Gulbenes novada vidusskola – pamats personības izaugsmei

Valsts svētku ietvaros 12. klases skolēni attālināti vadīja 6.b klases skolēniem viktorīnu "Es mīlu Tevi, Latvija". Fotogrāfijā skolotāja Aivija Grīnberga, 12.l klases skolēns Klaids Sevostjanovs © Publicitātes foto

Apvienojot Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2. vidusskolas kapacitāti, ir izveidota vēl spēcīgāka un daudzpusīgāka mācību iestāde – Gulbenes novada vidusskola, kas darbu uzsāka šajā mācību gadā. Jaunā skola ir progresīva tāpēc, ka skolēniem piedāvāts plašs programmu un izvēļu spektrs, sniedzot iespēju vidusskolēniem mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem.

Mācību plāna izvēle ir ar eksaktu vai humanitāru ievirzi, atbilstoši skolēnu interesēm. Tāpat jaunā skola paredz iespēju apgūt uzņēmējdarbības pamatus, digitālo dizainu, apmeklēt tehniskās jaunrades centru, būvēt robotus un piedalīties starptautiskajos jauniešu apmaiņas projektos. Apvienojot izglītības iestādes, iespējams daudz efektīvāk izmantot materiāltehnisko bāzi, veikt finanšu ieguldījumus. Gulbenes novada vidusskola - tā ir skola izglītotai nākotnes sabiedrībai, kuras pamatvērtība vienmēr ir un būs skolēns.

Izaicinājumu laiks

KOMANDA. Gulbenes novada vidusskolas vadības komanda (no kreisās) ‒ Zinta Beļajeva, Arnita Zipova, Linda Ūdre-Rizga, Inese Ubaga, Aiga Vagule, Iveta Zvaigzne / F64

Darbības uzsākšana vienotā sastāvā ir sakritusi ar vairākiem izaicinājumiem - šogad 1., 4., 7. un 10. klašu audzēkņi pāriet uz kompetencēs balstītas izglītības apguvi un šo procesu ietekmē arī Covid-19 pandēmija. Skolas direktore Linda Ūdre-Rizga atzīst: “Šis ir ļoti grūts periods visiem; tas prasa daudz darba skolas ikdienas vajadzību nodrošināšanai, tāpēc šobrīd mazāk atliek laika skolas stratēģiskās attīstības nākotnes vīzijām, bet virziens ir skaidrs - būt skolai, kurā skolēni iegūst labu pamatu turpmākai izaugsmei, būt konkurētspējīgai skolai, uz kuru gribas nākt gan skolēniem, gan skolotājiem. Priecājamies, ka šajā mācību gadā vidusskolā strādā divi kolēģi no skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks”.”

Stiprina abu skolu pozitīvākās iestrādes

Viens no galvenajiem jaunās skolas izveides mērķiem bija iespēja sniegt skolēniem plašākas izvēles iespējas padziļināti apgūt priekšmetus jomās, ar ko viņi vēlas saistīt savu nākotnes karjeru. Direktores vietniece mācību darbā vidusskolas posmā Aiga Vagule skaidro: „Ir ļoti svarīgi, lai skolēniem jau vidusskolas posmā būtu iespēja labi sagatavoties studijām viņus interesējošā jomā. Apvienojot abu skolu kapacitāti - ļoti labu materiāli tehnisko bāzi un spēcīgu pedagogu kolektīvu - varam piedāvāt skolēniem padziļināti apgūt 10 dažādus mācību priekšmetus, kas ir nozīmīgs pamats katram mūsu skolas piedāvātajam virzienam - medicīnas, inženierzinātnes un humanitārajam. Ikviens skolēns varēja izvēlēties trīs mācību priekšmetus, kuru apguvē pastiprināti ieguldīt savus spēkus.”

BRĪVAJAM LAIKAM skolas telpās ir iekārtoti spēļu elementi, kā arī mājīgi atpūtas stūrīši / F64

Šobrīd vienā ēkā mācās visi vidusskolas posma audzēkņi, bet 1.‒9. klašu skolēni vēl arvien mācās gan Skolas ielas ēku kompleksā, gan Līkās ielas skolas korpusā. Direktore teic, ka ļoti svarīgi ir saliedēt abu skolu kolektīvus, lai visi ne tikai ar prātu saprastu, ka tagad viņi ir viena komanda ar vienādiem mērķiem, bet noticētu tam savās sirdīs.

Akcentē karjeras izvēli

Skolā bērni un jaunieši paralēli mācībām veido pasaules uztveri, mācās socializāciju, notiek viedokļu apmaiņa, kas kopumā ļauj veidoties personībām un atrast savu vietu pieaugušo dzīvē. Direktores vietniece 7.‒9. klašu posmā Inese Ubaga uzsver, ka jau pirms vidusskolas posma ir ļoti svarīgi izvēlēties virzienu, ar ko jaunietis saista savu nākotni. Tāpēc skolā strādā divi karjeras konsultanti, tiek organizētas ēnu dienas, norit ekskursijas uz uzņēmumiem un citas aktivitātes, kas jaunajam cilvēkam palīdz izvēlēties savu ceļu. „Redzam, ka, atnākot uz vidusskolu, ne visiem ir skaidri mērķi, tāpēc turpmāk pastiprināti strādāsim, lai jauniešiem jau līdz devītās klases beigām būtu skaidrs, kur viņi sevi redz pieaugušo dzīvē. Septītā līdz devītā klase ir laiks, kad var pamēģināt savus spēkus un intereses vienā vai citā jomā, izvērtēt, mērķtiecīgi analizēt, vai tas ir mans virziens nākotnē, tad vidusskolā varēs iestāties jau ar skaidru vīziju par savu turpmāko karjeru.”

Aiga Vagule piebilst, ka ir jāmaina kritēriji uzņemšanai vidusskolā, lai tie mudinātu skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus jau pamatskolas klasēs. Tas būtu pamats, lai viņi tiktu uzņemti vidusskolā.

Skolotājiem, skolēniem un vecākiem nav viegli

Attālinātās mācības papildu slodzi ir uzlikušas ne tikai skolotājiem, bet arī skolēniem un vecākiem, turklāt pandēmijas laiks sakrīt ar kompetencēs balstītas izglītības ieviešanu 1., 4., 7. un 10. klasēs. Tas no visiem prasa ļoti daudz - ir jāmācās izmantot jaunās tehnoloģijas, skolotājiem jāpārveido stundu plāni, jāsagatavo materiāli un jāsaņem atgriezeniskā saite no skolēniem. Direktore Linda Ūdre-Rizga atzīst: “Šogad jāgatavojas ne vieglam mācību gadam. Attālinātais mācību process ir izaicinājums: vai mēs, visas iesaistītās puses - skolotājs, skolēns un vecāki, turpinām dusmoties vai arī pieņemam to kā jaunu situāciju un sākam strādāt visi pa jaunam. Arī attālināti strādājam tā, lai būtu kvalitāte. Darbs ir jāizdara. Ir mainīti ieradumi, un jau veidojas jaunas tradīcijas. Sabiedrības gaidas ir augstākas, ņemot vērā, ka bijis ilgs laiks, lai sagatavotos atkārtoti attālināti mācīt un mācīties. Jāiesaistās ir visiem, neprasot atbildību tikai no skolotājiem; katrs skolēns ir tikpat līdzatbildīgs mācību procesā. Jāmācās runāt citādāk - tā, lai ar bērniem, vecākiem un kolēģiem veidojas mijiedarbība, nevis prasām, lai kāds cits radītu labus apstākļus ērtam darbam, bet līdzdarbojamies apstākļu radīšanā. Neceram uz brīnumiem, bet virzāmies uz brīnumiem! Skolotājiem jāuzdrīkstas varēt! Savukārt skolēniem jāmācās pašvadītas mācīšanās prasmes: plānot savu laiku, arī mācoties attālināti mājās un laikus pieslēdzoties mācību procesam, jāiepazīst savi emocionālie, domāšanas un uzvedības procesi, jāmācās tos ieraudzīt, plānot un vadīt.”

Skolotāji mācās ļoti cītīgi

Direktora vietniece darbam 1.‒3. klašu posmā Arnita Zipova teic: „Ir ļoti daudz jaunu lietu, kas jāapgūst skolotājiem, jo šis ir tikai pirmais mācību gads, kad tiek īstenota kompetencēs balstīta izglītība.” Gulbenes novada pašvaldība regulāri organizē skolotāju tikšanās ‒mācīšanās grupas, kuru laikā kopā tiek plānotas stundas, lai veicinātu gan skolotāju kopīgu mācīšanos un sadarbību savā izglītības iestādē, gan dažādu izglītības iestāžu pedagogu sadarbību, gatavojoties pilnveidotā mācību satura īstenošanai. Gulbenes novada vidusskolas katrs pedagogs iesaistās kādā no skolas mācību jomām un novada mācīšanās grupām. Šajās mācīšanās grupās skolotāji īpašu uzmanību pievērš satura plānošanai 1., 4., 7. un 10. klasē, kopā izstrādā metodiskos materiālus, dalās ar labas prakses paraugiem. Mērķis ir atbalstīt pedagogus satura plānošanā, popularizēt labo praksi, rosināt vērot kolēģu vadītās mācību stundas un saņemt attīstošu atgriezenisko saiti. Tas ļauj justies drošāk, un rezultāts ir labāks.

Skolas direktore stāsta, ka attālināto mācību norise ir ieguvusi konkrētus risinājumus - skolotāji apgūst “Microsoft 365” platformas iespējas, to māca arī skolēniem. “Protams, vēl visi kopā mācāmies apgūt modernās tehnoloģijas, bet tie, kas darbojas un iepazīst praksē šīs platformas iespējas, atzīst to par labu attālinātajām mācībām.” Skolotāji lēš, ka ilgstoša attālinātā mācīšanās noteikti atstās iespaidu uz izglītības kvalitāti, jo jau rudenī, kad skolēni atgriezās skolā, bija vērojams, ka daudzi nav apguvuši vai nostiprinājuši pavasarī apgūto vielu. Ne visi bērni ir pietiekami labi motivēti, lai patstāvīgi mācītos. Daudziem jau zināšanu apguve klātienē sagādā grūtības, tā ka patstāvīgi iemācīties jaunu mācību vielu viņiem ir gluži vai neiespējami.

Bērni ir pelnījuši dziesmu un deju svētkus

Parasti ap šo laiku skolēni gatavo Ziemassvētku izrādi, kas ir viens no skaistākajiem notikumiem skolas dzīvē Ziemassvētku laikā. Šogad situācija ir cita - interešu izglītībai praktiski ir pārvilkta trekna svītra - pulcēšanās ierobežojumi ir ļoti stingri. Taču visiem kopā ir inovatīva iecere arī teātra spēlēšanai - cerams, ka izdosies! Direktores vietniece ārpusklases darbā Iveta Zvaigzne stāsta: „Ierobežojumi ir ļoti strikti, un mēs tos ievērojam, taču nevar teikt, ka bērni ir palikuši vispār bez interešu izglītības - pulciņu vadītāji šo jautājumu risina ļoti radoši - atrod veidus, kā ar bērniem strādāt individuāli, kā sniegt viņiem atbalstu attālinātajās nodarbībās. Protams, kora dziedāšana un tautas deju mēģinājumi tradicionālajā izpratnē nenotiek, taču mēs ļoti ceram, ka situācija stabilizēsies un nākamvasar bērniem atkal būs iespēja dziesmu un deju svētkos parādīt, ko viņi ir iemācījušies - viņi to ar savu cītīgo darbu ir pelnījuši.”

Jauniešus pandēmija neaptur

VIDES ELEMENTI papildina skolas pieguļošo teritoriju / F64

Direktore Linda Ūdre-Rizga piebilst ‒ lai gan ir pandēmija, jaunieši ir darbīgi, piemēram, Gulbenes novada vidusskola ir bijusi ļoti aktīva, iesaistoties Labo darbu nedēļā. “Esam pamanīti un novērtēti šogad no skolām kā čaklākie labo darbu darītāji Latvijā. Organizācijas “Palidzesim.lv” akcija ir ļoti atbalstāma, jo tādējādi tiek popularizēta labo darbu kustība, un tas taču ir tik vienkārši un neprasa finanses. Vienīgais, kas ir nepieciešams, ‒ tā ir uzdrīkstēšanās un vēlme palīdzēt! Labajos darbos piedalījāmies ar lielu atbildību, prieku un iedvesmu. Ikdienā mēs daudz ko uztveram pašsaprotami. Cilvēku darbs, rūpes, sasniegumi ‒ viss sāk šķist pašsaprotami. Bet neļaujies tam! Ikdienā ievēro, ka aiz katra darba stāv cilvēks, kas tajā ieguldījis savu sirdi un laiku. Pasaki paldies par šo darbu! Iespējams, ka tas nozīmēs vairāk, nekā tu spēj iztēloties. Patiešām priecājamies par šo novērtējumu, par to pateicība klašu audzinātājiem, skolēniem un vecākiem, kas atsaucās šai Labo darbu nedēļas akcijai, un uz labiem darbiem aicinām arī ikdienā. Paldies organizācijas “Palidzesim.lv” kolektīvam par šo lielisko nedēļu! Pieņēmām arī Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes izaicinājumu ekoskolu Rīcības dienās - vācām makulatūru, baterijas, veidojām spēles no otrreiz lietojamiem materiāliem. 1.‒6. klašu skolēni iesaistījās Karjeras dienās, pētot profesijas ģimenē. Kopā ar sabiedrību par atklātību “Delna” šoruden uzsākām līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojektu “Īsteno savu ideju skolā!”, kurā piešķiram 1000 eiro skolēnu ideju realizēšanai skolā. Savukārt 15 klases iesaistās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”.”

Skolas vadība uzsver, ka skola nav tikai vieta, kur iegūst akadēmiskās zināšanas, tā ir vieta, kur bērni mācās draudzēties, izjust empātiju, saprast cēloņu un seku mijiedarbību, apmainīties ar viedokļiem, kā arī sajust drauga pieskārienu, kam ir ļoti liela nozīme šajā laikā, kad daudziem pieskāriens ir neparasta sajūta, jo lielākā dienas daļa tiek pavadīta pie telefonu un datoru ekrāniem. „Šis laiks ir liels pārbaudījums ne tikai izglītības kvalitātei, bet arī jaunās paaudzes psihoemocionālajam fonam, viņu personību attīstībai,” rezumē skolas direktore.

Ar pārliecību par nākotni

Lai gan ir daudz izaicinājumu, Gulbenes novada vidusskola ir labs paraugs, kā, apvienojot divas mācību iestādes, pārņemot un attīstot pozitīvākās un daudzsološākās iestrādes, izveidot mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītības platformu. Kopumā vidusskolā šajā mācību gadā mācās 1162 audzēkņi, no tiem 205 vidusskolas posmā. Skolas vadības mērķis ir panākt, lai izglītība Gulbenes novada vidusskolā tiktu augstu vērtēta arī ārpus novada robežām, tādējādi piesaistot pilsētai spējīgus, darboties gribošus un mērķtiecīgus jauniešus.

Svarīgākais