\\Autori

Imants Vīksne

Vakar, 9:40
Sešus gadus ilgstošajām cīņām par izmaiņām Latvijas mežu apsaimniekošanas kārtībā pielikts punkts, kompromisu starp vides aizsardzības organizācijām un nozari tā arī nesasniedzot. Un kompromiss faktiski arī nebija iespējams, jo viena puse koku ciršanu pašu par sevi uzskata par teju noziedzīgu darbību, bet otra – par vienu no Latvijas tautsaimniecības svarīgākajiem pīlāriem, un tā tas būs arī turpmāk.
 
Vakar, 5:15
Six years of struggle for changes in Latvia's forest management procedure have come to an end, with no compromise reached between environmental organizations and the industry. And in fact, no compromise was possible, because one side considers felling trees to be an almost criminal activity in itself, while the other - one of the most important pillars of the Latvian economy, and this will continue to be the case.
 
30.jun
NATO Latvijā izvietos dzelžus. Tas ir labi. Taču tie, kas ar šiem dzelžiem māk apieties, tikai X stundai pienākot un attiecīgus politiskus lēmumus saņemot, tiks izsūtīti no savām mītnes zemēm uz apdraudētajiem reģioniem. Piemēram, Baltijas valstīm. Absurda būtu situācija, ja latvietim nāktos stāvēt pie sarežģītas bruņutehnikas pilnām noliktavām kā aunam pie jauniem vārtiem.
 
30.jun
NATO will deploy weaponry in Latvia. That is good. But those who know how to handle this weaponry will be sent out from their home countries to threatened regions only as soon as the hour of crisis arrives and the appropriate political decisions are taken. For example, to the Baltic States. It would be absurd if a Latvian had to stand in front of warehouses full of sophisticated armaments like a sheep in front of a new gate.
 
29.jun
Arī pašai Spānijai, šodien un rīt Madridē uzņemot NATO valstu līderus, bija svarīgi nodot vēsti, ka tā pilnībā atbalsta alianses nodomu būtiski pastiprināt bloka austrumu flanga aizsardzību. Tāpēc Lielvārdes militārajā bāzē ir izvietota Spānijai piederošā zeme–gaiss zenītraķešu NASAMS baterija. Tagad jāseko kopīgam NATO dalībvalstu lēmumam par pāreju no salīdzinoši miermīlīgās atturēšanas stratēģijas uz aktīvu aizsardzības stratēģiju. Agresoru nedrīkst ielaist arī NATO buferzonā, kas esam mēs.
 
29.jun
For Spain itself, hosting NATO leaders in Madrid today and tomorrow, it was also important to send the message that it fully supports the Alliance's intention to significantly reinforce the defense of the bloc's eastern flank. That is why the Spanish-owned NASAMS surface-to-air missile battery is deployed at the Lielvārde military base. A joint decision by NATO member states to shift from a relatively peaceful deterrence strategy to an active defense strategy must now follow. The aggressor must also not be allowed into the NATO buffer zone, which is us.
 
29.jun
Gatavojoties Latvijas okupācijas centrālā simbola demontāžai, jāpatur prātā visi riski, kas saistīti ar visiem Krievijas agresijas artefaktiem, un pienācīgi jāaizsargā Latvijas nacionālie simboli. Vissvarīgākais no tiem ir Brīvības piemineklis.
 
27.jun
This week's NATO meeting in Madrid will take place against the backdrop of a new, as yet unmilitary, escalation. At the epicenter of the conflict is the Suwalki corridor, or the Suwalki gap as it is also known. The gap is in Russia's area of interest. It is a 100-kilometre strip separating the Russian exclave of Kaliningrad, which is armed to the teeth, from Russia's ally Belarus. On one side is Lithuania, on the other Poland. If Russia is the first to block those 100 kilometers from both sides, then NATO access and the Article 5 land aid promised to all the Baltic States is cut off.
 
27.jun
Šonedēļ plānotā NATO sanāksme Madridē notiks uz jauna, pagaidām vēl nemilitāra saasinājuma fona. Konflikta epicentrā ir Suvalku koridors vai plaisa, kā to arī mēdz saukt. Plaisa Krievijas interešu zonā. Tā ir 100 kilometru gara josla, kas atdala līdz zobiem nobruņoto Krievijas eksklāvu Kaļiņingradu no Krievijas sabiedrotās Baltkrievijas. Vienā pusē atrodas Lietuva, otrā Polija. Ja Krievija pamanās pirmā šos 100 kilometrus no abām pusēm nobloķēt, tad nogriezta tiek NATO pieeja un 5. pantā apsolītā palīdzība pa sauszemi visām Baltijas valstīm.
 
22.jun
Neierasti mierīgā satiksme Rīgā liecina, ka lielākā daļa jāņabērnu jau ir devušies lauku māju, vasarnīcu, viesu namu un citu zaļumu virzienā, lai nodotos līgošanai. Kā allaž svētkos, īpaši jāpieskata bērni un vīrieši.
 
21.jun
Reaģējot uz faktu, ka Krievija samazina dabasgāzes piegādes Eiropas virzienā, un objektīvi šādām piegādēm vispār nevajadzētu notikt, jo agresīvā Krievija jāslēdz laukā no Eiropas apgādes ķēdēm, Vācija paziņojusi, ka iededz savas ogļu stacijas. Latvija tikmēr identisku iemeslu dēļ lēmusi palielināt šķeldas ražošanas apjomus, gan neieviešot speciālu šķeldas eksporta aizliegumu.
 
20.jun
There is another side to the claim that expensive fuel is the price we pay for Ukraine's freedom. We are paying that price to Russia. Although Europe says it is restricting the flow of oil from Russia, statistics show that Russia's income from the oil trade is only increasing with every day of the war.
 
20.jun
Apgalvojumam, ka dārgā degviela ir cena, ko maksājam par Ukrainas brīvību, ir arī otra puse. Šo cenu mēs maksājam Krievijai. Kaut gan Eiropa sakās ierobežojam naftas plūsmu no Krievijas, statistika liecina, ka Krievijas ienākumi no naftas tirdzniecības ar katru kara dienu tikai pieaug.
 
17.jun
Kamēr Saeima, reaģējot uz sabiedrības pieprasījumu, izdod likumu par visu padomju pieminekļu nojaukšanu Latvijā un aizliedz politiskajām partijām slavināt noziegumus pret cilvēci, vienīgā partija, kas atbalsta Krievijas Federācijas agresiju, nodarbojas ar parakstu vākšanu pret šiem likumiem.
 
17.jun
While the Saeima, in response to public demand, is passing a law to demolish all Soviet monuments in Latvia and ban political parties from glorifying crimes against humanity, the only party that supports the aggression of the Russian Federation is busy collecting signatures against these laws.
 
16.jun
Krievijas – Ukrainas karš padarījis mazsvarīgus daudzus notikumus, kas citkārt sabiedrībā gūst plašu rezonansi, un kara apstākļiem pakārtojas arī ikgadējais seksa minoritāšu festivāls “Riga Pride”. Dažādi pasākumi kompaktā formātā turpinās visā šīs nedēļas garumā, bet sestdien policijas uzraudzībā notiks “Gājiens par brīvību”. Par brīvu Ukrainu.
 
16.jun
The Russia-Ukraine war has made many events that otherwise resonate in society irrelevant, and the annual sex festival Riga Pride is also subordinated to the circumstances of the war. Various events continue in a compact format throughout the week, with a "March for Freedom" on Saturday under police surveillance. For a free Ukraine.
 
15.jun
Pret Jēkabpils lielgabala patvaļīgo demontētāju Gundaru Kalvi ierosinātā krimināllieta ir pilnībā zaudējusi jēgu. Pirmkārt, pašvaldība, vēl nesagaidot attiecīga Saeimas likuma pieņemšanu un Ministru kabineta noteikumu izstrādi, nolēmusi demontēt gan padomju memoriālu Rīgas ielā, gan lielgabala postamentu. Otrkārt, atklājies, ka zem postamenta apbedījumu nekad nav bijis.
 
14.jun
Latvijas Mākslinieku savienība vēl pirms likuma pieņemšanas Saeimā sākusi apzināt pašvaldībās demontējamos padomju pieminekļus. Saglabāt Latvijas Okupācijas muzeja krājumā plānots vien kādu desmito daļu, pārējie savu pēcnāves dzīvi turpinās katalogā fotofiksācijās.
 
13.jun
Latvijā ir sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kas ierobežo pētniecisko un analītisko žurnālistiku. Lai avīzes slejās aicinātu nekavējoties slēgt valstī vienīgo atklāti prokremliski orientēto politisko spēku, kas atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā un neatzīst Latvijas okupācijas faktu, šis raksts būtu jāapmaksā pašam autoram kā nesaistītajai personai. Citādi paust vērtējumu, kas balstīts faktu analīzē, ir aizliegts. Tas ir absurds.
 
13.jun
Latvia has entered a period of pre-election campaigning, which limits investigative and analytical journalism. In order to call for the immediate closure of the country's only openly pro-Kremlin political force, which supports Russia's invasion of Ukraine and does not recognize the fact of Latvia's occupation, this article would have to be paid for by the author himself as an outsider. Otherwise, it is forbidden to express an opinion based on an analysis of the facts. This is absurd.
 
10.jun
Lai kaut kā atbrīvotos no priekšlaicīgi izdāļātiem superdāsniem apsolījumiem Skultes termināļa grupējumam, koalīcija atlikusi lēmuma pieņemšanu par piemērotāko vietu un atbalsta formu Latvijā būvējamam terminālim. Tagad īsi pirms vēlēšanām rekomendācijas valdībai sniegs kādi vārdā nenosaukti konsultanti, un noteicošais būs jautājums, kura partija tos konsultantus Ekonomikas ministrijai piespēlēs.