\\Māja

Padoms: Ko darīt ar sakaltušu maizi?

 
©F64

Ja mā­jās ir sa­kal­tu­si mai­ze, tad to no­teik­ti ne­va­jag iz­mest.

Ne­ap­ēs­tās šķē­lī­tes un ga­ro­zi­ņas ar lai­ku sa­krā­jas. Tās var iz­man­tot, sa­ce­pot ar olu bro­kas­tīs, pa­ga­ta­vo­jot rupj­mai­zes kār­to­ju­mu, mai­zes zu­pu vai arī rīv­mai­zi. Kopš se­niem lai­kiem rīv­mai­zi ga­ta­vo no kal­tē­tas mai­zes. Tai iz­man­to gan bal­tmai­zi un rupj­mai­zi, gan grau­du mai­zi. To var pirkt ga­ta­vu vei­ka­lā, bet tad va­ja­dzē­tu se­kot līdz­i in­for­mā­ci­jai, kas rak­stī­ta uz ie­pa­ko­ju­ma, arī tās uz­gla­bā­ša­nas lai­kam. Ga­ta­vo­ša­nas pro­cess mā­jās ir ļo­ti vien­kāršs. Mai­zi va­jag ie­likt tos­te­rī vai 200 grā­du tem­pe­ra­tū­rā ce­peš­krās­nī un sa­kal­tēt, lai ie­gū­tu zel­tai­ni brū­nu un cie­tu. Pēc tam to at­dze­sē­tu sa­smal­ci­na pie­stā, ka­fi­jas dzir­na­vi­ņās vai sa­maļ ga­ļas ma­ļa­ma­jā ma­šī­nā. Bal­tmai­zi vai grau­du mai­zi var sa­malt arī vir­tu­ves kom­bai­nā, bet rupj­mai­ze ir cie­ta, tā­pēc tās sa­smal­ci­nā­ša­nai vis­pie­mē­ro­tā­kā būs ga­ļas ma­ļa­mā ma­šī­na. Rīv­mai­zi var sa­malt ļo­ti smal­ku, tik­pat kā mil­tus, bet var sa­malt dru­pa­čās - tad rīv­mai­ze būs krauk­šķī­gā­ka. Iz­man­to da­žā­du ēdie­nu pa­ga­ta­vo­ša­nā, ku­ri ie­gūs īpa­šu mai­zes aro­mā­tu. Ar rīv­mai­zi pār­klāj ga­ļas un zivs ga­ba­li­ņus, kot­le­tes, tad tiem būs krauk­šķī­ga ga­ro­zi­ņa.

No­de­rī­gi

* Ja rīv­mai­ze tiek ga­ta­vo­ta no svai­gas mai­zes, tad to vis­pirms va­ja­dzē­tu sa­sal­dēt, jo svai­gu mai­zi ne­būs ie­spē­jams sa­rī­vēt.

* Ja rīv­mai­ze tiek ga­ta­vo­ta no sa­cie­tē­ju­šas mai­zes, tad to ie­liek plas­ti­kā­ta mai­si­ņā un pa­rul­lē ar vel­tnī­ti.

* Smal­kā­ku rīv­mai­zi var iz­man­tot mēr­ču pa­nē­ša­nai, bet rup­jā­ka ma­lu­ma - ga­ļas un ziv­ju pa­nē­ša­nai, kā arī sal­da­jiem ēdie­niem.

* Rīv­mai­zi va­jag gla­bāt slēg­tā trau­kā un iz­lie­tot mē­ne­ša lai­kā.

Re­cep­tes

Rupj­mai­zes kār­to­jums

Sa­stāv­da­ļas: 1 kg rupj­mai­zes sau­si­ņu, 100 g cu­ku­ra, 300 g pu­tu­krē­ju­ma, 200 g brūk­le­ņu ie­vā­rī­ju­ma.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: de­ser­ta šķī­vī liek kār­tu sa­mal­tu rupj­mai­zes sau­si­ņu, virs tās kār­ti­ņu brūk­le­ņu vai dzēr­ve­ņu ie­vā­rī­ju­ma, bet vir­sū - sa­pu­to­tu krē­ju­mu. Vi­su pār­kai­sa ar ap­cep­tu rīv­mai­zi un uz­liek ka­ro­ti ie­vā­rī­ju­ma. Pa­sniedz ar glā­zi auk­sta pie­na.

Vis­tas fi­le­ja rīv­mai­zē

Sa­stāv­da­ļas: 2 vis­tas fi­le­jas, 4 mai­zes ga­ba­li­ņi, sa­kal­tē­ti krās­nī, garš­vie­las, 2 līdz 3 olas.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­tas fi­le­ju sa­griež plā­nā­kās da­ļās. Sa­smal­ci­na rīv­mai­zi un pie­vie­no garš­vie­las, kār­tī­gi iz­mai­sa. Sā­li var ne­pie­vie­not. Sa­kuļ olas, uz kat­ru olu pie­lej klāt ēdam­ka­ro­ti ūdens. Sa­ga­ta­vo vi­su cep­ša­nai. Ie­tei­cams uz šķīv­ja uz­klāt pa­pī­ra dvie­li, kur pēc cep­ša­nas tiks lik­ti vis­tas ga­ba­li­ņi, lai tas sa­sūk­tu lie­kās tauk­vie­las. Kad pan­na ir uz­kar­su­si, kat­ru vis­tas ga­ba­li­ņu ie­mērc olā, tad rīv­mai­zē. At­kār­to to vēl­reiz, ja vē­las. Liek cep­ties, līdz vis­ta kļu­vu­si zel­tai­ni brū­na. Tās vi­du­cis būs mīksts un su­līgs. Vis­tu var pa­sniegt ar dār­ze­ņiem vai svai­giem sa­lā­tiem.

EKS­PER­TA VIE­DOK­LIS

An­dis BRĒ­MA­NIS, die­to­logs

- No rīv­mai­zes, kam iz­man­to­ta rupj­mai­ze, var vā­rīt zu­pu kom­bi­nā­ci­jā ar žā­vē­tiem aug­ļiem, ne­daudz pie­vie­not cu­ku­ru. Būs labs sald­ēdiens, ku­ram var pie­vie­not pu­tu­krē­ju­mu. Rīv­mai­zi var sa­blen­de­rēt ko­pā ar aug­ļiem, pie­vie­not ke­fī­ram vai na­tu­rā­lam jo­gur­tam un ļaut, lai ie­vel­kas. Būs savs fir­mas ēdiens - krā­sains jo­gurts, ko var ēst no rī­ta, pus­die­nās un va­ka­rā, pro­tams, to ne­va­jag pār­sal­di­nāt. Sal­du­mu var pa­nākt, iz­man­to­jot sald­ētas ze­me­nes. Rīv­mai­zi iz­man­to, ce­pot arī kaut ko uz pan­nas. Tad tā dar­bo­jas kā sūk­lis, kas uz­sūc eļ­ļu vai jeb­ku­ru ci­tu tauk­vie­lu. Ta­ču tas nav tik ve­se­līgs va­ri­ants, kā iz­man­tot rīv­mai­zi. To var ga­ta­vot arī mā­jās, ja ir vē­lē­ša­nās dar­bo­ties, bet var no­pirkt ga­ta­vu. Mai­ze vai rīv­mai­ze - nav at­šķi­rī­bas, tā ir labs graud­au­gu pro­dukts, kas pa­pil­di­na da­žā­dus ēdie­nus un dod sā­tu.