\\Māja
Ēdie­ni no sirds – tie­šā un pār­nes­tā no­zī­mē
 
©F64

Sau­tē­ta sirds Va­len­tīn­die­nas mal­tī­tei? Ja tā pa­do­mā – la­ba ide­ja. Tā var gas­tro­no­mis­kā vei­dā paust iro­ni­ju par ko­mer­ci­ali­zē­ti pār­sal­di­nā­to šīs die­nas gai­sot­ni un pie vie­na ie­kļaut sa­vā ēdien­kar­tē vēr­tī­gu sub­pro­duk­tu, kas ne­būt nav dārgs vai pār­lie­ku spe­ci­fisks. Gan jau arī mī­ļo­tais cil­vēks to pra­tīs no­vēr­tēt.

Ja kāds pro­dukts ie­rin­dots sub­pro­duk­tu ka­te­go­ri­jā, cil­vē­kiem ro­das ie­spaids, kas tas ir maz­vēr­tī­gāks. Sir­dis, tā­pat kā mē­les, ak­nas, nie­res vai tes­me­ņi, ir pirm­ās ka­te­go­ri­jas sub­pro­duk­ti, kas uz­tur­vēr­tī­bas zi­ņā pie­lī­dzi­nā­mi ga­ļai un ir tik­pat piln­vēr­tīgs ol­bal­tum­vie­lu avots. Vie­nī­gā vē­rā ņe­ma­mā ne­ēr­tī­ba ir sa­lī­dzi­no­ši lie­lais ga­ta­vo­ša­nas il­gums, jo se­viš­ķi ēdie­niem no liel­lo­pu sir­dīm. Darbs var pra­sīt vai­rā­kas stun­das, tas nav kā - viens un di­vi - no­pirkt šo­ko­lā­des sir­sni­ņu. Ta­ču, ja trūkst lai­ka, var iz­man­tot vis­tu sir­sni­ņas, kas ga­ta­vas daudz ātr­āk. Arī no tām iz­nāk da­žā­di in­te­re­san­ti ēdie­ni - sau­tē­ju­mi, zu­pas, sa­ce­pu­mi, sa­lā­ti. No ve­se­las liel­lo­pa sirds var pa­ga­ta­vot kaut ko lī­dzī­gu ce­pe­tim - pil­dī­tu sir­di. Var­būt iz­klau­sās maz­liet na­tu­rā­lis­tis­ki, bet, pa­snieg­ta gal­dā un sa­griez­ta ga­ba­los, tā iz­ska­tās pat ļo­ti bau­dā­ma. Liel­lo­pu un cū­ku sir­dis, kas iz­vā­rī­tas un sa­mal­tas, bie­ži iz­man­to pī­rā­gu, pan­kū­ku un plā­ce­nī­šu pil­dī­ju­mam, pie­vie­no­jot sā­li un garš­vie­las, kā arī sī­po­lus, ķip­lo­kus, vā­rī­tus bur­kā­nus, ka­pā­tas vā­rī­tas olas, ne­daudz kū­pi­nā­tas ga­ļas u.c. Tā­pat sir­dis pie­vie­no pas­tē­tēm, de­si­ņām, ga­ļas klai­pi­ņiem u.c. No sir­dīm var ga­ta­vot dau­dzus pa­ras­tos ga­ļas ēdie­nus, pie­mē­ram, gu­la­šu, stro­ga­no­vu vai zu­pu ar dār­ze­ņiem, ga­ļu že­le­jā. Ne­zi­nā­tājs pat ne­pa­teiks, ka tur iz­man­to­ta sirds. Sa­griez­tas glī­tos ga­ba­li­ņos vai ga­re­nās strē­me­lī­tēs, sir­dis la­bi ie­de­ras sa­lā­tos, kaut vai tra­di­ci­onā­la­jā ra­so­lā de­sas vie­tā.

No­de­rī­gi

 • 100 gra­mos liel­lo­pu vai cū­ku sirds ir ap­mē­ram 15 g ol­bal­tum­vie­lu, 3 g tau­ku un 87-89 kkal.
 • Sir­dis ir sa­mē­rā ba­gā­tas ar mag­ni­ju, fos­fo­ru, dzel­zi, kā­li­ju, ta­jās ir arī va­ra sa­vie­no­ju­mi.
 • Tā­pat kā ci­tus sub­pro­duk­tus, sir­di nav ie­tei­cams ie­kļaut ēdien­kar­tē bie­žāk ne­kā rei­zi ne­dē­ļā. Sir­dis sa­tur daudz pu­rīn­vie­lu, kas nav vē­la­mas po­dag­ras un lo­cī­ta­vu sli­mī­bu ga­dī­ju­mā.
 • Tirdz­nie­cī­bā jā­no­nāk tī­rām un la­bi ap­strā­dā­tām sir­dīm, kas ir ga­re­nis­ki pār­griez­tas, at­tī­rī­tas no plē­vēm un asins­va­diem.
 • Ja sir­dis nav ap­strā­dā­tas, tās jā­pār­griež ga­re­nis­ki, jā­iz­maz­gā, jā­ap­griež tau­ki, kas at­ro­das virs­pu­sē; da­ži ku­li­nā­ri ie­sa­ka sir­dis pirms tā­lā­kas ga­ta­vo­ša­nas 3-4 stun­das mēr­cēt auk­stā ūde­nī, lai­ku pa lai­kam to no­mai­not.

Re­cep­tes

 • Sirds sau­tē­jums ar sē­nēm. Sa­stāv­da­ļas. 300 g liel­lo­pu sirds, 100 g sald­ētu gai­le­ņu, 100 g ma­ri­nē­tu šam­pin­jo­nu, viens sī­pols, viens bur­kāns, olīv­u eļ­ļa cep­ša­nai, vie­na ēdam­ka­ro­te to­mā­tu pas­tas, sāls, asās sar­ka­nās pap­ri­kas pul­ve­ris, ne­daudz skā­bā krē­ju­ma. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Sir­di sa­griež plā­nās šķē­lī­tēs. Sī­po­lu sa­ka­pā, bur­kā­nu sa­rī­vē ar sak­ņu rī­vi. Pan­nā uz­kar­sē ne­daudz eļ­ļas, ta­jā ap­cep sī­po­lus un bur­kā­nus, pie­vie­no to­mā­tu pas­tu, no­ņem ma­su no pan­nas, at­liek ma­lā. Sa­kar­sē jaun­u eļ­ļas por­ci­ju, ta­jā liek sa­ga­ta­vo­tos sirds ga­ba­li­ņus, ap­cep, pār­lej ar ūde­ni, pie­vie­no sā­li, uz­liek pan­nai vā­ci­ņu un sau­tē sir­di, līdz tā mīk­sta. Ap­tu­ve­ni 15 mi­nū­tes pirms sau­tē­ša­nas bei­gām pie­vie­no sald­ētās gai­le­nes, pa­griež ugu­ni lie­lā­ku, tur­pi­na sau­tēt, ik pa lai­kam ap­mai­sot. Bei­gās pie­vie­no sa­ga­ta­vo­tos bur­kā­nus ar sī­po­liem, pap­ri­kas pul­ve­ri un no­te­ci­nā­tus ma­ri­nē­tos šam­pin­jo­nus, vi­su sa­mai­sa. Sa­da­la por­ci­jās, kat­rai pie­liek ne­daudz krē­ju­ma. Klāt pa­sniedz ap­cep­tu piln­grau­du mai­zi.
 • Sir­snī­gā zu­pa. Sa­stāv­da­ļas. 500 g liel­lo­pu vai cū­ku sirds, viens sī­pols, di­vi bur­kā­ni, pus­glā­ze grū­bu, 4-5 kar­tu­pe­ļi, 1-2 skā­bē­ti gur­ķi, 50 g kū­pi­nā­ta šķiņ­ķa, sāls, mel­no pi­pa­ru grau­di­ņi, lau­ru la­pa, skā­bais krē­jums, lo­ci­ņi - pēc vē­lē­ša­nās. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Grū­bas no­ska­lo. Sir­di liek lie­lā ūdens dau­dzu­mā, uz­vā­ra, no­pu­to, pie­vie­no sā­li, pi­pa­rus un lau­ru la­pu, pie­liek grū­bas, tur­pi­na vā­rīt, līdz ga­ļa mīk­sta. To iz­velk no zu­pas, lai ne­daudz at­dziest. Bul­jo­nam pie­vie­no uz pan­nas ap­cep­tu sa­griez­tu sī­po­lu un ri­pi­ņās sa­griez­tus bur­kā­nus, ma­zos ku­bi­ņos sa­griez­tu kū­pi­nā­to šķiņ­ķi, pēc brī­ža - ga­ba­li­ņos sa­griez­tus kar­tu­pe­ļus. Iz­vā­rī­to sir­di sa­griež ne­lie­los ga­ba­li­ņos, pie­vie­no zu­pai. Kad kar­tu­pe­ļi mīk­sti, zu­pā ie­mai­sa ma­zos ga­ba­li­ņos sa­griez­tus skā­bē­tos gur­ķus. Ļauj 5-10 mi­nū­tes no­stā­vē­ties, lej šķīv­jos, pēc pa­ti­kas pie­vie­no krē­ju­mu un sī­ki sa­griez­tus lo­ci­ņus.
 • Vis­tu sir­sni­ņas ar val­riek­stiem. Sa­stāv­da­ļas. 600 g vis­tu sir­sni­ņu, viens liels sī­pols, vie­na ķip­lo­ka dai­vi­ņa, pus­e no svai­ga či­li pi­pa­ra, 100 g lo­bī­tu val­riek­stu, eļ­ļa cep­ša­nai, sāls. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Vis­tu sir­sni­ņām no­griež tau­kus, ja tā­di ir, no­ska­lo, no­te­ci­na un no­su­si­na. Sī­po­lu sa­griež, ap­cep uz pan­nas eļ­ļā, pie­vie­no sī­ki sa­ka­pā­tu či­li pi­pa­ru, pēc brī­ža - val­riek­stus, cep trīs mi­nū­tes. Pie­vie­no sir­sni­ņas, ap­cep, pie­liek sā­li un iz­sau­tē mīk­stas. Pa­sniedz ar vā­rī­tiem kar­tu­pe­ļiem, ma­ka­ro­niem vai rī­siem.
 • Alū sau­tē­ta sirds. Sa­stāv­da­ļas. 600 g sirds, di­vas glā­zes alus, di­vi sī­po­li, augu eļ­ļa, vie­na cit­ro­na su­la, sāls, kar­da­mons un in­gvers - pēc gar­šas. Pa­ga­ta­vo­ša­na. 6-8 stun­das pirms ga­ta­vo­ša­nas sā­ku­ma sir­di ie­ma­ri­nē: to sa­griež ga­ba­los, pie­vie­no ri­pi­ņās sa­griez­tus sī­po­lus, kar­da­mo­nu, in­gve­ru un pār­lej ar alu, no­vie­to vē­su­mā. Sirds ga­ba­lus iz­ņem no ma­ri­nā­des, liek sau­tē­ja­mā trau­kā, ap­sla­ci­na ar cit­ro­nu su­lu, pār­liek ar ma­ri­nē­ta­jiem sī­po­liem un pār­lej ar pus­i no ma­ri­nā­des. Sau­tē pus­stun­du, pie­vie­no at­li­ku­šo ma­ri­nā­di, sau­tē vēl ap­tu­ve­ni 20 mi­nū­tes. Pa­sniedz ar vā­rī­tiem vai cep­tiem kar­tu­pe­ļiem.
 • Sa­lā­ti ar sir­di, bur­kā­niem un sie­ru. Sa­stāv­da­ļas. Viens ki­lo­grams liel­lo­pu vai cū­ku sir­žu, viens liels bur­kāns, viens sī­pols, ¼ glā­ze ūdens, ¼ glā­ze 9% eti­ķa, maz­liet augu eļ­ļas, 200 g rī­vē­ta pus­cie­tā sie­ra, ma­jo­nē­ze, sāls. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Sir­dis liek ūde­nī, uz­vā­ra, no­pu­to, pie­vie­no sā­li un vā­ra mīk­stas (ap­tu­ve­ni 1,5 stun­das). Sī­po­lu sa­griež ri­pi­ņās un, ka­mēr ga­ļa vā­rās, ie­ma­ri­nē ūdens un eti­ķa mai­sī­ju­mā. Bur­kā­nu sa­rī­vē uz sak­ņu rī­ves un ne­daudz ap­cep uz pan­nas eļ­ļā. At­dze­sē­tas sir­dis sa­griež pēc ie­spē­jas smal­kā­kos sal­mi­ņos, pie­vie­no bur­kā­nus, sī­po­lus un sie­ru, pie­liek ma­jo­nē­zi, sa­mai­sa.
 • Pil­dī­ta sirds. Sa­stāv­da­ļas. Vie­na ve­se­la liel­lo­pu sirds, 150 g ak­nu, 100 g bal­tmai­zes, 100 g caur­au­gu­šas kū­pi­nā­tas cūk­ga­ļas, vie­na ēdam­ka­ro­te kar­tu­pe­ļu cie­tes, di­vas olas, sāls, ga­ļas garš­vie­lu mai­sī­jums, tauk­vie­la cep­ša­nai. Pa­ga­ta­vo­ša­na. Sir­dij uz­ma­nī­gi iz­griež vi­dus­da­ļu, lai pa­lik­tu ap­tu­ve­ni 1 cm biezs slā­nis. Iz­griez­to da­ļu sa­maļ ko­pā ar ak­nām, mai­zi un kū­pi­nā­to ga­ļu, pie­vie­no olas, cie­ti, sā­li un garš­vie­lu mai­sī­ju­mu, sa­mī­ca. Ar ie­gū­to ma­su pil­da sir­di, to aiz­šuj. Ap­cep dzi­ļā pan­nā no abām pus­ēm, pēc tam pār­lej ar ūde­ni, uz­liek trau­kam vā­ku un sau­tē ga­ļu mīk­stu ce­peš­krās­nī vai uz at­klā­tas uguns. Gal­dā pa­sniedz sa­griez­tu šķē­lēs, ko­pā ar vā­rī­tiem kar­tu­pe­ļiem un svai­gu dār­ze­ņu sa­lā­tiem.