Māja

3.aug
Jo vairāk senioram ir hobiju, interesantu nodarbošanos, jo labāk. Sunītis, kas katru dienu jāizved pastaigā, dārzs, kur jārušinās, mazbērni, ar kuriem jāspēlējas. Tas ir lieliski un daudz labāk nekā visu dienu sēdēt mājās pie televizora. Bet pilnīgi viss ir jādara ar mēru un prātu, Neatkarīgajai saka fizioterapeite Anna Sproģe.
 
2.aug
Pē­ter­sī­ļu za­ļu­mi ir tik pie­rasts ēdie­nu ro­tā­jums, ka vairs īs­ti ne­spē­jam to de­ko­ra­tī­vo efek­tu no­vēr­tēt. Šo­dien pē­ter­sī­ļu la­pas, jo se­viš­ķi kru­zu­ļai­nās, ir sa­lā­tos, zu­pās un ot­ra­jos ēdie­nos, uz­ko­du šķīv­jos un uz sviest­mai­zēm, tās ma­nā­mas arī ku­li­nā­ri­jas pus­fab­ri­kā­tu sten­dos, rei­zēm gan ga­ta­vo­tas no plast­ma­sas – tāds mū­žam ne­vīs­tošs māk­slīgs za­ļums iz­mak­sā lē­tāk, un pir­cē­ji jau tik un tā īpa­šu uz­ma­nī­bu šim ak­se­su­āram ne­pie­vērš.
 
2.aug
Pēc stindzinošās ziemas Latvijā sagaidīta neparasti karsta vasara, kas atpūtniekus tā vien vilina doties pie dabas. Dažādos izbraucienos automašīna ir ērts un uzticams sabiedrotais, tomēr jāņem vērā, ka svelme var nodarīt skādi auto, kā arī karsti laikapstākļi var ietekmēt pārvietošanās drošību. Ar praktiskiem padomiem, ko, sēžoties pie stūres karstā laikā, īpaši ieteicams ņemt vērā jauniem, mazāk pieredzējušiem šoferiem, dalās “Volkswagen Komerctransports” pārstāvji.
 
1.aug
Dau­dzi cil­vē­ki sa­vā mā­jok­lī sa­ska­ras ar ne­pa­tī­ka­mu pro­blē­mu – pe­lē­ju­mu uz sie­nām. Pir­ma­jā mir­klī var šķist, ka tas nav ne­kas no­pietns, ta­ču ie­dzi­ļi­no­ties kļūst skaidrs, ka māj­vie­tas saim­nie­kiem tas var sa­gā­dāt ne­pa­tik­ša­nas nā­kot­nē.
 
31.jūl
Vi­su ci­tu Da­bas mā­tes dār­zā augo­šo ogu vi­dū mel­le­nes ir īpa­šas – vi­ta­mī­nu un vēr­tī­go mi­ne­rāl­vie­lu ta­jās ir daudz vai­rāk ne­kā ze­me­nēs, ave­nēs vai ci­tās da­bas vel­tēs. Jū­lijs – tas ir at­va­ļi­nā­ju­mu, lie­pu zie­dē­ša­nas un mel­le­ņu ie­nāk­ša­nās laiks, tā­pēc nav ko slin­kot – pa­šu la­sī­tas vai tir­gū pir­ktas, mel­le­nes ga­ran­tē ne­aiz­mir­sta­mu gar­šas bau­dī­ju­mu, jo kurš gan at­teik­sies no mel­le­ņu kū­kas, pa­snieg­tas ko­pā ar at­vē­si­no­šu sal­dē­ju­mu
 
30.jūl
Pe­ri­odis­ki sāp gal­va, bet ārsts nav at­ra­dis ne­kā­du ve­se­lī­bas pro­blē­mu, kas to va­rē­tu vei­ci­nāt? Iz­skaid­ro­jums gal­vas­sā­pēm var būt tik vien­kāršs, ka par to pat ne­ie­do­mā­ja­mies.
 
29.jūl
Šogad labie laikapstākļi mūs īpaši lutina, tādēļ strādājošie arvien vairāk novērtē atvaļinājumus un labprāt tos plāno garākus. Bet, ja tas nav iespējams, tad cenšas izmantot vakarus un nedēļas nogales, lai izbaudītu sauli un atpūtu dabā. Kā vislabāk organizēt atvaļinājumus un vasaras režīmu darbavietā - savā pieredzē dalās Ziemeļvalstu vadošā IT uzņēmuma “Visma Enterprise” personāla vadītāja Ineta Juškēviča.
 
29.jūl
Lai parūpētos par savu auto ikdienā, nevis tikai pirms tehniskās apskates, pietiek vien ar pavisam elementāru drošības pasākumu ievērošanu. Turklāt – tādējādi arī varēsi būt drošs, ka atbildīgā brīdī nezaudēsi kontroli pār savu auto un samazināsi bīstamu situāciju iespējamību uz ceļa. Lūk, pieci vērtīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un apdrošināšanas sabiedrības ERGO ekspertu padomi, kas noderēs autovadītājiem, lai pārbaudītu savu spēkratu un nepieciešamības gadījumā dotos pie sava meistara, kurš varēs jau laikus novērst bojājumus.
 
29.jūl
Katrs no mums vēlas kādā brīdī nomainīt vai atsvaidzināt savu mājokli un kāpēc gan nesākt ar virtuvi? Praktisks un funkcionāls veids, kā papildināt virtuves interjeru, ir izvēlēties sadzīves tehniku tumšos toņos. Tumšie toņi akcentē virtuves dizainu, padarot to vienlaikus modernu un funkcionālu. Lielisks veids, kā papildināt savu virtuves interjeru, ir iegādāties tumšas un pat melnas krāsas ledusskapi. Ar padomiem, kā papildināt virtuves interjeru, izmantojot tumšas krāsas sadzīves tehniku, kā arī - kādus ieguvumus sniedz nokalpojušas tehnikas maiņa, dalās vides stiliste Baiba Prindule-Rence. Ikviens sadzīves tehnikas pirkums var kalpot arī kā dizaina elements vai pat akcents dzīvojamās telpas interjerā, piemēram, virtuvē.
 
28.jūl
Puse jeb 51% vīriešu saulainā laikā nēsā saulesbrilles, savukārt sievietes - 46%, liecina optisko preču veikalu "Vision Express" īpašniece SIA "Vision Express Baltija" pētījuma dati.
 
28.jūl
Lai parūpētos par savu auto ikdienā, nevis tikai pirms tehniskās apskates, pietiek vien ar pavisam elementāru drošības pasākumu ievērošanu. Turklāt – tādējādi arī varēsi būt drošs, ka atbildīgā brīdī nezaudēsi kontroli pār savu auto un samazināsi bīstamu situāciju iespējamību uz ceļa. Lūk, pieci vērtīgi un vienkārši Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un apdrošināšanas sabiedrības ERGO ekspertu padomi, kas noderēs autovadītājiem, lai pārbaudītu savu spēkratu un nepieciešamības gadījumā dotos pie sava meistara, kurš varēs jau laikus novērst bojājumus.
 
28.jūl
Nenoliedzami, vecāki ir bērna nozīmīgākie skolotāji un padomdevēji, kas sagatavo savu atvasi turpmākai dzīvei. Būtiska prasme, ko vecāki cenšas bērnam iemācīt, ir dāsnums un dalīšanās ar citiem. Taču ko darīt tad, ja bērns atsakās dot savu mīļāko rotaļlietu māsai, ciemos atnākušajam draugam vai brālēnam? Ieteikumus, kā mudināt bērnu būt dāsnam, sniedz Rimi Bērniem eksperte, psihoterapeite Iveta Aunīte.
 
27.jūl
Apavu iegāde strauji augošam skolasbērnam ir viens no mācību gada pēdējā brīža priekšdarbiem, jo nav iespējams prognozēt, kādā tempā mainīsies kājas lielums. Bet nu jau gan ir laiks ķerties pie šā atbildīgā pienākuma. Nemaz nav vienkārši atrast apavus, kuri bērnam ir droši un ērti, pietiekami labi izskatās un ir pieejami arī cenas ziņā. Drošība un ērtums starp šiem kritērijiem ir pirmajā vietā, un priekšroka jādod tādiem apaviem, kuriem ir ortopēdiski pareizs iekšējais reljefs.
 
27.jūl
Tam, kurš nav profesionāls pilna laika dārznieks, nezāļu apkarošanā sekmes nereti ir mainīgas: puķu dobi, kuru vēl pirms dažām dienām varēja kaut žurnālam fotografēt, no malām atkal sāk pārņemt nezāles, bet izravēšanai var nepietikt laika vai spēka, jo vēl jau tomāti vācami, gurķi marinējami, vēlās jāņogas gaida, kad tiks nolasītas...
 
25.jūl
Tie, kuri aktīvi sporto un rūpējas par savu fizisko formu, visticamāk, pievērš uzmanību arī savai ēdienkartei. Jo, kā zināms, sportiskās aktivitātes tikai tad dod rezultātu, ja tās iet rokrokā ar veselīgu uzturu. Šoreiz piedāvājam Top 10 produktus, kuri palīdzēs iegūt un saglabāt slaidu vidukli, ja īpašu uzmanību pievēršat tieši vēdera preses treniņiem.
 
25.jūl
Pārtikas drošības nosacījumu ievērošana mājas apstākļos bieži tiek nepietiekami novērtēta, lai gan pārtikas uzglabāšanas un sagatavošanas procesā ir neskaitāmi riski un šķietami nelielu kļūdu sekas var būt dažādas nopietnas slimības. Nepietiek tikai ar higiēnas prasību ievērošanu – roku, trauku un darba virsmas regulāra mazgāšana vēl nenozīmē, ka pagatavotā pārtika būs nekaitīga veselībai.
 
25.jūl
Ledusskapja sniegtās priekšrocības pa īstam var novērtēt, ja kādreiz vasarā iznāk pavadīt laiku brīvā dabā, dārza mājiņā, kur nav ledusskapja vai arī pērkona negaiss laupa elektrību uz nezināmu laiku.
 
24.jūl
Mal­dī­gi do­māt, ka dār­za lais­tī­ša­na sa­gā­dā rai­zes vie­nī­gi va­sa­ras svel­mē. Spe­ci­ā­lis­ti ap­gal­vo, ka ūdens spēj pa­sar­gāt zie­dus arī no sal­nām! Kas dārz­ko­pim jā­ņem vē­rā, lai dār­zam ne­kad ne­trūk­tu valg­mes?
 
23.jūl
Dus­mas bie­ži liek pie­ņemt ne­pa­rei­zus lē­mu­mus un iz­pos­ta at­tie­cī­bas. Mēs ne­va­ram ne­dus­mo­ties, jo dus­mo­ties, tā­pat kā kļū­dī­ties, ir cil­vē­cī­gi. Tau­tā mēdz teikt, ka dus­mas skā­dē skais­tu­mam. Bet tas nav viss – dus­mas var kai­tēt arī ve­se­lī­bai, tur­klāt vien­līdz lie­la skā­de var cel­ties gan tiem, ku­ri no­rau­jas un eks­plo­dē, gan tiem, ku­ri krāj dus­mas se­vī.
 
23.jūl
Sievietes laimei patiesībā nevajag daudz, vien nomest kādus liekus kilogramus svara. Šis ir labākais laiks, lai šo sapni īstenotu, nenodarot kaiti savam organismam. Protams, ka vasarā augļu un dārzeņu ir pārpārēm, atliek tos vien vairāk iekļaut savā ēdienkartē, bet tieši šobrīd ir īstais ogu laiks un, iespējams, arī īstais laiks izmēģināt ogu diētu.
 
22.jūl
Vasara ir brīdis, kad pēc iespējas vairāk cenšamies pavadīt laiku pie dabas un jo īpaši saulē, tomēr spēcīgie saules stari ir liels izaicinājums mūsu galvas ādai un matiem. Tie kļūst sausāki, nespodrāki un neveseli, kā arī mēdz zaudēt savu krāsu. Kā apvienot vasaras baudīšanu ar rūpēm par saviem matiem, skaidro “Euroaptieka” farmaceite Ieva Zvagule.
 
22.jūl
Nereti dzīvokļu īpašnieki neizprot vai nepievērš vērību tam, ka rūpes par īpašumu attiecas ne tikai uz savu dzīvokli, bet uz visu māju, tai skaitā koplietošanas telpām. Varianti, kā pasargāt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju no negaidītiem notikumiem – ugunsnelaimēm, vētras postījumiem, gāzes sprādzieniem, vandālisma u.c. –, ir visdažādākie. Vislabāk pasargāti būs to daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki, kuri būs spējuši kopīgi vienoties un apdrošinājuši daudzdzīvokļu ēkas kopīpašuma daļu. Šī gada pavasarī apdrošināšanas sabiedrība BALTA (PZU grupa) saņēmusi ievērojamu atlīdzības pieteikumu pēc postījumiem, kas gāzes sprādziena rezultātā nodarīti kādam Nīcas pašvaldībai piederošam daudzdzīvokļu namam.