\\Māja
Padoms: Kā pagatavot gardu karstvīnu?
 
©F64

Lai izdodas!

Sa­stāv­da­ļas:

500 ml ūdens

4 mel­le­ņu tē­jas mai­si­ņi

1 ne­lie­la ka­nē­ļa stan­dzi­ņa

1 anī­sa zvaig­znī­te

su­la no 1 apel­sī­na

su­la no 1 lai­ma

75 ml Dan­suk­ker tum­šā cu­ku­ra sī­ru­pa

350 ml sar­kan­vī­na

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Uz­vā­ra ūde­ni, ie­liek ta­jā tē­jas mai­si­ņus, ka­nē­ļa stan­dzi­ņu un anī­su. Ļauj ie­vilk­ties 5-6 mi­nū­tes, tad mai­si­ņus un garš­vie­las iz­ņem. Pie­jauc cit­rus­aug­ļu su­lu, sī­ru­pu un vī­nu. Dzē­rie­nu uz­sil­da, bet ne­ļauj uz­vā­rī­ties. Sa­lej karst­vī­na glā­zēs un pa­sniedz.