\\Māja
Ēdieni za­ļē­dā­jiem jeb svai­gē­ša­nas cie­nī­tā­jiem
 
©F64

Lai labi garšo!

Bie­šu krēm­zu­pa ar mo­ca­rel­lu un ba­zi­li­ka-ru­ko­las pes­to

SA­STĀV­DA­ĻAS (2 por­ci­jām): 100 g bie­šu

­ 60 g bur­kā­nu

­ pus­e sī­po­la

­ ­ dai­vi­ņa ķiploka

­ 50 g pie­na

­ 50 g sal­dā krē­ju­ma

­ mo­ca­rel­la (1 lie­lā vai 2 ma­zās bum­bas)

­ šķip­sna ķi­me­ņu

­ sāls, pi­pa­ri

­ ti­mi­āns

­ ba­zi­li­ka-ru­ko­las pes­to

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

 1. Bie­tes ko­pā ar ķi­me­nēm uz­vā­ra.
 2. At­se­viš­ķā kat­li­ņā ap­cep sa­smal­ci­nā­tus sī­po­lu, ķip­lo­ku, bur­kā­nu. Kad garš­sak­nes gan­drīz mīk­stas, pie­lej pie­nu un pa­vā­ra.
 3. Ķi­me­nēs vā­rī­tās bie­tes pie­vie­no pie­nā iz­su­ti­nā­ta­jiem sī­po­liem, ķip­lo­kiem, bur­kā­niem un vi­su sa­blen­dē.
 4. Vien­da­bī­gi sa­blen­dē­ta­jai ma­sai pie­vie­no sal­do krē­ju­mu, iz­mai­sa.
 5. Pa­snie­dzot sil­ta­jā bie­šu krēm­zu­pā liek mo­ca­rel­las bum­bi­ņas, de­ko­rē ar ba­zi­li­ka-ru­ko­las pes­to un za­ļu­miem.

Ar riek­stu krē­mu un spi­nā­tu pes­to pil­dī­ti šam­pin­jo­ni

SA­STĀV­DA­ĻAS (2 per­so­nām): 14 šam­pin­jo­ni

­ 70-80 g val­riek­stu

­ 20 g spi­nā­tu

­ dai­vi­ņa ķip­lo­ka

­ 80 g In­di­jas riek­stu

­ 50 g olīv­eļ­ļas

­ cit­rons

­ jū­ras sāls

­ ķir­šu to­mā­ti­ņi, svai­gi la­pu dār­ze­ņi

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

 1. Pus­līdz vie­nā­da iz­mē­ra šam­pin­jo­nus no­maz­gā, iz­lauž tiem kā­ti­ņus un ie­ma­ri­nē: sē­nes ap­sla­ka ar olīv­eļ­ļu un cit­ro­na su­lu, kas ie­gū­ta no cit­ro­na vie­nas pus­es, uz­kai­sa ne­daudz jū­ras sāls. Ap­tu­ve­ni 15 mi­nū­tēs, ka­mēr pa­ga­ta­vo pes­to un riek­stu krē­mu, šam­pin­jo­ni ie­ma­ri­nē­jas.
 2. Pa­ga­ta­vo pes­to: spi­nā­tus, val­riek­stus, ķip­lo­ku, olīv­eļ­ļu sa­blen­de­rē vien­da­bī­gā ma­sā, pēc gar­šas pie­vie­no jū­ras sā­li.
 3. Pa­ga­ta­vo riek­stu krē­mu: vien­da­bī­gā ma­sā sa­blen­de­rē In­di­jas riek­stus un cit­ro­na su­lu, kas ie­gū­ta no at­li­ku­šās cit­ro­na pus­es (su­lā ne­va­jag at­stāt cit­ro­na sēk­li­ņas, tās krē­mam pie­šķir rūg­tu gar­šu). Krē­mam pēc gar­šas pie­vie­no jū­ras sā­li.
 4. Ce­peš­krās­ni sa­sil­da līdz 45-50 grā­du tem­pe­ra­tū­rai.
 5. Šam­pin­jo­nu ce­pu­rī­tēs pil­da riek­stu krē­mu, vir­sū uz­liek skais­tu spi­nā­tu pes­to ce­pu­rī­ti. Uz 7-8 mi­nū­tēm pil­dī­tās sē­nes ie­liek ce­peš­krās­nī.
 6. Svai­gu la­pu dār­ze­ņu sa­lā­tus pār­sla­ka ar cit­ro­na un olīv­eļ­ļas mēr­cī­ti un pa­sniedz ko­pā ar sil­tiem pil­dī­ta­jiem šam­pin­jo­niem.

Svai­gais ķir­bja un apel­sī­nu kār­to­jums

SA­STĀV­DA­ĻAS (2 per­so­nām): apel­sīns

­ ap­tu­ve­ni 150 g mus­ka­ta ķir­bja

­ 5-6 da­bis­ki žā­vē­tas ap­ri­ko­zes (tum­šas)

­ 80-100 g val­riek­stu

­ de­ko­ram: sau­ja pis­tā­ci­ju, dzēr­ve­nes, pi­par­rmēt­ras

­ la­pi­ņa

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

 1. Sil­tā ūde­nī uz­brie­di­na ap­ri­ko­zes.
 2. Mus­ka­ta ķir­bi no­mi­zo, sa­griež ga­ba­los un ko­pā ar val­riek­stiem un uz­brie­di­nā­ta­jām ap­ri­ko­zēm sa­blen­de­rē. Lai ma­sa ne­bū­tu pā­rāk sau­sa, to at­šķai­da ar ūde­ni, ku­rā brie­da ap­ri­ko­zes. La­bi sa­mai­sa.
 3. Apel­sī­nu no­mi­zo, sa­da­la dai­vi­ņās. Kat­ru dai­vi­ņu at­brī­vo no plā­nās mem­brā­nas, tā ie­gūs­tot apel­sī­na fi­le­jas.
 4. De­ser­ta trau­kā vei­do kār­to­ju­mu: kār­ta apel­sī­na fi­le­ju, kār­ta sa­blen­de­rē­tā ķir­bja un val­riek­stu ma­sas, kas pār­kai­sī­ta ar dru­pi­nā­tām pis­tā­ci­jām un sī­ki ka­pā­tām dzēr­ve­nēm. At­kal - kār­ta apel­sī­nu, kār­ta blen­de­rē­tās ma­sas, pa virs­u kār­ta dru­pi­nā­tu pis­tā­ci­ju un dzēr­ve­ņu. Ro­tā­ju­mam - pi­par­mēt­ras la­pi­ņa, ak­cen­tam - kā­da ko­ša dzēr­ve­ņo­ga un, pro­tams, sir­sni­ņa (šo­reiz no plā­nas ķir­bja šķē­lī­tes iz­griez­ta)!

Kas ir svai­gē­ša­na?

 • Mi­ni­mā­li pār­strā­dā­ta, svai­ga, se­zo­nā­la, dzī­va uz­tu­ra lie­to­ša­na, tā­dē­jā­di snie­dzot or­ga­nis­mam vis­vai­rāk ne­pie­cie­ša­mo uz­tur­vie­lu. Tas ir uz­turs, kas ne­pra­sa mil­zī­gus or­ga­nis­ma re­sur­sus tā pār­strā­dei un pēc mal­tī­tes ļauj jus­ties ener­ģis­ki un vieg­li.
 • Pa­tie­sī­bā svai­gē­ša­na ir la­bi aiz­mirsts ve­cais: mū­su sen­či ta­ču uz­tu­rā lie­to­ja ļo­ti daudz pro­duk­tu, kas ter­mis­ki nav bi­ju­ši ap­strā­dā­ti. Mūs­die­nās pār­ti­kas pro­duk­tu ter­mis­kās ap­strā­des un pār­aps­trā­des re­zul­tā­tā pats vēr­tī­gā­kais pro­duk­tos tiek tik­tāl ap­strā­dāts, ka pār­i pa­liek vien zems vēr­tī­gu uz­tur­vie­lu sa­turs, to­ties ir ra­dī­tas augst­as ka­lo­ri­jas, pil­nas ar da­žā­dām māk­slī­gām gar­šas, krā­sas vai aro­mā­ta pie­de­vām un kon­ser­van­tiem.
 • Svai­gē­ša­nas ēdiens tiek ga­ta­vots bez īpa­šas ter­mis­kas ap­strā­des (mak­si­mums - 50 grā­du tem­pe­ra­tū­rā), un tas mak­si­mā­li no­dro­ši­na vēr­tī­go uz­tur­vie­lu sa­gla­bā­ša­nu.
 • Sa­lā­ti, su­las vai kok­tei­ļi nav vie­nī­gās iz­paus­mes svai­gē­ša­nai kā uz­tur­zi­nāt­nes jo­mai. Ve­se­līgs ēdiens var būt arī gar­šīgs un ļo­ti daudz­vei­dīgs!