\\Autori

Imants Vīksne

6:15
Vienīgās personas, kas gūs labumu no tā, ka Ventspils novadā tiks uzslietas vēl 14 vēja ģeneratoru stacijas, ir igaunis Rahu Kristjans, kurš no Olafa Berķa ir nopircis uzņēmumu TCK kopā ar tiesībām uz elektrības obligāto iepirkumu. Un attiecīgi pats Olafs Berķis, kurš igaunim pārdevis kaudzīti OIK dokumentu. Pašvaldībai no katra vēja staba tiks atmesti nieka 700 eiro gadā. Visi Latvijas iedzīvotāji kopā maksās par to, ka šīs dzirnaviņas vairo pāris miljonāru bagātību.
 
16.apr
Saeima steidzamības kārtā virza likumprojektu, kas aizliegs atsevišķu plastmasu veidu izmantošanu atsevišķos plašam patēriņam paredzētos izstrādājumos. Taču ballētājiem, ēdinātājiem un kosmetologiem tāpēc nav jākrīt panikā – viss ir aizvietojams, un ražotāji par to jau savlaicīgi domājuši.
 
16.apr
The Saeima is urgently working on a bill that will prohibit the use of certain types of plastics in certain consumer products. However, partygoers, caterers and beauticians do not have to panic - everything is replaceable, and the manufacturers have already thought about it beforehand.
 
15.apr
Latvijas banku sektora reputācija lēnām tiek atjaunota un ne tik daudz slavenā “kapitālā remonta” dēļ. Pamazām apstiprinās, ka stratēģiskais partneris 2018. gadā izplatījis nepārbaudītas un izdomātas ziņas par bankas “ABLV Bank” iesaisti miljardiem vērtā korupcijā un Ziemeļkorejas ieroču programmas finansēšanā.
 
15.apr
The reputation of the Latvian banking sector is slowly being restored but not so much due to the famous “overhaul”. It is gradually confirmed that the strategic partner in 2018 has disseminated unverified and fictional news about ABLV Bank's involvement in corruption worth billions and the financing of the North Korean weapons program.
 
14.apr
Aizbildinoties ar Eiropas zaļo kursu un nepieciešamību samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas, Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem tuvākajos gados tiks būtiski pasliktināta dzīves kvalitāte. Mežiem bagātā piejūras ainava tiks piesārņota ar milzīgiem – pusotra simta metru un vēl augstākiem industriāliem objektiem. Vēja turbīnām. Aprīlī sākta būvniecība Ventspils novada Tārgalē.
 
13.apr
Valsts galveno finanšu izlūci Ilzi Znotiņu nokaitinājis likumdošanas lēnais process un jo īpaši Saeimas deputāts Gatis Eglītis, kas atļaujas iesniegt dažādus priekšlikumus. Tomēr grozījumu izskatīšana netīrās naudas apkarošanas likumā turpina savu līdzšinējo gaitu. Tā netiks nedz sasteigta, nedz arī Eglītim mute ciet aiztaisīta. Atbildīgās komisijas vadītājs Juris Rancāns uzskata, ka FID kurina nevajadzīgas emocijas.
 
13.apr
Ilze Znotiņa, the main financial intelligence of the state, has been annoyed by the slow legislative process and especially by the Saeima deputy Gatis Eglītis, who dares to submit various proposals. However, the examination of amendments to the Anti Money Laundering Law continues its current course. It will not be rushed, nor will Eglītis be silenced. The head of the responsible committee Juris Rancāns believes that Financial Intelligence Unit (FIU) is fueling unnecessary emotions.
 
12.apr
Tāpat kā Satversmes aizsardzības birojs arī Valsts drošības dienests (VDD) publiskojis pārskatu par 2020. gada aktualitātēm, ciktāl to pieļauj nepieciešamība aizsargāt valsts noslēpumu. Ir lietas, kas abu specdienestu ziņojumos pārklājas, taču vismaz viena VDD atspoguļota problēma ir īpašas uzmanības vērta. Sabiedrībā par to jāceļ trauksme: Latvijas jauniešu vidē novēroti centieni izplatīt komunisma ideoloģiju.
 
12.apr
Like the Constitution Protection Bureau, the State Security Service (VDD) has published a report on current events in 2020, as much as the need to protect state secrets allows. Some things overlap in the reports of the two special services, but at least one of the problems reflected by the VDD is particularly noteworthy. Public need to be concerned about this: efforts are being made to spread the ideology of communism among the youth of Latvia.
 
9.apr
Satversmes aizsardzības birojs publiskojis ikgadējo pārskatu. Ja tāda nebūtu, sabiedrība nemaz neuzzinātu, ka Latvijā čum un mudž no visādiem ārzemju aģentiem, kas darbojas mūsu teritorijā, lai kaitētu Latvijas valstij, Eiropas Savienībai un NATO.
 
9.apr
The Constitution Protection Bureau (SAB) has published its annual report. If this were not the case, the public would not know at all that in Latvia there are a lot of foreign agents operating in our territory to the detriment of the Latvian state, the European Union and NATO.
 
8.apr
Dāsni dāļājot padomus ar Latvijas valodas politiku un pilsonību saistītos jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācija un Eiropas Padome ignorē faktu, ka Latvijā vēsturiski ir saglabājusies liela cilvēku grupa, kas negrib runāt latviešu valodā, negrib iekļauties latviešu sabiedrībā, negrib arī Latvijas pilsonību, jo svarīgāki par šiem labumiem ir Krievijas pensija un biedra Putina uzrunas 9. maijā.
 
8.apr
When generously advising left and right on issues related to Latvian language policy and citizenship, the United Nations and the Council of Europe ignore the fact that Latvia has historically had a large group of people who do not want to speak Latvian, do not want to join Latvian society, do not want Latvian citizenship because Russia's pension and comrade Putin's speeches on May 9 are more important than these benefits.
 
8.apr
The United Nations is not the only international institution that provides harmful advice to Latvia on sensitive language policy issues. In March, the Committee of Ministers at Deputy level of the Council of Europe adopted a resolution in which Latvia was sharply criticized for the requirements of the state language and told that it was necessary to further expand the use of the Russian language.
 
7.apr
Apvienoto Nāciju Organizācija nav vienīgā starptautiskā institūcija, kas Latvijai dod kaitīgus padomus tik jutīgajos valodas politikas jautājumos. Eiropas Padomes Ministru vietnieku komiteja martā pieņēmusi rezolūciju, kurā Latvija tiek skarbi kritizēta par valsts valodas prasībām un pamācīta, ka vēl vairāk nepieciešams paplašināt krievu valodas lietojumu.
 
6.apr
The recommendations disseminated by the United Nations in the field of minority education have resonated widely both in the domestic political environment and in the international community. Political parties are again positioning themselves as against the idea of bilingualism in schools, but UNESCO has sent some secret additional explanations to the Ministry of Education and Science.
 
6.apr
Apvienoto Nāciju Organizācijas izplatītās rekomendācijas mazākumtautību izglītošanas jomā izraisījušas plašu rezonansi gan pašmāju politiskajā vidē, gan arī starptautiskajā sabiedrībā. Politiskās partijas no jauna pozicionējas pret divvalodības ideju skolās, bet organizācija UNESCO atsūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai kaut kādus slepenus papildu skaidrojumus.
 
1.apr
ANO darbs bažīties, mūsējais – mierināt. Tā īsumā raksturojama Izglītības un zinātnes ministrijas attieksme pret Apvienoto Nāciju Organizācijas izplatītajām rekomendācijām ieviest Latvijas skolās divvalodību. Nekādas izmaiņas saistībā ar valodas politiku izglītībā netiek plānotas.
 
1.apr
The work of the UN is to worry, ours is to reassure. This briefly describes the attitude of the Ministry of Education and Science towards the recommendations disseminated by the United Nations to introduce bilingualism in Latvian schools. No changes are planned for language policy in education.
 
31.mar
In its concluding observations on the development of Latvia over a ten-year period, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights recommended the restoration of bilingualism in public education. That is scandalous. The internationally authoritative organization hadn't noticed that the Latvian state was occupied and that the Russian language was introduced as the main one by the Soviet occupation regime, and not by local ethnic minorities.
 
31.mar
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja savos noslēguma secinājumos par Latvijas attīstību desmit gadu periodā ieteikusi atjaunot valsts izglītībā divvalodību. Tas ir skandāls. Starptautiski autoritatīvā organizācija nav pamanījusi, ka Latvijas valsts ir bijusi okupēta un krievu valodu kā valdošo ieviesa padomju okupācijas režīms, nevis vietējās etniskās minoritātes.