\\Autori

Imants Vīksne

5:15
20. septembrī aprit gads, kopš tika nogalināts advokāts Pāvels Rebenoks. Paša mājās Langstiņos nosists ar dēli. Valsts policija un Valsts drošības dienests piemin slepkavības neatklāšanu, bet slepkavības pasūtītāji svin veiksmīgi īstenotu operāciju, pašiem joprojām paliekot ēnā.
 
18.sep
Šajās brīvdienās jāiestāda kāds koks, jāiesēj egle, varbūt priede, vai jāsavāc kāds maišelis atkritumu – 18. septembrī visā pasaulē tiek organizēta Pasaules talka, angliski World Cleanup Day. Šo paradumu – laiku pa laikam uzkopt savu apkārtējo vidi – pasaulei iemācījušas Baltijas valstis.
 
17.sep
Karantīna ir vienīgais iemesls, kādēļ Latvijā noziedzīgi iekļuvušie un aizturētie migranti nav pametuši patvēruma centru Mucenieku ciemā. Pašlaik viņus legāli var turēt ieslodzījumā vismaz līdz 22. septembrim, bet, ja saslims vēl kāds – karantīnu pagarināt.
 
17.sep
Quarantine is the only reason why migrants who illegally entered Latvia and were detained have not left the asylum center in the village of Mucenieki. At present, they can be legally detained until at least September 22, but if someone else falls ill, the quarantine can be extended.
 
16.sep
Cietumam nav jābūt viesnīcai, taču tam arī nevajadzētu būt vietai, kur noziedzniekiem valsts vārdā atriebjas. Vismaz teorijā soda mērķis ir pāraudzināšana. Neatkarīgā ir saņēmusi kāda notiesātā dzīvesbiedres trauksmes ziņojumu – vīram Rīgas Centrālcietumā draudot briesmas, bet administrācija nereaģē vai ir pat šo draudu avots.
 
15.sep
Atgādinot krievu auditorijai par savu eksistenci, pēc imunitātes un naudas uz Briseli aizbēgušais Rīgas eksmērs Nils Ušakovs parosījies valodu politikas laukā. Ja arī kādreiz viņš uzkāps Eiroparlamenta tribīnē, viņam tāpat nāksies runāt kādā no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām. Taču ārpus sēžu zālēm ar savu elektorātu viņš varēšot biedroties krieviski, kas gan ir apšaubāmi, jo krievu valoda nav ES mazākumtautību valoda.
 
14.sep
The active and public phase of the military training Namejs has ended, the training continues throughout the month in military bases, units and headquarters, but the Ministry of Defense already has enough food for thought regarding cooperation with the civilians. Most civilians support their army and will work with it in a crisis situation. But some won't, and some may even act against it.
 
14.sep
Militāro mācību “Namejs” aktīvā un publiskā fāze ir noslēgusies, mācības visu mēnesi turpinās poligonos, vienībās un štābos, taču aizsardzības resoram jau tagad ir pietiekami daudz vielas pārdomām attiecībā uz sadarbību ar civilo sektoru. Lielākā daļa civiliedzīvotāju atbalsta savu armiju un krīzes situācijā ar to sadarbosies. Bet daļa – nē, un daži varbūt pat pretdarbosies.
 
10.sep
After committing a serious crime - illegal crossing of the Latvian state border - migrants placed in the Mucenieki asylum seekers' center do not obey orders, rebel, violate the Covid protocol and protest against quarantine. The army is ready to help the police guard the facility. Muslims entering the country pose a serious threat to public security, so the State Security Service has updated its response plans to terrorist threats.
 
10.sep
Pēc smaga nozieguma pastrādāšanas – Latvijas valsts robežas prettiesiskas šķērsošanas Mucenieku centrā izvietotie migranti nepakļaujas rīkojumiem, dumpojas, pārkāpj kovida protokolu un protestē pret karantīnu. Armija ir gatavībā doties palīgā policijai apsargāt objektu. Valstī iekļuvušie musulmaņi rada nopietnu apdraudējumu sabiedrības drošībai, tāpēc Valsts drošības dienests aktualizējis reaģēšanas plānus teroristiska apdraudējuma gadījumiem.
 
9.sep
Labklājības ministrija nevirzīs ratificēšanai Saeimā Stambulas konvenciju, kas liktu radikāli mainīt Latvijas likumos nostiprināto izpratni par ģimenes uzbūvi un sabiedrības funkcionēšanu. Arī naida runas kriminalizācija LGBT+ kopienas ideologiem nav izdevusies. Taču tās lobijs tagad nolēmis rīkoties citādi. Ja durvis slēgtas – rāpsies pa logu.
 
9.sep
The Ministry of Welfare will not submit the Istanbul Convention to the Saeima for ratification, which would radically change the understanding of the family structure and functioning of society established in Latvian laws. The ideology of the LGBT+ community has also failed to criminalize hate speech. But its lobby has now decided to do things differently. If the door is locked they will climb through the window.
 
8.sep
Vēja enerģijas nozare pirmās instances tiesas lēmumu Tukuma vēja lietā traktē kā zaļo gaismu masīvai biznesa ekspansijai visā Latvijas teritorijā. Vides pārraudzības valsts birojā šovasar iesniegti pieteikumi piecu jaunu vēja parku izveidei, bet kopējais uz vides ietekmes novērtējumu un pašvaldību apstiprinājumu rindā stāvošo projektu skaits sasniedzis jau 13 pieteikumus.
 
8.sep
The wind energy industry treats the decision of the court of the first instance in the Tukums wind case as a green light for massive business expansion throughout the territory of Latvia. Applications for the establishment of five new wind farms have been submitted to the State Environmental Monitoring Bureau this summer, but the total number of projects in the queue for environmental impact assessment and municipal approvals has already reached 13 applications.
 
7.sep
Automašīnās sēdošā Satiksmes ministrijas ierēdniecība netiek galā ar elektrisko skrejriteņu radīto dilemmu – kā veicināt sabiedrības mikromobilitāti, vienlaikus nekaitējot satiksmes drošībai. Taču tas neizdodas arī citās metropolēs. Helsinkos ieviesti stingri ierobežojumi elektroskrejriteņu izmantošanai vakara stundās un brīvdienās.
 
7.sep
The car-driving officials of the Ministry of Transport can't solve the dilemma created by electric scooters - how to promote the micromobility of society without compromising traffic safety. But this is also a problem in other metropolises. Helsinki has implemented strict restrictions on the use of electric scooters in the evening and on weekends.
 
6.sep
Ir sākušās ikgadējās militārās mācības “Namejs” – lielākās un komplicētākās, kādas tiek organizētas Latvijā, gan no operāciju dažādības un intensitātes, gan iesaistīto resursu viedokļa. Šogad mācības īpaši svarīgas ar to, ka scenārijā izspēlētais hibrīdapdraudējums ir pavisam reāls Baltkrievijas un Krievijas izprovocētās migrantu krīzes dēļ.
 
6.sep
The annual military training exercises Namejs has started - the largest and most complicated training that is organized in Latvia, both in terms of the diversity and intensity of operations and the resources involved. This year's lessons are particularly important because the hybrid threat played out in the scenario is quite real due to the migrant crisis provoked by Belarus and Russia.
 
3.sep
Valdības plānā dāvināt turīgiem ļaudīm nodokļu maksātāju naudu jaunas automašīnas iegādei trūkst vienas sadaļas – aprēķina, kā šī dāvana sekmēs dāvinājuma mērķa sasniegšanu, proti, Latvijas dekarbonizāciju un cik tad galu galā izmaksās CO2 emisiju samazināšana, Latvijas autoparku papildinot ar 2222 jaunām elektromašīnām. Izrādās, ka šīs izmaksas ir grandiozas – 364 euro par vienu tonnu CO2.
 
3.sep
The government's plan to donate taxpayers' money to wealthy people to buy a new car lacks one section - how this gift will contribute to the goal of decarbonising Latvia and how much it will ultimately cost to reduce CO2 emissions by adding 2,222 new electric cars to Latvia's fleet. These costs turn out to be striking, at 364 euros per ton of CO2.
 
2.sep
Katra Latvijas valdība savā dienaskārtībā agri vai vēlu ir nonākusi līdz atziņai, ka Latvijas valstij trūkst vienota tēla, un katra nāk klajā ar vairāk, bet parasti mazāk veiksmīgu vīziju šī tēla izveidei. Premjera Kariņa valdība mēģinās ietirgot pasaulei – pasaules glābšanas misijas, cerot, ka tās kāds pamanīs un tāpēc nāks ieguldīt pie mums naudu. Pirmā misija “Jūra 2030” un tīrs ūdens katram planētas iedzīvotājam gan raisa šaubas arī pašai valdībai.
 
1.sep
The government, the Saeima and also the President need to get involved in reining in the wind and OIK businessmen because municipalities are no longer able to cope with the pressure of the so-called green energy.