30 % no Ziemassvētku spuldzīšu virtenēm nopietni apdraud drošību mājās

 

Saskaņā ar jauno ziņojumu, ko šodien publicēja Eiropas Komisija, 30 % Ziemassvētku spuldzīšu virteņu rada tiešu ugunsgrēka un nāvējošu elektrotraumu risku.

Ziņojumā izklāstīti secinājumi, kas gūti kopīgā tirgus uzraudzības projektā, kurā iesaistījās iestādes no 5 dalībvalstīm – Ungārijas, Vācijas, Slovākijas, Slovēnijas un Nīderlandes –, kā arī Eiropas Komisija. Testēšanu veica no 2007. gada novembra līdz 2009. gada maijam dažādos intervālos attiecībā uz 196 nejaušiem spuldzīšu virteņu paraugiem, izvēloties tos no visa cenu klāsta. Paraugu atbilstību vērtēja pēc vairāk nekā 20 administratīvajām un tehniskajām prasībām. Daudzas spuldzīšu virtenes neatbilda vairāku testu prasībām.

Komisāre Meglena Kuneva sacīja: "Ja mēs vēlamies Ziemassvētkos redzēt iedegtas Ziemassvētku spuldzītes, ir jānodrošina, lai patērētāji būtu pārliecināti par to drošumu. Patērētāji, iepērkoties Ziemassvētkiem, vēlas labāko cenas un kvalitātes attiecību un izvēles iespējas, saglabājot pienācīgu drošuma līmeni. Šis ziņojums ir brīdinājums. Valstu iestādes un rūpniecības nozare divkāršos pūles, lai cīnītos pret neatbilstībām un trūkumiem, kuru rezultātā veikalos un mūsu mājās var nonākt sliktas kvalitātes izstrādājumi. Taču arī patērētājiem ir jāpalīdz mazināt risku, proti, tiem jābūt modriem, aktīviem un informētiem, un tādējādi ikvienam būs droši un prieka pilni Ziemassvētki."

Būtiskākie rezultāti

Būtiskas neatbilstības problēmas, kuru rezultātā ir palielināts elektrošoka vai ugunsgrēka risks vai abi šie riski, tika konstatētas attiecībā uz 30,4 % pārbaudīto spuldzīšu virteņu. Vispārīgi par būtiskām neatbilstības problēmām tiek uzskatītas neizpildītas tehniskās drošības prasības, piemēram, attiecībā uz kontaktdakšu uzbūvi, kabeļu fiksāciju, vadojumu, izolāciju un aizsardzību pret elektrošoku. Mazāk svarīgas neatbilstības problēmas, proti, trūkumi, kuri tieši neapdraud lietotāju drošību, tika konstatēti attiecībā uz vēl 40 % testēto spuldzīšu virteņu. Šādas problēmas, piemēram, ir marķējuma, instrukciju vai administratīva rakstura trūkumi.

Trīs galvenās konstatētās problēmas ir šādas:

1) 25 % spuldzīšu virteņu neizturēja drošuma testu attiecībā uz kabeļu fiksāciju. Ja kabeļi nav pietiekami labi nostiprināti, elektrības vadi var kļūt vaļīgi, un tas rada paaugstinātu elektrošoka risku (būtiska neatbilstība);

2) 23 % spuldzīšu virteņu neatbilst prasībai par “šķērsgriezuma laukumu”. Tas nozīmē, ka kabelis ir pārāk plāns tai elektriskajai strāvai, kuru tas vada, un tas palielina pārkaršanas un ugunsgrēka risku (būtiska neatbilstība);

3) 28 % virteņu neizturēja kabeļu drošuma testu. Tas nozīmē, ka virtenes izolācija un uzbūve rada elektrošoka risku (būtiska neatbilstība).

Turklāt:

- arī vairākas citas tehniskās prasības, lai arī retāk, tomēr regulāri netiek izpildītas, piemēram, konstatētas mehāniska rakstura problēmas, kuru rezultātā var gūt savainojumus uz asām šķautnēm;

- uz aptuveni 15 % paraugu nebija izvietots pareizs tehniskais marķējums. Savukārt brīdinājumu nebija 41 % paraugu, un gandrīz 35 % paraugu nebija pienācīgas lietošanas instrukcijas;

- spuldzīšu virtenes regulāri neiztur vairāk nekā vienu drošuma testu. Dažas spuldzīšu virtenes neizturēja gandrīz nevienu testu, un daudzas neizturēja 4 līdz 7 testus;

- neatbilstību līmenis dažādās dalībvalstīs atšķiras. Piemēram, Ungārijā nopietnu apdraudējumu patērētājiem radīja 95,7 % no pārbaudītajām virtenēm, savukārt Nīderlandē tikai 56 % no pārbaudītajām virtenēm uzrādīja kādu no neatbilstībām. Daļēji tas ir izskaidrojams ar to, ka Nīderlande spuldzīšu virteņu tirgus uzraudzību veic jau 8 gadus un ar šiem centieniem ir panākusi, ka tirgum paredzēto bīstamo ražojumu skaits ir samazinājies uz pusi. (Papildu informāciju skatīt MEMO/09/532);

- attiecībā uz bīstamo ražojumu izcelsmi konstatēts, ka aptuveni 41 % no 196 pārbaudītajiem paraugiem nāk no Ķīnas.

Turpmākie pasākumi

Ņemot vērā iestāžu konstatēto ievērojamo neatbilstību līmeni, iestādes prioritāri turpinās uzraudzīt un īstenot pasākumus, kas jo īpaši vērsti uz spuldzīšu virtenēm, saskaņojot rīcību ar pēc iespējas vairāk dalībvalstīm. Arī rūpniecības nozarei būs jāuzlabo kontrole. Saskaņā ar ES tiesību aktiem ražotāji, izplatītāji, mazumtirgotāji un importētāji ir juridiski atbildīgi par tirgū laisto preču drošumu.

Padoms patērētājiem

Patērētājiem jābūt modriem un jāievēro pamata piesardzības pasākumi, lai mazinātu risku. Ražotāji un mazumtirgotāji ir pakļauti lielam spiedienam ražot pēc iespējas lētākas Ziemassvētku spuldzīšu virtenes, jo patērētāji bieži vien nevēlas tērēt daudz naudas par īslaicīgām dekorācijām. Tā rezultātā var tikt nopietni pārkāpti drošības standarti.

- Iegādājieties Ziemassvētku spuldzīšu virtenes pie tirgotājiem ar labu reputāciju, kuri varētu nodrošināt atbilstību pamata drošības standartiem.

- Nekad neatstājiet spuldzīšu virteni ieslēgtu, kad jūs dodaties ārpus mājas, vai naktī, kad visi guļ.

- Ja jums ir aizdomas, ka jūsu jaunajai vai jau lietotajai spuldzīšu virtenei ir elektrības vai mehāniskas problēmas, neriskējiet. Pārtrauciet to lietošanu, aiznesiet tās atpakaļ uz veikalu un iesniedziet sūdzību.