\\Māja
VIRTUVĒ: Kā pagatavot majonēzi?
 
©F64

Ma­jo­nē­ze ļo­ti pie­stāv vā­rī­tu olu ēdie­niem un ne tikai.

Ne­stei­dzī­gā brīv­die­nu gai­sot­nē to var pa­ga­ta­vot arī mā­jās. Ņem di­vus lie­lus olu dzel­te­nu­mus, pie­vie­no di­vas ēdam­ka­ro­tes eti­ķa un pu­to 20 se­kun­des, līdz iz­vei­do­jas vien­da­bī­ga emul­si­ja. Tā­lāk pie­vie­no ra­fi­nē­tu augu eļ­ļu: pa­vi­sam va­jag 1,5 glā­zes eļ­ļas. Vis­pirms mēr­cei pie­lej ¼ glā­zi eļ­ļas un tur­pi­na pu­tot. Pie­vie­no šķip­sni­ņu sāls un, ja vē­las, tēj­ka­ro­ti si­nep­ju pul­ve­ra, tad at­kal ¼ glā­zi eļ­ļas, ne­pār­trau­cot pu­to­ša­nu. Ar kat­ru jaun­u eļ­ļas por­ci­ju ma­jo­nē­zei jā­kļūst ar­vien bie­zā­kai un bei­gās jā­sas­niedz rak­stu­rī­gā kon­sis­ten­ce.