PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Jautājums-atbilde: kā astroloģijā sasaistās mīlestības un vēlāk laulības tēma

 
©Pixabay

Lai kā arī šķis­tu no jau­kām bēr­nī­bas pa­sa­kām par prin­ce­sēm un prin­čiem, kas «ap­pre­cē­jās un dzī­vo lai­mī­gi vēl šo­balt­dien», lai­mī­ga lau­lī­ba un īs­ta mī­les­tī­ba ne­būt nav vien­mēr ne­ap­strī­da­mi sais­tī­tas. Mēs vis­i tie­ca­mies pēc mī­les­tī­bas, pa­tie­si ce­rot un ti­cot, ka li­kum­sa­ka­rī­gi tā no­ve­dīs līdz lau­lī­bai un lai­mī­gai ģi­me­nes idil­lei. Īs­te­nī­bā šīs di­vas lie­tas ne ti­kai ne­iz­riet vie­na no ot­ras, bet arī at­tīs­tās pēc da­žā­diem li­ku­miem.

As­tro­lo­ģi­jā vīrs un mī­ļā­kais vai sie­va un mī­ļā­kā ir pa­vi­sam da­žā­das par­tne­ru «ka­te­go­ri­jas», par ku­rām at­bild da­žā­das «in­stan­ces». Kais­līgs par­tne­ris ne vien­mēr būs labs vīrs. Sie­vie­te, ar ku­ru vie­no ko­pīgs va­ļas­prieks, ne vien­mēr būs la­ba mā­jas­mā­te.

Zo­di­aku 12 da­ļās da­la ne ti­kai zī­mes, bet arī tā dē­vē­tās mā­jas (tel­tis, na­mi), kas at­bild par da­žā­dām cil­vē­ka dzī­ves sfē­rām. Par mī­las lie­tām at­bild piekt­ā mā­ja, bet par lau­lī­bu - sep­tī­tā. Pie­mē­ram, jū­su piekt­o mā­ju pār­val­da ļo­ti spē­cī­ga pla­nē­ta, ta­jā at­ro­das vai­rā­kas pla­nē­tas, un vis­pār viss lie­ci­na par šīs sfē­ras bū­tis­ku no­zī­mi jū­su dzī­vē, sa­vu­kārt sep­tī­tās mā­jas pār­vald­nieks ir vājš, tur­klāt ar ne­ga­tī­viem as­pek­tiem. Tas no­zī­mē, ka mī­lā jums veik­sies, bet, līdz­ko lie­ta aizies līdz lau­lī­bām (ja vis­pār tik­tāl no­nāks), sāk­sies no­piet­nas pro­blē­mas vai arī lau­lī­ba ne­vil­ksies il­gi.

Tik­līdz mīl­nie­ki ofi­ci­āli kļūst par vī­ru un sie­vu, vi­ņi no piekt­ās mā­jas no­nāk sep­tī­tās mā­jas «ju­ris­dik­ci­jā», bet tur dar­bo­jas jau ci­ti li­ku­mi. Par lau­lī­bu aiz­gād­ņiem pie­ņemts uz­ska­tīt Ve­ne­ru un Sa­tur­nu. Ve­ne­ra ir drau­dzī­bas, har­mo­ni­jas pla­nē­ta. Tā vēs­ta par to, ka lau­lī­ba ir sa­drau­dzī­ba, sa­vie­nī­ba, sa­prat­ne, līdz­dar­bī­ba. Sa­vu­kārt Sa­turns ir no­piet­na pla­nē­ta un sim­bo­li­zē dis­cip­lī­nu, pa­cie­tī­bu, sa­val­dī­bu, spē­ju upu­rēt sa­vas in­te­re­ses. Šo di­vu tik da­žā­do pla­nē­tu kom­bi­nā­ci­ja arī slēpj se­vī har­mo­nis­kas lau­lī­bas no­slē­pu­mu. Ja ne­vē­la­ties sa­dar­bo­ties, būt pa­cie­tīgs, tā­tad lau­lī­ba nav do­mā­ta jums.