Svētdiena, 14.aprīlis

redeem Gudrīte, Strauja

arrow_right_alt Latvijā

Olaines novada budžetā paredz 16 miljonus eiro izglītībai

© Vladislavs Proškins / F64

Olaines novada budžetā prioritātes šogad ir izglītība, sociālā aizsardzība, novada attīstība un teritorijas labiekārtošana, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Kopējais 2024. gada pašvaldības budžeta izdevumu apjoms plānots 39,8 miljoni eiro, tai skaitā iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kuru kopsumma šogad plānota 665 535 eiro.

Vislielāko izdevumu sadaļu Olaines novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetā veido izglītības jomas izdevumi, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi ir nedaudz pārsniedz 16 miljonus eiro jeb 40,23% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

Tajos paredzēta mācību līdzekļu iegāde skolēniem un tehniskā nodrošinājuma papildināšana visās novada izglītības iestādēs, pašvaldības stipendiju izmaksa novada vidusskolu 10. līdz 12. klašu sekmīgākajiem skolēniem un topošajiem pedagogiem, OPII "Čiekuriņš" izbūves 2. kārta, Olaines Mūzikas un mākslas skolas instrumentu un aparatūras atjaunošana, skolēnu autobusu un transporta kompensāciju nodrošināšana, brīvpusdienu un pusdienu līdzfinansējuma nodrošināšana, pirmskolas pedagogu amatalgas palielināšana, kā arī citi ar izglītības iestāžu ikdienas darbu un izglītības kvalitātes novadā celšanu saistīti izdevumi.

Sociālajām vajadzībām no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 5,9 miljoni eiro, jeb 14,72%.

Ir paaugstināti pabalsti ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādēs, paredzēti līdzekļi atbalstam personām ar kustību traucējumiem vides pieejamības nodrošināšanai, projektā "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" tiks turpināta pārtikas paku, saimniecības preču un skolas piederumu komplektu piešķiršana skolēniem no trūcīgajām un krīzes situācijās nonākušām personām vai ģimenēm, deinstitucionalizācijas projektā uzbūvētajā sociālās rehabilitācijas centrā "Kastanis" bērni ar īpašām vajadzībām un viņu vecāki tiks nodrošināti ar rehabilitācijas pakalpojumiem un citi pasākumi plānveida sociāli neaizsargāto iedzīvotāju atbalstam.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu attīstībai un apsaimniekošanai paredzēti 5,1 miljons eiro jeb 12,89% no plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. 2024.gadā plānots turpināt Olaines novada ielu un ceļu rekonstrukciju.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2024. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 012 979 eiro. Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi jeb % maksājumi Valsts kasei ir 297 355 eiro, saistību īpatsvaru attiecībā pret pašvaldības budžetu sastāda 3,56%.

Olaines novada pašvaldība šogad plāno ņemt Valsts kases aizņēmumus un piesaistīt Eiropas Savienības fonda līdzekļus projektu īstenošanai.