\\Māja
Uzzini, kādas ir elek­tro­ap­ku­res priekš­ro­cī­bas
 
©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Kla­sis­ka­jā ap­ku­res va­ri­an­tā tel­pas ap­ku­ri­na dien­nak­ti – arī tad, kad ta­jās nav cil­vē­ku, tā­pēc esam spies­ti mak­sāt par to, ko ne­maz ne­lie­to­jam. Elek­tris­ko in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tā­ju fi­zis­kās un eks­plu­a­tā­ci­jas īpa­šī­bas ļauj ie­kār­tu ne­at­stāt vi­su lai­ku ie­slēg­tu, tā­pēc ie­spē­jams ie­vē­ro­ja­mi ie­tau­pīt elek­tro­ener­ģi­ju.

Elek­tris­kais in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tājs

Ta­ču ener­ģi­jas tau­pī­ša­na nav vie­nī­gā šīs sis­tē­mas priekš­ro­cī­ba. Dar­bo­jo­ties gā­zes sil­dī­tā­jiem, sa­deg skā­bek­lis un iz­da­lās cil­vē­ka or­ga­nis­mam kai­tī­gas vie­las, kā arī mit­rums. Elek­tris­kie in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tā­ji ne­sa­de­dzi­na skā­bek­li, tie aiz­ka­vē ne­pa­tī­ka­mu sma­ku ra­ša­nos un sa­ma­zi­na mit­ru­mu. Tur­klāt sil­tās un mit­rās tel­pās, ku­rās ir da­žā­du mik­ro­bu, bak­tē­ri­ju, sē­nī­šu un pe­lē­ju­ma at­tīs­tī­bai lab­vē­lī­ga vi­de, šie sil­dī­tā­ji ne ti­kai aiz­ka­vē to at­tīs­tī­bu, bet arī iz­nī­ci­na tos.

Elek­tris­kie in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tā­ji dar­bo­jas lī­dzī­gi kā da­bas ra­dī­tais uni­ver­sā­lais sil­dī­tājs - sau­le. Tā iz­sta­ro ultr­avio­le­tos un in­fra­sar­ka­nos sta­rus. Ultr­avio­le­tie ir kai­tī­gi cil­vē­ka ve­se­lī­bai, tur­pre­tim in­fra­sar­ka­nie tiek sauk­ti par dzī­vī­bas sta­riem. Īs­viļ­ņu in­fra­sar­ka­nie sta­ri sniedz gais­mu, bet ga­ro viļ­ņu - sil­tu­mu.

Tra­di­ci­o­nā­lie kon­vek­to­ri sa­sil­da tel­pas gai­su, bet in­fra­sar­ka­no un iner­ces sil­dī­tā­ju dar­bī­bas pa­mat­prin­cips ir vir­smu uz­sil­dī­ša­na. Līdz ar to pa­vi­sam dro­ši var ap­gal­vot, ka elek­tris­ko sil­dī­tā­ju priekš­ro­cī­ba ir eko­no­mi­ja. Elek­tris­ko in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tā­ju ra­dī­tā sil­tu­ma ener­ģi­ja bez jeb­kā­diem zau­dē­ju­miem sa­sniedz ie­rī­ces dar­bī­bas zo­nā eso­šos cil­vē­kus un ap­sil­dā­mās vir­smas. Tā­pēc nav jā­gai­da, ka­mēr sa­silst gaiss, jo sa­sil­dī­ties ie­spē­jams uz­reiz, tik­līdz ie­rī­ce tiek ie­slēg­ta. Elek­tris­kā in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tā­ja dar­bī­bu ir ie­spē­jams arī ie­pro­gram­mēt, pa­re­dzot au­to­mā­tis­ku tem­pe­ra­tū­ras mai­ņu dien­nakts, ne­dē­ļas vai mē­ne­ša lai­kā.

Iner­ces elek­tris­kais sil­dī­tājs

Tie pa­pil­dus ir ap­rī­ko­ti ar aku­mu­lā­ci­jas pa­ne­ļiem, kas sa­gla­bā sil­tu­mu. Tā­dē­jā­di tel­pās ir aug­stāks kom­for­ta lī­me­nis un tiek eko­no­mē­ti lī­dzek­ļi.

Ka­mēr kom­for­ta tem­pe­ra­tū­ra sa­gla­bā­jas uz priekš­me­tu vir­smām, ap­kār­tē­jā gai­sa tem­pe­ra­tū­ra ir par 4-5 grā­diem ze­mā­ka, bet tem­pe­ra­tū­ras sa­ma­zi­nā­jums par vie­nu grā­du ie­tau­pa līdz pat 6% elek­tro­ener­ģi­jas.

Pa­tei­co­ties sild­ele­men­ta pa­ze­mi­nā­ta­jai tem­pe­ra­tū­rai un lie­lā­kai ap­sil­dā­ma­jai pla­tī­bai, in­fra­sar­ka­nie un iner­ces sil­dī­tā­ji gai­su tel­pā ne­pa­da­ra sau­su. Tie ne­sa­ceļ pu­tek­ļus, ne­ra­da caur­vē­ju, bet tem­pe­ra­tū­ras star­pī­ba starp grī­du un gries­tiem ir ti­kai 3-4 grā­di. Tur­klāt ne­pār­kar­sēts gaiss lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz cil­vē­ka paš­sa­jū­tu - tas vei­ci­na mun­dru­mu un ra­da pa­tī­ka­ma sil­tu­ma sa­jū­tu.

Du­bul­tā izo­lā­ci­ja un aiz­sar­dzī­ba pret mit­ru­mu ļauj šos sil­dī­tā­jus uz­stā­dīt arī mit­rās tel­pās. Sa­vu­kārt ie­kār­tas priek­šē­jā pa­ne­ļa ze­mā tem­pe­ra­tū­ra ga­ran­tē to, ka nav ne­kā­du dro­šī­bas ris­ku pat bēr­niem.

Elek­tris­kie in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tā­ji ga­ran­tē mai­gu, pa­tī­ka­mu un vien­mē­rī­gu sil­tu­mu bez pu­tek­ļiem un pār­lie­ku sau­sa gai­sa. Pa­tei­co­ties sil­dī­tā­ju sti­lī­ga­jam di­zai­nam un krā­su va­ri­ā­ci­jām, tie ir lie­lisks pa­pil­di­nā­jums jeb­ku­ram di­zai­nam.

Elek­tris­kais eļ­ļas sil­dī­tājs

Šīs elek­tris­kās sild­ie­rī­ces alu­mī­ni­ja kor­pu­sā ir pil­dī­ta at­tī­rī­ta mi­ne­rāl­eļ­ļa, ko vien­mē­rī­gi sa­sil­da elek­tris­kais sild­ele­ments. Katrs ra­dia­tors ir ap­gā­dāts ar īpa­ši pre­cī­zu elek­tro­nis­ku ter­mo­re­gu­la­to­ru (re­žī­mi: kom­for­tabls, eko­no­misks, pro­gram­mē­ša­na, pret­aiz­sal­sto­šais), kas au­to­mā­tis­ki uz­tur no­re­gu­lē­to tem­pe­ra­tū­ru ar pre­ci­zi­tā­ti līdz 0,1 grā­dam. Sil­tu­ma aku­mu­lā­ci­ja un pre­cī­za tem­pe­ra­tū­ras kon­tro­le ļauj pa­ze­mi­nāt elek­tro­ener­ģi­jas pa­tē­ri­ņu.

Elek­tris­kais eļ­ļas sil­dī­tājs no­dro­ši­na vien­mē­rī­gu, pa­tī­ka­mu un ve­se­lī­gu sil­tu­mu, ne­sau­si­na gai­su un ne­sa­ceļ pu­tek­ļus. Tam ir ele­gants di­zains, kas la­bi ie­de­rē­sies mūs­die­nī­gā mā­jok­ļa in­ter­je­rā.

Elek­tris­kais čuguna sil­dī­tājs

Šis sild­ele­ments sa­stāv no di­vām sil­dī­ša­nas sek­ci­jām: aiz­mu­gu­rē­jā ma­sī­va čuguna ele­men­ta un fron­tā­lās sil­dā­mās plē­ves. Mie­rī­gā čuguna va­re­nī­ba no­dro­ši­na aku­mu­lā­ci­ju un vien­mē­rī­gu sil­tu­ma sa­da­lī­ju­mu, sa­vu­kārt fa­sā­des sil­dā­mā plē­ve - āt­ru sa­sil­ša­nu un kon­stan­tu tem­pe­ra­tū­ras uz­tu­rē­ša­nu. Īpa­ši pre­cīzs elek­tro­nis­kais ter­mo­re­gu­la­tors, ju­tī­gi re­a­ģē­jot uz ap­kār­tē­jās tem­pe­ra­tū­ras pār­mai­ņām, no­sa­ka abu sa­sil­ša­nas sek­ci­ju ko­pī­gu vai pat­stā­vī­gu dar­bu, tā­dē­jā­di ga­ran­tē­jot efek­tī­vu dar­bī­bu.

Arī šis elek­tris­kais sil­dī­tājs ir eko­lo­ģis­ki lab­vē­līgs, jo ne­sau­si­na gai­su un ne­pa­ceļ pu­tek­ļus. No­dro­ši­na vien­mē­rī­gu sil­tu­ma sa­da­lī­ju­mu tel­pā - vie­nā­du tem­pe­ra­tū­ru vi­sā tel­pas aug­stu­mā. Pār­kar­ša­nas ga­dī­ju­mā dar­bo­jas au­to­mā­tis­ka iz­slēg­ša­nas sis­tē­ma.

Elek­tris­kie ūdens­sil­dī­tā­ji

Kar­stais ūdens ir viens no gal­ve­na­jiem kom­for­ta fak­to­riem mā­jok­lī, ta­ču tas ne vien­mēr tiek no­dro­ši­nāts. Ja ir vēl­me dzī­vot kom­for­tab­li, ie­tei­cams iz­vē­lē­ties ūdens sil­dī­tā­ju jeb boi­le­ru, kas no­dro­ši­nās kar­stā ūdens pa­de­vi, kad vien ne­pie­cie­šams.

Der zi­nāt!

Elek­tro­ap­ku­res priekš­ro­cī­bas:

  • augsts liet­de­rī­bas ko­e­fi­cients;
  • vien­kār­ša eks­plu­a­tā­ci­ja, ap­vie­no­ta ar au­to­ma­ti­zā­ci­ju;
  • vien­kār­ša un ēr­ta ie­rī­ko­ša­na;
  • nav va­ja­dzī­gi ap­ku­res kat­li un cau­ru­les;
  • pre­cī­za va­dī­ba;
  • ne­liels elek­tro­ener­ģi­jas pa­tē­riņš;
  • vieg­li kop­ja­ma;
  • eko­lo­ģis­ka;
  • kom­for­tab­la;
  • dro­ša.