\\Māja
No­de­rī­gie ie­tei­ku­mi ik­vie­nam, kas vē­las uz­la­bot sa­vus ēša­nas pa­ra­du­mus
 
©F64

Klāt pa­va­sa­ris, laiks, kad ik­vie­nam no mums ro­das vēl­me uz­la­bot sa­vu ve­se­lī­bu – sākt jaun­u dzī­vi, būt for­mā. Mēdz teikt: mū­su ķer­me­nis ir mū­su in­stru­ments... kā spē­lē­si, tā ska­nēs! Pa­sau­lē ļo­ti iz­pla­tī­ta pa­rā­dī­ba ir no­lem­tī­bas sa­jū­ta, bet op­ti­misms, vēl­me at­tīs­tī­ties un mai­nī­ties diem­žēl pa­liek ot­ra­jā plā­nā. Pa­va­sa­ris ir lie­lisks laiks, lai šo vēl­mi at­mo­di­nā­tu. Pro­tams, ro­das jau­tā­ju­mi: ar ko un kā sākt, kā ie­tek­mēt ve­se­lī­bu, ie­gūt skais­tā­kas ķer­me­ņa ap­ri­ses un kā uz­la­bot dzī­ves kva­li­tā­ti.

Vis­vien­kār­šā­kais un efek­tī­vā­kais veids, kā pa­nākt po­zi­tī­vas iz­mai­ņas sa­vā dzī­vē, ir uz­turs jeb di­ētas te­ra­pi­ja. Ta­ču, par šiem jau­tā­ju­miem do­mā­jot un mek­lē­jot jaun­as zi­nā­ša­nas, cil­vē­ki bie­ži vien no­nāk līdz ga­lē­jī­bām. Vi­ņi mek­lē un iz­zi­na da­žā­das di­ētas, dzī­ves pa­tie­sī­bas un uz­tu­ra fi­lo­zo­fi­jas, ne­spē­jot kri­tis­ki un ob­jek­tī­vi iz­vēr­tēt, vai šie pa­do­mi pa­tie­šām ir no­de­rī­gi vai var­būt, glu­ži ot­rā­di, tie ir pa­vi­sam ne­vēr­tī­gi. Tā­pēc vis­la­bāk būs aici­nāt tal­kā kva­li­fi­cē­tu uz­tu­ra spe­ci­ālis­tu.

Uz­tu­ra spe­ci­ālists

Uz­tu­ra spe­ci­ālists ir ārst­nie­cī­bas per­so­na ar aug­stā­ko iz­glī­tī­bu, kas pie­da­lās pa­cien­tu ve­se­lī­bas vei­ci­nā­ša­nas, iz­glī­to­ša­nas, ārst­nie­cī­bas un re­ha­bi­li­tā­ci­jas pro­ce­sā. Uz­tu­ra spe­ci­ālists iz­vēr­tē pa­cien­ta ve­se­lī­bas stā­vok­li, ēša­nas pa­ra­du­mus, ik­die­nas fi­zis­ko ak­ti­vi­tā­ti. Pa­ma­to­jo­ties uz ie­gū­to in­for­mā­ci­ju, viņš sniedz uz­tu­ra ie­tei­ku­mus. Sa­stā­dot ēdien­kar­ti, ņem vē­rā pa­cien­ta sva­ru, augu­mu, ve­cu­mu, dzī­ves­vei­du un ve­se­lī­bas trau­cē­ju­mus.

Da­ži ie­tei­ku­mi vis­iem

Ši­nī ga­da­lai­kā, kad da­ba un cil­vē­ki mos­tas, īpa­ši po­pu­lā­ras ir or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­nās un at­slo­dzes die­nas. Tās ir da­žā­das spe­ci­āli sa­stā­dī­tas di­ētas, se­vis mek­lē­ju­mi, su­lu kū­res un pat ba­do­ša­nās pos­mi, lai ras­tu se­vī spē­ku un svai­gu­mu. Tie­ši tā­pēc šo­reiz da­ži ve­se­lī­gi pa­do­mi no tā­da spe­ci­ālis­ta ska­tu­pun­kta, kurš ik­die­nā no­dar­bo­jas ar uz­tu­ra te­ra­pi­ju un tās pla­ša­jām ie­spē­jām ve­se­lī­bas jo­mā. Pa­do­mi par to, kā rast at­slo­dzi, ne­iz­man­to­jot ris­kan­tus pa­ņē­mie­nus un iz­vai­ro­ties no pār­mē­rī­bām. Šie da­ži no­de­rī­gie ie­tei­ku­mi ir pie­mē­ro­ja­mi ik­vie­nam, kurš vē­las lē­ni un ne­sā­pī­gi uz­la­bot sa­vus ēša­nas pa­ra­du­mus, rast spē­kus un ie­gūt la­bā­ku for­mu jaun­ai se­zo­nai. At­ce­rie­ties, ka ve­se­lī­ba ir vie­na no dār­gā­ka­jām lie­tām pa­sau­lē, to pa­zau­dēt ir vieg­lāk ne­kā ie­gūt.

 1. so­lis. Sā­ciet ar do­mām un se­vis at­ra­ša­nu. Ma­za po­zi­tī­vis­ma de­va kat­ru die­nu ne­nāks par slik­tu ne­vie­nam. Prie­cā­jie­ties un bau­diet dzī­vi!
 2. so­lis. Se­ko­jiet tam, lai die­nas lai­kā tiek uz­ņemts op­ti­māls šķid­ru­ma dau­dzums: vis­maz 6-8 glā­zes ūdens, zā­ļu tē­jas. Iz­man­to­jiet ie­spē­ju - bau­diet svai­gas bēr­zu su­las vai pa­pil­di­niet ūde­ni ar svai­giem aug­ļiem. Uz­ņem­tā šķid­ru­ma dau­dzums no­sa­ka to, kā dar­bo­jas mū­su or­ga­nisms, tā­pēc šim jau­tā­ju­mam jā­pie­vērš vis­lie­lā­kā uz­ma­nī­ba.
 3. so­lis. Iz­vai­rie­ties no bal­tās in­des jeb sāls, kas ir vie­na no vis­iz­pla­tī­tā­ka­jām at­ka­rī­bām. Sa­ma­zi­niet sāls pa­tē­ri­ņu, tā­dē­jā­di ie­vē­ro­ja­mi uz­la­bo­jot sa­vu paš­sa­jū­tu un dzī­ves kva­li­tā­ti.
 4. so­lis. Iz­vē­lie­ties piln­grau­du pro­duk­tus, kas sa­tur balast­vie­las - tās ir vi­tā­li ne­pie­cie­ša­mas vie­las, kas or­ga­nis­mā dar­bo­jas kā skru­bis, at­tī­ra un vei­ci­na zar­nu pe­ri­stal­ti­ku.
 5. so­lis. Ik­die­nā vai­rie­ties no pār­mē­rī­bām. Ne vel­ti sa­ka: kas par daudz, tas par skā­di. Pā­rāk trek­ni, tauk­vie­lām ba­gā­ti, sal­di un sā­ļi pro­duk­ti trau­cēs iz­just tik ļo­ti vē­la­mo vieg­lu­mu, spē­ku un prie­ku. Tā­pēc jā­cen­šas ie­vē­rot mē­re­nī­bu.

NO­DE­RĪ­GI

Jau­tā­ju­mi, par ku­riem uz­tu­ra spe­ci­ālists sniedz kon­sul­tā­ci­jas:

 • ve­se­līgs uz­turs
 • sva­ra sa­ma­zi­nā­ša­nas un pa­lie­li­nā­ša­nas ie­spē­jas
 • ēša­nas trau­cē­ju­mi - ano­rek­si­ja, bu­lī­mi­ja, kom­pul­sī­vie ēša­nas trau­cē­ju­mi
 • uz­tur­te­ra­pi­jas ie­spē­jas sirds un asins­va­du sli­mī­bu ga­dī­ju­mā
 • uz­tur­te­ra­pi­ja grūt­nie­cī­bas lai­kā un pēc dzem­dī­bām
 • ve­se­līgs bēr­nu uz­turs
 • bēr­nu ap­tau­ko­ša­nās
 • uz­tur­te­ra­pi­jas ie­spē­jas gre­mo­ša­nas trak­ta sli­mī­bu ga­dī­ju­mā
 • pēc­ope­rā­ci­ju uz­turs
 • aler­ģi­ja un da­žā­du pro­duk­tu ne­pa­ne­sī­ba

Cu­ku­ra di­abēts un tā uz­tur­te­ra­pi­ja

Kon­sul­tā­ci­jas lai­kā uz­tu­ra spe­ci­ālists:

 • veic augu­ma, sva­ra mē­rī­ju­mus, no­sa­ka ķer­me­ņa ma­sas in­dek­su, vi­duk­ļa un gur­nu ap­kār­tmē­ra at­tie­cī­bu
 • iz­vēr­tē ēša­nas pa­ra­du­mus
 • no­sa­ka or­ga­nis­mam ne­pie­cie­ša­mo ka­lo­ri­ju dau­dzu­mu, kas die­nā jā­uz­ņem at­bil­sto­ši sva­ram, augu­mam, ve­cu­mam un fi­zis­ka­jai ak­ti­vi­tā­tei
 • sniedz uz­tu­ra ie­tei­ku­mus, ņe­mot vē­rā pa­cien­ta stā­vok­li un va­ja­dzī­bas
 • uz­klau­sa, ie­dves­mo un sniedz jaun­as zi­nā­ša­nas