Jaunumi likumos: kas jāzina tiem, kas līdz šim maksāja piespiedu nomu

© "Saskaņa" arhīvs

Sabiedriskās kustības “Tauta pret zemes baroniem” spiediena ietekmē (man bija tas gods būt starp šīs kustības dibinātājiem kopā ar brīvprātīgajiem juristiem Gundaru Ūdri un Vladimiru Tkačenko) Tieslietu ministrija apņēmās veikt zemes piespiedu nomas reformu, pārveidojot esošās piespiedu nomas attiecības par likumiskajām zemes lietošanas tiesībām, un paredzēt vienotu regulējumu visiem piespiedu nomas gadījumiem neatkarīgi no tā izveidošanās tiesiskā pamata.

Mūsu daudzu gadu neatlaidīga darba rezultātā Saeima 2021. gada 30. septembrī ar parlamenta frakcijas “Saskaņa” visaktīvāko līdzdalību pieņēma grozījumus likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”. Šīs izmaiņas attiecas uz dalītā īpašuma gadījumiem, kad zeme pieder vienam īpašniekam, bet uz tās esošās ēkas (dzīvojamās mājas un nedzīvojamās būves) - citam īpašniekam.

Jaunais regulējums pašreizējās piespiedu nomas attiecības starp zemes īpašnieku un ēkas īpašnieku aizstāj ar ēkas īpašnieka likumā noteiktajām tiesībām izmantot zemes gabalu tādā apmērā, kāds nepieciešams ēkas ekspluatācijai (servitūts).

Lūk, galveno jauno regulējumu apkopojums tiem, kas iepriekš maksāja piespiedu nomu:

- Likumā nav paredzēta līguma (vienošanās) slēgšana starp pusēm par zemes gabala lietošanas tiesībām. Pušu tiesības un pienākumus nosaka likums.

- Būves īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums (bez zemes īpašnieka atgādinājuma vai rēķina) maksāt zemes īpašniekam maksu par zemes lietošanas tiesībām 4% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības par katru ceturksni uz priekšu, ja vien puses nav vienojušās citādi (par citu maksāšanas termiņu, rēķina izrakstīšanu). Zemes īpašnieks un būves īpašnieks var rakstveidā vienoties par atšķirīgu maksas apmēru par zemes gabala lietošanu. Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (kuru “Saskaņai” izdevās virzīt izskatīšanai parlamentā trijos lasījumos rekordīsā laikā!), paredz, ka

maksa par zemes lietošanas tiesībām zemes īpašniekam par 2022. gada pirmo ceturksni samaksājama līdz 2022. gada 31. martam.

- Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredz pienākumu apsaimniekošanas sabiedrībai, ja mājas īpašnieki tai devuši šādu rīkojumu, iekasēt maksu par zemesgabala lietošanu un pārskaitīt (faktiski iekasēto summu) zemes īpašniekam, bet, ja zemes īpašnieks nav sasniedzams, tad glabāt iekasēto maksu.

- Noilguma termiņš prasījumam par zemes gabala lietošanas maksu ir ierobežots līdz trim gadiem.

- Būves īpašnieka pienākums ir uzturēt un apsaimniekot zemes gabalu, uz kura atrodas ēka. Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā zemes gabala uzturēšanu iekļauj dzīvojamās mājas obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību sarakstā.

- Būves īpašniekam bez saskaņojuma ar zemes gabala īpašnieku ir tiesības būvēt palīgceltnes un inženierbūves, kas nepieciešamas ēkas ekspluatācijai, kā arī ceļus, ietves, autostāvvietas utt.

- Zemes gabala īpašniekam nav tiesību ierobežot vai jebkādā veidā apgrūtināt būves īpašniekam likumā noteiktās tiesības izmantot zemes gabalu, uz kura atrodas būve.

Likums stājas spēkā:

- 2022. gada 1. janvārī;

- 2023. gada 1. janvārī, ja starp zemes īpašniekiem un būves īpašniekiem ir spēkā esošs nomas līgums vai nomas attiecības ir noteiktas ar tiesas nolēmumu;

- 2024. gada 1. janvārī, ja zemes gabala īpašnieks ir valsts vai pašvaldība.

Mēs arī turpmāk konsultēsim iedzīvotājus visos ar dalīto īpašumu saistītajos jautājumos, kā arī aicinām dzīvokļu īpašniekus nesteigties pieņemt lēmumu par zemes izpirkšanu bez konsultēšanās ar neatkarīgiem juristiem!

***

Publikāciju apmaksā “Saskaņa” Sociāldemokrātiskā partija

Svarīgākais