na, ko mēs vē­la­mies pa­nākt: stip­ri­nāt imu­ni­tā­ti, uz­la­bot ādas, ma­tu un na­gu stā­vok­li, rū­pē­ties par sirds un asins­va­du sli­mī­bu pro­fi­lak­si, stip­ri­nāt kau­lus un mus­ku­ļus utt. Uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ji var sa­tu­rēt vie­nu vai vai­rā­kas sa­stāv­da­ļas: vi­ta­mī­nus, mi­ne­rāl­vie­las, mikro­or­ga­nis­mus, augu un dzīv­nie­ku valsts pro­duk­tus. Sa­stā­vam jā­būt no­rā­dī­tam uz ie­sai­ņo­ju­ma. Vis­la­bāk šā­dus pre­pa­rā­tus ie­gā­dā­ties ap­tie­kās, kur pa­ras­ti var at­rast vai­rā­kus uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ju vei­dus, kas der iz­rau­dzī­ta­jam no­lū­kam. Pie­sar­dzī­gi jā­vēr­tē pre­pa­rā­ti, ko pār­dod in­ter­ne­tā vai ko pie­dā­vā in­di­vi­du­āli iz­pla­tī­tā­ji. Ja lī­dzek­ļi at­ļauj, priekš­ro­ku var dot pro­duk­tiem no da­bas vie­lām.

Bez lie­kas paš­dar­bī­bas

Pro­tams, uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ji nav zā­les, bet tas ne­no­zī­mē, ka var ne­ie­vē­rot lie­to­ša­nas in­struk­ci­ju. Tie ir jā­lie­to kur­sa vei­dā, ņe­mot vē­rā ra­žo­tā­ja vai ār­sta no­rā­dī­ju­mus par do­zē­ša­nu, kur­sa il­gu­mu u.c. De­vas ne­va­jag pat­va­ļī­gi pa­lie­li­nāt, ce­rot, ka tad efekts ie­stā­sies ātr­āk. Tas, glu­ži ot­rā­di, var nākt par slik­tu. Tā­pat arī nav prā­ta darbs vien­lai­kus lie­tot vai­rā­kus uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus, ku­ri sa­tur vie­nas un tās pa­šas vie­las. Ne­va­jag ig­no­rēt ra­žo­tā­ja no­rā­des par to, vai pre­pa­rāts lie­to­jams pirms ēša­nas, pēc tās vai ēša­nas lai­kā, ka tas sa­jau­cams ar no­teik­tu ūdens dau­dzu­mu vai arī ūdens jā­uz­dzer. Tas var lik­ties maz­sva­rī­gi, bet šie ie­tei­ku­mi do­mā­ti, lai va­rē­tu sa­sniegt mak­si­mā­li la­bu re­zul­tā­tu.