\\Autori

Imants Vīksne

Vakar, 10:13
The discussion about strengthening the concept of family in the Constitution has become mean and intolerant. LGBTQ+ and the liberal public that supports it are calling conservative thinkers backward fools. And this conflict has just moved from social networks to the Saeima.
 
Vakar, 10:13
Diskusija par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē kļuvusi ļauna un neiecietīga. LGBTQ+ un to atbalstošā liberālā sabiedrības daļa konservatīvi domājošos taisa par atpalikušiem muļķiem. Un nupat šis konflikts no sociālajiem tīkliem iesoļojis Saeimā.
 
14.jan
There are no other components, institutions or organizations of state power that are less popular in the eyes of the Latvian population than political parties. However, when politicians take up new positions, they find themselves climbing higher in the rankings than where they came from. Force structures and the judiciary are by no means the worst environment for a professional or political career. However, some manage to waste even this advance of positive attitude.
 
14.jan
Nav nevienas citas valsts varas sastāvdaļas, institūcijas vai iestādes, kas Latvijas iedzīvotāju acīs būtu mazāk populāra par politiskajām partijām. Taču, kad politiķi tiek kaut kādos amatos, viņi reitingu tabulās pamanās uzkārpīties augstāk par vietu, no kuras nākuši. Spēka struktūras un tieslietu sistēma nebūt nav tā sliktākā vide, kur taisīt profesionālo vai politisko karjeru. Tiesa gan, arī pozitīvās attieksmes avansu dažs pamanās izniekot.
 
13.jan
Organizācijas OECD interneta bibliotēkā par 46 dolāriem iespējams iegādāties pētījumu “Performance of the Prosecution Services in Latvia: A Comparative Study” (“Prokuratūras darbība Latvijā: salīdzinoša izpēte”). Kombinācijā ar trim Valsts kontroles ziņojumiem šis dokuments liecina par ļoti būtiskām pārmaiņām, kas sagaidāmas prokuratūras darbā.
 
12.jan
The emails of Saeima deputies are flooded with LGBTQ+ sexual minority agitation these days. They try to overthrow the amendments to Article 110 of the Constitution proposed by the National Alliance (Nacionālā apvienība) so that they do not even reach the Saeima commissions. Parliament will decide on it this Thursday.
 
12.jan
Saeimas deputātu pastkastes šajās dienās pārplūdina LGBTQ+ seksa minoritāšu aģitācija. Viņi cenšas izgāzt Nacionālās apvienības rosinātos grozījumus Satversmes 110. pantā, lai tie netiktu pat līdz Saeimas komisijām. Parlaments par to lems šo ceturtdien.
 
11.jan
Latvijas daba ir neizsmeļams iedvesmas, prieka, izziņas un naudas avots tās pētniecībā iesaistītajām institūcijām un ekspertiem. Šogad noslēdzas galvenais posms Vislatvijas dabas skaitīšanas projektā, kurā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā krustu šķērsu izstaigāta visa valsts un arī upes izbradātas. Tagad ārpakalpojumā piesaistīti dabas eksperti to varēs darīt vēlreiz – tikai valsts zinātniskā institūta BIOR uzdevumā.
 
8.jan
The overhaul of the Latvian financial sector, which was started with the order to liquidate Latvia's largest domestic bank ABLV Bank and the de facto ban on servicing third-country nationals in Latvian credit institutions, has been declared complete. But the suffering of banks and their customers continues. Credit institutions receive penalties, but customers can't get their money or services.
 
8.jan
Latvijas finanšu nozares kapitālais remonts, kas tika iesākts ar pavēli likvidēt Latvijas lielāko pašmāju banku “ABLV bank” un faktisku aizliegumu Latvijas kredītiestādēs apkalpot trešo valstu pilsoņus, pasludināts par pabeigtu. Taču banku un to klientu mocības turpinās. Kredītiestādes saņem sodus, bet klienti netiek pie savas naudas vai pakalpojumiem.
 
7.jan
Latvijas iedzīvotāju vidū iesakņojies paradums lielā daudzumā lietot Krievijas televīzijas kanālus vēl nenozīmē, ka tālab viņi atteiktos no Latvijas TV piedāvājuma. Tomēr proporcijai par labu pašmāju saturam vajadzētu būt lielākai. Īpaša problēma ir teju pilnīgs intereses trūkums par nopietnu sabiedriski politisko tematiku jaunatnes vidū, un tas primāri būtu jārisina valsts medijiem.
 
6.jan
More than half of the Latvian population regularly consumes the content of Russian television channels. Latvian families are dominated by content created by domestic media, while Russian families are dominated by content made in Russia. On the other hand, young people hardly use traditional media - television and radio - at all. Such an image emerges in the study commissioned by Neatkarīgā "Trust in Institutions, Evaluation of the Activities of Politicians and Sources of Information Used".
 
6.jan
Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju regulāri patērē Krievijas televīzijas kanālu saturu. Latviešu ģimenēs dominē pašmāju mediju radītā produkcija, kamēr krievu ģimenēs – Krievijā tapusī. Savukārt jauni cilvēki tradicionālos medijus – televīziju un radio tikpat kā vispār neizmanto. Šāda aina paveras pēc Neatkarīgās pasūtījuma veiktā pētījumā “Uzticēšanās institūcijām, politiķu darbības vērtējums un izmantotie informācijas avoti”.
 
5.jan
The Latvian state, in the person of one small institution, has concluded annual agreements on the pre-emptive right to purchase fuel in the event of a crisis. Once again, a significant part of the fuel will be stored abroad, and once again the service providers include a company related to the Kremlin.
 
5.jan
Latvijas valsts vienas nelielas iestādes personā saslēgusi ikgadējos līgumus par degvielas iegādes pirmtiesībām krīzes gadījumā. Jau atkal ievērojama daļa degvielas tiks glabāta ārzemēs, un jau atkal pakalpojuma sniedzēju vidū ir ar Kremli saistīta firma.
 
21.dec 2020
The impression that the police want to investigate only the most primitive version of Pāvels Rebenoks' murder case has received a new confirmation. The friends of the killed lawyer have walked the path the murderers used to get away from the scene after the police restrictions were removed and found unnoticed material evidence - a bloody napkin. The police had to register it.
 
21.dec 2020
Iespaids, ka policija vēlas izskatīt tikai primitīvāko versiju Pāvela Rebenoka slepkavības lietā, guvis jaunu apstiprinājumu. Nogalinātā advokāta draugi jau pēc policijas apķēdējuma noņemšanas notikuma vietā izstaigājuši slepkavu atkāpšanās ceļu un atraduši nepamanītu lietisko pierādījumu – asiņainu salveti. Policijai to nācies reģistrēt.
 
18.dec 2020
Finanšu nozarei sniegtie uzraudzības kantoru rīkojumi kļūst arvien pretrunīgāki. Vēl nesen bankām tika pavēlēts ziņot un atteikties apkalpot pat tādus klientus, kas, ierodoties filiālē, tikai izskatās iesvīduši un satraukušies, jo var taču gadīties, ka viņi vēlas atvērt kontu Ziemeļkorejas kodolprogrammas apkalpošanai. Bet nule ģenerālprokurors Juris Stukāns nācis klajā ar paziņojumu, ka bankas par nepamatotu atteikšanos atvērt kontus nepieciešams sodīt.
 
18.dec 2020
The Chairperson of the Constitutional Court Sanita Osipova has spoken from her gilded Lady Justice heights. How we – the fighting dogs – will be in the future. Gender is canceled. Woman, man ‒ all the same. But not everyone agrees. Neatkarīgā talks to sociologist Aigars Freimanis.
 
18.dec 2020
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova no saviem apzeltītajiem Temīdas augstumiem ir runājusi. Kā mums – kaujas suņiem – turpmāk būs būt. Dzimums tiek atcelts. Sieviete, vīrietis – viss viens. Taču ne visi tam piekrīt. Neatkarīgā sarunājas ar sociologu Aigaru Freimani.
 
17.dec 2020
Uz pandēmijas upuru un inficēto skaitīšanas fona teju bez publiskas ievērības palicis ASV vēstniecības Latvijā ikgadējais paziņojums Starptautiskajā pretkorupcijas dienā. Tas ir viens no svarīgākajiem zemtekstu apkopojumiem, kurā tiek izziņotas jaunākās pavēles Latvijas valdībai un brīdināts par sekām šo pavēļu nepildīšanas gadījumā.
 
17.dec 2020
Against the background of pandemic victims and counting of the infected, the annual statement of the US Embassy in Latvia on International Anti-Corruption Day has remained almost unnoticed. This is one of the most important summaries of sub-texts, in which the latest orders are announced to the Latvian government and we are warned about the consequences in case of non-compliance with these orders.