\\Māja
RECEPTE: Ru­de­nī­ga to­mā­tu zu­pa ar za­ļu­mu grauz­di­ņiem
 
©Lauris Aizupietis/F64

To­mā­ti ir iz­man­to­ja­mi da­žā­dos ēdie­nos, ta­ču viens no kla­sis­kā­ka­jiem, vieg­lāk pa­ga­ta­vo­ja­mā­ka­jiem un arī garš­īgā­ka­jiem ir to­mā­tu zu­pa. Tai ie­spē­ja­mi vai­rā­ki iz­pil­dī­ju­mi – to­mā­tu zu­pa ar ga­ļu, asā to­mā­tu zu­pa, ve­ģe­tā­rā un da­žā­das ci­tas va­ri­āci­jas, kas vieg­li pie­lā­go­ja­mas da­žā­dām gau­mēm un vēl­mēm. Mā­ja pie­dā­vā sil­tum­nī­cā no­ga­ta­vo­ju­šos apa­ļos sār­tvai­džus pa­pil­di­nāt ar ci­tu ru­dens vel­šu garš­as ni­an­sēm un pār­vērst ko­šā, aro­mā­tis­kā un tu­mī­gā zu­pā, kas, ba­gā­ti­nā­ta ar krauk­šķī­giem za­ļu­mu grauz­di­ņiem, kļūst ga­na ba­ro­jo­ša.

Ja esi asu ēdie­nu mī­ļo­tājs, ne­bai­dies zu­pai pie­vie­not či­li pi­pa­ru, kas ne ti­kai iz­rai­sīs lū­pās vieg­lu kņu­do­ņu, bet arī aiz­bie­dēs nik­nos ru­dens vī­ru­sus.

Sa­stāv­da­ļas:

ZU­PAI

1 kg to­mā­tu

1 sar­ka­nā pap­ri­ka

3 vi­dē­ji lie­li bur­kā­ni

2 ne­lie­li sī­po­li

3 ķip­lo­ka dai­vi­ņas

1 ne­liels či­li pi­pars

olīv­eļ­ļa cep­ša­nai

1 l ver­do­ša ūdens

ti­mi­āna za­riņš

tēj­ka­ro­te ore­ga­no jeb rau­de­ne

sāls

ZA­ĻU­MU GRAUZ­DI­ŅIEM

fran­ču ba­ge­te

100 g svies­ta

saiš­ķis za­ļu­mu

2 ēd. k. olīv­eļ­ļas

sāls

Pa­ga­ta­vo­ša­na

 1. Zu­pas ga­ta­vo­ša­nu sāk ar to­mā­tu blan­šē­ša­nu. To­mā­tus no­maz­gā, tiem mi­zi­ņā ie­griež krus­ti­ņu, sa­liek lie­lā bļo­dā un pār­lej ar ver­do­šu ūde­ni.
 2. Ka­mēr to­mā­ti blan­šē­jas, no­maz­gā pap­ri­ku, iz­tī­ra sēk­las un sa­griež ne­lie­los ga­ba­li­ņos, sa­smal­ci­na sī­po­lus un ķip­lo­kus, uz rup­jās rī­ves sa­rī­vē no­tī­rī­tus bur­kā­nus. Smal­ki sa­griež arī či­li pi­pa­ru.
 3. Tad to­mā­tiem no­lej ūde­ni un at­brī­vo tos no mi­zām. Pēc tam sa­griež ne­lie­los ga­ba­li­ņos.
 4. Kad dār­ze­ņi sa­griez­ti, pan­nā uz­kar­sē ne­daudz olīv­eļ­ļas un liek ap­cep­ties bur­kā­nus. Cep, ka­mēr tie kļūst vieg­li zel­tai­ni.
 5. Pēc tam bur­kā­niem pie­vie­no pap­ri­ku, pār­is mi­nū­tes pa­cep. Kad pap­ri­ka ap­ce­pu­sies, pie­vie­no sa­griez­tos sī­po­lus, ķip­lo­kus un či­li. Vi­su ko­pā vēl da­žas mi­nū­tes pa­cep, ik pa brī­dim rū­pī­gi iz­mai­sot.
 6. Kad dār­ze­ņi ap­ce­pu­šies, tiem pie­vie­no sa­griez­tos to­mā­tus, vi­su iz­mai­sa, uz­liek pan­nai vā­ku un pa­sau­tē ap­mē­ram 5 mi­nū­tes.
 7. Pēc tam vi­su pan­nas sa­tu­ru lej pa­lie­lā kat­lā, pār­lej ar ūde­ni un vā­ra ap­mē­ram 20 mi­nū­tes, līdz to­mā­ti sāk mai­nīt krā­su (ja zu­pu vē­las šķid­rā­ku, ūde­ni var pie­vie­not vai­rāk).
 8. Ka­mēr zu­pa vā­rās, ga­ta­vo grauz­di­ņus. Sāk ar za­ļu­mu svies­ta pa­ga­ta­vo­ša­nu. Mīk­stu svies­tu sa­griež ga­ba­li­ņos, pie­vie­no smal­ki sa­griez­tus za­ļu­mus (pē­ter­sī­ļus, dil­les), sā­li un olīv­eļ­ļu, vi­su rū­pī­gi iz­mai­sa, līdz ma­sa kļūst vien­da­bī­ga. Tad ziež uz pa­lie­los ga­ba­los sa­griez­tas ba­ge­tes un liek uz­kar­sē­tā ce­peš­krās­nī (200 grā­dos) cep­ties ap­mē­ram 10 mi­nū­tes - līdz mai­zī­tes kļūst zel­tai­nas un krauk­šķī­gas.
 9. Kad zu­pa vā­rī­ju­sies 20 mi­nū­tes, pie­vie­no sā­li, ore­ga­no un ti­mi­āna za­ri­ņu, kar­sē vēl 5 mi­nū­tes.
 10. Tad pa­gar­šo, vai nav ne­pie­cie­šams vēl sāls vai ci­tas garš­vie­las, iz­ņem ti­mi­āna za­ri­ņu un sa­blen­de­rē zu­pu, lai tā ie­gūst vien­da­bī­gu kon­sis­ten­ci.
 11. Ga­ta­vu zu­pu lej šķīv­jos un de­ko­rē ar ba­zi­li­ku. Pa­sniedz ar sil­tiem grauz­di­ņiem.