Likuma grozījumu projekts paredz būtiskus konkurences ierobežojumus

 

Likumprojektā “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (turpmāk – Likumprojekts) ir paredzēts aizliegt laist tirgū tabakas aizstājējproduktus, kas aptver arī jaunos popularitāti ieguvušos beztabakas nikotīna spilventiņus, tādējādi aizliedzot to tirdzniecību Latvijā. Vienlaikus ar Likumprojektu tiek paredzēts tikai ierobežot elektronisku karsēšanas ierīču, piemēram IQOS, tirdzniecību, pakļaujot IQOS regulējumam, kas jau šobrīd piemērojams elektriskajām cigaretēm un citām elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm.

Nikotīna spilventiņi ir beztabakas izstrādājums uz augu bāzes, kuram pievienots ķīmisks maisījums ar nikotīnu un tas ir sadalīts porcijās - spilventiņos. Vizuālā izskata un iepakojuma dēļ nikotīna spilventiņus kļūdaini uzskata par košļājamo tabaku, kuras tirdzniecība Latvijā ir aizliegta. Tomēr starp nikotīna spilventiņiem un košļājamo tabaku pastāv būtiskas atšķirības - nikotīna spilventiņu sastāvā nav tabakas un tie nav paredzēti tikai košļāšanai. Savukārt, elektroniskās tabakas karsēšanas ierīces ir ierīces, kas paredzētas tabakas produktu vai tabakas aizstājējproduktu lietošanai tos uzkarsējot un ieelpojot nikotīnu saturošu tvaiku. Abu šo produktu mērķis ir viens - uzņemt organismā nikotīnu. Atšķirīgs ir tikai to lietošanas veids.

Kā iecerējuši likumprojekta autori, regulējumam tiktu pakļautas elektroniskas karsēšanas ierīces, piemēram IQOS. Taču beztabakas nikotīna spilventiņi tiktu aizliegti, neskatoties uz to, ka beztabakas nikotīna spilventiņi, tāpat kā elektroniskas karsēšanas ierīces, ir jauni produkti, to tirdzniecība Latvijā jau uzsākta un tie ir īpaši populāri to personu vidū, kas vēlas atmest smēķēšanu.

Likumprojekta anotācijā kā beztabakas nikotīna spilventiņu aizlieguma pamatojums norādīts, ka tas nepieciešams, “lai aizsargātu sabiedrības veselību, īpaši bērnu un jauniešu veselību, un nodrošinātu, ka beztabakas nikotīna saturoši produkti nebūtu brīvi pieejami Latvijas tirgū”. Tik pat labi šāds pamatojums varētu tikt attiecināts arī uz elektroniskām karsēšanas ierīcēm. Tāpat arī abiem produktiem var noteikt regulējumu likumā, lai definētu šādus produktus un noteiktu pārdošanas un reklamēšanas ierobežojumus, tādējādi pasargājot bērnus no šādu produktu kaitīgās ietekmes. Likumprojekta autori nav pamatojuši, kādēļ līdzīgiem produktiem paredzēts tik nevienlīdzīgs regulējums, proti, kamēr ar Likumprojektu beztabakas nikotīna spilventiņu tirdzniecība un aprite tiktu aizliegta, elektronisku karsēšanas ierīču tirdzniecībai un apritei tiktu noteikti ierobežojumi, bet ne aizliegums. Pēc publiski pieejamās zinātniskās informācijas ir apstiprināms, ka abi produkti ir mazāk kaitīgi par tradicionālajām cigaretēm un vairumā gadījumu tiek lietotas to personu vidū, kas vēlas atmest smēķēšanu.

Vai likuma grozījumi nav pretrunā paša likuma mērķi?

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma (turpmāk - Likums) mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, tostarp cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā, ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē. Likumprojekta apstiprināšana un pieņemšana tā esošajā redakcijā šķietami nonāktu pretrunā ar paša Likuma mērķi. Lietojot IQOS un citas tabakas karsēšanās ierīces, tiek ieelpots nikotīnu saturošs vai nesaturošs tvaiks un izelpots tvaiks. Savukārt, lietojot beztabakas nikotīna spilventiņus netiek radīti ne dūmi, ne tvaiks, kas radītu gaisa piesārņojumu.

Tajā pašā laikā, abi iepriekš minētie produkti satur nikotīnu, kas ir toksiska viela. Tādējādi vēl jo vairāk ir neskaidra Likumprojekta iesniedzēju nostāja vienu nikotīnu saturošu produktu pakļaut regulējumam un atļaut tā tirdzniecību un apriti, bet otru nikotīnu saturošu produktu aizliegt laist tirgū. Likumprojekta anotācijā tiek norādīts, ka beztabakas nikotīna spilventiņos esošais nikotīns var izraisīt dažādus saindēšanās simptomus, bet nav norādīts, ka iespējamais risks saindēties ar nikotīnu pastāv arī lietojot citus nikotīnu saturošus produktus. Jebkura nikotīnu saturoša produkta, tai skaitā, cigarešu, elektronisko cigarešu un tabakas produktu, izmantojot tabakas karsēšanas ierīces, pārmērīga lietošana un nikotīna pārdozēšana var izraisīt saindēšanos. Līdz ar to ir maldīgi uzskatīt, ka Likumprojekta kontekstā elektroniskās karsēšanas ierīces būtu mazāk kaitīgas vai bīstamas sabiedrības veselībai.

Tādējādi Likumprojektā paredzētais regulējums rada pamatu uzskatīt, ka ar Likumprojektu tiek aizstāvētas atsevišķu tirgus dalībnieku, kas sastāda šauru sabiedrības daļu, intereses un potenciāli rada šķēršļus konkurencei.

Nepārdomāts aizliegums rada konkurences ierobežojumus

Beztabakas nikotīna spilventiņi ir jaunieviests produkts un to tirdzniecība un aprite šobrīd Eiropas Savienībā netiek regulēta, līdz ar to katra Eiropas Savienības dalībvalsts pati ir tiesīga pieņemt atbilstošu regulējumu un noteikt ierobežojumus. Tāpat arī elektroniskās tabakas karsēšanas ierīces netiek regulētas ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Likumdevējam pirms likumprojekta izskatīšanas nākamajā lasījumā vajadzētu atbildēt uz būtisku jautājumu, vai apstāklis, ka tabakas aizstājējprodukti, tai skaitā beztabakas nikotīna spilventiņi, kā jaunieviesti produkti/izstrādājumi, kas atšķiras no tradicionālajiem tabakas produktiem, var būt par pamatu aizliegumam laist šādus produktu tirgū?

Vispārpieņemtā praksē tiek uzskatīts, ka par šķērsli konkurencei var uzskatīt tādas normatīvo aktu prasības, kuru rezultātā tiek kavēta jaunu tirgus dalībnieku vai produktu ienākšana tirgū vai no tirgus ir spiesti aiziet jau esošie tirgus dalībnieki un produkti. Normatīvo aktu izstrādātājiem būtu jāveido līdzsvarots regulējums. Tomēr Likumprojekts un tā anotācija rada iespaidu, ka Likumprojektā tiek iekļauti būtiski konkurences ierobežojumi tabakas aizstājējproduktu ražotājiem ienākšanai Latvijas tirgū. Vairāki tabakas aizstājējproduktu ražotāji jau šobrīd darbojas Latvijas tirgū un, pieņemot Likumprojektu, tie būtu spiesti aiziet no tirgus, neskatoties uz to, ka to produkti ir atļauti un tirgoti kaimiņvalstīs.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!